Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Št. 6035-3/2006 Ob-994/06 , Stran 418
Pravna podlaga razpisa: – Uredba Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih (UL L 161, 26. 6. 1999), Uredba Evropskega parlamenta in sveta (ES) št. 1784/1999 z dne 12. julija 1999 o Evropskem socialnem skladu (UL L 213, 13. 8. 1999), Uredba Komisije (ES) št. 438/2001 z dne 2. marca 2001 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 glede sistemov upravljanja in nadzora pomoči, dodeljene v okviru Strukturnih skladov (UL L 63, 3. 3. 2001), Uredba Komisije (ES) št. 448/2001 z dne 2. marca 2001 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 glede postopkov izvajanja finančnih popravkov pri pomoči iz Strukturnih skladov (UL L 64 6. 3. 2001), Uredba Komisije (ES) št. 448/2004 z dne 10. marca 2004, ki spreminja Uredbo (ES) št. 1685/2000 o določitvi podrobnih pravil za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 glede upravičenosti izdatkov operacij, ki jih sofinancirajo Strukturni skladi in umika Uredbo (ES) št. 1145/2003 (UL L 72 11. 3. 2004), – Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 30/04, 48/04, 87/04 in 39/05), Enotni programski dokument RS 2004-2006, ki ga je sprejela Vlada RS na svoji 51. seji (Sklep Vlade RS št. 915-13/2001-12 z dne 11. 12. 2003), Programsko dopolnilo za obdobje 2004-2006, ki ga je sprejel Nadzorni odbor za izvajanje Enotnega programskega dokumenta RS 2004-2006 na seji dne 10. 12. 2003, – Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02), Proračun Republike Slovenije za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 116/05), Proračun Republike Slovenije za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 116/05), Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007 (Ur. l. RS, št. 116/05), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04), 1. Končni upravičenec: razpisane aktivnosti bodo sofinancirane iz sredstev Evropskega socialnega sklada in se nanašajo na ukrep Enotnega programskega dokumenta 2.3 Vseživljenjsko učenje, aktivnost 2.3.2/podaktivnost 2.3.2.1 Posodabljanje in razvijanje programov izobraževanja in usposabljanja v poklicnem in terciarnem izobraževanju. Končni upravičenec je Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet javnega razpisa Ministrstvo bo v letih 2006 in 2007 sofinanciralo aktivnosti, povezane z izdelavo novih in prenovo veljavnih višješolskih študijskih programov v skladu z novimi izhodišči za njihovo pripravo, oblikovanimi v okviru javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti pri posodabljanju in razvijanju višješolskih študijskih programov v letih 2004 in 2005 in sofinanciranih iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Pričakovani rezultati projekta so višješolski študijski programi, ki bodo zasnovani praviloma za več poklicnih standardov, bodo notranje modularno členjeni, študentom bodo omogočali večjo izbirnost in bodo kreditno ovrednoteni v skladu z evropskim sistemom ECTS. S tem bodo omogočali večjo mobilnost študentom med različnimi višješolskimi študijskimi programi in prenos kreditov v visokošolski študij. Število višješolskih študijskih programov bo manjše, programi pa bodo zasnovani za poklicne standarde na sorodnih področjih. 3. Podprte aktivnosti Sofinancirale se bodo naslednje aktivnosti za izvedbo projekta, navedene po prednostnem vrstnem redu, kot bo upoštevan pri izbiri projektov: a) organizacija strokovnih skupin in izvedba delavnic, posvetov, študijskih obiskov, izobraževanj oziroma seminarjev, kjer bo predvideno sodelovanje študentov oziroma diplomantov višje šole in partnerjev s področja izobraževanja in gospodarstva, ki bodo sodelovali pri izdelavi novih višješolskih študijskih programov; b) izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju, ki bodo izvajali kompetenčno zasnovane študijske programe in bodo odgovorni za izvedbo, uporabo, spremljavo, evalvacijo kreditno ovrednotenih programov; c) izobraževanje in usposabljanje mentorjev, ki sodelujejo pri izvajanju praktičnega dela izobraževanja, ki poteka v skladu s študijskimi programi pri delodajalcu; d) udeležba na mednarodnih konferencah, delavnicah, seminarjih oziroma usposabljanjih in izmenjavi dobre prakse, ki so povezane z bolonjskim in bruškim procesom oziroma vseživljenjskim učenjem, in bodo na tem področju prispevale k izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju pri izvajanju kreditno ovrednotenih programov. Opisane aktivnosti morajo biti razvidne iz vloge. 4. Rok za izvedbo aktivnosti in izpeljavo projektov Za projekte, izbrane po tem razpisu, se lahko uveljavlja povračilo upravičenih stroškov izvajanja aktivnosti projekta od datuma oddaje vloge na razpis. Rok za dokončanje projektov je do 15. 9. 2007. 5. Pogoji za kandidiranje Za sofinanciranje lahko kandidirajo višje strokovne šole, ki izvajajo svojo dejavnost na območju Republike Slovenije, razen tistih s področja kmetijstva in živilstva, in javni zavodi, ustanovljeni za razvojno in svetovalno delo na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: prijavitelji). Prijavitelj mora pri izvedbi projekta zagotoviti: – sodelovanje študentov oziroma diplomantov višje strokovne šole, – vsaj tri druge partnerje, od tega vsaj enega delodajalskega in izvajalca javno veljavnega višješolskega študijskega programa, lahko tudi mednarodne partnerje z ustreznega področja, – sodelovanje s Centrom Republike Slovenije za poklicno izobraževanje. 6. Vsebina in priprava vloge Prijavitelj lahko odda več vlog, vendar za različne projekte, lahko pa v eni vlogi prijavi več projektov. Kolikor projekt vključuje več tematskih sklopov-področij mora biti vsako področje pripravljeno tako, da ga je mogoče skladno s tem razpisom samostojno ovrednotiti in izbrati. Vloga se šteje za popolno, če vsebuje: 1) prijavni obrazec – program o izvedbi projekta, ki obvezno vsebuje: a) splošne podatke o prijavitelju; b) podatke o partnerjih pri izvedbi projekta; c) podatke o projektu, ki vsebujejo ime projekta, ime in priimek vodje projekta, začetek in konec projekta (mesec, leto), opis idejne zasnove projekta, izhodišča in cilji projekta, tematski sklop aktivnosti, ki se bodo izvajale iz druge točke tega razpisa, opis teh aktivnost, njihova časovna dinamika in predvidena vrednost izvedbe v SIT ter pričakovane rezultate in vplive projekta; d) podatke o pripravljenosti za izvedbo projekta ter morebitne reference prijavitelja; e) načrt financiranja in dinamika financiranja po posameznih področjih oziroma projekta kot celote; f) podpis odgovorne osebe prijavitelja in pečat zavoda; 2) parafiran vzorec pogodbe; 3) izjavo, da stroški projekta niso in ne bodo financirani iz drugih virov. Pri pripravi novih študijskih programov predmet financiranja ni priprava novih poklicnih standardov. 7. Ocenjevanje projektov Pravočasno prispele in pravilno označene vloge bo odprla in pregledala strokovna komisija, imenovana s sklepom ministra, pristojnega za višje šolstvo. Vloge bo po izteku roka za njihovo oddajo odprla strokovna komisija. Vloge, za katere bo ugotovila, da izpolnjujejo vse formalne pogoje v skladu z določbami razpisa in razpisne dokumentacije, bo nato ocenjevala strokovna komisija v skladu z merili za izbiro projektov, ki so opredeljena v navodilih k razpisu. Prednost bodo imele vloge, ki bodo dokazovale povezanost več partnerjev na naslednjih področjih: naravoslovje in tehnika, poslovno ekonomsko področje, gostinstvo in turizem, zdravstvo, storitve (promet, poštni promet in komunala) ter vloge, ki povezujejo različna področja oziroma več področij skupaj. Prednost izmed naštetih področij ima področje naravoslovje in tehnika. V izbirnem postopku se bodo upoštevala izločitvena merila in merila za ocenjevanje projektov. Prijavitelj lahko dobi za prijavljen projekt največ 100 točk. 7.1. Izločitvena merila a) Prijavitelji se na ta javni razpis ne morejo prijaviti z aktivnostmi, za izvajanje katerih že prejemajo sredstva iz drugih javnih razpisov ali drugega javnega vira financiranja. b) Znesek načrta za financiranje projekta je večji od razpisane vrednosti. c) Trajanje projekta je daljše od roka za končanje projekta, določenega z razpisom (15. 9. 2007). d) Vsebina vloge se ne ujema z razpisano temo. Pri izvedbi projekta ne bodo sodelovali študenti oziroma diplomanti višje strokovne šole. Če je projekt ustrezen glede na izločitvena merila, bo ocenjevan tudi po merilih za ocenjevanje projektov. 7.2. Merila za ocenjevanje projektov Glede na razpoložljiva sredstva bodo izbrani projekti, ki bodo zbrali večje število točk. Merila za ocenjevanje projekta kot celote Projektu se lahko dodeli skupaj največ 80 točk, in sicer po naslednjih merilih s pripadajočimi točkami: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila za ocenjevanje podpornih aktivnosti (v prijavi 2.B.5) Za aktivnosti je projekt lahko ocenjen s skupaj največ 20 točkami. Aktivnost je lahko ocenjena, če jo je mogoče vsebinsko uvrstiti v enega izmed tematskih sklopov iz tretje točke razpisa, in sicer po naslednjih merilih s pripadajočimi točkami: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Komisija ocenjuje projekte tako, da vsak član komisije oceni vsako posamezno področje projekta ter projekt kot celoto. Primeren je tisti projekt oziroma področje projekta, ki doseže najmanj 50 točk. 8. Višina sredstev Okvirna vsota denarja, ki jo bo ministrstvo namenilo v letih 2006 in 2007 za sofinanciranje aktivnosti posodabljanja in razvijanja višješolskih študijskih programov, je 132,488.387 SIT. 75% celotnega programa financira Evropska unija. Po proračunskih postavkah (v nadaljevanju PP): 75% v znesku 99,366.291,25 SIT s PP 4385 – ‘Strukturni skladi – tuja udeležba’ ter 25% v znesku 33,122.096,75 SIT s PP 4383 – ‘Strukturni skladi – lastna udeležba’. Najvišja vrednost sredstev odobrenega projekta je omejena s sredstvi razpisa. 9. Rok za oddajo vlog in način predložitve vlog: vloga se odda v dveh izvodih, od katerih mora biti eden v izvirniku. Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti pri posodabljanju in razvijanju višješolskih študijskih programov v letih 2006 in 2007« ter z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja. Vloge morajo biti, ne glede na način oddaje, v glavni pisarni Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana najkasneje 10. 2. 2006 do 12. ure. 10. Datum odpiranja vlog: obravnavane bodo v roku dostavljene in pravilno označene vloge. Odpiranje vlog bo 17. 2. 2006. Nepravočasne in nepravilno označene vloge bodo vrnjene predlagatelju. 11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje do 24. 2. 2006. 12. Postopek za izbiro končnih prejemnikov 12.1. Obvestilo o izbiri Strokovna komisija pripravi predlog liste izvajalcev v skladu z merili za izbiro projektov, in ministru predlaga izbiro posameznih projektov oziroma področij posameznega projekta. Komisija lahko ministru pripravi prednostni seznam projektov. Ministrstvo bo predlog liste izbranih izvajalcev posredovalo pristojnemu programskemu svetu v skladu z Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji, ki se bo opredelil glede izbora in izdal skupni sklep o potrditvi projektov. Prijavitelju bo na tej podlagi izdano obvestilo o izbiri projekta z odobreno višino sredstev. Prijavitelji bodo o izbiri obveščeni najkasneje do 24. 2. 2006. Hkrati bodo obveščeni tudi prijavitelji, ki ne bodo izbrani. 12.2. Podpis pogodbe Hkrati z obvestilom o izbiri bo izbranim izvajalcem in prejemnikom sredstev poslan poziv k podpisu pogodbe. Če se izvajalec v 8 dneh od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Pred podpisom pogodbe bo izvajalec pripravil program aktivnosti o izvedbi projekta, ki bo sestavni del pogodbe in podlaga za spremljanje in ocenjevanje uspešnosti izvedbe odobrenega projekta. Navodila za pripravo programa bo ministrstvo izvajalcu poslalo hkrati s pozivom k podpisu pogodbe. Če kateri od izbranih izvajalcev odstopi od podpisa pogodbe, se lahko k podpisu pogodbe pozove naslednjega izvajalca z liste izvajalcev, ki jo je potrdil programski svet v skladu z Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji. 12.3. Pritožbeni postopek Prijavitelj, ki ni bil izbran in meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa, lahko v 8 dneh od prejema obvestila o izbiri vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana, s pripisom »Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti pri posodabljanju in razvijanju višješolskih študijskih programov v letih 2006 in 2007 – Pritožba«. V pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih jo vlaga. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za izbiro končnih prejemnikov. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči minister v roku 15 dni s sklepom. 13. Razpisna dokumentacija Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko dobite na spletni strani ministrstva www.mszs.si pod rubriko javni razpisi. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na ministrstvu na Sektorju za višje šolstvo pri Marjanu Vidrihu, tel. 01/478-57-58, 01/478-52-99, elektronski naslov: marjan.vidrih@gov.si.