Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22. 12. 2006

Kazalo

5708. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta VS 8/4-1 T1 Šujica, stran 15398.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03-ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) ter 7. in 30. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99) je župan Občine Dobrova - Polhov Gradec dne 18. 12. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
Občinskega lokacijskega načrta
VS 8/4-1 T1 Šujica
1. Vsebina programa priprave
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta VS 8/4-1 Šujica (v nadaljevanju OLN),
– predmet in programska izhodišča OLN
– okvirno ureditveno območje,
– nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OLN,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve,
– roki za pripravo OLN,
– obveznosti financiranja priprave OLN.
2. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo OLN
Ocena stanja
Območje je v naravi nepozidana travniška površina. Konfiguracija terena je ravna z rahlim vzponom proti severu. Območje urejanja je z Jarčnim potokom razdeljeno na dva dela. Dostop do večjega zahodnega dela je iz južne in zahodne strani, na vzhodni del je obstoječ dostop z južne strani območja. Območje ni komunalno opremljeno vendar je navezava možna v bližini ureditvenega območja.
Razlogi za pripravo OLN
Območje je skladno s planskimi akti namenjeno za poselitev. Za izvedbo planski akt predvideva izdelavo občinskega lokacijskega načrta, ki bo podal regulacijske elemente za prostorsko ureditev območja.
Pravna podlaga
Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94) in družbeni plan občine Ljubljana Vič - Rudnik za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 10/87, 14/89 in Uradni list RS, št. 40/92, 88/04) za območje Dobrova - Polhov Gradec.
Prostorski ureditveni pogoji: - Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za planski celoti V7 Kozarje – del in V8 Dobrova (Uradni list RS, št. 6/88, 18/88, 40/92, 9/94, 11/95, 83/98, 112/04) – splošni del.
Skladno s 3. točko drugega odstavka 72. člena ZUreP-1, se OLN pripravi za prostorske ureditve, za katere so znani investitorji in za ureditve območij, ki so predvidena za sanacijo in prenovo ter za širitev naselij v skladu z urbanistično in krajinsko zasnovo.
3. Predmet in programska izhodišča OLN ter okvirno ureditveno območje
Predmet OLN
Predmet izdelave je izvedbeni akt za ureditev naselja stanovanjskih hiš, dvojčkov in samostojnih hiš, ki bo določil regulacijske elemente za razmestitev objektov v prostoru, predvidel in definiral komunalno infrastrukturo ter navezavo na obstoječe naravne in grajene prostorske danosti.
Programska izhodišča:
Vsebina lokacijskega načrta je smiselno uporabljen 43. člen ZUreP-1 in 73. člen istega zakona ter skladna s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
Vsebina naloge:
– postavitev in oblikovne smernice za cca. 9 stanovanjskih dvojčkov, 3 individualne stanovanjske objekte in 3 večstanovanjske objekte s skupno kletno garažo zahodno od potoka in do 3 individualne stanovanjske objekte vzhodno od potoka
– postavitev in oblikovne smernice za stanovanjsko (več stanovanjski) poslovni objekt (gostinska dejavnost) s kletno garažo
– določitev gradbenih parcel v velikosti cca 250-1200 m2
– izvedba kanalizacije za odpadne vode z navezavo na javno kanalizacijo
– ureditev skupne meteorne kanalizacije
– priključek na vodovod do območja urejanja
– ureditev elektoenergetske oskrbe
– ureditev oskrbe s plinom
– ureditev telekomunikacijskega in CATV omrežja
– ureditev odjemnih mest za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov (eko otoki).
Okvirno ureditveno območje
Ureditveno območje OLN leži v k.o. Šujica, na vzhodnem delu naselja Gabrje. Meja območja poteka po severni parcelni meji zemljišča s parc.št. 760/11, po severni in zahodni parcelni meji zemljišča s parc.št. 760/10, po delu zahodni parcelne meje parc. št. 760/9, po delu severne meje parc. št. 760/23, po vzhodni parcelni meji in delu severne meje parc. št. 760/18, prečka parc.št. 760/18, po zahodni in južni meji parc. št. 760/22, po južni meji parc. št. 760/2 in 760/15, po zahodni in južni meji parc. št. 758/5, nato poteka severno po zahodnem robu brežine Jarčnega potoka po parc. št. 758/6, 761/4, 761/5, nato zavije proti vzhodu po južni, jugovzhodni, severovzhodni in severni meji parcele št. 761/1 in nato spet severno po zahodni brežini Jarčnega potoka po parc. št. 773 do severovzhodnega vogala parcele št. 760/11.
Prostorska konferenca
Občina Dobrova Polhov - Gradec je dne 15. 11. 2006 v skladu z 28. členom ZUreP-1 sklicala prvo prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave OLN, oziroma predvidene prostorske ureditve. Datum, čas in kraj zbora konference je pripravljalec objavil v dveh sredstvih javnega obveščanja (Naš časopis in Dnevnik). S to objavo so bili o prostorski konferenci obveščeni predstavniki gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti, z vabili pa so bili povabljeni nosilci urejanja prostora, ki so predvideni v 4. točki tega programa priprave.
Na prostorski konferenci so priporočila podali predstavniki:
– Izdelovalec OLN
– Snaga javno podjetje d.o.o., Povšetova 6, 1000 Ljubljana
– Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana
– Vaška skupnost Gabrje
Na podlagi priporočil se v postopku priprave OLN:
– Izdelovalec: Upošteva v tekstualnem delu prostorskega plana predvideno velikost območja OLN, razširjena za dostopno cesto na JV.
– Posebno pozornost se nameni reševanju odvajanja padavinskih vod iz območja
– Odvajanje gospodinjskih odpadnih voda naj predvidi tudi reševanje odvajanja obstoječim objektom v neposredni okolici.
– Gostinski objekt na območju je dopusten če se iz presoje vplivov na okolico dokaže, da nima vplivov na poslabšanje obstoječih in bodočih bivalnih razmer in ni lociran na sredi stanovanjske pozidave, če zasnova naselja nima zato posebej predvidenega območja za javni program.
– Med pobudnike in investitorje se doda tudi ga. Zdenka Žerovnik in g. Albin Žerovnik, Gaberje 47.
– Snaga: Predvideti je cca po en 770 lit zabojnik na 6 stanovanjskih enot.
– Energetika: Idejna zasnova plinifikacije je obvezni sestavni del OLN.
– Vaška skupnost: Zasnova naselja ne sme poslabšati kvalitete bivanja obstoječi pozidavi.
– Gostota nameravane poselitve mora ohraniti obstoječa razmerja med pozidanim in nepozidanim.
– Pri zasnovi objektov upoštevati, da je to naselje individualnih hiš.
– Priporoča se upoštevanje značilne orientacije slemen in oblike streh obstoječih objektov.
– Gostota nameravane poselitve mora ohraniti obstoječa razmerja med pozidanim in nepozidanim.
– Podrobnejše usmeritve za projektiranje bodo podane v smernicah nosilcev prostora.
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OLN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave OLN podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu OLN pa mnenje, so:
1. RS Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje – varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana,
2. RS Ministrstvo za obrambo Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Izpostava Ljubljana Prule 27, Ljubljana,
3. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija,d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana,
4. Energetika Ljubljana d.o.o.., Verovškova 70, 1000 Ljubljana,
5. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 100 Ljubljana,
6. Snaga javno podjetje d.o.o., Povšetova 6, 1000 Ljubljana,
7. Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana,
8. Cestno podjetje Ljubljana d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana – cesta,
9. RS Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
10. RS, Ministrstvo za okolje in prostor Agencija republike slovenije za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Einspielerjeva 6 p.p. 2608, Ljubljana,
11. Občina Dobrova - Polhov Gradec, Vladimirja Dolničarja 2,1356 Dobrova,
12. KS Dobrova, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova,
13. VS Gabrje, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova,
14. VS Šujica, Šujica 16, 1356 Dobrova
15. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
16. Javna razsvetljava, Litijska 263, Ljubljana,
17. Zavod RS za varstvo narave, Cankarjeva cesta 10, p.p. 1503, Ljubljana,
18. eventualni drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OLN.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema ustreznega gradiva ne podajo smernic in mnenj se šteje, da jih nimajo.
Pri pripravi OLN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik priprave: YUCCA d.o.o, Cesta v Mestni log 88, Ljubljana, ki jo zastopa direktor Ivan Gorjup ter g. Jože Plestenjak, Cesta dveh potokov 2, Dobrova, g. Albin Žerovnik in ga. Zdenka Žerovnik, Gaberje 47, Dobrova
– Naročnik vseh strokovnih podlag in OLN: YUCCA d.o.o., g. Jože Plestenjak, g. Albin Žerovnik in ga. Zdenka Žerovnik
– Pripravljalec: Občina Dobrova - Polhov Gradec,
– Načrtovalec-izdelovalec: Šabec Kalan Šabec – arhitekti, Mojca Kalan Šabec s.p., Ljubljana,
Izdelovalec mora izpolnjevati pogoje, določene v 156. do 160. členu ZureP-1 (imeti pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca in izpolnjevati pogoje iz zakona, ki ureja graditev objektov),
– Investitor načrtovanih ureditev: YUCCA d.o.o., g. Jože Plestenjak, g. Albin Žerovnik in ga. Zdenka Žerovnik
5. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi analize prostora, pridobljenih smernic in analize le-teh, priporočil s prve prostorske konference, ter ob upoštevanju programskih izhodišč, določenih v 3. poglavju tega programa priprave.
Zaradi obstoječih pogojev ustvarjenih danosti prostora izdelava več variantnih rešitev ni relevantna. Izdelovalec OLN izdela eno strokovno rešitev, razen v primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže kasneje v postopku priprave OLN, če takšna potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz.
OLN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje in sicer predvsem z:
– Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popr. in 58/03-ZZK-1),
– Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04),
– Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04).
6. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in OLN je treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
– Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04),
– Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94) in družbeni plan občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 10/87, 14/89 in Uradni list RS, št. 40/92, 88/04) za območje Dobrova - Polhov Gradec.
– PUP, - Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za planski celoti V7 Kozarje – del in V8 Dobrova (Uradni list RS, št. 6/88, 18/88, 40/92, 9/94, 11/95, 83/98, 112/04) – splošni del.
– Idejno zasnovo prostorske ureditve (Šabec Kalan Šabec – arhitekti, Mojca Kalan Šabec s.p., Ljubljana, št.: UP-06-019),
– Geodetski načrt območja v merilu 1:500 (izdelal DIMC d.o.o. Domžale, št. načrta 63-2006, maj 2006),
– Ostala gradiva, relevantna za izdelavo naloge.
Pred izdelavo predloga OLN mora nosilec urejanja prostora, investitor, oziroma pristojni naročnik zagotoviti naslednje strokovne podlage:
– idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so v odvisnosti od načrtovane prostorske ureditve,
– podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na obravnavanem območju,
– poročilo o vplivih načrtovane prostorske ureditve na okolje v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo poročil za okolje,
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
7. Roki za pripravo OLN
Sprejem programa priprave:
– Pripravljalec skliče prvo prostorsko konferenco najmanj osem (8) dni pred sprejemom programa priprave,
– Župan Občine Dobrova - Polhov Gradec s podpisom potrdi program priprave najmanj osem dni po izvedeni prostorski konferenci.
Pridobitev smernic za načrtovanje:
– Idejno zasnovo prostorske ureditve (Šabec Kalan Šabec – arhitekti, Mojca Kalan Šabec s.p., Ljubljana, št.: UP-06-019),
– Po sprejemu programa priprave in po pridobitvi gradiva iz prve alinee, izdelovalec OLN (Šabec Kalan Šabec – arhitekti, Mojca Kalan Šabec s.p., Ljubljana) po pooblastilu Občine Dobrova - Polhov Gradec zaprosi za smernice za načrtovanje nosilce urejanja prostora iz 4.točke tega programa priprave,
– Nosilci urejanja prostora podajo smernice najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge,
– Po pridobivi smernic izdelovalec OLN izdela analizo smernic ter ob upoštevanju le-teh in analize prostora izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve (v 14 dneh po prejemu smernic),
– Pripravljalec in investitor načrtovanih prostorskih ureditev potrdita usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
Izdelava strokovne rešitve prostorske ureditve:
– Po končani izdelavi usmeritev za načrtovanje prostorske ureditve izdelovalec OLN izdela strokovno rešitev prostorske ureditve in sicer v 20 dneh po potrditvi usmeritev,
– Pripravljalec organizira predstavitev strokovne rešitve zainteresirani javnosti v okviru druge prostorske konference, katere namen je, da se na predlagano rešitev pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi (mnenja) lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.
Izdelava strokovnih podlag in predloga OLN:
– Nosilec urejanja prostora, investitor načrtovanih prostorskih ureditev oziroma pristojni naročnik zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag, določenih v 6.točki tega programa priprave,
– Izdelovalec izdela predlog OLN v 20. dneh po opravljeni drugi prostorski konferenci in po prevzemu vseh strokovnih podlag.
Javna razgrnitev in javna obravnava:
– Odbora za prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in varstvo okolja in Odbor za komunalo obravnava predlog v roku 30 dni po oddaji gradiva občinski upravi. Župan Občine Dobrova - Polhov Gradec sprejme sklep o javni razgrnitvi predloga v roku 7 dni po pozitivnem sklepu Odbora za prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in varstvo okolja in Odbora za komunalo. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS, Našem časopisu (na krajevno običajen način),
– Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni,
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Dobrova - Polhov Gradec in sedežu KS Dobrova za najmanj 30 dni od dneva uveljavitve sklepa o javni razgrnitvi,
– Občinska služba v sodelovanju s krajevno skupnostjo organizira javno obravnavo v kraju načrtovane prostorske ureditve oziroma v prostorih Občine Dobrova - Polhov Gradec,
– Pripravljalec skupaj s krajevno skupnostjo Dobrova evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov,
– Izdelovalec skupaj z Občino Dobrova - Polhov Gradec prouči pripombe, predloge in pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja v roku 20 dni po prejemu vseh pripomb,
– Župan zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve, na podlagi strokovnega mnenja izdelovalca, občinske strokovne službe ter sklepov Odbora za prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in varstvo okolja in Odbora za komunalo, ki pripombe in predloge predhodno obravnavajo, v roku 30 dni po poteku javne razgrnitve (rok zajema čas za pripravo odgovorov pri načrtovalcu in čas za posredovanje ter obravnavo gradiva in je odvisen od števila zahtevnosti pripomb),
– Pripravljalec pisno seznani lastnike nepremičnin na območju OLN s stališči do njihovih morebitnih pripomb in predlogov v roku 10 dni po sprejetju stališča do pripomb.
Izdelava dopolnjenega predloga OLN
– Nosilec urejanja prostora, investitor načrtovanih prostorskih ureditev, oziroma pristojni naročnik zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag,
– Izdelovalec izdela dopolnjen predlog OLN po prejemu stališča do pripomb in predlogov in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag,
– Izdelovalec OLN pozove nosilce urejanja prostora iz 4.točke tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu OLN,
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenje najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge
– Izdelovalec izdela in preda usklajen dopolnjen predlog OLN Občini Dobrova - Polhov Gradec v 40 dneh po prejemu gradiv iz druge alinee tega sklopa oziroma v 10 dneh po prejemu zadnjega mnenja.
Sprejem OLN
– Župan Občine Dobrova - Polhov Gradec posreduje po predhodni obravnavi Odbora za prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in varstvo okolja in Odbora za komunalo, usklajen predlog OLN Občinskemu svetu v sprejem. Sestavni del gradiva so priporočila prostorskih konferenc in stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve,
– Občinski svet občine Dobrova - Polhov Gradec sprejme OLN z odlokom in ga objavi v Uradnem listu RS.
8. Obveznosti financiranja priprave OLN
– Nosilec urejanja prostora, investitor načrtovanih prostorskih ureditev oziroma pristojni naročnik zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag, investitor načrtovanih prostorskih ureditev pa tudi za izdelavo OLN. Vsa sredstva za izvedbo OLN za VS 8/4-1 Šujica zagotavljata: YUCCA d.o.o., g. Jože Plestenjak, g. Albin Žerovnik in ga. Zdenka Žerovnik.
9. Objava programa priprave
Ta program se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 3500-2413/2006
Dobrova, dne 17. decembra 2006
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.

AAA Zlata odličnost