Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Št. 76/002/06 Ob-682/06 , Stran 433
1. Naročnik: Holding Slovenske elektrarne d.o.o., za skupni podvig, Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana, telefaks 01/470-41-01. 2. (a) Kraj izvajanja del: – gradbišče HE Blanca, – gradbišče HE Krško. (b) Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti: – za HE Blanca: Jezovna zgradba: – gradbena dela, – gradbene elektro inštalacije, – gradbene strojne inštalacije, – za HE Krško: Jezovna zgradba: – pripravljalna dela (ograditev in izkop gradbene jame), – gradbena dela, – gradbene elektro inštalacije, – gradbene strojne inštalacije; vse v skladu z zahtevami, pogoji in določili, navedenimi v razpisni dokumentaciji. 3. Rok za dokončanje del: – za Jezovno zgradbo HE Blanca: 27. 5. 2009; – za Jezovno zgradbo HE Krško s pripravljalnimi deli: 23. 6. 2011. 4. (a) Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: HSE Invest d.o.o., Obrežna 170a, 2000 Maribor, telefaks 02/300-58-99, tel. 02/300-58-92, kontaktna oseba: Vili Vindiš, univ. dipl. ekon., elektronski naslov: vili.vindis@hse-invest.si. (b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 13. 2. 2006. (c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: Za domače ponudnike 168.000 SIT (DDV je vključen) z nakazilom na TRR št. 04302-0001020424 pri Nova KBM d.d., s pripisom »Razpis LOT A2 HE Blanca in HE Krško«. Za tuje ponudnike 700 EUR (DDV je vključen) z nakazilom na račun pri Nova KBM d.d., Swift coda: KBMASI2X, IBAN: SI56 04302 0001020424, s pripisom »Tender LOT A2 – Blanca HPP and Krsko HPP«. Ponudniki morajo pred prevzemom razpisne dokumentacije predložiti svojo davčno številko in natančen naslov. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti pri HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica 170a, 2000 Maribor, tel. 02/300-58-92, faks 02/300-58-99 do 31. 8. 2005 ob delovnih dnevih med 8. in 15. po predhodni telefonski najavi in proti predložitvi potrdila o plačilu. Cena razpisne dokumentacije ne vključuje stroškov dostave. Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti proti predložitvi dokazila o vplačilu. Na željo lahko razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti proti predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije. Naročnik ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno izgubo ali zakasnitev pošiljke. 5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 6. 3. 2006 do 12. ure. (b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: HSE Invest d.o.o., Obrežna 170a, 2000 Maribor. 6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 3. 2006 ob 12.15, na sedežu HSE Invest d.o.o. 7. Garancija za resnost ponudbe: vsi ponudniki bodo morali ob predaji ponudbe za izvedbo del predložiti dve garanciji za resnost ponudbe in sicer: garancijo v višini najmanj 5% skupne neto ponudbene cene za HE Blanca in garancijo v višini najmanj 5% skupne neto ponudbene cene za HE Krško. 8. Financiranje in plačila: plačilni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji. 9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti Usposobljenost za dobavo opreme in izvedbo del po tem razpisu bo priznana vsakemu ponudniku, ki izpolnjuje naslednja merila: 1. so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa; 2. niso v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja niso bili pravnomočno obsojeni; 3. zoper njih ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja; proti njim ni bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima svoj sedež; 4. niso bili kaznovani za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma da so posledice sodbe že izbrisane; 5. ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih poslovnih računov in nima dospelih neporavnanih obveznosti; 6. ponudnik, ki je v obdobju zadnjih sedmih let izvedel najmanj eno naročilo gradbenih del: – pri izgradnji hidroelektrarne moči nad 10 MW v vrednosti najmanj enako ali večje od ene milijarde SIT ali – pri izgradnji čistilne naprave s kapaciteto najmanj 50.000 populacijskih elementov, v vrednosti najmanj enako ali večje od ene milijarde SIT ali – pri izgradnji zahtevnih gradbenih inženirskih premostitvenih objektov, v vrednosti najmanj enako ali večje od ene milijarde SIT, 7. razpolagajo z ustreznim kadrom, in sicer: – za odgovornega vodjo del ki mora izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del za tovrstne objekte po ZGO-1 in ki je kot odgovorni vodja del vodil gradnje vsaj dveh po vrednosti in vsebini podobnih projektov; – drugim izkušenim strokovnim kadrom za izvedbo del ki so predmet razpisa; 8. imajo potrebno opremo za izvajanje tovrstnih del; 9. imajo vpeljan sistem kontrole kvalitete za tovrstna dela; 10. imajo do podizvajalcev, s katerimi nastopajo v ponudbi poravnane vse poslovne in finančne obveznosti. 10. Merila za dodelitev naročila: merila navedena v razpisni dokumentaciji.