Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Št. 1103-2/2006 Ob-823/06 , Stran 413
1. Končni upravičenec: razpisane aktivnosti bodo sofinancirane iz sredstev Evropskega socialnega sklada in se nanašajo na ukrep Enotnega programskega dokumenta znotraj druge prednostne naloge Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje, ukrep 2.3 Vseživljenjsko učenje, podaktivnost 2.3.1.1. Izobraževanje izobraževalcev. Končni upravičenec je Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti pri razvoju modelov ter vzpostavljanje in poglabljanje partnerstva v okviru projektov Partnerstvo fakultet in šol v letih 2006 in 2007. Aktivno partnerstvo med fakultetami in vzgojno-izobraževalnimi zavodi, ki bo razvito v okviru projektov, naj bi omogočalo kakovostno praktično usposabljanje študentov v dodiplomskem študiju in nadaljevalno praktično usposabljanje diplomantov pri uvajanju v vzgojno-izobraževalno delo, podpiralo razvoj nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja kot oblike vseživljenjskega učenja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju ter omogočalo skupno raziskovanje pedagoške prakse in pretok novega znanja v prakso. Z razpisom želi Ministrstvo za šolstvo in šport pridobiti preizkušene modele, podprte z mrežnimi partnerskimi povezavami med institucijami za začetno izobraževanje učiteljev in vzgojno-izobraževalnimi zavodi na področju izvajanja učne prakse kot dela začetnega izobraževanja učiteljev in drugih strokovnih delavcev, uvajanja pripravnikov in začetnikov v pedagoški poklic, izvajanja nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju ter raziskovanja pedagoške prakse in pretoka novega znanja v prakso. Projekti, ki jih prijavitelji prijavijo v okviru tega razpisa, so namenjeni naslednjim ciljnim skupinam: – študentom pedagoških študijskih programov; – pripravnikom oziroma učiteljem začetnikom; – učiteljem oziroma drugim strokovnim delavcem vzgojno-izobraževalnih zavodov; – ravnateljem in vodstvenim delavcem vzgojno-izobraževalnih zavodov. Prijavitelji lahko v okviru razpisa prijavijo projekte za razvoj naslednjih štirih modelov: – Model I: Učna praksa kot dela programa začetnega izobraževanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, – Model II: Uvajanje pripravnikov oziroma začetnikov v pedagoškem poklicu v vzgojno-izobraževalno delo, – Model III: Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje kot oblika vseživljenjskega učenja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, podprtega s sodobno učno tehnologijo, – Model IV: Raziskave pedagoške prakse in neposredna uporaba rezultatov v vzgojno-izobraževalnem delu. Vsakega od navedenih štirih modelov se v okviru razpisa prijavi kot samostojen projekt. Posamezni prijavitelj lahko prijavi od enega do štiri projekte, po enega za vsakega od štirih modelov. V okviru navedenih projektov lahko prijavitelji prijavijo naslednje sklope aktivnosti: – Model I: Učna praksa kot del programa začetnega izobraževanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Glavne aktivnosti s pripadajočimi rezultati: – oblikovanje usklajenega predloga nabora kompetenc diplomantov pedagoških smeri študija in kompetenc študenta – praktikanta ob koncu praktičnega usposabljanja v okviru pedagoške prakse ter kompetenc učitelja – strokovnega sodelavca fakultete za izvajanje študijske prakse; – oblikovanje vzorčne mreže šol za izvajanje študijske prakse; – izdelava podporne dokumentacije za uveljavljanje modela izvajanja študijske prakse; – priprava in izvajanje programov profesionalnega usposabljanja oziroma izpopolnjevanja za učitelje – strokovne sodelavce fakultet za izvajanje pedagoške prakse; – priprava in izdelava priročnika in drugih pripomočkov na različnih nosilcih (knjižni, video, CD) za uresničevanje modela v praksi; – oblikovanje predlogov sistemskih, organizacijskih in normativnih sprememb, potrebnih, da model zaživi v praksi. – Model II: Uvajanje pripravnikov oziroma začetnikov v pedagoškem poklicu v vzgojno-izobraževalno delo. Glavne aktivnosti s pripadajočimi rezultati: – oblikovanje usklajenega predloga nabora kompetenc učitelja pripravnika oziroma začetnika ob zaključku praktičnega usposabljanja pod vodstvom mentorja ter kompetenc mentorja za praktično usposabljanje ob uvajanju v vzgojno-izobraževalno delo; – izdelava podporne dokumentacije za uveljavljanje modela praktičnega usposabljanja ob uvajanju v vzgojno-izobraževalno delo; – priprava in izvajanje programov profesionalnega usposabljanja oziroma izpopolnjevanja za mentorje učiteljem ob uvajanju v vzgojno-izobraževalno delo; – izdelava predloga za postopek licenciranja mentorja učitelju pripravniku oziroma začetniku; – priprava in izdelava priročnika in drugih pripomočkov na različnih nosilcih (knjižni, video, CD) za uresničevanje modela v praksi. – Model III: Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje kot oblika vseživljenjskega učenja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, podprtega s sodobno učno tehnologijo. Glavne aktivnosti s pripadajočimi rezultati: – pripravljanje in izvajanje novih tipov programov profesionalnega usposabljanja in izpopolnjevanja kot odziv na potrebe pedagoške prakse; – razvoj in izvajanje novih programov profesionalnega usposabljanja in izpopolnjevanja z uporabo sodobne učne tehnologije (izobraževanje na daljavo, spletna podpora izvajanju programa itd.); – oblikovanje predlogov sistemskih, organizacijskih in normativnih sprememb, potrebnih, da model zaživi v praksi. – Model IV: Raziskave pedagoške prakse in neposredna uporaba rezultatov v vzgojno-izobraževalnem delu. Glavne aktivnosti s pripadajočimi rezultati: – zbiranje in posredovanje informacij o potrebah in interesu za raziskave pedagoške prakse preko spletnih strani; – pripravljanje in izvajanje raziskav pedagoške prakse, v katerih sodelujejo učitelji – raziskovalci; – informiranje o rezultatih raziskav preko spletnih strani; – oblikovanje predlogov za uporabo rezultatov raziskav v pedagoški praksi; – oblikovanje predlogov sistemskih, organizacijskih in normativnih sprememb, potrebnih, da model zaživi v praksi. Za vse štiri modele je mogoče prijaviti naslednje podporne aktivnosti s spremljajočimi rezultati: – razvoj in vzdrževanje spletnih strani za podporo razvitih modelov; – priprava in izdajanje publikacij, video in CD zapisov s predstavitvami rezultatov projektov; – koordiniranje aktivnosti večih visokošolskih zavodov – aktivnih partnerjev pri razvoju istovrstnega modela; – oglaševanje aktivnosti v okviru projekta; – publiciranje in promocija rezultatov projekta; – organiziranje obiskov strokovnih ekspertov iz tujine z namenom izmenjave mnenj; – organiziranje koordinativnih sestankov in strokovnih srečanj v okviru projekta; – organiziranje koordinativnih sestankov in strokovnih srečanj izvajalcev projektov za razvoj istovrstnega modela ter konferenc z mednarodno udeležbo zaradi izmenjave informacij in dogovorov glede predlaganih rešitev; – zbiranje in evalviranje podatkov o uspešnosti razvitih modelov. 3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na razpis lahko kandidirajo: – visokošolski zavodi, ki so registrirani za izvajanje javno veljavnih študijskih programov pedagoške smeri. 4. Vloga, poslana na razpis mora vsebovati: – izpolnjen/o in podpisan/o Prijavnico za projekt ESS in Finančni načrt za projekt ESS; – izpisek iz sodnega registra; – potrdilo o davčni (DDV) (ne)vezanosti; – parafiran vzorec pogodbe; – pisni dogovor o partnerskem sodelovanju z najmanj petnajstimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi; – CV-ji projektnega vodje in ostalih strokovnjakov; – deklaracijo o DDV. Vsa navedena dokumentacija in obrazci morajo biti opremljeni s podpisom pooblaščene osebe in žigom. 5. Pogoji in merila izbora Vloge bo po izteku roka za njihovo oddajo odprla strokovna komisija. Vloge, za katere bo ugotovila, da izpolnjujejo vse formalne pogoje v skladu z določbami razpisa in razpisne dokumentacije, bo nadalje obravnavala v postopku izbora. V postopku izbora med prijavljenimi projekti bo strokovna komisija upoštevala izločitvene pogoje ter merila za ocenjevanje projektov. Izločitveni pogoji: – Prijavitelj mora vsak projekt prijaviti za izvajanje v letu 2006 in v letu 2007. Projekti, ki ne bodo načrtovani kot dvoletni, ne bodo upoštevani v nadaljnjem postopku izbora. – Načrt financiranja projekta za leto 2006 ne sme presegati 5,192.973,50 SIT, za leto 2007 pa ne sme biti višji od 10,262.857 SIT, skupno za obe leti torej največ 15,455.830,50 SIT. Projekti, ki bodo presegali navedene meje, ne bodo upoštevani v nadaljnjem postopku izbora. – Prijavitelj mora imeti sklenjen pisni dogovor o partnerskem sodelovanju pri izvedbi projekta z najmanj petnajstimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi. Projekti, ki ne bodo podprti z zagotovitvijo zahtevanega partnerstva, ne bodo upoštevani v nadaljnjem postopku izbora. Merila za ocenjevanje projektov s pripadajočim številom točk: – vsebina projekta – največ 15 točk, – reference prijavitelja in izvajalcev projekta – največ 10 točk, – opredelitev ciljnih skupin projekta – največ 3 točke, – pričakovani rezultati projekta in indikatorji – največ 2 točki, – projektne aktivnosti – največ 9 točk, – aktivnosti obveščanja in spremljanja – največ 3 točk, – skladnost s horizontalnimi prioritetami – največ 9 točk, – viri projekta – največ 3 točke, – partnerstvo – največ 6 točk, – učinkovitost projekta s finančnega vidika – največ 15 točk. Največje možno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezen projekt, je 75 točk. Strokovna komisija bo za izbor predlagala največ štirinajst izmed prijavljenih projektov, in sicer tiste, ki bodo zbrali največje število točk. V primeru ostanka razpisanih sredstev se preostala sredstva dodelijo naslednjim projektom po vrstnem redu glede na število točk, pri čemer število točk projekta ne sme biti manjše od 60. S posameznim prijaviteljem se sklene ena pogodba za vse njegove projekte, ki so se uvrstili v izbor. 6. Skupna višina sredstev Skupna višina sredstev za predmet razpisa v letu 2006 je 72,701.630 SIT, v letu 2007 pa 143,680.000 SIT. Sredstva bodo črpana iz: – integralnega proračuna, PP 4410 v okvirni višini 18,175.407,50 SIT v letu 2006, v letu 2007 pa v okvirni višini 35,920.000 SIT. – sredstev Evropskega socialnega sklada s PP 4423 v okvirni višini 54,526.222,50 SIT v letu 2006, v letu 2007 pa v okvirni višini 107,760.000 SIT. 7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Ministrstvo bo sredstva, dodeljena izvajalcem za leto 2006 izplačalo v proračunskem letu 2006, sredstva, dodeljena za leto 2007 pa v proračunskem letu 2007. 8. Rok za izvedbo aktivnosti Predvideni rok za začetek izvajanja aktivnosti, financiranih na podlagi tega razpisa v letu 2006 je datum sklenitve pogodbe, za zaključek izvajanja aktivnosti pa 30. 9. 2006. Za aktivnosti, ki se bodo financirale v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2007, je predvideni rok začetka izvajanja aktivnosti 1. 10. 2006 in zaključek 30. 9. 2007. 9. Rok za oddajo vlog ter način predložitve vlog Rok za oddajo vlog je 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Vloge z zahtevano vsebino morajo biti poslane priporočeno po pošti na naslov Ministrstvo za šolstvo in šport, Služba za razvoj kadrov v šolstvu, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako »Ne odpiraj – vloga za Javni razpis za sofinanciranje izvedbe projekta Partnerstvo fakultet in šol v letih 2006 in 2007«. Vloga šteje za pravočasno, če je bila oddana priporočeno po pošti najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog. Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale in bodo vrnjene prijavitelju. 10. Odpiranje in ocenjevanje vlog Vloge bo po izteku roka za oddajo vlog odprla in ocenila imenovana strokovna komisija. Javno odpiranje vlog bo dne 24. 2. 2006 ob 9. uri in bo potekalo v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Ljubljana, Kotnikova 38, 115/I. nadstropje. Prijavitelje nepopolnih vlog se bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvalo na dopolnitev vloge. Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, se s sklepom zavrže. 11. Obveščanje o izidu: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku tridesetih dni od izteka roka za oddajo vlog. 12. Preveritev utemeljenosti sklepa: prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v 8 dneh od prejema obvestila o izbiri vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Služba za razvoj kadrov v šolstvu, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. V pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih jo vlaga. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci. O pritožbi odloči minister v roku 15 dni s sklepom. 13. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstvo za šolstvo in šport, www.mss.si ali osebno med delovnim časom pri Službi za razvoj kadrov v šolstvu na naslovu Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. Za dodatne informacije lahko pokličete Alenko Taštanosko na tel. 01/478-42-18.