Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22. 12. 2006

Kazalo

5686. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, stran 15323.

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač
v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 122/05, 20/06 in 55/06) se v prvem odstavku 1. člena v oklepaju številka »32/06« nadomesti s številko »110/06«.
2. člen
V 2. členu se v tabeli izraza pod šiframa Z240 in Z271 spremenita tako, da se glasita:
+----+------------------------------------------+--------------------------+
|Z240|Davčni odtegljaj             |125. člen Zakona o    |
|  |                     |dohodnini (ZDoh-2)    |
|  |                     |             |
+----+------------------------------------------+--------------------------+
|Z271|Osnova za izračun davčnega odtegljaja od |Z270 – Z220 – olajšave v |
|  |dohodkov iz delovnega razmerja      |skladu z ZDoh-2      |
|  |                     |             |
+----+------------------------------------------+--------------------------+
3. člen
V 3. členu se pri tipu izplačila C za vrsto izplačila C180 doda nova vrsta izplačila C190:
+----+--------------------------------+-------+--+-------------------------+
|C190|Dodatek za neenakomerno     |Dodatki|nd|Osnovna plača za     |
|  |razporejen delovni čas     |    | |obračun x faktor     |
|  |                |    | |(%, določen v KPJS)   |
|  |                |    | |32. člen ZSPJS      |
+----+--------------------------------+-------+--+-------------------------+
Pri tipu izplačila C se besedilo pri vrstah izplačil pod šiframa C040 in C160 spremeni tako, da se glasi:
+----+-------------------+-------+----+-------------------------+----------+
|C040|Dodatek za     |Dodatki|/  |41,73 € za        |V znesku |
|  |specializacijo,  |    |  |specializacijo,     |     |
|  |magisterij ali   |    |  |62,59 € za magisterij,  |     |
|  |doktorat      |    |  |104,32 € za doktorat   |     |
|  |          |    |  |(dodatek k osnovni plači |     |
|  |          |    |  |za obračun)       |     |
|  |          |    |  |27. člen ZSPJS, KPJS   |     |
+----+-------------------+-------+----+-------------------------+----------+
|C160|Dodatek za povečan |Dodatki|do |Osnovna plača za obračun |% od   |
|  |obseg dela     |    |1,0 |x faktor         |osnovne  |
|  |          |    |  |(1) 96. člen Zakona o  |plače za |
|  |          |    |  |javnih uslužbencih (ZJU) |obračun  |
|  |          |    |  |(2) Uredba o določitvi  |     |
|  |          |    |  |pogojev in obsega dela  |     |
|  |          |    |  |plače za plačilo     |     |
|  |          |    |  |povečanega obsega dela v |     |
|  |          |    |  |javnem sektorju     |     |
+----+-------------------+-------+----+-------------------------+----------+
Pri tipu izplačila C se besedilo »Dodatki – zaključeno s šifro C180« spremeni tako, da se glasi: »Dodatki – zaključeno s šifro C190«.
Pri tipu izplačila F se besedilo pri vrstah izplačil pod šiframi F010, F011, F012, F013, F014, F015, F016 in F017 spremeni tako, da se glasi:
+----+----------------------------------------+--------+-+-----------------+
|F010|Bonitete – uporaba osebnega vozila za  |Bonitete|/|V znesku (39.  |
|  |privatne namene             |    | |člen ZDoh-2)   |
|  |                    |    | |         |
+----+----------------------------------------+--------+-+-----------------+
|F011|Bonitete – nastanitev          |Bonitete|/|V znesku (39.  |
|  |                    |    | |člen ZDoh-2)   |
|  |                    |    | |         |
+----+----------------------------------------+--------+-+-----------------+
|F012|Bonitete – posojilo brez obresti ali z |Bonitete|/|V znesku (39.  |
|  |obrestno mero, ki je nižja od tržne   |    | |člen ZDoh-2)   |
|  |                    |    | |         |
+----+----------------------------------------+--------+-+-----------------+
|F013|Bonitete – popust pri prodaji blaga in |Bonitete|/|V znesku (39.  |
|  |storitev                |    | |člen ZDoh-2)   |
|  |                    |    | |         |
+----+----------------------------------------+--------+-+-----------------+
|F014|Bonitete – izobraževanje delojemalca  |Bonitete|/|V znesku (39.  |
|  |ali njegovega družinskega člana     |    | |člen ZDoh-2)   |
|  |                    |    | |         |
+----+----------------------------------------+--------+-+-----------------+
|F015|Bonitete – darila delodajalca      |Bonitete|/|V znesku (39.  |
|  |delojemalcu ali njegovemu družinskemu  |    | |člen ZDoh-2)   |
|  |članu                  |    | |         |
|  |                    |    | |         |
+----+----------------------------------------+--------+-+-----------------+
|F016|Bonitete – pravica delojemalcev do   |Bonitete|/|V znesku (39.  |
|  |nakupa delnic              |    | |člen ZDoh-2)   |
|  |                    |    | |         |
+----+----------------------------------------+--------+-+-----------------+
|F017|Bonitete – zavarovalne premije in    |Bonitete|/|V znesku (39.  |
|  |podobna izplačila            |    | |člen ZDoh-2)   |
|  |                    |    | |         |
+----+----------------------------------------+--------+-+-----------------+
Pri tipu izplačila H se besedilo pri vrstah izplačil pod šiframa H080 in H090 spremeni tako, da se glasi:
+----+---------------+---------------+----+---------------------+----------+
|H080|Nadomestilo za |Nadomestila v |1,00|Število normiranih ur|Refundira |
|  |skrajšan    |breme ZZZS,  |  |x bruto urna postavka|ZPIZ   |
|  |delovni čas – |ZPIZ, MO, MNZ |  |za izračun      |     |
|  |refundirano  |in sodišča   |  |refundiranega    |     |
|  |        |        |  |nadomestila v breme |     |
|  |        |        |  |ZPIZ x faktor    |     |
|  |        |        |  |(največ 50% najvišje |     |
|  |        |        |  |pokojninske osnove) |     |
+----+---------------+---------------+----+---------------------+----------+
|H090|Nadomestilo za |Nadomestila v |1,00|V znesku       |Refundira |
|  |skrajšan    |breme ZZZS,  |  |Število normiranih ur|ZPIZ   |
|  |delovni čas – |ZPIZ, MO, MNZ |  |x bruto urna postavka|     |
|  |poračun    |in sodišča   |  |za izračun      |     |
|  |        |        |  |refundiranega    |     |
|  |        |        |  |nadomestila v breme |     |
|  |        |        |  |ZPIZ x faktor    |     |
+----+---------------+---------------+----+---------------------+----------+
Pri tipu izplačila I se za vrsto izplačila I080 dodata novi vrsti izplačil I081 in I082:
+----+----------------------------+------------+-+-------------------------+
|I081|Povračila stroškov za    |Povračilo  |/|V znesku         |
|  |službeno potovanje do    |stroškov  | |Znesek povračil     |
|  |zneska, določenega z uredbo |      | |stroškov do zneskov, ki |
|  |              |      | |so določeni z uredbo   |
|  |              |      | |vlade.          |
+----+----------------------------+------------+-+-------------------------+
|I082|Povračila stroškov za    |Povračilo  |/|V znesku         |
|  |službeno potovanje do    |stroškov  | |Znesek povračil     |
|  |zneska, določenega z uredbo |      | |stroškov do zneskov, ki |
|  |– poračun          |      | |so določeni z uredbo   |
|  |              |      | |vlade.          |
+----+----------------------------+------------+-+-------------------------+
Pri tipu izplačila I se besedilo pri vrstah izplačil pod šiframi I020, I021, I030, I040, I050 in I120 spremeni tako, da se glasi:
+----+---------------------+-----------+-+---------------------------------+
|I020|Prevoz na delo –   |Povračilo |/|Uredba o povračilu stroškov   |
|  |kilometrina     |stroškov  | |prevoza na delo in z dela    |
|  |           |      | |delavcem in funkcionarjem v   |
|  |           |      | |državnih organih         |
|  |           |      | |                 |
+----+---------------------+-----------+-+---------------------------------+
|I021|Prevoz na delo –   |Povračilo |/|Uredba o povračilu stroškov   |
|  |kilometrina nad   |stroškov  | |prevoza na delo in z dela    |
|  |višino, določeno z  |      | |delavcem in funkcionarjem v   |
|  |uredbo        |      | |državnih organih         |
|  |           |      | |                 |
+----+---------------------+-----------+-+---------------------------------+
|I030|Prevoz na delo –   |Povračilo |/|Uredba o povračilu stroškov   |
|  |mesečna vozovnica  |stroškov  | |prevoza na delo in z dela    |
|  |           |      | |delavcem in funkcionarjem v   |
|  |           |      | |državnih organih         |
|  |           |      | |                 |
+----+---------------------+-----------+-+---------------------------------+
|I040|PORABLJENO – ČRTANO |      | |                 |
|  |           |      | |                 |
+----+---------------------+-----------+-+---------------------------------+
|I050|Prevoz na delo –   |Povračilo |/|Uredba o povračilu stroškov   |
|  |dnevna vozovnica   |stroškov  | |prevoza na delo in z dela    |
|  |           |      | |delavcem in funkcionarjem v   |
|  |           |      | |državnih organih         |
|  |           |      | |                 |
+----+---------------------+-----------+-+---------------------------------+
|I120|Pravdni stroški   |Povračilo |/|30. člen ZDoh-2         |
|  |           |stroškov  | |                 |
|  |           |      | |                 |
+----+---------------------+-----------+-+---------------------------------+
Pri tipu izplačila J se za vrsto izplačila J150 doda nova vrsta izplačila J160:
+----+--------------+-----------------+-+----------------------------------+
|J160|Priznanje –  |Drugi dohodki iz |/|V znesku             |
|  |denarna    |delovnega    | |(1) 6. in 31. člen Pravilnika o  |
|  |nagrada    |razmerja     | |priznanjih policije        |
|  |       |         | |(2) 2., 10. in 11. člen      |
|  |       |         | |Pravilnika o priznanjih in    |
|  |       |         | |nagradah v carinski službi    |
|  |       |         | |(3) Drugi odstavek 26. člena   |
|  |       |         | |Pravilnika o izobraževanju ZPIZ  |
|  |       |         | |                 |
+----+--------------+-----------------+-+----------------------------------+
Pri tipu izplačila J se besedilo pri vrstah izplačil pod šiframi J072, J073, J130, J140, J141, J150 in J151 spremeni tako, da se glasi:
+----+----------------------------+--------------------+-+-----------------+
|J072|Odpravnina po 7. odstavku  |Drugi dohodki iz  |/|V znesku     |
|  |83. člena ZJU – obdavčena  |delovnega razmerja | |         |
|  |              |          | |         |
+----+----------------------------+--------------------+-+-----------------+
|J073|Odpravnina po 7. odstavku  |Drugi dohodki iz  |/|V znesku     |
|  |83. člena ZJU – neobdavčena |delovnega razmerja | |         |
|  |              |          | |         |
+----+----------------------------+--------------------+-+-----------------+
|J130|Avtorsko delo v okviru   |Drugi dohodki iz  |/|37. člen ZDoh-2 |
|  |delovnega razmerja     |delovnega razmerja | |         |
|  |              |          | |         |
+----+----------------------------+--------------------+-+-----------------+
|J140|Zamudne obresti       |Drugi dohodki iz  |/|37. člen ZDoh-2 |
|  |              |delovnega razmerja | |         |
|  |              |          | |         |
+----+----------------------------+--------------------+-+-----------------+
|J141|Zamudne obresti –      |Drugi dohodki iz  |/|30. člen ZDoh-2 |
|  |neobdavčene         |delovnega razmerja | |         |
|  |              |          | |         |
+----+----------------------------+--------------------+-+-----------------+
|J150|Nadomestilo za uporabo   |Drugi dohodki iz  |/|V skladu z 69.  |
|  |lastnih sredstev –     |delovnega razmerja | |členom ZDR in  |
|  |neobdavčeno         |          | |44. členom    |
|  |              |          | |ZDoh-2      |
+----+----------------------------+--------------------+-+-----------------+
|J151|Nadomestilo za uporabo   |Drugi dohodki iz  |/|V skladu z 69.  |
|  |lastnih sredstev -obdavčeno |delovnega razmerja | |členom ZDR in  |
|  |              |          | |44. členom    |
|  |              |          | |ZDoh-2      |
+----+----------------------------+--------------------+-+-----------------+
Pri tipu izplačila J se besedilo »Drugi dohodki iz delovnega razmerja – zaključeno s šifro J150« spremeni tako, da se glasi: »Drugi dohodki iz delovnega razmerja – zaključeno s šifro J160«.
Pri tipu izplačila K se besedilo »Drugi Odtegljaji – zaključeno s šifro K080« spremeni tako, da se glasi: »Drugi Odtegljaji – zaključeno s šifro K090«.
4. člen
V drugem odstavku 4. člena se tabela »Davčni odtegljaj« spremeni tako, da se glasi:
+-----------+------------+-------+-----------------------------------------+
|Davčni   |Davčni   |Stopnja|Osnova je dohodek iz delovnega razmerja |
|odtegljaj |odtegljaj  |    |(37. člen ZDoh-2), zmanjšan za obvezne  |
|      |      |    |prispevke za socialno varnost in olajšave|
|      |      |    |z upoštevanjem določb          |
|      |      |    |(127. člen ZDoh-2)            |
+-----------+------------+-------+-----------------------------------------+
Tabela »Stopnje davka na izplačane plače od 1. 1. 2006« se spremeni tako, da se glasi:
+----------------+------------------------------------------+
|Stopnje davka od|                     |
|1. januarja 2007+----------------------------+-------------+
|(v evrih)    |Če znaša mesečna bruto plača|Znaša stopnja|
|        |     zaposlenega    |  davka  |
|        |              |       |
|        +----+---------+---+---------+-------------+
|        |  |     |do |  688,53|      0%|
|        |  |     |  |     |       |
|        +----+---------+---+---------+-------------+
|        | nad|  688,53|do | 1.669,17|     2,3%|
|        |  |     |  |     |       |
|        +----+---------+---+---------+-------------+
|        | nad| 1.669,17|do | 3.129,69|     4,7%|
|        |  |     |  |     |       |
|        +----+---------+---+---------+-------------+
|        | nad| 3.129,69|  |     |     8,9%|
|        |  |     |  |     |       |
+----------------+----+---------+---+---------+-------------+
Tabela »Stopnje dohodnine od 1. 1. 2006« se spremeni tako, da se glasi:
+----------------+---------------------------------------------------------+
|Stopnje     |                             |
|dohodnine od  +----------------------------+----------------------------+
|1. januarja 2007| Če znaša neto letna davčna |    Znaša dohodnina   |
|        |      osnova      |              |
|(v evrih)    |              |              |
|        +--------------+-------------+--------+-----+---+---------+
|        |   nad   |   do   |    |   |  |     |
|        |       |       |    |   |  |     |
|        +--------------+-------------+--------+-----+---+---------+
|        |       |   6.800,00|    | 16%|  |     |
|        |       |       |    |   |  |     |
|        +--------------+-------------+--------+-----+---+---------+
|        |   6,800,00|  13.600,00|1.088,00|   |nad| 6.800,00|
|        |       |       |    | +27%|  |     |
|        |       |       |    |   |  |     |
|        +--------------+-------------+--------+-----+---+---------+
|        |   13.600,00|       |2.924,00|   |nad|13.600,00|
|        |       |       |    | +41%|  |     |
|        |       |       |    |   |  |     |
+----------------+--------------+-------------+--------+-----+---+---------+
5. člen
V 5. členu se pri tipu izplačila C za vrsto izplačila C180 doda nova vrsta izplačila C190:
Pri tipu izplačila C se besedilo pri vrstah izplačil pod šiframa C040 in C160 spremeni tako, da se glasi:
Pri tipu izplačila C se besedilo »Dodatki – zaključeno s šifro C180« spremeni tako, da se glasi: »Dodatki – zaključeno s šifro C190«.
Pri tipu izplačila F se besedilo pri vrstah izplačil pod šiframi F010, F011, F012, F013, F014, F015, F016 in F017 spremeni tako, da se glasi:
Pri tipu izplačila H se besedilo pri vrstah izplačil pod šiframa H080 in H090 spremeni tako, da se glasi:
Pri tipu izplačila I se za vrsto izplačila I080 dodata novi vrsti izplačil I081 in I082:
Pri tipu izplačila I se besedilo pri vrstah izplačil pod šiframi I020, I021, I030, I040, I050 in I120 spremeni tako, da se glasi:
Pri tipu izplačila J se za vrsto izplačila J150 doda nova vrsta izplačila J160:
Pri tipu izplačila J se besedilo pri vrstah izplačil pod šiframi J072, J073, J130, J140, J141, J150 in J151 spremeni tako, da se glasi:
Pri tipu izplačila J se besedilo »Drugi dohodki iz delovnega razmerja – zaključeno s šifro J150« spremeni tako, da se glasi: »Drugi dohodki iz delovnega razmerja – zaključeno s šifro J160«.
Pri tipu izplačila K se besedilo »Drugi Odtegljaji – zaključeno s šifro K080« spremeni tako, da se glasi: »Drugi Odtegljaji – zaključeno s šifro K090«.
6. člen
V 11. členu se besedilo »Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 115/05, v nadaljnjem besedilu: Zdoh-1« nadomesti z besedilom »Uradni list RS, št. 117/06, v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2«.
7. člen
V drugem odstavku 13. člena se besedilo »petega odstavka 121. člena ZDoh-1« nadomesti z besedilom »petega odstavka 127. člena ZDoh-2«.
8. člen
Dodata se novi prilogi 2 in 3, ki sta sestavni del te uredbe.
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2007.
Št. 00714-40/2006/6
Ljubljana, dne 13. decembra 2006
EVA 2006-3111-0065
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
Predsednik

AAA Zlata odličnost