Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Ob-683/06 , Stran 420
1. Naročnik: Socialna zbornica Slovenije, Koseška c. 8, 1000 Ljubljana. 2. Predmet – Izbor izvajalca ali več izvajalcev za izvajanje izobraževanja »Program za vodenje socialno varstvenega zavoda« (v nadaljevanju: Program), ki ga je v skladu s 56. členom Zakona o socialnem varstvu določila Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. – Program izobraževanja traja do 410 ur v enem letu in se zaključi z verificiranim potrdilom, ki predstavlja javno listino. Program je del razpisne dokumentacije in ga morajo izvajalci upoštevati v celoti! 3. Splošni pogoji Kandidirajo lahko izobraževalne institucije različnih organizacijskih oblik (visokošolski ali fakultetni zavodi, zasebne izobraževalne organizacije, javni izobraževalni zavodi, zasebni zavodi z dejavnostjo izobraževanja, druge statusne in organizacijske oblike izvajalcev), ki so registrirane za opravljanje dejavnosti izobraževanja v RS in izpolnjujejo naslednje pogoje: – so registrirani za dejavnost izobraževanja (dokazilo: izpisek iz sodnega registra oziroma , če kandidira samostojni podjetnik, ustrezen priglasitveni list), – so predstavili organizacijsko in finančno sposobnost za izvedbo Programa (dokazila: izpolnjena razpisna dokumentacija s prilogami), – imajo zagotovljene prostorske možnosti za izvajanja Programa (dokazila: priložene pogodbe o najemu oziroma lastništvu prostorov), – so pravočasno vložili vlogo z vsemi prilogami in dokazili, v katerih so izpolnili vse elemente prijave, – so priložili potrdilo sodišča, da proti kandidatu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek prisilne likvidacije oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma, določenega za oddajo vlog oziroma če se prijavlja samostojni podjetnik, potrdilo, da kandidatovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni ustavljeno s sodno ali drugo odločbo (ne velja za visokošolske in fakultetne zavode), – so priložili potrdilo Ministrstva za pravosodje, da kandidat (pravna oseba) v zadnjih petih letih pred objavo tega razpisa ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, povezano z njegovim poslovanjem oziroma, da mu ni bilo s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma, določenega za oddajo vlog (ne velja za visokošolske in fakultetne zavode), – so priložili potrdilo davčnega urada, kjer ima kandidat sedež, da je kandidat poravnal vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi RS, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma, določenega za oddajo vlog. Kandidati morajo ponudbi priložiti v tem razpisu navedeno dokumentacijo, s katero potrjujejo izpolnjevanje zgoraj naštetih pogojev. Listine morajo biti priložene v izvirniku ali v notarsko overjeni kopiji. Vloge, katerim ne bodo priložene listine v izvirniku ali ustrezno overjeni kopiji, se bodo štele za nepopolne. Nepopolne vloge bodo izločene! Dokazila o sposobnosti za izvajanje Programa morajo biti izkazana za področje izobraževanja odraslih. Izkazati je potrebno tudi izkušnje s področja izobraževanja na področju socialnega varstva v Sloveniji. 4. Merila za izbor Nepravočasno prispele in napačno označene vloge se ne obravnavajo in bodo izločene. Pravočasno prispele, popolne in pravilno označene vloge imajo možnost izbora na podlagi naslednjih meril: 1. Izpolnjevanje splošnih pogojev razpisa. (Vsi, ki bodo izpolnjevali splošne pogoje, bodo obravnavani v postopku razpisa, ostali bodo izločeni). 2. Predložitev zahtevanih listin in dokazil. (Vsi, ki bodo predložili zahtevane listine, bodo obravnavani v postopku razpisa, ostali bodo izločeni). 3. Primernost nosilcev izobraževalnega programa s Programom za vodenje socialno varstvenega zavoda. (Vsi, ki bodo izpolnjevali razpisane statusno organizacijske pogoje za izvajanje izobraževalnega programa, bodo obravnavani v postopku razpisa, ostali bodo zavrnjeni). 4. Reference ponudnika. (Izbrani bodo ponudniki z boljšimi referencami na tem področju – ponudniki bodo točkovani z eno točko za vsako navedbo na razpisnem obrazcu št. 3). 5. Reference nosilcev posameznih predmetov. (Izbrani bodo ponudniki z boljšimi referencami na tem področju – ponudniki bodo točkovani z eno točko za vsako navedbo na razpisnem obrazcu št. 4., za vsakega posameznega predavatelja. Končno merilo, ki bo primerjano z ostalimi vlogami, bo povprečno število točk na predavatelja). 6. Jasna stroškovna razvidnost oblikovanja cene in višina cene šolnine izobraževalnega programa. (Vsi, ki bodo jasno predstavili strukturo cene šolnine po elementih in predstavili višino cene Programa, bodo obravnavani, ostali bodo zavrnjeni. Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci, ki bodo program izvajali stroškovno ugodneje kot ostali prijavitelji). 7. Jasna stroškovna razvidnost cene posameznih modulov izobraževalnega programa. (Vsi, ki bodo jasno predstavili strukturo cene po elementih in predstavili višino cene programa, bodo obravnavani, ostali bodo zavrnjeni. Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci, ki bodo posamezne module izobraževalnega programa izvajali stroškovno ugodneje kot ostali prijavitelji.) 8. Predvideni roki izvedbe posameznih modulov in Programa v celoti. (Vsi, ki bodo jasno predstavili datum začetka in zaključka programa v letu 2006 bodo obravnavani, ostali bodo zavrnjeni. Izločeni bodo tisti, ki ne bodo predvideli pričetka oziroma zaključka programa v letu 2006). 9. Veljavnost potrdila o zaključenem Programu in možnost uporabe zaključnega potrdila predlagatelja v kreditnem sistemu podiplomskega študija. 10. Možnost opravljanja samo posameznih modulov, s prikazom strukture cene in časovnih rokov. (Kolikor v programu, ki ga predlagatelj prijavlja na ta razpis ni predvidena možnost opravljanja samo posameznih modulov, bo program kot neustrezen zavrnjen.) 11. Ustreznost kadrov. (Vsi predlagatelji morajo obrazložiti ustreznost kadrov, ki mora biti skladna z zahtevami Programa). Kot neustrezne bodo zavrnjene tiste vloge kandidatov, ki bodo skupno dosegle manj kot 60% vseh točk vloge najboljšega kandidata. Zavrnjene bodo tudi tiste vloge, pri katerih bo višina šolnine za celoten program oziroma cena posameznega modula za 60% višja od najnižje šolnine oziroma cene. 5. Pogodba o izvajanju Izbrani izvajalec ali več izvajalcev bodo s Socialno zbornico Slovenije podpisali pogodbo o izvajanju izobraževanja. Pogodba bo sklenjena za določen čas 1 leta in se bo lahko podaljšala. Organizacije se s pogodbo obvežejo, da bodo: – dosledno spoštovale vsebino pripravljenega Programa za vodenje socialno varstvenega zavoda; – izobraževanje oziroma študijsko leto zaključili in o tem obvestili SZS predvidoma do 15. decembra 2006; – v 15 dneh po zagovoru posredovali kopijo potrdila o zaključenem izobraževanju za vsakega kandidata, – omogočil vsebinski nadzor nad delom pri izvajanju Programa, ki ga bo izvajala Socialna zbornica Slovenije. 6. Obvezna vsebina in oblika vloge: – Vlagatelji morajo vlogo oddati na razpisnem obrazcu št. 1 “Vloga za izbor izvajalca Programa za vodenje socialno varstvenega zavoda”. Vloga mora biti oddana v slovenskem jeziku. Valuta v vlogi mora biti slovenski tolar. Razpisno dokumentacijo dobijo kandidati v tajništvu Socialne zbornice Slovenije, Koseška c. 8, 1000 Ljubljana, vsak dan v času razpisa od 9. do 12. ure ali na spletni strani zbornice www.soczbor-sl.si. – Popolnost vloge: Vloga je popolna, če prijavitelj v celoti izpolnjuje vse pogoje iz razpisa ter priloži vsa zahtevana dokazila. Organizacija s podpisom odgovorne osebe potrjuje resničnost vseh navedb v vlogi in sprejema vse razpisne pogoje in kriterije. Podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04). Samoiniciativno dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti je mogoče le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša! Vloga mora vsebovati: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Poleg razpisnih obrazcev morajo biti predložena tudi dokazila, ki so del razpisnih obrazcev oziroma so navedena v tem razpisu in jih je potrebno pridobiti na ustreznih institucijah. – Pisne vloge z zahtevanimi podatki je potrebno v zaprtih ovojnicah priporočeno poslati na naslov: Socialna zbornica Slovenije, Koseška c. 8, 1000 Ljubljana ali jih oddati osebno v tajništvo zbornice vsak delovni dan od 8. do 15. ure na navedenem naslovu. Ovojnice morajo biti v zgornjem levem kotu na naslovni strani jasno označene z oznako: “Ne odpiraj – prijava na razpis za izbor izvajalca izobraževanja »Program za vodenje socialno varstvenega zavoda«”. Na hrbtni strani ovojnice mora biti obvezno naveden naslov vlagatelja. Vsak kandidat, ki se prijavlja na razpis mora svojo vlogo posredovati v ločeni kuverti! V primeru, da bo več kandidatov svoje vloge na razpis posredovalo v skupni kuverti, bodo vloge kot nepravilne izločene iz postopka izbire. – Rok za oddajo vlog je 10. 2. 2006. Za pravočasno se šteje vloga, ki bo Zbornici predložena 10. 2. 2006 do 15. ure oziroma če je vloga dne 10. 2. 2006 oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Nepravilno opremljene in nepravočasno oddane kuverte bodo izločene in neodprte vrnjene ponudnikom, zato mora biti na hrbtni strani vsake pošiljke označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega postopka izbire bodo izločene vse ponudbe, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu. – Informacije o razpisu in izpolnjevanju prijavne dokumentacije posredujeta Alja Vukotič na tel. 01/581-93-18, alja.vukotic@soczbor-sl.si in dr. Bojan Regvar na tel. 01/581-93-16, bojan.regvar@soczbor-sl.si. – Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo potekalo v prostorih Zbornice, dne 13. 2. 2006 s pričetkom ob 10. uri. V primeru velikega števila ponudb bo potekalo odpiranje še naslednji delovni dan. Odpiranje ponudb ne bo javno! Vloge bo odpirala tričlanska komisija, imenovana s sklepom generalnega sekretarja Socialne zbornice Slovenije. – Izid razpisa: O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni pisno v roku 30 dni od dneva, ko bo končano odpiranje ponudb. Datum odpošiljanja zahteve za objavo v Uradnem listu RS: 16. 1. 2006