Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Ob-675/06 , Stran 437
1. Naročnik (koncedent): Občina Kamnik. 2. Obseg programov, ki bodo razdeljeni na podlagi razpisa: 1 program zobozdravstva za odrasle. 3. Predmet koncesije: izvajanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvene dejavnosti za odrasle. 4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se bo pričela izvajati takoj. 5. Zakonsko predpisani pogoji in drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za podelitev koncesije, če je ponudnik fizična oseba: 5.1. Zakonsko predpisani pogoji (35. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti): 5.1.1. da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo; 5.1.2. da ni v delovnem razmerju; 5.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zobozdravstvene službe oziroma poklica; 5.1.4. da ima zagotovljene ustrezno opremo in kadre; 5.1.5. da pridobi mnenje pristojne zbornice. 5.2. Drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za podelitev koncesije, če je ponudnik: da prevzame v najem ordinacijo izvajanja dejavnosti v objektu Svilanit Kamnik, zobna ambulanta, Kovinarska 4, Kamnik in da prevzame zaposleno med. sestro v tej zdr. ambulanti. 6. Zakonsko predpisani pogoji in drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za podelitev koncesije, če je ponudnik pravna oseba: 6.1. Zakonsko predpisani pogoji (35. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti): 6.1.1. da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo (velja za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi); 6.1.2. da ni v delovnem razmerju (velja za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi); 6.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe (velja za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi); 6.1.4. da pridobi mnenje pristojne zbornice za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi. 6.2. Drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za podelitev koncesije, da prevzame v najem ordinacijo za izvajanje dejavnosti v objektu Svilanit Kamnik, zobna ambulanta, Kovinarska 4, Kamnik in da prevzame zaposleno med. sestro v tej zdr. ordinaciji. 7. Merila za izbiro kandidata: – delovne izkušnje: največ 20 točk, – rok za začetek opravljanja od izdaje odločbe o podelitvi koncesije: največ 30 točk, – druge ugodnosti za paciente: do 10 točk. 8. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo kandidature: vloge morajo biti predložene na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, do torka, 7. 2. 2006 do 10. ure. Prijava na razpis mora biti predložena v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis: koncesija zobozdravstvo«. Na hrbtni strani mora biti naslov ponudnika. 9. Rok v katerem bodo kandidati za podelitev koncesije obveščeni o izbiri: o izbiri bo ponudnik obveščen najkasneje v 10 dneh po odpiranju ponudbe z upravno odločbo. Koncesijska pogodba bo sklenjena najkasneje v 30 dneh po dokončnosti upravne odločbe. 10. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Kamnik: http://www.kamnik.si, interesenti pa jo lahko dvignejo tudi v vložišču Občine Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik. Dodatne informacije lahko dobijo pri Anton Kamin, tel. 01/83-18-105, faks 01/83-18-119, el. naslov. anton.kamin@kamnik.si.