Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2006 z dne 23. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2006 z dne 23. 5. 2006

Kazalo

59. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju pri civilnem Globalnem satelitskem navigacijskem sistemu (GNSS) med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter Ukrajino (MGNESU), stran 893.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU PRI CIVILNEM GLOBALNEM SATELITSKEM NAVIGACIJSKEM SISTEMU (GNSS) MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN NJENIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI TER UKRAJINO (MGNESU)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju pri civilnem Globalnem satelitskem navigacijskem sistemu (GNSS) med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter Ukrajino (MGNESU), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 3. maja 2006.
Št. 001-22-74/06
Ljubljana, dne 11. maja 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU PRI CIVILNEM GLOBALNEM SATELITSKEM NAVIGACIJSKEM SISTEMU (GNSS) MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN NJENIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI TER UKRAJINO (MGNESU)
1. člen
Ratificira se Sporazum o sodelovanju pri civilnem Globalnem satelitskem navigacijskem sistemu (GNSS) med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter Ukrajino, podpisan 1. decembra 2005 v Kijevu.
2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
O SODELOVANJU PRI CIVILNEM GLOBALNEM SATELITSKEM NAVIGACIJSKEM SISTEMU (GNSS) MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN NJENIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI TER UKRAJINO
EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljnjem besedilu »Skupnost«,
in
KRALJEVINA BELGIJA,
ČEŠKA REPUBLIKA,
KRALJEVINA DANSKA,
ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA,
REPUBLIKA ESTONIJA,
HELENSKA REPUBLIKA,
KRALJEVINA ŠPANIJA,
FRANCOSKA REPUBLIKA,
IRSKA,
ITALIJANSKA REPUBLIKA,
REPUBLIKA CIPER,
REPUBLIKA LATVIJA,
REPUBLIKA LITVA,
VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,
REPUBLIKA MADŽARSKA,
REPUBLIKA MALTA,
KRALJEVINA NIZOZEMSKA,
REPUBLIKA AVSTRIJA,
REPUBLIKA POLJSKA,
PORTUGALSKA REPUBLIKA,
REPUBLIKA SLOVENIJA,
SLOVAŠKA REPUBLIKA,
REPUBLIKA FINSKA,
KRALJEVINA ŠVEDSKA,
ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE,
pogodbenice Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, v nadaljnjem besedilu »države članice«,
           na eni strani
 
  ter
  UKRAJINA
           na drugi strani,
v nadaljnjem besedilu »pogodbenice«, SO SE –
 
OB UPOŠTEVANJU skupnih interesov pri razvijanju globalnega satelitskega navigacijskega sistema za civilno uporabo,
OB PRIZNAVANJU pomena programa GALILEO kot prispevka k navigacijski in informacijski infrastrukturi v Evropski skupnosti in Ukrajini,
OB SPOZNANJU, da je satelitska navigacija v Ukrajini zelo razvita,
OB UPOŠTEVANJU naraščajočega razvoja aplikacij GNSS v Ukrajini, Skupnosti in drugje v svetu –
 
DOGOVORILI O NASLEDNJEM:
ČLEN 1
Cilj sporazuma
Cilj Sporazuma je spodbuditi, olajšati in okrepiti sodelovanje med pogodbenicami pri civilnem Globalnemu satelitskemu navigacijskemu sistemu (GNSS).
ČLEN 2
Opredelitev pojmov
V tem sporazumu:
»Izboljšanje« pomeni regionalne ali lokalne sisteme, kot je European Geostationary Navigation Overlay System (EGNOS). Ti sistemi omogočajo uporabnikom dosego boljšega rezultata, kot na primer večje natančnosti, razpoložljivosti, integritete in zanesljivosti.
»GALILEO« pomeni neodvisni civilni evropski globalni satelitski navigacijski sistem in sistem določanja časa pod civilnim nadzorom, namenjen zagotavljanju storitev GNSS, ki so jih zasnovale in razvile Skupnost in njene države članice. Delovanje sistema GALILEO se lahko prenese na zasebnika. V okviru sistema GALILEO se načrtujejo odprte in komercialne storitve, storitve varovanja življenj ter storitve iskanja in reševanja, poleg varovane regulirane javne storitve z omejenim dostopom, ki je oblikovana za potrebe pooblaščenih uporabnikov v javnem sektorju.
»Odprta storitev GALILEO« pomeni brezplačno storitev, ki je odprta za javnost.
»Storitev varovanja življenj GALILEO« pomeni storitev, osnovano na odprti storitvi, ki dodatno omogoča integriteto informacij, avtentifikacijo signala, garancije za storitve in druge značilnosti, ki so potrebne za aplikacije varovanja življenj na področjih, kot sta letalski in pomorski promet.
»Komercialna storitev GALILEO« pomeni storitev, ki omogoča razvoj profesionalnih aplikacij in zagotavlja okrepljeno zmogljivost v primerjavi z odprto storitvijo, zlasti z večjo hitrostjo prenosa podatkov, garancijo za storitve in natančnostjo.
»Storitev iskanja in reševanja GALILEO« pomeni storitev, ki olajšuje akcije iskanja in reševanja z zagotavljanjem hitrejšega in natančnejšega določanja položaja klica na pomoč in zmogljivosti povratnih sporočil.
»Regulirana javna storitev GALILEO« pomeni varovano storitev določanja položaja in točnega časa z omejenim dostopom, ki je posebej oblikovana za potrebe pooblaščenih uporabnikov v javnem sektorju.
»Lokalni elementi sistema GALILEO« pomenijo lokalne sisteme, ki zagotavljajo uporabnikom satelitsko podprtih navigacijskih in časovnih signalov sistema GALILEO vhodne informacije, poleg informacij, pridobljenih iz glavne konstelacije v uporabi. Lokalni elementi se lahko uporabijo kot dodatna zmogljivost v okolici letališč, pomorskih pristanišč ter v mestnih ali drugih geografsko zahtevnih okoljih. GALILEO bo zagotovil splošni pristop za razvoj lokalnih elementov, s čimer bo pomagal zagonu trga in olajšal standardizacijo.
»Oprema za globalno navigacijo, določanje položaja in časa« pomeni vsako opremo za civilne končne uporabnike, namenjeno prenosu, sprejemanju ali obdelavi satelitsko podprtih navigacijskih ali časovnih signalov za zagotavljanje storitev ali delovanje v regionalnem izboljšanju.
»Regulatorni ukrep« pomeni zakon, uredbo, pravilo, postopek, odločbo, sklep ali podobni upravni ukrep pogodbenice.
»Interoperabilnost« pomeni na uporabniški ravni situacijo, ko lahko dvosistemski sprejemnik uporablja signale iz dveh sistemov skupaj, pri čemer doseže enak ali boljši rezultat kot pri uporabi samo enega sistema. Interoperabilnost globalnih in regionalnih satelitskih navigacijskih sistemov izboljšuje kakovost storitev, ki so na razpolago uporabnikom.
»Intelektualna lastnina« ima pomen, opredeljen v členu 2 Konvencije o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino, podpisane v Stockholmu 14. julija 1967.
»Odgovornost« pomeni pravno odgovornost fizične ali pravne osebe za poravnavo škode, povzročene drugi fizični ali pravni osebi, v skladu s posebnimi pravnimi načeli in pravili. Ta obveznost je lahko predpisana v sporazumu (pogodbena odgovornost) ali v pravni normi (nepogodbena odgovornost).
»Zaupni podatki« pomenijo podatke v kateri koli obliki, ki jih je treba varovati pred nepooblaščenim razkritjem, ki bi lahko v različni meri škodilo bistvenim interesom pogodbenic ali posameznih držav članic, vključno interesom nacionalne varnosti. Razvrstitev teh podatkov je označena z razvrstitvenimi oznakami. Te podatke pogodbenice razvrstijo v skladu z veljavnimi zakoni in drugimi predpisi in jih zavarujejo pred vsako izgubo zaupnosti, integritete ali razpoložljivosti.
ČLEN 3
Načela, na katerih temelji sodelovanje
Pogodbenice se dogovorijo, da bodo za dejavnosti sodelovanja v okviru tega sporazuma uporabljale naslednja načela:
1. vzajemno korist, ki temelji na splošnem ravnovesju pravic in obveznosti,
2. partnerstvo v okviru programa GALILEO v skladu s postopki in pravili, ki urejajo upravljanje sistema GALILEO,
3. vzajemne možnosti udeležbe pri dejavnostih sodelovanja v okviru projektov GNSS za civilno uporabo Skupnosti in Ukrajine,
4. pravočasno izmenjavo informacij, ki lahko vplivajo na dejavnosti sodelovanja,
5. ustrezno varstvo pravic intelektualne lastnine v skladu s členom 8(2) tega sporazuma.
ČLEN 4
Obseg dejavnosti sodelovanja
1. Dejavnosti sodelovanja na področju satelitske navigacije in časovnega določanja se nanašajo na: radijski spekter, znanstveno raziskovanje in usposabljanje, industrijsko sodelovanje, trgovino in razvoj trga, standarde, certificiranje in regulatorne ukrepe, razvoj globalnih in regionalnih zemeljskih sistemov za izboljšanje GNSS, varnost, odgovornost ter povračilo stroškov. Pogodbenice lahko ta seznam v medsebojnem soglasju prilagodijo.
2. Razširitev sodelovanja, če pogodbenice tako zahtevajo, na:
2.1. občutljive tehnologije in opremo sistema GALILEO v skladu z ureditvijo nadzora nad izvozom EU, držav članic EU in ESA, Režimom kontrole raketne tehnologije (MTCR) in Wassenaarskim sporazumom, ter na kriptografijo in glavne tehnologije in opremo za informacijsko varnost,
2.2. varnostni ustroj sistema GALILEO (vesoljski, zemeljski in uporabniški segmenti),
2.3. značilnosti varnostnega nadzora globalnih segmentov GALILEO,
2.4. javno regulirane storitve v fazi definicije, razvijanja, izvajanja, preskušanja, ocenjevanja in delovanja (upravljanje in uporaba) ter
2.5. izmenjavo zaupnih podatkov v zvezi s satelitsko navigacijo in sistemom GALILEO
bi bilo treba urediti v ustreznem ločenem sporazumu med pogodbenicami.
3. Sporazum ne vpliva na institucionalno strukturo, ki jo je vzpostavilo pravo Skupnosti za namene delovanja programa GALILEO. Sporazum prav tako ne vpliva na veljavne zakone, predpise in politike o izvajanju zavez o neširjenju in o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo ter na nacionalne notranje ukrepe o varnosti in nadzoru nematerialnega prenosa tehnologije.
ČLEN 5
Oblike dejavnosti sodelovanja
1. Pogodbenice ob upoštevanju veljavnih regulatornih ukrepov čim bolj podpirajo dejavnosti sodelovanja v okviru tega sporazuma z namenom zagotavljanja primerljivih priložnosti sodelovanja pri dejavnostih na področjih, naštetih v členu 4.
2. Pogodbenice se dogovorijo o vodenju dejavnosti sodelovanja iz členov 6 do 13 tega sporazuma.
ČLEN 6
Radijski spekter
1. Pogodbenice se na podlagi preteklih uspehov v okviru Mednarodne telekomunikacijske zveze dogovorijo o nadaljnjem sodelovanju in vzajemni podpori v zadevah radijskega spektra.
2. V tem okviru pogodbenice spodbujajo ustrezno dodeljevanje frekvenc sistemu GALILEO, da bi tako uporabnikom po vsem svetu, zlasti v Ukrajini in Skupnosti, zagotovile dostop do storitev sistema GALILEO.
3. Pogodbenice nadalje priznavajo pomen zaščite radijsko navigacijskega spektra pred motnjami in interferencami. V ta namen poskušajo identificirati vire interferenc in poiščejo medsebojno sprejemljive rešitve za preprečevanje takšnih interferenc.
4. Nič v tem sporazumu se ne more razlagati kot odstopanje od veljavnih določb Mednarodne telekomunikacijske zveze, vključno z njenim Pravilnikom o radiokomunikacijah.
ČLEN 7
Znanstveno raziskovanje in usposabljanje
Pogodbenice spodbujajo skupne dejavnosti raziskovanja in usposabljanja na področju GNSS z raziskovalnimi programi Skupnosti in Ukrajine, vključno z okvirnim programom Skupnosti za raziskovanje in razvoj in raziskovalnimi programi Evropske vesoljske agencije ter drugimi ustreznimi programi Skupnosti in ukrajinskih organov.
Skupne dejavnosti raziskovanja in usposabljanja bi morale prispevati k načrtovanju prihodnjega razvoja GNSS za civilno uporabo.
Pogodbenice se dogovorijo, da bodo določile ustrezen postopek za zagotavljanje učinkovitih stikov in sodelovanja v programih za raziskovanje in usposabljanje.
ČLEN 8
Industrijsko sodelovanje
1. Pogodbenice spodbujajo in podpirajo sodelovanje med industrijami obeh strani, vključno s skupnimi vlaganji ter obojestranskim sodelovanjem v ustreznih industrijskih združenjih, da bi tako vzpostavili sistem GALILEO in spodbudili uporabo in razvoj aplikacij in storitev GALILEO.
2. Za olajšanje industrijskega sodelovanja pogodbenice zagotovijo ustrezno in učinkovito varstvo in uveljavljanje pravic intelektualne, industrijske in poslovne lastnine na področjih in v sektorjih, pomembnih za razvoj in delovanje sistemov GALILEO/EGNOS, v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi, vključno z učinkovitimi načini uveljavljanja teh standardov.
3. Pristojni organ za varnost GALILEO bo moral predhodno odobriti izvoz občutljivega blaga in tehnologije, posebej razvitih in financiranih v okviru programa GALILEO, ki ju bo Ukrajina želela izvoziti v tretje države, če je ta organ priporočil, da se za to blago in tehnologijo zahteva izvozno dovoljenje v skladu z veljavnimi regulatornimi ukrepi. V vsakem ločenem sporazumu iz člena 4(2) Sporazuma se opredeli tudi ustrezni mehanizem, na podlagi katerega Ukrajina lahko priporoči potencialno blago, za katero naj se zahteva izvozno dovoljenje.
4. Pogodbenice spodbujajo vzpostavitev okrepljenih vezi med različnimi sodelujočimi stranmi v programu GALILEO iz Ukrajine in Skupnosti v okviru industrijskega sodelovanja.
ČLEN 9
Razvoj trgovine in trga
1. Pogodbenice spodbujajo trgovino in naložbe v satelitsko navigacijsko infrastrukturo, opremo, lokalne elemente GALILEO in aplikacije v Skupnosti in Ukrajini.
2. Pogodbenice v ta namen povečajo ozaveščenost javnosti v zvezi z dejavnostmi satelitske navigacije GALILEO, identificirajo morebitne ovire za rast aplikacij GNSS in uvedejo ustrezne ukrepe za spodbujanje te rasti.
3. Skupnost in Ukrajina za identificiranje potreb uporabnikov in učinkovito odzivanje na njih razmislita o vzpostavitvi odprtega foruma uporabnikov GNSS.
ČLEN 10
Standardi, certificiranje in regulatorni ukrepi
1. Pogodbenice priznavajo pomen usklajenega pristopa v mednarodnih forumih za standardizacijo in certificiranje v zvezi z globalnimi satelitskimi navigacijskimi storitvami. Pogodbenice bodo zlasti skupaj podpirale razvoj standardov GALILEO in spodbujale njihovo uporabo v Ukrajini in po vsem svetu ter pri tem poudarjale interoperabilnost z drugimi sistemi GNSS.
Eden od ciljev usklajevanja je spodbuditi široko in inovativno uporabo storitev sistema GALILEO kot svetovnega standarda za navigacijo in časovno določanje v različne namene: storitve odprtega dostopa, komercialne storitve in storitve varovanja življenj.
Pogodbenice se dogovorijo o ustvarjanju ugodnih pogojev za razvoj aplikacij GALILEO.
2. Pogodbenice za spodbujanje in izvajanje ciljev tega sporazuma zato po potrebi sodelujejo pri vseh vprašanjih v zvezi z GNSS, ki se pojavijo zlasti v Mednarodni organizaciji za civilno letalstvo, EUROKONTROL-u, Mednarodni pomorski organizaciji in Mednarodni telekomunikacijski zvezi.
3. Pogodbenice na dvostranski ravni zagotovita, da ukrepi, ki se nanašajo na operativne in tehnične standarde, certificiranje ter zahteve in postopke za izdajo dovoljenj v zvezi z GNSS, ne predstavljajo nepotrebnih ovir za trgovino. Domače zahteve temeljijo na objektivnih, nediskriminatornih in vnaprej določenih preglednih merilih.
ČLEN 11
Razvoj globalnega in regionalnega zemeljskega sistema za izboljšanje GNSS
1. Pogodbenice sodelujejo pri določanju in vzpostavitvi zemeljskih sistemskih ustrojev, ki predstavljajo optimalno zagotovilo za integriteto in kontinuiteto storitev GALILEO/EGNOS in interoperabilnost z ostalimi sistemi GNSS.
2. Pogodbenice v ta namen na regionalni ravni sodelujejo pri vzpostavitvi in gradnji zemeljskega regionalnega sistema za izboljšanje, ki temelji na sistemu GALILEO, v Ukrajini. Regionalni sistem naj bi zagotavljal regionalno integriteto in visoko natančnost storitev, ki dopolnjujejo globalne storitve sistema GALILEO. Pogodbenice kot predhodnico načrtujejo razširitev EGNOS v ukrajinsko regijo z zemeljsko infrastrukturo, ki bo vključevala ukrajinske postaje za določanje razdalje in spremljanje integritete.
3. Pogodbenice na lokalni ravni olajšujejo razvoj lokalnih elementov GALILEO.
ČLEN 12
Varnost
1. Pogodbenice so prepričane, da je treba globalne satelitske navigacijske sisteme zavarovati pred zlorabami, interferencami, motnjami in sovražnimi dejanji.
2. Pogodbenice ukrenejo vse potrebno, da zagotovijo kakovost, kontinuiteto in varnost satelitskih navigacijskih storitev in z njimi povezane infrastrukture na svojih ozemljih.
3. Pogodbenice priznavajo, da je sodelovanje pri zagotavljanju varnosti sistema in storitev GALILEO pomemben skupni cilj.
4. Zato pogodbenice preučijo možnost vzpostavitve ustreznega posvetovalnega kanala za obravnavanje vprašanj v zvezi z varnostjo GNSS. Praktične ureditve in postopke skupaj določijo pristojni organi za varnost obeh strani v skladu s členom 4(2).
ČLEN 13
Odgovornost in pokrivanje stroškov
Pogodbenice za lažje zagotavljanje storitev GNSS za civilno uporabo ustrezno sodelujejo pri določitvi in izvajanju režima odgovornosti in ureditev za povračilo stroškov, zlasti v okviru mednarodnih in regionalnih organizacij.
ČLEN 14
Mehanizem sodelovanja in izmenjava podatkov
1. Vlada Ukrajine v imenu Ukrajine ter Evropska komisija v imenu Skupnosti in njenih držav članic usklajujeta dejavnosti sodelovanja v okviru tega sporazuma in omogočata njihovo lažje izvajanje.
2. Omenjena subjekta v skladu s ciljem iz člena 1 za upravljanje tega sporazuma v okviru Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Ukrajino na drugi strani, vzpostavita pripravljalni odbor, v nadaljevanju »Odbor«. Odbor sestavljajo uradni predstavniki pogodbenic; odbor sprejme svoj poslovnik.
Naloge pripravljalnega odbora vključujejo:
2.1. spodbujanje, dajanje priporočil in nadzorovanje posameznih dejavnosti sodelovanja iz členov 4 do 13 Sporazuma,
2.2. svetovanje pogodbenicam v zvezi z načini za okrepitev in izboljšanje sodelovanja v skladu z načeli iz tega sporazuma,
2.3. pregled učinkovitosti izvajanja in uporabe tega sporazuma.
3. Odbor se praviloma sestaja enkrat letno. Seje potekajo izmenično v Skupnosti in Ukrajini. Dodatne seje se organizirajo na zahtevo ene od pogodbenic.
Stroške odbora ali stroške, ki nastanejo v njegovem imenu, krijejo pogodbenice za svoje uradne predstavnike. Stroške, razen stroškov potovanja in bivanja, neposredno povezane s sejami odbora, krije pogodbenica gostiteljica. Odbor lahko vzpostavi skupne tehnične delovne skupine za obravnavo posebnih tem, če pogodbenice menijo, da je to ustrezno.
4. Sodelovanje katerega koli ustreznega ukrajinskega subjekta v skupnem podjetju GALILEO ali v Evropskem nadzornem organu GNSS je mogoče na podlagi veljavne zakonodaje in postopkov.
5. Pogodbenice spodbujajo nadaljnjo izmenjavo podatkov o satelitski navigaciji med institucijami in podjetji obeh strani.
ČLEN 15
Financiranje
1. Znesek in ureditev v zvezi z ukrajinskim prispevkom k programu GALILEO preko skupnega podjetja GALILEO bosta urejena v ločenem sporazumu, ki mora biti v skladu z institucionalnimi določbami veljavne zakonodaje.
2. Pogodbenice storijo vse v skladu s svojimi zakoni in drugimi predpisi za olajšanje vstopa in izstopa oseb, kapitala, materiala, podatkov in opreme, ki so povezani ali se uporabljajo v dejavnostih sodelovanja v skladu s tem sporazumom.
3. Če posebne sheme sodelovanja ene pogodbenice predvidevajo finančno podporo za udeležence iz druge pogodbenice, za taka nepovratna sredstva in finančne prispevke ene pogodbenice udeležencem druge pogodbenice za podporo teh dejavnosti, pogodbenice brez poseganja v odstavek 2 zagotovijo davčne, carinske in druge oprostitve v skladu z zakoni in drugimi predpisi, veljavnimi na ozemlju posamezne pogodbenice.
ČLEN 16
Posvetovanje in reševanje sporov
1. Pogodbenice se na zahtevo ene od pogodbenic nemudoma posvetujejo o vsakem vprašanju v zvezi z razlago in izvajanjem tega sporazuma. Pogodbenice rešujejo vse spore v zvezi z razlago ali izvajanjem tega sporazuma v prijateljskih posvetovanjih.
2. Odstavek 1 pogodbenicam ne preprečuje uporabe postopka za reševanje sporov v okviru Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Ukrajino na drugi strani.
ČLEN 17
Začetek veljavnosti in odpoved
1. Ta sporazum začne veljati prvi dan meseca, ki sledi mesecu, v katerem so se pogodbenice uradno obvestile o zaključku za ta namen potrebnih postopkov. Uradna obvestila se pošljejo Generalnemu sekretariatu Sveta Evropske unije, ki je depozitar Sporazuma.
2. Iztek ali odpoved tega sporazuma ne vpliva na veljavnost ali trajanje dogovorov, ki so bili sklenjeni na njegovi podlagi, ali posebnih pravic ali obveznosti, ki so v zvezi z njim nastale na področju intelektualne lastnine.
3. Ta sporazum se lahko spremeni s pisnim medsebojnim dogovorom pogodbenic. Spremembe začnejo veljati prvi dan meseca, ki sledi mesecu, v katerem so se pogodbenice uradno obvestile o zaključku za ta namen potrebnih postopkov.
4. Ta sporazum velja pet let in ga je možno z medsebojnim dogovorom ob koncu petletnega obdobja veljavnosti podaljšati za nadaljnja obdobja petih let. Vsaka pogodbenica lahko ta sporazum odpove s triletnim odpovednim rokom.
 
Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem in ukrajinskem jeziku, pri čemer so besedila v vseh teh jezikih enako verodostojna.
C O O P E R A T I O N A G R E E M E N T
ON A CIVIL GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES AND UKRAINE
THE EUROPEAN COMMUNITY hereinafter referred to as the "Community",
and
THE KINGDOM OF BELGIUM,
THE CZECH REPUBLIC,
THE KINGDOM OF DENMARK,
THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,
THE REPUBLIC OF ESTONIA,
THE HELLENIC REPUBLIC,
THE KINGDOM OF SPAIN,
THE FRENCH REPUBLIC,
IRELAND,
THE ITALIAN REPUBLIC,
THE REPUBLIC OF CYPRUS,
THE REPUBLIC OF LATVIA,
THE REPUBLIC OF LITHUANIA,
THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG,
THE REPUBLIC OF HUNGARY,
THE REPUBLIC OF MALTA,
THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS,
THE REPUBLIC OF AUSTRIA,
THE REPUBLIC OF POLAND,
THE PORTUGUESE REPUBLIC,
THE REPUBLIC OF SLOVENIA,
THE SLOVAK REPUBLIC,
THE REPUBLIC OF FINLAND,
THE KINGDOM OF SWEDEN,
THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,
Contracting parties to the Treaty establishing the European Community, hereinafter referred to as "Member States",
           of the one part,
 
  and
  UKRAINE,
           of the other part,
 
hereinafter referred to as "the Parties"
CONSIDERING the common interests in the development of a global navigation satellite system for civil use,
 
RECOGNISING the importance of GALILEO as a contribution to navigation and information infrastructure in European Community and Ukraine,
RECOGNISING the advanced Ukraine's satellite navigation activities,
CONSIDERING the increasing development of GNSS applications in Ukraine, European Community and other areas in the world,
 
HAVE AGREED AS FOLLOWS:
ARTICLE 1
Objective of the agreement
The objective of the agreement is to encourage, facilitate and enhance cooperation between the Parties in civil global satellite navigation.
ARTICLE 2
Definitions
For the purposes of this Agreement:
"Augmentation" means regional or local mechanisms such as the European Geostationary Navigation Overlay System (EGNOS). These mechanisms enable users to obtain enhanced performance, such as increased accuracy, availability, integrity, and reliability.
"GALILEO" means an autonomous civil European global satellite navigation and timing system under civil control, for the provision of GNSS services designed and developed by the Community and its Member States. The operation of GALILEO may be transferred to a private party.
GALILEO envisages open, commercial, safety of life and search and rescue services, in addition to secured Public Regulated Service with restricted access designed to meet the needs of authorised public sector users.
"GALILEO open service" means a service open to the general public free of charges for its provision.
"GALILEO safety of life service" means a service based on the open service offering additionally integrity information, signal authentication, service guarantees and other features necessary for Safety of Life applications like aviation and maritime transport.
"GALILEO commercial service" means a service facilitating the development of professional applications and offers enhanced performance compared with the Open Service, particularly in terms of higher data rates, service guarantees and accuracy.
"GALILEO search and rescue service" means a service improving search and rescue operations by providing a faster and more accurate location of distress beacons and return message capabilities.
"GALILEO public regulated service" means a secured positioning and timing service with restricted access specifically designed to meet the needs of authorised public sector users.
"GALILEO local elements" are local mechanisms that provide the users of GALILEO satellite-based navigation and timing signals with input information, extra to that derived from the main constellation in use. Local elements may be deployed for additional performance around airports, seaports and in urban or other geographically challenging environments. GALILEO will provide a general approach for the development of local elements to support the market take-off and to facilitate the standardisation.
"Global navigation, positioning and timing equipment" means any civil end user equipment designed to transmit, receive, or process satellite-based navigation or timing signals to provide a service, or to operate with a regional augmentation.
"Regulatory measure" means any law, regulation, rule, procedure, decision, or similar administrative action by a Party.
"Interoperability" means at user level a situation where a dual-system receiver can use signals from two systems together for equal or better performance than by using only one system. Interoperability of global and regional satellite navigation systems enhances the quality of services available to users.
"Intellectual property" shall have the meaning found in Article 2 of the Convention Establishing the World Intellectual Property Organisation, done at Stockholm, July 14, 1967.
"Liability" means the legal accountability of a person or legal entity to compensate for damage caused to another person or legal entity in accordance with specific legal principles and rules. This obligation may be prescribed in an agreement (contractual liability) or in a legal norm (non-contractual liability).
"Classified information" means information, in any form, that requires protection against unauthorised disclosure which could harm in various degrees the essential interests, including national security, of the Parties or of individual Member States. Its classification is indicated by a classification marking. Such information is classified by the Parties in accordance with applicable laws and regulations and shall be protected against any loss of confidentiality, integrity and availability.
ARTICLE 3
Principles of the cooperation
The Parties agree to apply the following principles to cooperation activities covered by this agreement:
1. Mutual benefit based on an overall balance of rights and obligations.
2. Partnership in the GALILEO Programme in accordance with the procedures and rules governing the management of GALILEO.
3. Reciprocal opportunities to engage in cooperative activities in European Community and Ukrainian GNSS projects for civil use.
4. Timely exchange of information that may affect cooperative activities.
5. Appropriate protection of intellectual property rights as referred to in Article 8(2) of this Agreement.
ARTICLE 4
Scope of cooperation activities
1. The sectors for cooperative activities in satellite navigation and timing are: radio-spectrum, scientific research and training, industrial cooperation, trade and market development, standards, certification and regulatory measures, development of global and regional GNSS ground augmentation systems, security, liability and cost recovery. The Parties may adapt this list of issues by common agreement.
2. Extending cooperation, if requested by the Parties to:
2.1. GALILEO sensitive technologies and items under EU, EU and ESA Member States, MTCR and WASSENAAR agreement export control regulation as well as cryptography and major information security technologies and items,
2.2. GALILEO System Security Architecture (space, ground and user segments),
2.3. Security control features of the GALILEO global segments,
2.4. Public Regulated Services in their definition, development, implementation, test and evaluation and operational (management and use) phases, as well as
2.5. Exchange of classified information concerning satellite navigation and Galileo
would be subject to an appropriate separate agreement to be concluded between the Parties.
3. This Agreement shall not affect the institutional structure established by European Community law for the purpose of the operations of the GALILEO programme. Nor does this Agreement affect the applicable laws, regulations and policies implementing non-proliferation commitments and export control of dual-use items and national domestic measures regarding security and controls of intangible transfers of technology.
ARTICLE 5
Forms of cooperation activities
1. Subject to their applicable regulatory measures, the Parties shall foster, to the fullest extent practicable, the cooperative activities under this Agreement with a view to providing comparable opportunities for participation in their activities in the sectors listed under Article 4.
2. The Parties agree to conduct cooperative activities as mentioned in Articles 6 to 13 of this Agreement.
ARTICLE 6
Radio spectrum
1. Building on past successes in the framework of the International Telecommunication Union, the Parties agree to continue cooperation and mutual support in radio-spectrum issues.
2. In this context the Parties shall promote adequate frequency allocations for GALILEO in order to ensure the availability of GALILEO services for the benefit of users worldwide and notably in Ukraine and in the Community.
3. Moreover, the Parties recognise the importance to protect radio navigation spectrum from disruption and interference. To this end, they shall seek to identify sources of interference and mutually acceptable solutions to combat such interference.
4. Nothing in this Agreement shall be construed so as to derogate from the applicable provisions of the International Telecommunications Union, including the ITU Radio Regulations.
ARTICLE 7
Scientific research and training
The Parties shall promote joint research and training activities in the field of GNSS through Community and Ukraine research programmes including the European Community Framework Programme for Research and Development, the Research Programmes of the European Space Agency and other relevant programmes of Community and Ukrainian authorities.
The joint research and training activities should contribute to planning the future developments of a GNSS for civil use.
The Parties agree to define the appropriate mechanism aimed at ensuring effective contacts and participation in the research and training programmes.
ARTICLE 8
Industrial cooperation
1. The Parties shall encourage and support the cooperation between the industries of the two sides, including by the means of joint ventures and mutual participation in relevant industrial associations, with the objective of setting up the GALILEO system as well as promoting the use and development of GALILEO applications and services.
2. To facilitate industrial cooperation the Parties shall grant and ensure adequate and effective protection and enforcement of intellectual, industrial and commercial property rights at the fields and sectors relevant to the development and operation of Galileo/EGNOS, in accordance with the highest international standards, including effective means of enforcing such standards.
3. Exports by Ukraine to third countries of sensitive items and technologies developed specifically and funded by the GALILEO programme will have to be submitted for prior authorisation by the competent GALILEO security authority, if that authority has recommended that these items and technologies be subject to export authorisation in accordance with applicable regulatory measures. Any separate agreement referred to in Article 4(2) of the Agreement shall also elaborate an appropriate mechanism for Ukraine to recommend potential items to be subject to export authorisation.
4. The Parties shall encourage strengthened ties between the various stakeholders in the GALILEO programme in the Ukraine and Community in the context of industrial cooperation.
ARTICLE 9
Trade and market development
1. The Parties shall encourage trade and investment in Community and Ukraine satellite navigation infrastructure, equipment, GALILEO local elements and applications.
2. To this end the Parties shall raise the level of public awareness concerning the GALILEO satellite navigation activities, identify potential barriers to growth in GNSS applications and take appropriate measures to facilitate this growth.
3. To identify and respond effectively to user needs the Community and Ukraine shall consider establishing an open GNSS user forum.
ARTICLE 10
Standards, Certification and Regulatory Measures
1. The Parties recognise the value of coordinating approaches in international standardisation and certification fora concerning global satellite navigation services. In particular the Parties will jointly support the development of GALILEO standards and promote their application in the Ukraine and worldwide, emphasising interoperability with other GNSS systems.
One objective of the coordination is to promote broad and innovative use of the GALILEO services for open, commercial and safety of life purposes as a worldwide navigation and timing standard.
The Parties agree to create favourable conditions for developing GALILEO applications.
2. Consequently, to promote and implement the objectives of this Agreement, the Parties shall, as appropriate, cooperate on all GNSS matters that arise notably in the International Civil Aviation Organisation, EUROCONTROL, the International Maritime Organisation and the International Telecommunications Union.
3. At bilateral level the Parties shall ensure that measures relating to operational and technical standards, certification and licensing requirements and procedures concerning GNSS do not constitute unnecessary barriers to trade. Domestic requirements shall be based on objective, non-discriminatory, pre-established transparent criteria.
ARTICLE 11
Development of global and regional GNSS ground augmentation systems
1. The Parties shall collaborate to define and implement ground system architectures allowing an optimal guarantee of GALILEO/EGNOS integrity and continuity of GALILEO and EGNOS services and interoperability with other GNSS systems
2. To this end at the regional level the Parties shall cooperate with a view to implement a ground regional augmentations system in Ukraine based on the GALILEO system. Such a regional system is foreseen to provide regional integrity and high accuracy services additional to those provided by the GALILEO system globally. As a precursor, the Parties envisage the extension of EGNOS in Ukraine region through a ground infrastructure involving Ukrainian Ranging and Integrity Monitoring Stations.
3. At local level the Parties shall facilitate the development of GALILEO local elements.
ARTICLE 12
Security
1. The Parties are convinced of the need to protect Global Navigation Satellite Systems against misuse, interference, disruption and hostile acts.
2. The Parties shall take all practicable steps to ensure the quality, continuity and safety of the satellite navigation services and the related infrastructure in their territories.
3. The Parties recognise that cooperation to ensure security of the GALILEO system and services are important common objectives.
4. Hence the Parties shall consider establishing an appropriate consultation channel to address GNSS security issues. The practical arrangements and procedures are to be defined between the competent security authorities of both Parties in accordance with Article 4(2).
ARTICLE 13
Liability and cost recovery
The Parties shall cooperate, as appropriate, to define and implement a liability regime and cost recovery arrangements, in particular in the framework of international and regional organisations, in order to facilitate the provision of civil GNSS services.
ARTICLE 14
Cooperative mechanism and exchange of information
1. The coordination and facilitation of cooperative activities under this Agreement shall be accomplished on behalf of Ukraine, by the Government of the Ukraine and, on behalf of the Community and its Member States, by the European Commission.
2. In accordance with the objective in Article 1, these two entities shall establish, in the framework of the Partnership and Cooperation Agreement establishing partnership between the European Communities and their Member States and Ukraine, a GNSS Steering Committee, hereinafter referred to as the "Committee", for the management of this Agreement. This Committee shall consist of official representatives of each Party and it shall establish its own rules of procedure.
The functions of the Steering Committee shall include:
2.1. Promoting, making recommendations to and overseeing the different cooperative activities as mentioned in Articles 4 to 13 of this Agreement;
2.2. Advising the Parties on ways to enhance and improve cooperation consistent with the principles set out in this Agreement;
2.3. Reviewing the efficient functioning and implementation of this Agreement.
3. The Committee shall, as a general rule, meet annually. The meetings should be held alternatively in the Community and in the Ukraine. Additional meetings may be organised at the request of either Party.
The costs incurred by the Committee or in its name shall be borne by the Party to whom the official representatives relate. The costs other than those for travel and accommodation which are directly associated with meetings of the Committee shall be borne by the host Party. The Committee may set up Joint Technical Working Groups on specific subjects where the Parties consider it appropriate.
4. The participation of any relevant Ukrainian entity to the Galileo Joint Undertaking or to the European GNSS Supervisory Authority is possible in accordance with the applicable legislation and procedures.
5. The Parties shall encourage further information exchanges concerning satellite navigation among the institutions and enterprises of the two sides.
ARTICLE 15
Funding
1. The amount and arrangements of Ukrainian contribution to the GALILEO programme through the Galileo Joint Undertaking will be subject to a separate agreement subject to compliance with the institutional arrangements of the applicable legislation.
2. The Parties shall take all reasonable steps and use its best efforts, in accordance with their laws and regulations, to facilitate entry to, stay in and exit from its territory of persons, capital, material, data and equipment involved in or used in cooperative activities under this Agreement.
3. Without prejudice to paragraph 2 when specific cooperative schemes of one Party provide for financial support to participants from the other Party, any such grants and financial contributions from one Party to the participants of the other Party in support of those activities shall be granted tax, customs and other duties exemption in accordance with the laws and regulations applicable in the territories of each Party.
ARTICLE 16
Consultation and dispute resolution
1. The Parties shall promptly consult, at the request of either of them, on any question arising out of the interpretation or application of this Agreement. Any disputes concerning the interpretation or application of this agreement shall be settled by friendly consultations between the Parties.
2. Paragraph 1 shall not prevent the Parties from having recourse to dispute settlement procedures under the Partnership and Cooperation Agreement establishing partnership between the European Communities and their Member States, and Ukraine.
ARTICLE 17
Entry into force and termination
1. This Agreement shall enter into force on the first day of the month following the day on which the Parties have notified each other the completion of the procedures necessary for this purpose. Notifications shall be sent to the General Secretariat of the Council of the European Union which shall be the depositary of this Agreement.
2. The expiration or termination of this agreement shall not affect the validity or duration of any arrangements made under it or any specific rights and obligations that have accrued in the field of intellectual property rights.
3. This Agreement may be amended by mutual agreement of the parties in writing. Any amendment shall enter into force on the first day of the month following the day on which the Parties have notified the depository of the completion of the procedures necessary for this purpose.
4. This Agreement shall remain in force for a period of five years and is renewable by common agreement between the Parties for additional periods of five years at the end of the initial five-year period. Either Party may, by giving three months' notice to the other in writing, terminate this Agreement.
This Agreement is drawn up in duplicate in the Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish and Ukrainian languages, all texts being equally authentic.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 630-02/06-24/1
Ljubljana, dne 3. maja 2006
EPA 802-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti