Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Št. 430-0001/2006 Ob-294/06 , Stran 436
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica. 2. Predmet javnega razpisa so programi na področju socialno-humanitarnih dejavnosti. 3. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti: – javni zavodi, ustanove in pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva; – društva na področju zdravstva in socialnega varstva, registrirana v skladu z zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 60/95, 49/98 in 89/99); – dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Ivančna Gorica, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske skupnosti; – prostovoljne in neprofitne organizacije, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva ter humanitarne organizacije in imajo v svojih programih elemente socialne skrbi in skrbi za zdravje občanov oziroma svojih članov; – druge organizacije in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju socialne varnosti ali občinske programe za izboljšanje kakovosti življenja za občane Občine Ivančna Gorica. 4. Izvajalci programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – so registrirani in imajo humanitarno dejavnost oziroma dejavnost socialnega varstva opredeljeno v svojih aktih; – imajo sedež v Občini Ivančna Gorica; – društva, ki delujejo na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, imajo lahko svoj sedež tudi izven območja Občine Ivančna Gorica, njihovi člani pa morajo biti tudi občani Občine Ivančna Gorica; – imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in drugo dokumentacijo, kot jo določa zakon; – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih aktivnosti; – imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov; – vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročilo o realizaciji programov za preteklo leto. 5. Okvirna višina sredstev na razpolago je 1,650.000 SIT. 6. Komisija bo pri vrednotenju prispelih vlog upoštevala naslednja merila in kriterije: 1. Sedež izvajalca: – sedež v Občini Ivančna Gorica – 20 točk; – podružnica v Občini Ivančna Gorica – 6 točk; – člani iz Občine Ivančna Gorica – 2 točki. 2. Število članov iz Občine Ivančna Gorica: – 1-10 članov – 3 točke; – 11-30 članov – 6 točk; – 31-50 članov – 10 točk; – 51-70 članov – 15 točk; – nad 70 članov – 20 točk. 3. Program dela za razpisano leto: 3.1. Vzpostavljanje socialne mreže z okoljem (druženje, obiski starostnikov, onemoglih, invalidov…) – 10 točk 3.2. Krvodajalska akcija – 10 točk, 3.3. Organizacija dobrodelne in druge prireditve na območju Občine Ivančna Gorica – 8 točk (maks. 24 točk). 3.4. Izobraževalna dejavnost (predavanje, delavnica, krožek ali druga oblika izobraževanja) za člane in/ali širšo okolico: – v Občini Ivančna Gorica – 5 točk (maks. 15 točk); – izven Občine Ivančna Gorica – 2 točki (maks. 4 točke). 3.5. Rekreativna dejavnost (izlet, ekskurzija, letovanje, ostale športne in kulturne aktivnosti za člane) – 2 točki (maks.10 točk). 3.6. Sodelovanje članov in prostovoljcev pri načrtovanju in izvajanju programa: – 1-5 članov in prostovoljcev – 1 točka; – 6-10 članov in prostovoljcev – 2 točki; – 11-15 članov in prostovoljcev – 3 točke; – nad 16 članov in prostovoljcev –5 točk. 3.7. Reference – program se na območju občine izvaja: – 0-5 let – 1 točka; – 5-10 let – 2 točki; – nad 10 let – 3 točke. 3.8. Izdaja glasila, biltena ali kakšne druge oblike promocijskega materiala – 5 točk (maks. 10 točk). 3.9. Pričakovan delež sofinanciranja s strani Občine Ivančna Gorica: – do 40% – 6 točk, – 40 – 50% – 2 točki, – nad 50% – 0. Programi bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Programi se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke. 7. Dodeljena sredstva izvajalcem programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti morajo biti porabljena v letu 2006. 8. Razpisna dokumentacija je od objave razpisa v Uradnem listu RS do zaključka razpisa na voljo na Občini Ivančna Gorica (v poslovnem času občine), Oddelek za družbene dejavnosti, Sokolska 8, Ivančna Gorica, lahko pa se jo na željo posreduje tudi po elektronski pošti. Podrobnejše informacije posreduje Bogomir Sušič ali Janja Garvas Hočevar, tel. 01/78-78-385. 9. Prijavitelji morajo prijavo oddati osebno ali po pošti, najpozneje do 28. 2. 2006 na naslov: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica. Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. 10. Posamezna prijava na javni razpis mora biti pripravljena izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije naročnika (Občina Ivančna Gorica). Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Prijava na javni razpis za programe na področju socialno-humanitarnih dejavnosti 2006 – ne odpiraj«. 11. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 21 dneh od datuma odpiranja prijav. Občina Ivančna Gorica bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.