Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006

Kazalo

42. Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške o izvajanju sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o izročitvi in prevzemu oseb, katerih vstop ali prebivanje je nezakonito, stran 689.

Na podlagi tretje alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
O RATIFIKACIJI PROTOKOLA MED MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE HRVAŠKE O IZVAJANJU SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE O IZROČITVI IN PREVZEMU OSEB, KATERIH VSTOP ALI PREBIVANJE JE NEZAKONITO
1. člen
Ratificira se Protokol med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške o izvajanju sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o izročitvi in prevzemu oseb, katerih vstop ali prebivanje je nezakonito, podpisan na Brionih, 10. junija 2005.
2. člen
Besedilo protokola se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
P R O T O K O L
MED MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE HRVAŠKE O IZVAJANJU SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE O IZROČITVI IN SPREJEMU OSEB, KATERIH VSTOP ALI PREBIVANJE JE NEZAKONITO
Na podlagi 18. člena Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o izročitvi in sprejemu oseb, katerih vstop ali prebivanje je nezakonito, podpisanega dne 10. junija 2005 na Brionih (v nadaljevanju sporazum), sta se Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvo za notranje zadeve Republike Hrvaške (v nadaljevanju podpisnika) za njegovo izvajanje dogovorili:
I. SPREJEM DRŽAVLJANOV POGODBENIC
1. člen
(dokazovanje državljanstva)
(1) Za potrebe sporazuma se državljanstvo osebe dokazuje z eno od teh veljavnih javnih listin:
a) za Republiko Slovenijo:
– potni list,
– osebna izkaznica,
– pomorska knjižica,
– potrdilo o državljanstvu skupaj z drugo veljavno javno listino s fotografijo;
b) za Republiko Hrvaško:
– potni list,
– osebna izkaznica,
– vojaška knjižica,
– pomorska knjižica,
– potrdilo o državljanstvu skupaj z drugo veljavno javno listino s fotografijo.
(2) Na podlagi predloženih omenjenih javnih listin pristojni organ zaprošenega podpisnika prizna državljanstvo osebe in nadaljnje ugotavljanje ni potrebno.
2. člen
(domneva o državljanstvu)
(1) Državljanstvo se lahko domneva na podlagi:
a) fotokopij dokumentov, naštetih v 1. členu protokola;
b) dokumentov, naštetih v 1. členu protokola, ki jim je potekla veljavnost;
c) rojstnega lista ali njegove fotokopije;
d) vozniškega dovoljenja ali njegove fotokopije;
e) kakršnih koli dokumentov, ki jih izdajo državni organi;
f) kakršnih koli dokumentov, ki dokazujejo pripadnost oboroženim silam ali policijskim organom pogodbenic;
g) izjave osebe ali verodostojne priče, zapisane v uradnem zapisniku;
h) primerjave prstnih odtisov, ki so shranjeni v evidencah druge pogodbenice.
(2) Šteje se, da je državljanstvo ugotovljeno, če ga v teh primerih potrdi zaprošeni podpisnik.
3. člen
(postopek izročitve in sprejema)
(1) Sprejem oseb z dokazanim ali domnevnim državljanstvom se opravi brez formalnosti. Pisno obvestilo se pošlje pristojni policijski upravi, na območju katere bo oseba izročena, mora pa vsebovati vsaj:
a) osebne podatke (ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov zadnjega prebivališča v državi zaprošene pogodbenice);
b) seznam osebnih in drugih dokumentov, ki jih ima oseba pri sebi;
c) mejni prehod, na katerem bo oseba izročena in sprejeta, ter čas izročitve in sprejema.
(2) Če oseba potrebuje zdravstveno oskrbo, podpisnik prosilec priloži tudi opis zdravstvenega stanja te osebe, vključno s fotokopijami zdravstvenih potrdil in informacijami glede potrebe po posebni obravnavi, kot je na primer zdravstvena ali druga oskrba, nadzor ali prevoz z rešilnim avtomobilom.
II. SPREJEM DRŽAVLJANOV TRETJIH DRŽAV ALI OSEB BREZ DRŽAVLJANSTVA
4. člen
(dokazovanje prebivanja na državnem območju pogodbenice ali prehoda čezenj)
(1) Vstop državljana tretje države ali osebe brez državljanstva na državno območje zaprošene pogodbenice, njeno prebivanje na njem ali potovanje čezenj se lahko dokazuje z enim od teh dokumentov:
a) vstopni ali izstopni žig in drugi zaznamki organa zaprošene pogodbenice, ki so vpisani v potne listine ali druge dokumente o istovetnosti;
b) vstopni žig organa zaprošene pogodbenice v ponarejeni potni listini;
c) veljavno dovoljenje za prebivanje;
d) veljavni vizum, ki ga je izdal organ zaprošene pogodbenice (razen letališkega tranzitnega vizuma);
e) osebni dokumenti, ki so jih izdali državni organi zaprošene pogodbenice, ali fotokopije teh dokumentov;
f) uporabljene vozovnice, ki se glasijo na ime in lahko dokazujejo vstop osebe na državno območje zaprošene pogodbenice.
(2) Navedeni dokumenti so neposreden dokaz o prebivanju na državnem območju pogodbenic ali prehodu čezenj, so pa možni nasprotni dokazi.
5. člen
(domneva prebivanja na državnem območju pogodbenic ali prehoda čezenj)
(1) Vstop državljana tretje države ali osebe brez državljanstva na državno območje zaprošene pogodbenice, njeno prebivanje na njem ali prehod čezenj se lahko domneva tudi na podlagi teh posrednih dokazov:
a) dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdal organ zaprošene pogodbenice in katerega veljavnost je potekla pred manj kot dvanajstimi meseci;
b) vizum, ki je potekel pred manj kot šestimi meseci;
c) uradni spisi organov in ustanov zaprošene pogodbenice, ki so bili osebi izdani med prebivanjem na njenem državnem območju ali ob prehodu čezenj;
d) fotokopije katerega koli dokumenta iz 4. člena tega protokola;
e) kartice, ki omogočajo dostop do javnih prostorov;
f) vozovnice;
g) hotelski računi na ime;
h) potrdila o menjavi denarja;
i) lastnoročno napisane izjave ali izjave osebe pri organih pogodbenice prosilke, ki so napisane v obliki uradnih zaznamkov in jih je mogoče preveriti;
j) izjave prič, ki jih zapišejo pristojni organi, s katerimi se potrjujeta vstop osebe na državno območje zaprošene pogodbenice in prebivanje na njem in jih je mogoče preveriti;
k) informacije, ki jih je mogoče preveriti in dokazujejo, da je oseba na državnem območju zaprošene pogodbenice uporabila storitve potovalne agencije ali oseb, ki nezakonito vodijo ljudi čez državno mejo.
(2) Posredni dokazi so domneva o prebivanju na državnem območju pogodbenic ali prehodu čezenj. Pristojni organi zaprošenega podpisnika jih lahko izpodbijajo z nasprotnimi dokazi in opravijo dodatna preverjanja.
6. člen
(nezakonit prestop državne meje)
(1) Za nezakonit prestop se šteje, če oseba prestopi skupno državno mejo med pogodbenicama zunaj označenega mejnega prehoda ali na označenem mejnem prehodu brez veljavnih potnih listin ali če se na mejnem prehodu izogne mejni kontroli.
(2) Nezakonit prestop državne meje se lahko dokazuje na ta način:
a) lastna izjava osebe in/ali izjava priče – tretje osebe, ki jo je mogoče preveriti ali iz katere je možno ugotoviti nezakonit prestop državne meje;
b) fotografija, videoposnetek ali termovizijski posnetek, ki dokumentira nezakonit prestop državne meje;
c) zapisniki, sestavljeni o zaslišanju osebe ali tistih, ki so ji pomagale pri nezakonitem prestopu državne meje;
d) odločba o kaznovanju zaradi nezakonitega prestopa državne meje;
e) poročila policijskih patrulj (vključno z mešanimi patruljami), poročila o prijetju osebe;
f) drugi materialni dokazi, ki časovno ustrezajo nezakonitemu prestopu državne meje in jih v konkretnem primeru priznava zaprošeni podpisnik.
(3) Pristojni organi podpisnikov lahko opravijo skupni ogled domnevnega mesta nezakonitega prestopa državne meje.
7. člen
(vsebina zahteve za formalni sprejem)
(1) Zahteva za sprejem iz prvega in drugega odstavka 2. člena sporazuma naj po možnosti vsebuje:
a) osebne podatke oseb, ki se vračajo (priimek in ime, rojstni podatki, državljanstvo, zadnje prebivališče v njihovi državi);
b) osebne dokumente (številko, organ izdaje in njihovo veljavnost);
c) kraj, čas in način (če so znani) nezakonitega prestopa državne meje;
d) obstoječe neposredne ali posredne dokaze o prebivanju na državnem območju zaprošene pogodbenice ali prehodu čezenj;
e) podatke o jezikih, ki jih oseba razume in govori;
f) predlog o kraju in času izročitve.
(2) Če oseba potrebuje zdravstveno oskrbo, podpisnik prosilec priloži tudi opis zdravstvenega stanja te osebe, vključno s fotokopijami zdravstvenih potrdil in informacijami glede potrebe po posebni obravnavi, kot je na primer zdravstvena ali druga oskrba, nadzor ali prevoz z rešilnim avtomobilom.
(3) Zaprošeni podpisnik vroči podpisniku prosilcu pisno soglasje o sprejemu osebe, ki vsebuje podatke iz 14. člena sporazuma.
8. člen
(postopek izročitve in sprejema po skrajšanem postopku)
(1) Izročitev in sprejem v skladu s tretjim odstavkom 2. člena sporazuma se izvedeta brez formalnosti, če so izpolnjeni pogoji iz 6. člena tega protokola.
(2) Ob izročitvi in sprejemu državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva brez formalnosti pristojni organi podpisnika prosilca sestavijo zapisnik o izročitvi in sprejemu, ki je priloga tega protokola, in ga skupaj z osebami izročijo pristojnim organom zaprošenega podpisnika.
(3) Sprejem osebe pristojni organi zaprošenega podpisnika potrdijo s podpisom in časom sprejema. Pri zavrnitvi sprejema osebe se v zapisnik navedeta dejanski razlog in čas, ko jo je podpisnik prosilec ponovno sprejel.
III. TRANZIT DRŽAVLJANOV TRETJIH DRŽAV ALI OSEB BREZ DRŽAVLJANSTVA
9. člen
(vsebina zahteve za tranzit)
(1) Zahteva za tranzit mora vsebovati te informacije o osebi v postopku tranzita:
a) osebne podatke osebe (ime in priimek, datum in kraj rojstva, državljanstvo, zadnji znani naslov v namembni državi);
b) vrsto, serijsko številko, veljavnost potnega lista ali drugega potovalnega dokumenta;
c) pojasnilo, ki potrjuje, da so izpolnjeni pogoji iz 5. člena sporazuma in da niso znani razlogi za zavrnitev tranzita iz 12. člena sporazuma;
d) mejni prehod, čas in način tranzita ter načrt potovanja;
e) podatke o potrebnosti spremstva ali morebitne druge pomoči.
(2) Če oseba potrebuje zdravstveno oskrbo, podpisnik prosilec priloži tudi opis zdravstvenega stanja te osebe, vključno s fotokopijami vseh zdravstvenih potrdil in informacijami glede potrebe po posebni obravnavi, kot je na primer zdravstvena ali druga oskrba, nadzor ali prevoz z rešilnim avtomobilom.
(3) Zahtevo za tranzit je treba pisno predložiti pristojnim organom zaprošenega podpisnika.
(4) O času in načinu tranzita (npr. številka leta, čas odhoda in prihoda, ime in priimek spremljajočih uradnih oseb, registrska številka vozila idr.) se pristojni organi podpisnikov dogovorijo neposredno.
IV. PRISTOJNI ORGANI IN MEJNI PREHODI ZA IZVAJANJE SPORAZUMA
10. člen
(pristojni organi)
(1) Za izvajanje določb prvega in drugega odstavka 2. člena sporazuma ter za pošiljanje in reševanje zahtev za tranzit sta pristojna organa:
 
a) za Republiko Slovenijo:
Ministrstvo za notranje zadeve
Generalna policijska uprava
Uprava uniformirane policije
Sektor mejne policije
Naslov: Štefanova ulica 2, SI-1501 Ljubljana
Telefon: +386 1 472 4322
Telefaks: +386 1 251 7450
b) za Republiko Hrvaško:
Ministrstvo za notranje zadeve
Ravnateljstvo policije
Uprava za mejo
Oddelek za nezakonite migracije
Naslov: Ilica 335, 10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 37 88 559
Telefaks: +385 1 37 88 158
(2) Za izvajanje določb 1. člena in tretjega odstavka 2. člena sporazuma so pristojne te policijske uprave:
 
a) za Republiko Slovenijo:
– Policijska uprava Koper,
– Policijska uprava Postojna,
– Policijska uprava Ljubljana,
– Policijska uprava Novo mesto,
– Policijska uprava Krško,
– Policijska uprava Celje,
– Policijska uprava Maribor,
– Policijska uprava Murska Sobota;
b) za Republiko Hrvaško:
– Policijska uprava istarska,
– Policijska uprava primorsko-goranska,
– Policijska uprava karlovačka,
– Policijska uprava zagrebačka,
– Policijska uprava krapinsko-zagorska,
– Policijska uprava varaždinska,
– Policijska uprava međimurska.
(3) Pristojni organi se obveščajo o vseh podatkih, potrebnih za medsebojno komuniciranje.
11. člen
(mejni prehodi)
(1) Izročitev in sprejem oseb se opravljata na teh mejnih prehodih:
a) Sečovlje-Plovanija,
b) Sočerga-Požane,
c) Jelšane-Rupa,
d) Petrina-Brod na Kupi,
e) Vinica-Pribanjci,
f) Metlika-Jurovski Brod,
g) Obrežje-Bregana,
h) Rigonce-Harmica,
i) Bistrica ob Sotli-Razvor,
j) Rogatec-Hum na Sutli,
k) Gruškovje-Macelj,
l) Zavrč-Dubrava Križovljanska,
m) Središče ob Dravi-Trnovec,
n) Petišovci-Mursko Središče.
(2) Izročitev in sprejem državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva v tranzitu se poleg zgoraj naštetih mejnih prehodov lahko opravljata še na teh letaliških mejnih prehodih:
a) v Republiki Sloveniji: Letališče Ljubljana,
b) v Republiki Hrvaški: Letališče Zagreb.
(3) Izročitev in prevzem oseb po skrajšanem postopku se praviloma opravljata na mejnem prehodu policijske uprave, na katere območju je prišlo do nezakonitega prestopa državne meje.
V. STROŠKI
12. člen
(način obračuna)
Stroški izročitve in sprejema oseb do državne meje zaprošene pogodbenice, pri tranzitu pa do namembne države, se obračunajo v skladu z veljavnimi predpisi zaprošene pogodbenice.
VI. KONČNE DOLOČBE
13. člen
(sestanki strokovnjakov)
(1) Strokovnjaki podpisnikov imajo najmanj enkrat letno sestanek, na katerem ocenijo izvajanje tega protokola.
(2) O kraju in času se podpisnika dogovorita za vsak sestanek posebej.
14. člen
(spremembe protokola)
(1) Podpisnika lahko sporazumno spremenita ta protokol.
(2) Ta protokol začne in preneha veljati isti dan kot sporazum.
Sestavljeno na Brionih dne 10. junija 2005 v dveh izvirnikih v slovenskem, hrvaškem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob razlikah pri razlagi prevlada angleško besedilo.
ZA MINISTRSTVO
ZA NOTRANJE ZADEVE
REPUBLIKE SLOVENIJE
Dragutin Mate l.r.
ZA MINISTRSTVO
ZA NOTRANJE ZADEVE
REPUBLIKE HRVAŠKE
Marijan Mlinarić l.r.
                                    PRILOGA
 
Naziv policijske enote:
 
Številka:
 
Datum:
 
 
                  ZAPISNIK
 
 
o izročitvi in sprejemu oseb po skrajšanem postopku na podlagi tretjega in
četrtega odstavka 2. člena Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Hrvaške o izročitvi in sprejemu oseb, katerih vstop ali prebivanje
je nezakonito
 
 
Dne … ob … uri je (sta/so) bila (i/e) na mejnem prehodu … izročena (i/e)
naslednja (i/e) oseba (i/e):
 
 
               I. PODATKI O OSEBAH
 
 
 
 1. Priimek:
 
  Ime:
 
  Drugo ime:
 
  Datum in kraj
  rojstva:
 
  Državljanstvo:
 
  Predmeti in denarna sredstva, ki jih ima oseba pri sebi:
 
 
 
Druge osebe (podatki kot pod št. 1):
 
 
 Policijska enota … je navedeno (i/e) osebo (i/e) prijela dne … ob … uri v/na
 … zaradi nezakonitega prestopa državne meje.
 
 
        II. PODATKI O NEZAKONITEM PRESTOPU DRŽAVNE MEJE
 
 
 1. Datum:
 
 2. Čas:
 
 3. Način:
 
 4. Kraj:
 
 5. Dokazi:
 
 
              III. IZROČITEV – PREVZEM
 
 
 1. Osebe pod zaporednimi številkami … so prevzete, osebe pod zaporednimi
  številkami … niso prevzete.
 
 2. Razlog odklonitve prevzema:
 
 Posebne ugotovitve med prevzemom (poškodbe, odkriti novi dokazi, …):
 
         IZROČIL                PREVZEL
    (ime in priimek ter podpis):     (ime in priimek ter podpis):
          …                   …
 
P R O T O C O L
BETWEEN THE MINISTRY OF THE INTERIOR OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE MINISTRY OF THE INTERIOR OF THE REPUBLIC OF CROATIA ON THE IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA ON THE READMISSION OF PERSONS WHOSE ENTRY OR RESIDENCE IS ILLEGAL
Pursuant to Article 18 of the Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Croatia on the Readmission of Persons whose Entry or Residence is Illegal, signed on 10 June 2005 at brioni (hereinafter referred to as the Agreement), the Ministry of the Interior of the Republic of Slovenia and the Ministry of the Interior of the Republic of Croatia (hereinafter referred to as the Signatories) have agreed the following in relation to implementation of the Agreement:
I. READMISSION OF NATIONALS OF THE CONTRACTING PARTIES
Article 1
(Proving Nationality)
(1) For the requirements of the Agreement, the nationality of a person shall be proved by means of one of the following valid public documents:
a) for the Republic of Slovenia:
– passport;
– identity card;
– seafarer’s card;
– certificate of nationality together with another valid public document bearing a photograph.
b) for the Republic of Croatia:
– passport;
– identity card;
– military identity card;
– seafarer’s card;
– certificate of nationality together with another valid public document bearing a photograph.
(2) The competent authority of the requested Signatory shall acknowledge the nationality of a person on the basis of submission of the above public documents; no further establishment of nationality shall be required.
Article 2
(Presumption of Nationality)
(1) Nationality may be presumed on the basis of the following:
a) photocopies of the documents listed in Article 1 of the Protocol;
b) documents listed in Article 1 of the Protocol whose period of validity has expired;
c) a birth certificate or a photocopy thereof;
d) a driving licence or a photocopy thereof;
e) any document issued by state authorities;
f) any document that proves membership of the military or the police force of a Contracting Party;
g) a statement from the person in question or from a trustworthy witness entered in the official records;
h) a comparison of fingerprints entered in the records of the other Contracting Party.
(2) Nationality shall be deemed to have been established if in the above cases the requested Signatory so confirms it.
Article 3
(Readmission Procedure)
(1) The readmission of persons whose nationality has been proved or presumed shall be carried out without any formalities. Written notification shall be sent to the competent police directorate in the area to which the person is to be returned. This notification must contain at least the following elements:
a) personal data (name and surname, date and place of birth, address of last residence in the state of the requested Contracting Party);
b) a list of personal and other documents that the person has with him/her;
c) the border crossing point at which the person will be returned and readmitted, and the time of readmission.
(2) If the person requires medical care, the requesting Signatory shall also submit a description of the person's state of health, including photocopies of healthcare certificates and information regarding requirements for special treatment, such as health or other care, supervision or ambulance transport.
II. READMISSION OF THIRD COUNTRY NATIONALS
OR STATELESS PERSONS
Article 4
(Proving Residence in or Transit across the National Territory of a Contracting Party)
(1) The entry, residence or travel across the national territory of the requested Contracting Party of a third country national or a stateless person may be proved by means of one of the following documents:
a) an entry or exit stamp and other marks of an authority of the requested Contracting Party entered in a passport or other identity documents;
b) an entry stamp from an authority of the requested Contracting Party entered in a counterfeit passport;
c) a valid residence permit;
d) a valid visa issued by an authority of the requested Contracting Party (except airport transit visa);
e) personal documents issued by state authorities of the requested Contracting Party, or photocopies thereof;
f) used travel tickets that bear the name of the person in question and that may prove the entry of a person into the national territory of the requested Contracting Party.
(2) The above documents shall serve as direct proof of residence in or of transit across the national territory of the Contracting Parties; proof to the contrary is possible.
Article 5
(Presuming Residence in or Transit across the National Territory of a Contracting Party)
(1) The entry, residence or travel across the national territory of the requested Contracting Party of a national of a third country or a stateless person may also be presumed on the basis of the following indirect proof:
a) a residence permit issued by an authority of the requested Contracting Party whose period of validity expired less than 12 months previously;
b) a visa whose period of validity expired less than six months previously;
c) official documents of authorities and institutions of the requested Contracting Party issued to the person during his residence in or transit across the national territory of that Contracting Party;
d) photocopies of any of the documents from Article 4 of this Protocol;
e) tickets allowing access to public premises;
f) travel tickets;
g) personalised hotel receipts;
h) currency exchange receipts;
i) statements written in the person's own hand or statements entered in official notes which the person has made to authorities of the requesting Contracting Party and which can be verified;
j) statements given by a witness and recorded by competent authorities which confirm the person's entry into and residence in the national territory of the requested Contracting Party and which can be verified;
k) information that can be verified and that prove that the person used the services of a travel agent or of persons who illegally transport people across the state border in the national territory of the requested Contracting Party.
(2) Indirect proof shall serve as presumption of residence in or transit across the national territory of the Contracting Parties. The competent authorities of the requested Signatory may challenge this indirect proof with proof to the contrary, and may carry out additional checks.
Article 6
(Illegal Crossing of the State Border)
(1) Illegal crossing shall be deemed to be when a person crosses the joint state border of the Contracting Parties outside a marked border crossing point or at a marked border crossing point without valid travel documents, or when a person evades border controls at a border crossing point.
(2) Illegal crossing of the state border may be proved by means of the following:
a) the person's own statement and/or that of a witness – third person that may be verified, or from which it is possible to establish illegal crossing of the state border;
b) access to photographs or video or thermovision recordings that document an illegal crossing of the state border;
c) records drawn up on the interrogation of the person in question or of those that assisted him in crossing the state border illegally;
d) a decision on sanctions resulting from the illegal crossing of the state border;
e) reports from police patrols (including mixed patrols) and reports on the arrest of the person;
f) other material evidence that accords with the time of the illegal crossing of the state border and is acknowledged in the specific case by the requested Signatory.
(3) The competent authorities of the Signatories may jointly examine the supposed site of the illegal crossing of the state border.
Article 7
(Contents of a Request for Formal Readmission)
(1) A readmission request from the first and second paragraphs of Article 2 of the Agreement should if possible contain the following:
a) personal data of the persons being returned (surname and name, data on birth, nationality, last residence in his/her own country);
b) personal documents (number, issuing authority and validity);
c) place, time and method (if known) of illegal crossing of the state border;
d) existing indirect or direct proof of residence in or transit across the national territory of the requested Contracting Party;
e) data on the languages that the person understands and speaks;
f) a proposal on the place and time of return.
(2) If the person requires medical care, the requesting Signatory shall also submit a description of the person's state of health, including photocopies of healthcare certificates and information regarding requirements for special treatment, such as health or other care, supervision or ambulance transport.
(3) The requested Signatory shall deliver to the requesting Signatory a written consent to the readmission of the person, which contains data from Article 14 of the Agreement.
Article 8
(Readmission Using the Summary Procedure)
(1) Readmission in accordance with the third paragraph of Article 2 of the Agreement shall be performed without any formalities if the conditions from Article 6 of this Protocol have been met.
(2) Upon the readmission of nationals of third countries or stateless persons without formality, the competent authorities of the requesting Signatory shall draw up a record of readmission, which is annexed to this Protocol, and return it, together with the persons in question, to the competent authorities of the requested Signatory.
(3) The readmission of a person shall be confirmed by the competent authorities of the requested Signatory by means of a signature and the time of readmission. If readmission of the person is refused, the record shall state the factual reason for refusal and the time the requesting Signatory readmitted the person.
III. TRANSIT OF THIRD COUNTRY NATIONALS
OR STATELESS PERSONS
Article 9
(Contents of a Transit Request)
(1) A transit request must contain the following information on the person to whom the transit procedure relates:
a) the person's personal data (name and surname, date and place of birth, nationality, last known address in the country of destination);
b) type, serial number and validity of the passport or other travel document;
c) an explanation confirming that the conditions from Article 5 of the Agreement have been met and that there is no known reason why transit should be refused under Article 12 of the Agreement;
d) the border crossing point, the time and method of transit, and the itinerary;
e) information on whether an escort or any other assistance is required.
(2) If the person requires medical care, the requesting Signatory shall also submit a description of the person's state of health, including photocopies of healthcare certificates and information regarding requirements for special treatment, such as health or other care, supervision or ambulance transport.
(3) A transit request must be submitted in writing to the competent authorities of the requested Signatory.
(4) The competent authorities of the Signatories shall agree directly on the time and method of transit (e.g. flight number, departure and arrival times, name and surname of the escorting officials, vehicle registration numbers, etc.).
IV. COMPETENT AUTHORITIES AND BORDER CROSSINGS POINTS FOR THE IMPLEMENTATION
OF THE AGREEMENT
Article 10
(Competent Authorities)
(1) The following authorities are competent to implement the provisions of the first and second paragraphs of Article 2 of the Agreement, and to send and handle transit requests:
a) for the Republic of Slovenia:
Ministry of the Interior
General Police Directorate
Uniformed Police Directorate
Border Police Section
Address: Štefanova ulica 2, SI – 1501 Ljubljana
Telephone: ++386-1-4724322
Fax: ++386-1-2517450
b) for the Republic of Croatia:
Ministry of the Interior
General Police Directorate
Border Police Directorate
Illegal Migration Department
Address: Ilica 335, HR – 10 000 Zagreb
Telephone: ++385-1-3788559
Fax: ++385-1-3788158
(2) The following police directorates are competent to implement the provisions of Article 1 and the third paragraph of Article 2 of the Agreement:
a) for the Republic of Slovenia:
– Koper Police Directorate
– Postojna Police Directorate
– Ljubljana Police Directorate
– Novo Mesto Police Directorate
– Krško Police Directorate
– Celje Police Directorate
– Maribor Police Directorate
– Murska Sobota Police Directorate.
b) for the Republic of Croatia:
– Istra Police Directorate
– Primorsko-Goranska Police Directorate
– Karlovac Police Directorate
– Zagreb Police Directorate
– Krapina-Zagorje Police Directorate
– Varaždin Police Directorate
– Međimurje Police Directorate
(3) The competent authorities shall provide each other with all the necessary information for the purposes of mutual communication.
Article 11
(Border Crossing Points)
(1) The readmission of persons shall be carried out at the following border crossing points:
a) Sečovlje – Plovanija
b) Sočerga – Požane
c) Jelšane – Rupa
d) Petrina – Brod na Kupi
e) Vinica – Pribanjci
f) Metlika – Jurovski brod
g) Obrežje – Bregana
h) Rigonce – Harmica
i) Bistrica ob Sotli – Razvor
j) Rogatec – Hum na Sutli
k) Gruškovje – Macelj
l) Zavrč – Dubrava Križovljanska
m) Središče ob Dravi – Trnovec
n) Petišovci – Mursko Središće.
(2) The readmission of third country nationals and stateless persons in transit may also be carried out at the following airport border crossing points, in addition to the border crossing points listed above:
a) in the Republic of Slovenia: Ljubljana airport
b) in the Republic of Croatia: Zagreb airport.
(3) The readmission of persons using the summary procedure shall as a rule be carried out at the border crossing points in the police directorate in whose area the illegal crossing of the state border took place.
V. COSTS
Article 12
(Method of Settlement)
Costs relating to the readmission of persons up to the requested Contracting Party's state border, and up to the country of destination in the case of transit, shall be settled in accordance with the regulations in force in the requested Contracting Party's country.
VI. FINAL PROVISIONS
Article 13
(Meetings of Experts)
(1) Experts from the respective Signatories shall hold meetings at least once a year to assess the implementation of this Protocol.
(2) The place and time shall be agreed by the Signatories for each meeting separately.
Article 14
(Amendments to the Protocol)
(1) The Signatories may amend this Protocol by mutual consent.
(2) This Protocol shall enter into force and cease to have effect on the same day as the Agreement.
Done at Brioni on 10 June 2005 in two originals in the Slovenian, Croatian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in the interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE MINISTRY
OF THE INTERIOR OF
THE REPUBLIC OF SLOVENIA
Dragutin Mate (s)
FOR THE MINISTRY
OF THE INTERIOR
OF THE REPUBLIC OF CROATIA
Marijan Mlinarić (s)
                                     ANNEX
 
Name of police unit:
 
Ref. no:
 
Date:
 
 
                  RECORD
 
 
on the readmission of persons under the summary procedure pursuant to the
third and fourth paragraphs of Article 2 of the Agreement between the
Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of
Croatia on the Readmission of Persons whose Entry or Residence is Illegal
 
 
On … at ... the following person(s) was (were) handed over at the… border
crossing:
 
 
               I. DATA ON PERSONS
 
 
 
1. Surname:
 
  Name:
 
  Other name:
 
  Date and
  place of
  birth:
 
  Nationality:
 
  Items and money that the person has with him/her:
 
 
 
Other persons (same data as under no. 1):
 
… police unit arrested the above person(s) on … at … (time) in (place) … for
illegally crossing the state border.
 
 
        II. DATA ON ILLEGAL CROSSING OF THE STATE BORDER
 
 
1. Date:
 
2. Time:
 
3. Method:
 
4. Place:
 
5. Evidence:
 
 
                III. READMISSION
 
 
1. The persons under serial no. … are readmitted, the persons under serial
  no. … are not readmitted.
 
2. Reason for refusal to readmit:
 
Any special findings during acceptance (injuries, new evidence uncovered,
etc.):
 
 
        RETURNED               READMITTED
   (name, surname and signature):     (name, surname and signature):
          …                   …
 
3. člen
Za izvajanje protokola skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-17/2006/4
Ljubljana, dne 16. marca 2006
EVA 2006-1811-0006
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
* Besedilo Protokola v hrvaškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost