Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Št. 6036-13/2006 Ob-993/06 , Stran 415
Pravna podlaga razpisa: – Uredba Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih (UL L 161, 26. 6. 1999), Uredba Evropskega parlamenta in sveta (ES) št. 1784/1999 z dne 12. julija 1999 o Evropskem socialnem skladu (UL L 213, 13. 8. 1999), Uredba Komisije (ES) št. 438/2001 z dne 2. marca 2001 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 glede sistemov upravljanja in nadzora pomoči, dodeljene v okviru Strukturnih skladov (UL L 63, 3. 3. 2001), Uredba Komisije (ES) št. 448/2001 z dne 2. marca 2001 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 glede postopkov izvajanja finančnih popravkov pri pomoči iz Strukturnih skladov (UL L64 6. 3. 2001), Uredba Komisije (ES) št. 448/2004 z dne 10. marca 2004, ki spreminja Uredbo (ES) št. 1685/2000 o določitvi podrobnih pravil za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 glede upravičenosti izdatkov operacij, ki jih sofinancirajo Strukturni skladi in umika Uredbo (ES) št. 1145/2003 (UL L 72 11. 3. 2004), – Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 30/04, 48/04, 87/04 in 39/05), Enotni programski dokument RS 2004-2006, ki ga je sprejela Vlada RS na svoji 51. seji (Sklep Vlade RS št. 915-13/2001-12 z dne 11. 12. 2003), Programsko dopolnilo za obdobje 2004-2006, ki ga je sprejel Nadzorni odbor za izvajanje Enotnega programskega dokumenta RS 2004-2006 na seji dne 10. 12. 2003, – Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02), Proračun Republike Slovenije za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 116/05), Proračun Republike Slovenije za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 116/05), Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007 (Ur. l. RS, št. 116/05), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04), 1. Končni upravičenec: razpisane aktivnosti bodo sofinancirane iz sredstev Evropskega socialnega sklada in se nanašajo na ukrep Enotnega programskega dokumenta 2.3 Vseživljenjsko učenje, aktivnost 2.3.2/podaktivnost 2.3.2.1 Posodabljanje in razvijanje programov izobraževanja in usposabljanja v poklicnem in terciarnem izobraževanju. Končni upravičenec je Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet javnega razpisa Ministrstvo je v Enotnem programskem dokumentu v okviru Evropskega socialnega sklada za programsko obdobje 2004 – 2006 opredelilo kot prioriteto posodabljanje in razvijanje programov izobraževanja v poklicnem in terciarnem izobraževanju. Programsko obdobje sovpada z uresničevanjem kopenhagenskega in bruškega procesa v poklicnem izobraževanju. Nekateri njuni glavni cilji so tudi uresničevanje aktivnosti posodabljanja in razvoja programov za pridobitev nižje in srednje poklicne ter srednje strokovne izobrazbe pa tudi priprava kratkih programov za usposabljanje: – povezanost strokovno teoretičnega ter praktičnega znanja, – večja praktična usposobljenost in zaposlivost udeležencev izobraževanja, – vključitev ključnih kvalifikacij v izobraževalne programe. Ministrstvo bo v letih 2006 in 2007 sofinanciralo aktivnosti, povezane z izdelavo novih in prenovo veljavnih programov za pridobitev nižje in srednje poklicne ter srednje strokovne izobrazbe na področjih: strojništvo, elektrotehnika in računalništvo, gradbeništvo in geodezija, lesarstvo, gostinstvo in turizem, varovanje okolja; in pripravo cele palete kratkih neformalnih programov usposabljanja za potrebe povečanja konkurenčnosti gospodarstva v skladu z izhodišči za njihovo pripravo, ki jih je na 53. seji 30. novembra 2001 sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje. Pričakovani rezultati projekta so: – Predlogi programov za pridobitev nižje in srednje poklicne ter srednje strokovne izobrazbe, zasnovanih praviloma na več poklicnih standardih, modularno sestavljenih, preko odprtega dela nacionalnega kurikula prilagojeni potrebam lokalnega in regionalnega gospodarstva. – Programi za usposabljanje za potrebe regionalnega gospodarstva. Pri pripravi projektov je treba upoštevati horizontalne prioritete ukrepa vseživljenjsko učenje, ki so navedene v Enotnem programskem dokumentu: enake možnosti, informacijska družba in trajnostni razvoj (okolje). 3. Podprte aktivnosti Sofinancirale se bodo naslednje aktivnosti za izvedbo projekta, navedene po prednostnem vrstnem redu, kot bo upoštevan pri izbiri projektov: – organizacija strokovnih skupin, izvedba delavnic in posvetov za opredeljevanje in usklajevanje poklicnih kompetenc, ki se bodo zagotavljale v izobraževalnih programih; – organizacija strokovnih skupin, izvedba delavnic in posvetov za usklajevanje izobraževalnih programov z delodajalci v lokalnem in regionalnem okolju; – organizacija strokovnih skupin ekspertov za pripravo izobraževalnih programov z vsemi elementi, ki jih določajo predpisi in izhodišča; – organizacija programskih sosvetov za usklajevanje odprtega dela kurikula; – izobraževanje in usposabljanje mentorjev, ki sodelujejo pri izvajanju praktičnega dela izobraževanja, ki poteka v skladu z izobraževalnimi programi pri delodajalcu; – udeležba na mednarodnih konferencah, delavnicah, seminarjih oziroma usposabljanjih in izmenjavi dobre prakse, ki so povezane s kopenhagenskim in bruškim procesom oziroma vseživljenjskim učenjem, in bodo na tem področju prispevale k izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v srednjem izobraževanju. 4. Rok za izvedbo aktivnosti in izpeljavo projektov Za projekte, izbrane po tem razpisu, se lahko uveljavlja povračilo upravičenih stroškov izvajanja aktivnosti projekta od datuma oddaje vloge na razpis. Rok za dokončanje projektov je do 15. 9. 2007. 5. Pogoji za kandidiranje Projekte lahko prijavijo javne in zasebne srednje šole, šolski centri ali njihovi konzorciji, ki izvajajo svojo dejavnost na območju Republike Slovenije (v nadaljevanju: prijavitelji). Zavodi s področja kmetijstva in živilstva lahko sodelujejo v razpisu samo kot partnerji pri izvedbi projektov. Prijavitelj mora imeti vsaj tri druge partnerje, od tega vsaj enega iz vrst delodajalcev. Prijavitelj ima lahko tudi mednarodne partnerje z ustreznega področja. Prijavitelj mora pri izvedbi projekta zagotoviti: – sodelovanje s Centrom Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in upoštevanje njegovih metodologij, – upoštevanje izhodišč za pripravo programov, ki jih sprejema pristojni strokovni svet. 6. Vrsta upravičenih stroškov in obravnava plačil 6.1. Vrsta upravičenih stroškov op.: Če predvidevate tudi kakšna dela po podjemnih ali avtorskih pogodbah, je potrebno tudi te stroške definirati kot upravičene. Izvajalcem bodo v skladu s pogodbo povrnjeni stroški v sorazmernem deležu, ki jih bodo imeli s pripravo in izvedbo projektov, izbranih po tem razpisu. Upravičeni stroški izvajalca, ki bodo nastali zaradi izvedbe aktivnosti projekta so sledeči: – stroški tehničnih in administrativnih nalog: – plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalca za socialno varnost za zaposlene, davek na izplačane plače in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja; – pisarniški in splošni material in storitve; – energija in komunikacije; – izdatki za službena potovanja ter prevozni stroški in storitve; – najemnine in zakupnine (leasing) poslovnih objektov, računalniške in programske opreme oziroma njihovo tekoče vzdrževanje, – amortizacija sredstev. Natančneje so upravičeni stroški navedeni v načrtu financiranja v prijavnem obrazcu. Stroški priprave in prijave na projekt niso povračljivi in se ne smejo uveljavljati. Navedeni stroški so upravičeni le če: – so nastali od oddaje vloge na razpis do roka za končanje projekta, – so evidentirani v ustreznih knjigovodskih listinah, – so nujni za izvedbo projekta ter – niso in ne bodo financirani iz drugih virov sredstev. Za projekte, izbrane po tem razpisu, se lahko uveljavlja povračilo upravičenih stroškov izvajanja aktivnosti projekta od datuma oddaje vloge na razpis do končanja projekta (najkasneje do 15. 9. 2007). 6.2. Obravnava plačil Plačila ureja Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/04, 48/04, 87/04 in 39/05). Izbranemu izvajalcu projekta bo ministrstvo, v skladu s pogodbo, sredstva nakazalo po opravljenem delu na podlagi zahtevka za plačilo in poročila o opravljenem delu. 7. Vodenje evidenc o izvedbi projekta ter obveščanje javnosti: razpis je sofinanciran iz sredstev ministrstva in Evropskega socialnega sklada, zato bo moral izvajalec, ki bo izbran, upoštevati zahteve o obveščanju javnosti, s pogodbo pa se bo zavezal, da bo zagotovil zbiranje podatkov, potrebnih za poročanje in nadzor nad vsebinsko in finančno izvedbo projekta do leta 2013. Natančneje so zahteve opredeljene v 6. in 7. členu vzorca pogodbe, ki se bo sklepala z izbranimi prejemniki in je del razpisne dokumentacije. 8. Dokumenti za prijavo Popolna vloga mora vsebovati: a) dva izvoda prijavnega obrazca – program o izvedbi projekta. Vse strani prijavnega obrazca morajo imeti pečat prijavitelja; b) en parafiran izvod pogodbe o izvedbi projekta. Parafa mora biti na vseh straneh pogodbe. Izpolnjevanje prijavnega obrazca V prijavnem obrazcu se navedejo: – splošni podatki o prijavitelju, ki je nosilec projekta; – podatki o partnerjih: navede se naziv, pravni status in sedež partnerskih organizacij, ki bodo poleg nosilca projekta tvorno sodelovali pri pripravi in izvedbi posameznih aktivnosti – izpolni se, če partnerji obstajajo (potrebno priložiti tudi pisno izjavo partnerja o sodelovanju pri projektu); – podatki o projektu: – ime projekta: kratko ime projekta z največ desetimi besedami; – vodja projekta: ime in priimek osebe, ki bo vodila projekt; – začetek projekta (mesec, leto); – rok za končanje projekta (mesec, leto); rok za konec projekta, ki se bo financiral po tem razpisu, je 15. 9. 2007; – idejna zasnova projekta: kratek opis o prijaviteljevi viziji poklicnega oziroma strokovnega izobraževanja – njegova umestitev in razvoj v slovenskem izobraževalnem sistemu ter povezava z evropskim prostorom, vloga pri lokalnem/regionalnem razvoju ter pomen za gospodarstvo (vloga pri uresničevanju strategij razvoja Slovenije), ipd.; – izhodišča za projekt in cilji projekta (trenutno stanje na področju, vzrok za odločitev o spremembi, navedba programov, ki jih želite prenoviti, cilji projekta); – aktivnosti ter njihova predvidena časovna dinamika in vrednost izvedbe: – opis aktivnosti, ki se bodo izvedle v okviru projekta z navedbo pričakovanega rezultata posamezne aktivnosti in njena predvidena časovna dinamika (od – do, mesec leto) in predvidena vrednost izvedbe v SIT; – pričakovani rezultati in vplivi (indikatorji): kratek opis rezultatov in vplivov projekta; kvantitativni indikatorji, s katerimi se lahko meri uspešnost izvedbe projekta: število poklicnih standardov, za katere se pripravlja program, število usposobljenih strokovnih delavcev za izvajanje novih programov, število usposobljenih mentorjev praktičnega pouka, predvideno število diplomantov, število neformalnih programov za usposabljanje…); – pripravljenost za izvedbo: v to rubriko se vpišejo aktivnosti, ki jih je zavod že načrtoval, izvedel oziroma potekajo ter so v vsebinski povezavi z razpisom; sem se vpišejo tudi morebitne reference prijavitelja; – načrt za financiranje izvedbe projekta z dinamiko financiranja – sredstva v SIT za obdobje-leto, ki si jih prijavitelj želi pridobiti. (Merila, na podlagi katerih je izvajalec izdelal načrt financiranja projekta, so priloga prijavnega obrazca. Obvezno je treba priložiti obrazložitev izračuna sredstev za plače, iz katerega bo vidno število delovnih ur in cena delovne ure ter cenik pogodbenega dela). Priložiti je treba pisno izjavo, da navedeni stroški niso in ne bodo financirani iz drugih virov sredstev. Izpolnjevanje prijavnega obrazca je obrazloženo v pripomočku za izpolnjevanje prijavnice. 9. Ocenjevanje projektov: pravočasno prispele in pravilno označene vloge bo odprla in pregledala strokovna komisija, imenovana s sklepom ministra, pristojnega za poklicno in strokovno izobraževanje. Vloge, za katere bo komisija ugotovila, da izpolnjujejo vse formalne pogoje v skladu z določbami razpisa in razpisne dokumentacije, bo obravnavala strokovna komisija, ki bo v skladu s postavljenimi merili za izbiro projektov ovrednotila posamezne projekte. 9.1. Izločitvena merila V izbirnem postopku se bodo upoštevala izločitvena merila in merila za ocenjevanje projektov. a) Prijavitelji se na ta javni razpis ne morejo prijaviti z aktivnostmi, za izvajanje katerih že prejemajo sredstva iz drugih javnih razpisov ali drugega javnega vira financiranja. b) Znesek načrta za financiranje projekta je večji od razpisane vrednosti. c) Trajanje projekta je daljše od roka za končanje projekta, določenega z razpisom. d) Vsebina vloge se ne ujema z razpisano temo. e) Če je projekt ustrezen glede na izločitvena merila, bo ocenjevan tudi po merilih za ocenjevanje projektov. 8.2 Merila za ocenjevanje projektov Glede na razpoložljiva sredstva bodo izbrani projekti, ki bodo zbrali večje število točk. Prijavitelj lahko dobi za prijavljen projekt največ 100 točk. Merila za ocenjevanje projekta kot celote Projektu, kot celoti se lahko dodeli skupaj največ 80 točk, in sicer po naslednjih merilih s pripadajočimi točkami: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila za ocenjevanje podpornih aktivnosti Za aktivnosti je projekt lahko ocenjen s skupaj največ 20 točkami. Aktivnost je lahko ocenjena, če jo je mogoče vsebinsko uvrstiti v enega izmed tematskih sklopov iz tretje točke razpisa, in sicer po naslednjih merilih s pripadajočimi točkami: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Komisija ocenjuje projekte tako, da vsak član komisije oceni vsako posamezno področje projekta ter projekt kot celoto. Primeren je tisti projekt oziroma področje projekta, ki doseže najmanj 50 točk. 10. Višina sredstev Okvirna vsota denarja, ki jo bo ministrstvo namenilo v letih 2006 in 2007 za sofinanciranje aktivnosti posodabljanja in razvijanja programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe je 266,525.814,19 SIT. 75% celotnega programa financira Evropska unija. Po proračunskih postavkah (v nadaljevanju: PP): 75% v znesku 85,894.360,89 SIT v letu 2006 in 114,000.000 SIT v letu 2007 s PP 4431 – ‘Strukturni skladi – tuja udeležba’ ter 25% v znesku 28,631.453,30 SIT v letu 2006 in 38,000.000 SIT v letu 2007 s PP 4427 – ‘Strukturni skladi – lastna udeležba’. Najvišja vrednost sredstev odobrenega projekta je omejena s sredstvi razpisa. 11. Rok za oddajo vlog in način predložitve vlog: vloga se odda v dveh izvodih, od katerih mora biti eden v izvirniku. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti pri posodabljanju in razvijanju programov za pridobitev nižje in srednje poklicne ter srednje strokovne izobrazbe v letu 2006« ter z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja. Vloge morajo biti, ne glede na način oddaje, v glavni pisarni Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana najkasneje do 10. 2. 2006 do 12. ure. 12. Datum odpiranja vlog: obravnavane bodo v roku dostavljene in pravilno označene vloge. Odpiranje vlog bo 17. 2. 2006. Nepravočasne in nepravilno označene vloge bodo vrnjene predlagatelju. 13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje do 24. 2. 2006. Hkrati bodo obveščeni tudi prijavitelji, ki ne bodo izbrani. 14. Postopek za izbiro končnih prejemnikov 14.1. Obvestilo o izbiri Strokovna komisija pripravi predlog liste izvajalcev v skladu z merili za izbiro projektov, in ministru predlaga izbiro posameznih projektov oziroma področij posameznega projekta. Komisija lahko ministru pripravi prednostni seznam projektov. Ministrstvo bo predlog liste izbranih izvajalcev posredovalo pristojnemu programskemu svetu v skladu z Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji, ki se bo opredelil glede izbora in izdal skupni sklep o potrditvi projektov. Prijavitelju bo na tej podlagi izdano obvestilo o izbiri projekta z odobreno višino sredstev. 14.2. Podpis pogodbe Hkrati z obvestilom o izbiri bo izbranim izvajalcem in prejemnikom sredstev poslan poziv k podpisu pogodbe. Če se izvajalec v 8 dneh od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Pred podpisom pogodbe bo izvajalec pripravil program aktivnosti o izvedbi projekta, ki bo sestavni del pogodbe in podlaga za spremljanje in ocenjevanje uspešnosti izvedbe odobrenega projekta. Navodila za pripravo programa bo ministrstvo izvajalcu poslalo hkrati s pozivom k podpisu pogodbe. Če kateri od izbranih izvajalcev odstopi od podpisa pogodbe, se lahko k podpisu pogodbe pozove naslednjega izvajalca z liste izvajalcev, ki jo je potrdil programski svet v skladu z Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji. 14.3. Pritožbeni postopek Prijavitelj, ki ni bil izbran in meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa, lahko v 8 dneh od prejema obvestila o izbiri vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana, s pripisom »Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti pri posodabljanju in razvijanju višješolskih študijskih programov v letih 2006 in 2007 – Pritožba«. V pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih jo vlaga. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za izbiro končnih prejemnikov. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči minister v roku 15 dni s sklepom. 15. Razpisna dokumentacija Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko dobite na spletni strani ministrstva www.mszs.si pod rubriko javni razpisi. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na ministrstvu na Sektorju za višje šolstvo pri Marjanu Vidrihu, tel. 01/478-57-58, 01/478-52-99, elektronski naslov: marjan.vidrih@gov.si.