Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Ob-416/06 , Stran 433
I. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje. II. Predmet razpisa Predmet razpisa predstavlja dodeljevanje državnih pomoči v obliki premij, kot finančne stimulacije za spodbujanje zaposlovanja presežnih delavcev naročnika pri delodajalcih. S posameznim izbranim prijaviteljem bo družba RTH d.o.o. sklenila pogodbo o prezaposlitvi oziroma samozaposlitvi, v kateri se določijo: višina premije (5,5 mio SIT na delavca), obveznosti prejemnika sredstev (sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, ohranitev zaposlenosti prezaposlenega delavca vsaj dve leti in ohranitev enakega števila zaposlenih za nedoločen čas še najmanj dve leti po izvršeni prezaposlitvi oziroma ohraniti status samostojnega podjetnika še najmanj dve leti po izvedeni samozaposlitvi), roki za predložitev dokazil o izpolnjevanju obveznosti, instrumenti zavarovanja, s katerimi prejemnik sredstev jamči izpolnitev obveznosti, rok in pogoji za izplačilo premije). III. Osnovni pogoji in merila Na razpis se lahko prijavijo: 1. gospodarske družbe (samostojni podjetniki, zadruge), ki imajo potrebo po delavcih, katerih kvalifikacijska struktura ustreza razpoložljivim presežnim delavcem RTH, če izpolnjujejo naslednje pogoje: a) so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah, kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik, b) so kapitalsko ustrezni po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij, c) nad njimi ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, d) dve leti pred prijavo na razpis niso odpustili nobenega zaposlenega kot trajno presežnega delavca, e) za isti namen niso prejeli sredstev iz drugih javnih virov, f) imajo do naročnika poravnane vse zapadle obveznosti; 2. delavci družbe RTH d.o.o. Trbovlje, ki se želijo samozaposliti kot samostojni podjetniki ali drugače, ob pogoju, da imajo dejavnost, s katero se nameravajo ukvarjati, priglašeno oziroma registrirano. Prijavitelj mora v vlogi predložiti dokumente, navedene v razpisni dokumentaciji. Vloge bodo obravnavane na način, opredeljen v razpisni dokumentaciji. Pri samem dodeljevanju premij bodo imeli prednost prijavitelji za samozaposlitev (t.j. presežni delavci RTH). Ostala sredstva pa bodo dodeljena tistim prijaviteljem, ki jih bodo presežni delavci RTH kot kandidati za zasedbo ponujenih delovnih mest izbrali po lastni presoji. IV. Orientacijska vrednost sredstev: sredstva razpisa, ki bodo na razpolago za leto 2006, znašajo 121,000.000 SIT (op.: orientacijska vrednost se med letom lahko spremeni v odvisnosti od potreb naročnika na podlagi potrjenih mesečnih planov oziroma rebalansa letnega plana). V. Določitev obdobja, v katerem morajo biti sredstva porabljena: sredstva morajo biti porabljena v tekočem letu, t.j. v letu 2006. VI. Način oddaje vloge Prijavitelji lahko vlogo v skladu s prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije pošljejo priporočeno na naslov RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, ali osebno oddajo v tajništvu družbe RTH d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 12, v zaprti ovojnici z navedbo »Ne odpiraj – razpis – dodelitev premij« in s polnim naslovom pošiljatelja na hrbtni strani. Vloge, ki ne bodo pravilno označene, bodo vrnjene pošiljatelju. VII. Rok za oddajo vloge in datum odpiranja vlog Potencialne prijavitelje naročnik poziva, da oddajo svojo vlogo do 16. 2. 2005 do 9. ure. Prvo odpiranje vlog bo izvedeno isti dan ob 10. uri. Odpiranje vlog ni javno. Vloge, ki bodo prispele na naročnikov naslov po prvem odpiranju, bo strokovna komisija obravnavala enkrat mesečno vse do porabe razpisanih sredstev. VIII. Obveščanje o izboru Izbrani prijavitelji bodo po opravljenih formalnostih na svoj naslov prejeli sklep o dodelitvi premije in poziv k podpisu pogodbe o prezaposlitvi oziroma samozaposlitvi. Neizbrani prijavitelji bodo o rezultatih razpisa pisno obveščeni v roku 30 dni po razdelitvi vseh razpisanih sredstev. Morebitne pritožbe (z obvezno navedbo razlogov) bodo lahko neizbrani prijavitelji oddali na sedež naročnika (RTH, Trg revolucije 12, Trbovlje) v osmih dneh od prejetja obvestila o rezultatih razpisa. Naročnik je dolžan obravnavati vsako pritožbo ter o rezultatih presoje glede utemeljenosti le-te pisno obvestiti pritožnika najkasneje v mesecu dni od prejema njegovega ugovora. IX. Razpisna dokumentacija: v času trajanja razpisa, to je do porabe sredstev, bo razpisna dokumentacija dostopna na internetu (www.rth.si) in na sedežu družbe RTH, Trg revolucije 12, Trbovlje, pri Ireni Cestnik (tel. 03/56-26-144 int. 474, e-mail: irena.cestnik@rth.si), kjer bodo na razpolago tudi vsa dodatna pojasnila in informacije.