Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22. 12. 2006

Kazalo

5690. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, stran 15362.

Na podlagi drugega odstavka 73. člena in drugega odstavka 74. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo in 114/06 – ZUE) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja
in razporejanja obveznih dajatev
in drugih javnofinančnih prihodkov
1. člen
V Pravilniku o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 110/02, 42/03, 134/03, 70/04, 141/04, 106/05, 120/05 in 72/06) se v 1. členu četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Seznam podračunov JFP skupine B vsebuje podračune javnofinančnih prihodkov, na katere razporejajo sredstva plačanih dajatev samo nadzorniki. Objavljen je na spletni strani Ministrstva za finance.«.
2. člen
V prvem stavku prvega odstavka 2.a člena se za besedilom »dopolnilni seznam podračunov JFP skupine B« črta vejica in besedilo »ki sta prilogi tega pravilnika in njegov sestavni del«.
3. člen
V 4. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Kadar je dajatev plačana v tuji valuti, Banka Slovenije znesek plačila avtomatično pretvori v domačo valuto.«.
Doda se nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) UJP ob dogovorjenih rokih nakaže vnaprej določen znesek odstopljenega vira za vsako posamezno občino, tako da za ta znesek obremeni vplačilni podračun odstopljenega vira posamezne občine in odobri podračun proračuna te občine. Sredstva za kritje nakazil iz prvega stavka tega odstavka se ob dogovorjenih rokih v skupnem znesku zagotovijo iz sredstev odstopljenega vira na posebnem podračunu državnega proračuna.«.
4. člen
V 5. členu se črta šesti odstavek.
Dosedanji sedmi odstavek, ki postane šesti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Pri vračanju preveč ali napačno plačanih upravnih taks, ki se delijo med državo in občine, se najprej zagotovijo vsa sredstva za vračilo v breme podračuna državnega proračuna. Proračuni občin morajo na podlagi podatkov UJP o zagotovljenih sredstvih za vračilo zmanjšati prihodek upravnih taks in povečati obveznost do države. UJP nato vse tekoče prilive iz naslova upravnih taks v celoti razporeja v dobro podračuna državnega proračuna, dokler ni poravnan predpisan del vračila, ki bi moral biti vrnjen v breme podračunov proračunov občin. Proračuni občin morajo na podlagi podatkov UJP o tekočih prilivih, ki so bili uporabljeni za poravnavo predpisanega dela vračila, povečati prihodek iz naslova upravnih taks in hkrati zmanjšati obveznost do države.«.
Dosedanji osmi do štirinajsti odstavek postanejo sedmi do trinajsti odstavek.
5. člen
V 8. členu se v tretjem odstavku v prvi in drugi alinei besedilo »10.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »42 eurov«.
V tretji alinei se besedilo »2.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »8 eurov«.
6. člen
Prilogi »Osnovni seznam podračunov JFP skupine B« in »Dopolnilni seznam podračunov JFP skupine B« se črtata.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 479-12/2006/1
Ljubljana, dne 18. decembra 2006
EVA 2006-1611-0053
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost