Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Št. 18/2006 Ob-445/06 , Stran 432
1. Naročnik: Socialna zbornica Slovenije, Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana. 2. Predmet in namen javnega razpisa Predmet javnega razpisa je izbira strokovnjakov za pridobitev licence za izvajanje supervizije strokovnega dela na področju socialnega varstva v letu 2006. Namen razpisa je vzpostaviti mrežo supervizorjev za izvajanje supervizije strokovnega dela na področju socialnega varstva ter javna objava liste supervizorjev. 3. Pogoji za prijavo na javni razpis Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci supervizije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 1. zaključen verificiran program za supervizorja; ali pridobljen naziv supervizor v eni od terapevtskih šol; ali stalno strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje iz znanj za delo supervizorja, po pridobljeni ustrezni strokovni izobrazbi, ki obsega vsaj 60 ur; 2. opravljen strokovni izpit v skladu z 69. členom Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04-UPB); 3. najmanj 8 let strokovnega dela z ljudmi; 4. zagotovljena supervizija ali metasupervizija ali intervizja za supervizijsko prakso; 5. pravočasno posredovana popolna vloga na naslov naročnika. Kandidati morajo svoji vlogi priložiti ustrezno dokumentacijo, s katero potrjujejo izpolnjevanje pogojev od 1. do 4. Listine morajo biti priložene v izvirniku ali v overjeni kopiji. Vloga je popolna, če kandidat v celoti izpolnjuje vse pogoje iz razpisa ter priloži vsa zahtevana dokazila. Kandidat s podpisom potrjuje resničnost navedb v vlogi. Podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05). 4. Merila za izbiro supervizorjev Nepravočasno prispele in napačno označene vloge ne bodo obravnavane. Kandidati, ki bodo posredovali nepopolno vlogo, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloga, ki je kandidat ne bo dopolnil v postavljenem roku, ne bo obravnavana. Pravilne in popolne oziroma pravočasno dopolnjene vloge imajo možnost izbora na podlagi meril, določenih v naslednjem odstavku. Merila za izbiro supervizorjev: 1. ustreznost vsebinskega koncepta supervizije (merilo je izpolnjeno v primeru, da je podana celovita osebna predstavitev koncepta supervizije z vsebino koncepta, evalvacijo supervizijskega procesa in organizacijo izvedbe supervizije – glej tudi navodilo za izpolnjevanje prijavnega obrazca k prilogi 3); 2. jasnost ciljev koncepta supervizije (merilo je izpolnjeno v primeru, da sta jasno opredeljena v superizijskem procesu najmanj dva temeljna cilja supervizije in možni drugi cilji – glej tudi navodilo za izpolnjevanje prijavnega obrazca k prilogi 3); 3. ustreznost strokovne usposobljenosti kandidata za izvajanje supervizije (merilo je izpolnjeno v primeru, da je ustrezna strokovna usposobljenost kandidata za izvajanje supervizije podana s priloženimi listinami – glej tudi navodilo za izpolnjevanje prijavnega obrazca k prilogi 1); 4. ustreznost strokovnih izkušenj za delo z ljudmi (merilo je izpolnjeno v primeru, da so predstavljene osebne osemletne strokovne izkušnje dela z ljudmi na delovnem področju ter izkušnje pridobljene na področju supervizije – glej tudi navodilo za izpolnjevanje prijavnega obrazca k prilogi 2). Izbrani bodo kandidati, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za prijavo in merila razpisa. 5. Podelitev licence supervizorjev: izbranim supervizorjem bo izdana licenca za supervizorja na področju socialnega varstva, ki se podeljuje do preklica. Socialna zbornica Slovenije bo objavila listo supervizorjev z licenco do 30. 6. 2006. 6. Oblika in vsebina vloge Kandidati morajo vloge obvezno oddati na prijavnem obrazcu SZS SU 1/06. Popolna vloga vsebuje: – izpolnjen obrazec SZS SU 1/06 iz katerega so razvidni podatki: izobrazba; dodatna znanja; delovne izkušnje; področje dela, za katera je kandidat pripravljen izvajati supervizijo; izvajanje supervizije v zadnjih petih letih; druge podatke za potrebe evidence zbornice; podpis; – dokazila za izpolnjevanje pogojev za prijavo; – predstavitev lastnega koncepta supervizije. V vlogi mora biti jasno predstavljeno področje supervizije strokovnega dela. Razpisno dokumentacijo lahko kandidati dobijo v času razpisa vsak delovni dan od 8. do 15. ure, v strokovni službi Socialne zbornice Slovenije, Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana, ali na spletni strani: www.soczbor-sl.si. Dodatne informacije o razpisu in prijavni dokumentaciji zainteresirani dobijo pri Tei Smonker, na tel. 01/581-93-15, Tea.Smonker@soczbor-sl.si. 7. Oddaja vlog Kandidati pošljejo vloge priporočeno najkasneje do vključno 20. 2. 2006 do 24. ure (datum veljavnosti poštnega žiga), v zaprti kuverti na naslov: Socialna zbornica Slovenije, Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za izbiro supervizorjev 2006« v levem zgornjem kotu na naslovni strani kuverte ter z naslovom vlagatelja na zadnji strani kuverte. V istem roku in v enako označeni zaprti kuverti lahko kandidati vloge oddajo tudi osebno na zgoraj navedenem naslovu. Vsak kandidat mora vlogo za razpis posredovati v svoji kuverti. Kandidati, ki bodo vloge na razpis posredovali v skupni kuverti, bodo izločeni iz nadaljnje obravnave. Njihova vloga se bo štela za neustrezno. Nepravilno opremljene in nepravočasno oddane kuverte bodo izločene ter neodprte vrnjene pošiljatelju oziroma osebi, ki je vlogo osebno oddala na sedežu zbornice. Nepravilno opremljene in nepravočasno oddane kuverte bodo izločene ter neodprte vrnjene pošiljatelju oziroma osebi, ki je vlogo osebno oddala na sedežu zbornice. 8. Odpiranje vlog: prispele vloge bo odpirala tričlanska komisija v prostorih zbornice v četrtek, 23. 2. 2006, s pričetkom ob 10. uri. Odpiranje ne bo javno. 9. Obvestilo o izidu razpisa: Socialna zbornica Slovenije bo kandidate o izidu razpisa obvestila s pisnim sklepom o izbiri supervizorjev najkasneje do 30. 6. 2006. Datum odpošiljanja zahteve za objavo v Uradnem listu RS: 13. 1. 2006.