Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Št. 18/2006 Ob-636/06 , Stran 435
Kandidati za direktorja Splošne knjižnice Ljutomer morajo poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje, ki so: – da imajo najmanj univerzitetno izobrazbo, – najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 3 leta na vodstvenih delih, – sposobnost organiziranja in vodenja dela, – vodstvene sposobnosti in strokovno poznavanje dela Zavoda, – da imajo opravljen bibliotekarski izpit, – aktivno znanje enega svetovnih jezikov. Kandidati morajo k vlogi priložiti: – kratek življenjepis, – fotokopijo diplome oziroma dokazila o izobrazbi, – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba oziroma drugo ustrezno potrdilo o delovnih izkušnjah, – dokazilo o znanju vsaj enega svetovnega tujega jezika (kar se dokazuje s potrdilo o aktivnem znanju tujega jezika, ki ga izda verificirana ustanova, ali z dokazilom, da se je kandidat šolal v tujem jeziku), – referenčno listo o dosedanjih organizacijskih in vodstvenih delih. Kandidati morajo pisno predstaviti razvojni program Splošne knjižnice Ljutomer. K vlogi morajo priložiti tudi izjavo, da se lahko njihovi osebni podatki uporabijo za potrebe izdaje soglasja k imenovanju na Občinskem svetu občine Ljutomer. Mandat direktorja traja 5 let. Delo se opravlja na sedežu Splošne knjižnice Ljutomer, Glavni trg 1, Ljutomer. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za čas mandata, s polnim delovnim časom. Rok za prijavo je 8 dni in začne teči z dnem te objave. Prijave na javni razpis z dokazili o izpolnjevanju pogojev se posredujejo v zaprti ovojnici na naslov: Svet Splošne knjižnice Ljutomer, Glavni trg 1, 9240 Ljutomer, s pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis za direktorja knjižnice«. Neizbrani kandidati bodo v osmih dneh po odločitvi na svetu zavoda obveščeni o tem, da niso bili izbrani.