Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5892. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Trzin, stran 15640.

Na podlagi drugega odstavka 32. in prvega odstavka 87.a člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05, uradno prečiščeno besedilo in 118/06) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05, 102/05) in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05, 102/05) Javna agencija Republike Slovenije za energijo izdaja
A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem
območju Občine Trzin
1. člen
S tem aktom Javna agencija Republike Slovenije za energijo določa osnovno ceno za distribucijo in omrežnino za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
2. člen
S tem aktom je določena omrežnina za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Trzin, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina Petrol, Slovenska energetska družba, d. d.
3. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša: 0,1539 EUR/m3.
4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
5. člen
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav, jih pa vzdržuje in umerja (V(U)), znaša 1,0015 EUR/mesec.
6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (C(DKi`)) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega akta prenehajo za upravičene odjemalce veljati določbe predpisov, s katerimi je urejeno področje določanja cen, ki se smiselno uporabljajo za storitev distribucije zemeljskega plina za geografsko območje Občine Trzin.
8. člen
(1) Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2007.
(2) Ta akt velja do uveljavitve splošnega akta sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina Petrol, Slovenska energetska družba, d. d., o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Trzin.
Št. 22-35/2006/ZP-13
Maribor, dne 21. decembra 2006
EVA 2006-2111-0151
Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije
za energijo
dr. Franc Žlahtič l.r.