Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Št. 01/2006 Ob-444/06 , Stran 435
za prodajo naslednje nepremičnine: – poslovni objekt v Mariboru, Železnikova 8, ki ga v naravi predstavlja parc. št. 1255/5 dvorišče v izmeri 2524 m2 in poslovna stavba v izmeri 2007 m2 prip. vl. št. 3073 k.o. Pobrežje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Predpisane davčne dajatve-davek na promet z nepremičninami, overitev prodajne pogodbe pri notarju in zemljiškoknjižno izvedbo plača kupec. Nepremičnina se prodaja po sistemu videno-kupljeno. Pogoji in pravila javnega razpisa: Razpis je odprtega tipa. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Ponudba mora vsebovati: – naziv kupca in njegov naslov; – ponujeno ceno v EUR; – način in rok plačila kupnine; – v primeru odložnega plačila kupnine primerno zavarovanje plačila kupnine; – potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe, oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni. V primeru, da je kupec državljan katere druge države Evropske unije, mora predložiti uradno prevedeno potrdilo o državljanstvu; – izjavo kupca, kakšno dejavnost namerava izvajati v okviru nepremičnine, ki je predmet nakupa; – podatke o finančnem in poslovnem položaju kupca. Rok za oddajo ponudb je 4. 2. 2006. Ponudba mora biti v slovenskem jeziku. Z pravočasno prispele ponudbe se bodo štele tiste, ki bodo prispele na sedež GIM d.o.o., Slovenska ulica 4, Maribor dne 4. 2. 2006 do 12. ure v zapečateni ovojnici s pripisom »ponudba – Žito«. Pisne ponudbe bo pregledala komisija za izbor najugodnejšega ponudnika in ponudnike o izbiri pisno obvestila v roku 15 dni od zaključnega dneva za predložitev ponudb. Osnovni kriteriji, po katerih se bodo vrednotile ponudbe so kupnina, predlagana dejavnost, ki se bo izvajala v okviru objekta in ne predstavlja konkurenčne dejavnosti družbe, boniteta ponudnika, možnost poslovnega sodelovanja s prodajalcem, plačilni pogoji. Zaporedje kriterijev ne pomeni vrednostnega merila pri izboru. Komisija lahko kadarkoli pozove vse ponudnike, ali samo tiste, katerih ponudbo oceni kot ustrezno, da v posameznih elementih ponudbo dopolnijo, prav tako lahko komisija v katerikoli fazi postopka odloči, da z vsemi ponudniki ali s posameznimi od njih opravi pogajanja z namenom doseganja čim boljših pogojev prodaje ter preciziranja pogojev prodaje. Prav tako lahko komisija brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli v okviru razpisnega roka prekine postopek prodaje ali pogajanja, ne da bi za to navedla razlog. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje ali katerim koli drugim ponudnikom, je izključena. Kontaktna oseba za ogled nepremičnin in dodatne informacije je Košir Branka – GIM d.o.o., Slovenska ulica 4, Maribor – tel. 23-50-350, 041/690-706.