Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Št. 033-01/2006 Ob-633/06 , Stran 436
I. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov: – vzgojno varstveni zavodi, – osnovne šole, – športna društva in klubi, – športna združenja in zveze, registrirane za opravljanje dejavnosti športa, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti športa, – planinska društva, ki v svoji dejavnosti izvajajo programe športa. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – da imajo sedež v Občini Laško, – da so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi o delovanju društev in za opravljanje dejavnosti v športu, – da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničevanje načrtovanih programov športa, – da svojo dejavnost izvajajo nepretrgano najmanj dve leti. II. V letu 2006 bomo sofinancirali naslednje programe športa: 1. Interesna športna vzgoja predšolskih in osnovnošolskih otrok v vrednosti do 1,224.000 SIT. – V programu interesne športne vzgoje predšolskih otrok bomo sofinancirali izvajanje programa Zlati sonček, ki obsega temeljna športna znanja, program Naučimo se plavati, Ciciban planinec in Vrtec na snegu. – V programu interesna športna vzgoja osnovnošolskih otrok bomo sofinancirali športno dejavnost, ki ima značaj organizirane 80-urne redne vadbe v šolskem športnem društvu, program Zlati sonček in Krpan, program Naučimo se plavati in Naučimo se smučati. – Medobčinska, regijska in republiška šolska športna tekmovanja. 2. Interesna športna vzgoja otrok in mladine v vrednosti do 987.000 SIT. – V programu športne vzgoje otrok in mladine bomo sofinancirali programe, ki obsegajo najmanj 80-urno redno letno športno dejavnost v športnih društvih izven programa šolske športne vzgoje. 3. Programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v vrednosti do 3,538.000 SIT in programe kakovostnega in vrhunskega športa odraslih v vrednosti do 4,404.000 SIT. – V programu športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport bomo sofinancirali programe, ki obsegajo individualne in kolektivne športne panoge v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez za naslove državnih prvakov. – V vrhunskem športu odraslih bomo sofinancirali programe individualnih in kolektivnih športnih panog, v katerih športniki tekmujejo v uradnih državnih in mednarodnih tekmovalnih sistemih, ter dodatno sofinancirali društva in klube, ki imajo kategorizirane športnike. 4. Programe športne rekreacije v vrednosti do 4,722.000 SIT. – Sofinancirali bomo redno športno rekreativno vadbo odraslih za vadbene skupine z najmanj 20 udeležencev. – Sofinancirali bomo množične akcije in prireditve, ki imajo športno rekreativni značaj ter občinska prvenstva. 5. Programe športno rekreativne dejavnosti upokojencev in invalidov v vrednosti do 1,014.000 SIT. – V programu športno rekreativne dejavnosti upokojencev bomo sofinancirali organizirano redno športno dejavnost zveze društev upokojencev za delno pokrivanje stroškov najema športnih objektov in naprav ter stroškov tekmovanj v okviru športno rekreativnih prireditev upokojencev. Vrednost celotnega programa je 660.000 SIT. – V programu športno rekreativne dejavnosti invalidov bomo sofinancirali organizirano redno športno dejavnost, športne prireditve in tekmovanja, namenjena ohranjanju psihofizičnih in gibalnih sposobnosti z delnim pokrivanjem najema športnih objektov in naprav. Vrednost celotnega programa je 354.000 SIT. 6. Programe športne dejavnosti v planinskih društvih v vrednosti do 660.000 SIT. – Sofinancirali bomo redno športno dejavnost za vadbene skupine ali sekcije, ki vključujejo najmanj 15 udeležencev in imajo značaj športnih panog in tekmovanj (gorski teki, gorsko kolesarstvo, orientacijski teki) ter izvedbo planinske šole ali planinskega tabora. 7. Programe skupnega intresa na področju športa v občini v vrednosti do 3,715.000 SIT. Delo in izobraževanje strokovnih kadrov v društvih in klubih v vrednosti do 1,716.000 SIT. – Sofinancirali bomo izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov v skladu s prioritetnimi potrebami po strokovnih kadrih v občini za posamezne športe. – Sofinancirali bomo neposredno delo neprofesionalnih usposobljenih strokovnih kadrov v športnih društvih in klubih, ki izvajajo programe kakovostnega in vrhunskega športa. Organizacija in izvedba občinskih tekmovanj in drugih športnih prireditev v vrednost do 1,811.000 SIT. – Sofinancirali bomo dejanske stroške organizacije in izvedbe tekmovanj ter nagrade, medalje in pokale za tekmovalne dosežke. 8. Programi vzdrževanja in obnove športnih objektov, naprav in opreme v vrednosti 4,000.000 SIT. – Sofinancirali bomo obnovo in nujna vzdrževalna dela na športnih objektih, napravah in opremi, ki so v lasti Občine Laško in skupni uporabi športnih društev, šol in krajevne skupnosti po sprejetem prioritetnem programu. III. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Laško. Pri izboru in razdelitvi sredstev se bodo upoštevale le tiste popolne prijave izvajalcev, ki v celoti izpolnjujejo zahtevan obseg, vsebine in merila za posamezni program športa v skladu s 7. in 8. členom pravilnika. IV. Prijava mora vsebovati izpolnjene obrazce 1, 2, 3, 4 iz zahtevane dokumentacije za javni razpis za sofinanciranje športa v Občini Laško v letu 2006. Javni razpis z razpisno dokumentacijo bo pisno posredovan vsem dosedanjem izvajalcem programov športa v občini oziroma se lahko najde na spletni strani Občine Laško, na naslovu http://www.lasko.si ali pa se dvigne v tajništvu Urada župana Občine Laško. Vse informacije dobite na Oddelku za družbene dejavnosti – šolstvo in šport občine Laško, odgovorna oseba: Jože Krašovec, tel. 03/73-38-728. V. Rok za prijavo je najkasneje do 20. februarja 2006. VI. Svoje prijave z zahtevano razpisno dokumentacijo pošljete na naslov: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, s pripisom: »Šport 2006”. VII. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju športa v letu 2006.