Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Št. 603-2/2006/3 Ob-822/06 , Stran 411
1. Končni upravičenec: razpisane aktivnosti bodo sofinancirane iz sredstev Evropskega socialnega sklada in se nanašajo na ukrep Enotnega programskega dokumenta 2.3 Vseživljenjsko učenje, aktivnost 2.3.4. Širjenje sistema zagotavljanja kakovosti. Končni upravičenec je Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je (so)financiranje projektov mrež vzgojno-izobraževalnih organizacij (v nadaljevanju: vrtci/šole), ki bodo imeli za cilj razvoj procesov ugotavljanja in razvijanja kakovosti v skladu z Enotnim programskim dokumentom (Enotni programski dokument 2004 – 2006, Ljubljana, Služba vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj, 2004) oziroma so v skladu s ciljem povečati kakovost vzgojno-izobraževalnih programov in razviti sisteme (samo)evalvacije. Namen javnega razpisa je torej spodbuditi aktivnosti ugotavljanja in razvijanja kakovosti v vrtcih, osnovnih, strokovnih in poklicnih šolah, gimnazijah, šolskih centrih ter javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in s tem spodbuditi samorazvojno funkcijo vrtcev/šol. Področja kakovosti v vrtcih/šolah so: doseganje ciljev kurikula, vodenje in upravljanje, vzgojno-izobraževalni proces (pouk, dodatne dejavnosti, izbirne vsebine, povezava z okoljem itd.), učitelji, udeleženci oziroma otroci/učenci, šola in starši. Ministrstvo bo sofinanciralo aktivnosti s področja ugotavljanja in razvijanja kakovosti v letih 2006 in 2007. 2.1. Cilji razpisa: 1. Vzpostavljanje procesov ugotavljanja in razvijanja kakovosti s pomočjo uporabe metod samoevalvacije. 2. Povezovanje vrtcev/šol v mreže ter izmenjava dobrih praks v teh mrežah, ko gre za procese ugotavljanja in razvijanja kakovosti dela vrtcev/šol na različnih področjih. 3. Vključevanje različnih interesnih skupin (strokovni delavci, starši in socialni partnerji) v procese ugotavljanja in razvijanja kakovosti. 2.2. Z izbranimi prijavitelji nameravamo doseči naslednje končne rezultate: 1. Vsak/a vrtec/šola v mreži oblikuje tim za kakovost, ki je odgovoren za razvoj samoevalvacije. 2. Vsak/a vrtec/šola v mreži pripravi razvojni načrt kakovosti; s projektom seznani starše, lokalno skupnost oziroma širše okolje na posvetu. 3. Vsak/a vrtec/šola v mreži preizkusi oziroma uporabi obstoječi ali razvije nov instrumentarij za ugotavljanje kakovosti na posameznih področjih. 4. Vsak/a vrtec/šola izdela analizo stanja. 5. Vsak/a vrtec/šola v mreži opredeli ukrepe za razvijanje kakovosti v svojem letnem delovnem načrtu. 6. Vsak/a vrtec/šola v mreži predstavi analizo rezultatov vrtcu/šoli, staršem, lokalni skupnosti oziroma širšemu okolju na posvetu. 7. Vsak/a vrtec/šola v mreži poskrbi za širjenje rezultatov (posvet, publikacija, spletne strani ipd.). 8. Vsak/a vrtec/šola pripravi vsebinska poročila za koordinatorja mreže (vmesna in končna). 9. Na ravni mreže koordinator pripravi sintezno poročilo projekta v skladu z navodili ministrstva. 2.3. Indikatorji spremljanja projekta: Število vključenih: – vzgojno-izobraževalnih ustanov, – strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, – učencev, – staršev, – partnerjev iz širšega okolja (npr. lokalna skupnost, socialni partnerji itd.), – zunanjih ekspertov. 2.4. Sofinancirale se bodo naslednje aktivnosti za izvedbo projekta: V okviru vzpostavitve sistematičnih in načrtnih procesov ugotavljanja in razvijanja kakovosti v vzgojno-izobraževalnih organizacijah, ki temeljijo na metodi samoevalvacije: 1. Vzpostavitev timov v vrtcu/šoli 2. Sodelovanje s širšim okoljem (starši, lokalna skupnost, institucije, socialni partnerji, konzulenti) 3. Priprava razvojnega načrta na vsaki posamezni šoli/vrtcu, ki vključuje: 3.1. opredelitev problema glede na izbrano področje, 3.2. izbor ali pripravo instrumentarija (vprašalnik, opazovalna lestvica, računalniške aplikacije itd.), 3.3. analizo stanja. 4. Priprava akcijskega načrta (ukrepi za razvijanje kakovosti) 5. Poročilo o razvoju kakovosti na šoli (vmesna in končno) 6. Diseminacija (širjenje rezultatov in dobrih praks med vrtci/šolami, lokalno skupnostjo, spletna stran, posveti, konference itd.) Opisane aktivnosti morajo biti razvidne iz prijavnega obrazca (Priloga 1). 2.5. Končni indikatorji Število: – timov v vrtcih/šolah, – razvojnih načrtov, – pripravljenih in uporabljenih instrumentarijev, – akcijskih načrtov, – končnih poročil o razvoju kakovosti na vrtcu/šoli, – diseminacij. 2.6. Področja samoevalvacije Vrtec/šola lahko izbira med različnimi področji, ki jih bo samoevalvirala. Predlagamo, da posamezni vrtec/šola izbere eno področje, mreža pa pokrije čim več različnih področij, kot so opredeljena v točki 2. 2.7. Rok za izvedbo aktivnosti Predvideni rok za začetek izvajanja aktivnosti iz projekta je 1. 4. 2006, zaključek pa najkasneje 31. avgust 2007. 3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji Na razpis se lahko prijavi koordinator mreže vrtcev/šol, ki je eden od (aktivnih) partnerjev v mreži vrtcev/šol (v nadaljevanju: prijavitelj), in sicer: vrtec, osnovna, srednja poklicna in strokovna šola, gimnazija ter javni zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, ki je organiziran v javni mreži ali je za izvajanje dejavnosti (so)financiran iz državnega proračuna. Šolski centri, ki imajo v svoji sestavi več šol, ki niso pravne osebe, lahko prijavijo šole v svoji sestavi kot posamične prijavitelje, pri čemer sami odločajo o številu prijavljenih šol, ali pa šolski center kot posamičnega prijavitelja; ne morejo pa prijaviti šole v svoji sestavi in istočasno šolski center. Prijavitelji in partnerji v mreži morajo biti vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov in v primeru, da gre za zasebno šolo, imeti ustrezno odločbo o koncesiji ali odločbo o (so)financiranju iz državnega proračuna. V mrežo se morajo vključiti vzgojno-izobraževalne organizacije iste ravni, opredeljene v tem razpisu (v nadaljevanju: raven): mreža vrtcev, mreža osnovnih šol, mreža gimnazij, mreža poklicnih in strokovnih srednjih šol. V eno mrežo mora biti vključenih najmanj 5 organizacij. Prednost bodo imele mreže, ki bodo vključevale vrtce/šole iz različnih regij in bodo obravnavale različna področja kakovosti. Vsaka mreža mora imeti svoj projektni tim, ki je sestavljen iz predstavnikov v mrežo vključenih ustanov. Vsaka mreža mora imeti koordinatorja mreže, ki je zadolžen za koordinacijo mreže in poročanje ministrstvu. Koordinator mreže bo izvajalec projekta, vanjo vključene organizacije pa njegovi aktivni/konzorcijski partnerji. Prijavitelji morajo pridobiti soglasja aktivnih partnerjev in drugih ustanov, vključenih v izvedbo projekta. 4. Merila izbora Merila izbora: A) Vsebinski del: Opis projekta: – skladnost projekta z namenom razpisa, – jasnost in izvedljivost ciljev, – razvidna navezava na EPD in druge strateške razvojne dokumente, – dodana vrednost, – koristnost, izvedljivost in sistematičnost projekta, – vključene vzgojno-izobraževalne organizacije, – področja samoevalvacije, – regijska pokritost. Reference: – projekti s področja kakovosti, – mednarodni projekti, – projekti ESS. Ciljne skupine: – ustreznost, – število. Končni indikatorji: – skladnost in dosegljivost končnih indikatorjev. Aktivnosti: – opredeljen časovni potek, – izvedba vseh aktivnosti, – ustrezna predstavitev aktivnosti, – opredeljena odgovornost izvedbe posamezne aktivnosti, – ustreznost razvojnega načrta, – relevantna metodologija in instrumenti, – ustrezen akcijski načrt, – opredeljeno sodelovanje s širšim okoljem, – ustrezna predstavitev projekta in širjenje rezultatov. Pravila obveščanja in spremljanje: – ustrezno opredeljene aktivnosti obveščanja, – opredeljene metode notranjega spremljanja projekta. Skladnost s horizontalnimi prioritetami. Človeški viri projekta: – ustrezna sestava projektne skupine, – jasno opredeljene naloge aktivnih partnerjev. B) Finančni del: Ugodnost prijave Vsebinski del bo predstavljal 80% končne ocene predloga projekta, finančni del pa 20%. Merila so podrobneje opredeljena v ocenjevalnem obrazcu (Priloga 3). Ministrstvo bo izbralo na vsaki ravni eno mrežo, na ravni osnovne šole dve mreži. V primeru, da bodo sredstva na ravneh ostajala oziroma se za katero izmed ravni ne bo prejelo ustrezne prijave, bo ministrstvo dodatno izbralo tiste mreže, ki bodo zbrale največ točk, v okviru razpoložljivih sredstev. 5. Višina sredstev Okvirna vsota denarja, ki jo bo ministrstvo namenilo v letih 2006 in 2007 za sofinanciranje aktivnosti širjenja sistema razvijanja kakovosti, je 80,000.000 SIT. V letu 2006 je namenjenih skupaj 20,000.000 SIT, v letu 2007 pa 60,000.000 SIT. 75% celotne vrednosti bo zagotovljenih s proračunske postavke 4391 – Strukturni skladi – tuja udeležba (60,000.000 SIT), 25% pa s finančne postavke 4396 – Strukturni skladi – lastna udeležba (20,000.000 SIT). Ministrstvo bo sredstva izbranim prijaviteljem izplačalo na podlagi odobrenih in zahtevkov za izplačilo. Nadzor po 4. členu Uredbe 438/2001 izvaja kontrolna enota pri ministrstvu. Okvirna višina sredstev za posamezno raven: – vrtce: 14 – 18 mio SIT, – osnovne šole: 28 – 36 mio SIT, – gimnazije: 14 – 18 mio SIT, – srednje poklicne in strokovne šole: 14 – 18 mio SIT. 6. Način in rok prijave na razpis 6.1. Rok za oddajo prijav in način predložitve prijav na razpis Prijava na razpis mora biti poslana na predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse ustrezno izpolnjene obrazce po vrstnem redu, navedenem v obrazcu »Vsebina popolne prijave« (Obrazec 2). Za izpolnjenimi obrazci morajo biti priložene zahtevane priloge in izjave v vrstnem redu, kot ustreza obrazcem, na katere se nanašajo. Prijavitelj mora priložiti še naslednje listine: – kopijo dokazila o registraciji, – kopijo odločbe o vpisu v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov, če gre za javno šolo/vrtec, in v primeru, da gre za zasebno šolo/vrtec, kopijo odločbe o koncesiji ali kopijo odločbe o (so)financiranju iz državnega proračuna in – v primeru, da vrtec/šola ni zavezanec za DDV, kopijo potrdila, da organizacija ni zavezanec za DDV. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici. Na ovojnici mora biti nalepljen izpolnjen obrazec »Oddaja prijave na razpis« (Obrazec 1), ki je del razpisne dokumentacije, ali pa morajo biti na ovojnici navedeni vsi elementi iz obrazca. Vsaka prijava mora vsebovati en podpisan original in tri kopije. Zaradi lažje obdelave podatkov mora prijavitelj prijavni obrazec in priloge oddati tudi v elektronski obliki na računalniški disketi ali CD-ju. Prepozne, nepravilno izpolnjene in označene pisemske ovojnice bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. Ne glede na način oddaje morajo biti prijave na razpis v glavni pisarni Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana, najkasneje do petka, 10. februarja 2006, do 13. ure. 6.2. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav ne bo javno in bo izvedeno 13. februarja 2006 ob 8. uri v sejni sobi Ministrstva za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva, Kotnikova 38, Ljubljana. Prijavitelja, katerega prijava bo nepopolna, se bo v roku osmih dni po odpiranju prijav pisno pozvalo k dopolnitvi prijave. Prijave, katere prijavitelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev prijave, komisija s sklepom zavrže. 6.3. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje do 10. marca 2006. 7. Razpisna dokumentacija: prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko dobite na domači spletni strani ministrstva http://www.mss.gov.si/ pod rubriko »Razpisi in javna naročila«. 8. Dodatne informacije Za vse zainteresirane prijavitelje bo informativni dan predvidoma v četrtek, 26. januarja 2006. Kraj in ura bosta objavljena na spletni strani ministrstva. Vsa dodatna vprašanja lahko zainteresirani pošljejo od 27. januarja do 3. februarja 2006 po elektronski pošti na naslednje naslove: – splošna vprašanja: mateja.gajgar@gov.si, tel. 01/478-43-09, – vsebinska vprašanja: nada.pozar@gov.si, tel. 01/478-43-10, – finančna vprašanja: kocevar.helga@gov.si, tel. 01/478-43-02, – pravna vprašanja: spela.fotivec@gov.si, tel. 01/478-43-07. Odgovori, ki se bodo izkazali za relevantne, bodo objavljeni na spletnih straneh.