Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Št. 17/2006 Ob-698/06 , Stran 438
1. Predmet prodaje je: stanovanje št. 17, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Opekarna 4, Trbovlje, v skupni površini 47,70 m2 in je vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Trbovljah, v podvložku št. 2614/18 k.o. Trbovlje. Stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki ima sklenjeno najemno pogodbo za neprofitno najemnino za nedoločen čas. Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša 4,575.433 SIT. 2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih v pisni obliki, ki so na voljo od petka, 20. 1. 2006 na Občinski upravi Občine Trbovlje v občinski upravni zgradbi na naslovu Mestni trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne obrazce dvignejo vsak delovni dan od 8. do 14.30, ob sredah od 8. do 16.30, ob petkih pa od 8. do 12.30, v pisarni 47/II. Na voljo so tudi v elektronski obliki. Sestavni del obrazcev je vzorec kupoprodajne pogodbe. 3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do ponedeljka, 30. 1. 2006, do 10. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov. 4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, z oznako: Ponudba za nakup stanovanja na Opekarni 4 – ne odpiraj. 5. Ponudniki morajo najkasneje do petka, 27. 1. 2006 plačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, in jo nakazati na vplačilni račun pri UJP št. 01329-0100018122, s sklicem na javno zbiranje ponudb za prodajo stanovanja na Opekarni 4. 6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki ter fizične osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke, in sicer: svoj naziv, ime, priimek, naslov, davčno številko, matično številko, predmet nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila. Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravne osebe), potrdilo o plačani varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v tem javnem razpisu. 7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno zaključenem razpisu, v roku 15 dni po soglasju Občinskega sveta k prodaji, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo in poravnati kupnino v celoti najkasneje v 8 dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe, v nasprotnem primeru lahko prodajalec zadrži varščino ponudnika. Bistven pogoj, od izpolnitve katerega je odvisna veljavnost kupoprodajne pogodbe je celovito ter pravočasno plačilo kupnine. 8. Izbrani ponudnik plača vse stroške v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, cenitev stanovanja, plačilo davčnih dajatev, notarsko overitev prodajalčevega podpisa na kupoprodajni pogodbi ter vpis v zemljiško knjigo. 9. Najemnik stanovanja ima pod enakimi pogoji predkupno pravico. Prodaja na obstoječe najemno razmerje ne vpliva. 10. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom, župan ali občinski svet Občine Trbovlje pa lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla že začeti postopek ustavita. 11. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo v sredo, 1. 2. 2006 ob 12. uri v občinski upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje. 12. Predmet prodaje se proda po principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. 13. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ponudbeno ceno. 14. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo opravila posebna komisija. Komisija bo po zaključku postopka predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika. 15. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od izklicne cene. 16. Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb. 17. Uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena najkasneje v 8 dneh od odpiranja ponudb. 18. Dodatne informacije so na voljo na tel. št. 03/56-27-981. Kontaktna oseba je Maja Hvala.