Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2006 z dne 1. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2006 z dne 1. 12. 2006

Kazalo

5314. Uredba o višini stroškov na področju meroslovja, stran 13142.

Na podlagi četrtega odstavka 17. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o višini stroškov na področju meroslovja
1. člen
(1) Ta uredba določa višino stroškov, ki jih stranke plačujejo v postopkih pred Uradom Republike Slovenije za meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad).
(2) Postopki iz prvega odstavka tega člena so:
1. postopki ugotavljanja skladnosti iz predpisa, ki ureja načine ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov, ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti:
– odobritev tipa merila,
– prva overitev merila,
– neposredna overitev posamičnega merila (v nadaljnjem besedilu: neposredna overitev),
– izjava o skladnosti s tipom merila,
– EEC-odobritev tipa merila in
– EEC-prva overitev merila;
2. postopki ugotavljanja skladnosti iz predpisa, ki ureja meroslovne zahteve za neavtomatske tehtnice:
– tipski pregled Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: ES tipski pregled),
– neposredna overitev posamičnega merila Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: neposredna ES overitev),
– overitev Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: ES overitev) in
– izjava Evropske skupnosti o skladnosti tipa (garancija kakovosti proizvodnje) (v nadaljnjem besedilu: izjava ES o skladnosti tipa (garancija kakovosti proizvodnje));
3. postopki ugotavljanja skladnosti iz predpisa, ki ureja merilne instrumente:
– modul B: pregled tipa (v nadaljnjem besedilu: modul B),
– modul G: izjava o skladnosti na podlagi neposredne overitve posamičnega merila (v nadaljnjem besedilu: modul G),
– modul F: izjava o skladnosti s tipom na podlagi overjanja proizvodov (v nadaljnjem besedilu: modul F),
– modul F1: izjava o skladnosti na podlagi overjanja proizvodov (v nadaljnjem besedilu: modul F1),
– modul D: izjava o skladnosti s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvodnega postopka (v nadaljnjem besedilu: modul D),
– modul D1: izjava o skladnosti na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvodnega postopka (v nadaljnjem besedilu: modul D1);
4. redna in izredna overitev merila;
5. vzdrževanje sistema imenovanih oseb;
6. nadzor nad pravilnim izpolnjevanjem proizvajalčevih obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema kakovosti;
7. meroslovni nadzor nad merili in nad količinami predpakiranih izdelkov.
2. člen
V postopkih ugotavljanja skladnosti iz 1., 2. in 3. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe, v katerih se preskuša merilo, se v primeru, ko je izvajalec preskusa merila urad, zaračunajo stroški, ki nastanejo v zvezi s preskušanjem, po urni postavki 45,90 eura. V vseh drugih primerih izvajalec preskusa merila zaračuna stroške preskusa neposredno vložniku zahteve.
3. člen
(1) Stroški izdaje certifikata o ES tipskem pregledu in stroški izdaje certifikata v postopkih po modulu B znašajo 567,52 eura.
(2) Stroški izdaje dodatka k certifikatom iz prejšnjega odstavka tega člena znašajo 283,76 eura.
(3) Stroški vodenja postopka neposredne overitve, neposredne ES overitve in postopka po modulu G znašajo 70,94 eura.
4. člen
(1) Vložnik zahteve za prvo, redno in izredno overitev (v nadaljnjem besedilu: overitve) meril, ES overitev, EEC-prvo overitev meril, postopke po modulu F in modulu F1 plača stroške po tarifi stroškov za overitve meril, določeni v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Vložnik zahteve za overitve meril in EEC-prvo overitev meril, ki niso navedene v tarifi stroškov za overitve meril, plača stroške, ki znašajo 35,47 eura na delovno uro. Stroški se zaračunajo za vsake začete pol ure dela.
(3) Če merilo ob prihodu delavca urada, ki je prišel na zahtevo za overitev merila, ni pripravljeno oziroma niso zagotovljeni drugi pogoji za overitev merila, se za vsako začeto uro čakanja zaračunajo stroški iz prejšnjega odstavka.
5. člen
Za vse storitve iz 4. člena te uredbe plača stranka tudi stroške najema opreme ter stroške porabe električne energije, vode in drugih medijev, s katerimi se izvajajo preskusi.
6. člen
Če vložnik zahteve za overitev merila zahteva, da urad poleg označitve merila s predpisano oznako izda še potrdilo o skladnosti s predpisi, plača stroške, nastale v postopku izdaje potrdila, v znesku 20,86 eura.
7. člen
Stranke, ki na podlagi pogodbe z uradom v postopku overitve in EEC-prve overitve zagotovijo merilno opremo, plačajo stroške v višini 80 odstotkov stroškov, določenih v tej uredbi.
8. člen
Stranke, ki na podlagi pogodbe z uradom v postopku overitve in EEC-prve overitve zagotovijo pogoje za overitve meril, plačajo stroške v višini 60 odstotkov stroškov, določenih v tej uredbi.
9. člen
Stranke, ki na podlagi pogodbe z uradom izvajajo overitve meril in EEC-prve overitve, plačajo uradu stroške v višini 20 odstotkov stroškov, določenih v tej uredbi.
10. člen
V postopku EEC-prve overitve števcev električne energije se plača 1 odstotek stroškov, določenih v tej uredbi.
11. člen
V postopkih meroslovnega nadzora nad merili v uporabi in nad količinami predpakiranih izdelkov se stroški, ki nastanejo v zvezi s preskušanjem meril in količin predpakiranih izdelkov, zaračunajo po urni postavki 45,90 eura.
12. člen
(1) Stroški vzdrževanja sistema imenovanih oseb so stroški podporne infrastrukture in stroški nadzora.
(2) Stroški vzdrževanja sistema imenovanih oseb se zaračunajo imenovani osebi, v letnem znesku 918,04 eura.
(3) Stranka je dolžna poravnati strošek iz prejšnjega odstavka pred izdajo odločbe o imenovanju, pozneje pa vsakič po preteku enega leta od dneva zadnjega plačila.
13. člen
(1) Nadzor nad pravilnim izpolnjevanjem proizvajalčevih obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema kakovosti, je nadzor nad proizvajalcem, ki izda izjavo o skladnosti s tipom merila, izjavo ES o skladnosti tipa (garancija kakovosti proizvodnje) ali izjavo po modulu D ali modulu D1.
(2) Za nadzor nad pravilnim izpolnjevanjem proizvajalčevih obveznosti iz prejšnjega odstavka se plačajo stroški na enak način in v enaki višini kot stroški za vzdrževanje sistema imenovanih oseb.
14. člen
(1) Stranke plačajo tudi dejanske stroške, ki so nastali v postopkih pred uradom.
(2) Dejanske stroške iz prejšnjega odstavka sestavljajo potni stroški in dnevnice delavcev urada ter drugi stroški, nastali v zvezi s temi postopki.
15. člen
(1) Stroški, določeni s to uredbo, se plačajo v petnajstih dneh od izstavitve računa.
(2) Stroški dobave overitvenih oznak se plačajo na plačilni račun dobavitelja overitvenih oznak, ki ima z uradom sklenjeno pogodbo o dobavi.
(3) Stroški, dnevnice in potni stroški se plačajo na transakcijski račun, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, in se razporejajo v dobro državnega proračuna – med druge prihodke države.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Do vključno 31. decembra 2006 se:
– namesto zneska »45,90 eura«, določenega v 2. in 11. členu te uredbe, uporablja znesek »11.000 tolarjev«,
– namesto zneska »567,52 eura«, določenega v prvem odstavku 3. člena te uredbe, uporablja znesek »136.000 tolarjev«, namesto zneska »283,76 eura«, določenega v drugem odstavku, znesek »68.000 tolarjev« in namesto zneska »70,94 eura«, določenega v tretjem odstavku, znesek »17.000 tolarjev«,
– namesto zneska »35,47 eura«, določenega v 4. členu te uredbe, uporablja znesek »8.500 tolarjev«,
– namesto zneska »20,86 eura«, določenega v 6. členu te uredbe, uporablja znesek »5.000 tolarjev«,
– namesto zneska »918,04 eura«, določenega v 12. členu te uredbe, uporablja znesek »220.000 tolarjev«.
17. člen
Do vključno 31. decembra 2006 se namesto tarife stroškov za overitve meril, določene v Prilogi 1, uporablja tarifa stroškov za overitve meril, ki jo določa Priloga 2, ki je sestavni del te uredbe.
18. člen
Stroški za postopke, ki so se začeli pred začetkom veljavnosti te uredbe, se plačajo po dosedanjem predpisu.
19. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o višini stroškov na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 26/03 in 55/04).
20. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00723-7/2006/8
Ljubljana, dne 23. novembra 2006
EVA 2006-3211-0080
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
PRILOGA 1 – Tarifa stroškov za overitve meril
 
1.  Prve overitve meril                        €/kos
 
1.1. Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje             70,94
1.2. Avtomatske tehtnice, gravimetrične polnilne do 500 kg       50,08
1.3. Avtomatske tehtnice, gravimetrične polnilne
   nad 500 kg do 5000 kg                       75,11
1.4. Avtomatske tehtnice s seštevanjem zveznih rezultatov       166,92
1.5. Avtomatske tehtnice s seštevanjem nezveznih rezultatov      83,46
1.6. Avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju     141,88
1.7. EEC-prva overitev enofaznih in trifaznih
   indukcijskih števcev električne energije z eno ali
   več tarifami za direktno priključitev na omrežje          2,00
1.8. EEC- prva overitev merilnikov tlaka v pnevmatikah         8,35
1.9. Ležeči rezervoarji (računska metoda) do 5 kub. m.        101,82
   za vsakih naslednjih začetih 5 kub. m.               1,04
1.10. Ležeči rezervoarji (volumetrijska metoda) do 100 l         3,34
   za vsakih naslednjih začetih 100 l                 0,63
1.11. Neavtomatske tehtnice točnostnega razreda (I)           54,25
1.12. Neavtomatske tehtnice točnostnega razreda (II)          33,38
1.13. Neavtomatske tehtnice točnostnih razredov (III) in (IIII) z
   neavtomatskim ravnotežnim položajem do 20 kg           16,69
1.14. Neavtomatske tehtnice točnostnih razredov (III) in (IIII) z
   neavtomatskim ravnotežnim položajem nad 20 kg do 500 kg      20,86
1.15. Neavtomatske tehtnice točnostnih razredov (III) in (IIII) z
   neavtomatskim ravnotežnim položajem nad 500 kg do 5000 kg     41,74
1.16. Neavtomatske tehtnice točnostnih razredov (III) in (IIII) z
   avtomatskim in polavtomatskim ravnotežnim položajem do 20 kg   22,95
1.17. Neavtomatske tehtnice točnostnega razreda (III) in (IIII) z
   avtomatskim in polavtomatskim ravnotežnim
   položajem nad 20 kg do 500 kg                   34,22
1.18. Neavtomatske tehtnice točnostnih razredov (III) in (IIII) z
   avtomatskim in polavtomatskim ravnotežnim
   položajem nad 500 kg do 5000 kg                  62,59
1.19. Neavtomatske tehtnice točnostnih razredov (III) in (IIII) z
   avtomatskim in polavtomatskim ravnotežnim
   položajem (elektromehanske) do 20 kg               25,87
1.20. Neavtomatske tehtnice točnostnih razredov (III) in (IIII) z
   avtomatskim in polavtomatskim ravnotežnim
   položajem (elektromehanske) nad 20 kg do 500 kg          33,38
1.21. Neavtomatske tehtnice točnostnih razredov (III) in (IIII) z
   avtomatskim in polavtomatskim ravnotežnim
   položajem (elektromehanske) nad 500 kg do 5000 kg         70,10
1.22. Neavtomatske tehtnice točnostnih razredov (III) in (IIII) z
   avtomatskim in polavtomatskim ravnotežnim
   položajem (elektromehanske) nad 5000 kg do 20000 kg       141,88
1.23. Neavtomatske tehtnice točnostnih razredov (III) in (IIII) z
   avtomatskim in polavtomatskim ravnotežnim
   položajem (elektromehanske) nad 20000 kg do 50000 kg       283,76
1.24. Neavtomatske tehtnice točnostnih razredov (III) in (IIII) z
   avtomatskim in polavtomatskim ravnotežnim
   položajem (elektromehanske) nad 50000 kg             348,02
1.25. Pokončni rezervoarji (računska metoda) do 50 kub. m.       113,50
   za vsakih naslednjih začetih 10 kub. m.              0,71
1.26. Pokončni rezervoarji (volumetrijska metoda) do 100 l        3,34
   za vsakih naslednjih začetih 100 l                 0,63
1.27. Uteži E1 z nazivno maso 1 mg - 5 g                75,11
1.28. Uteži E1 z nazivno maso 10 g - 10 kg               101,40
1.29. Uteži E2 z nazivno maso 1 mg - 5g                 52,58
1.30. Uteži E2 z nazivno maso 10 g - 20 kg               70,94
 
 
2.   Redne in izredne overitve meril                 €/kos
2.1. Etilometri                            16,69
2.2. Ležeči rezervoarji (računska metoda) do 5 kub. m.        101,82
   za vsakih naslednjih začetih 5 kub. m.               1,04
2.3. Ležeči rezervoarji (volumetrijska metoda) do 100 l         3,34
   za vsakih naslednjih začetih 100 l                 0,63
2.4. Merila, ki niso posebej omenjena v tarifi – 1 ura         35,47
2.5. Merila upornosti                         12,52
2.6. Merilni sistemi na cestnih cisternah               62,59
2.7. Merilni sistemi v polnilnicah                   83,46
2.8. Merilniki hitrosti vozil – radarji                16,69
2.9. Merilniki tlaka v pnevmatikah                   18,78
2.10. Mlekomeri                             2,50
2.11. Pokončni rezervoarji (računska metoda) do 50 kub. m.       113,50
   za vsakih naslednjih začetih 10 kub. m.              0,71
2.12. Pokončni rezervoarji (volumetrijska metoda) do 100 l        3,34
   za vsakih naslednjih začetih 100 l                 0,63
2.13. Pretočna merila in merilni sistemi za zvezno in dinamično
   merjenje količin tekočin razen vode - priprave za merjenje
   tekočih goriv                           39,64
2.14. Sestavljena merila upornosti (večfunkcijska merila)        23,37
2.15. Statični števci delovne in jalove
   energije t.r. 0,2 in 0,5 S – delovni enosmerni          25,04
2.16. Statični števci delovne in jalove
   energije t.r. 0,2 in 0,5 S – delovni in jalovi enosmerni     33,38
2.17. Statični števci delovne in jalove
   energije t.r. 0,2 in 0,5 S – delovni in jalovi dvosmerni     50,08
2.18. Taksimetri                            16,69
2.19. Uteži E1 z nazivno maso 1 mg – 5 g                75,11
2.20. Uteži E1 z nazivno maso 10 g – 10 kg               101,40
2.21. Uteži E2 z nazivno maso 1 mg – 5 g                52,58
2.22. Uteži E2 z nazivno maso 10 g – 20 kg               70,94
PRILOGA 2 – Tarifa stroškov za overitve meril
 
1.   Prve overitve meril                      SIT/kos
1.1.  Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje          17.000,00
1.2.  Avtomatske tehtnice, gravimetrične polnilne do 500 kg    12.000,00
1.3.  Avtomatske tehtnice, gravimetrične polnilne
    nad 500 kg do 5000 kg                    18.000,00
1.4.  Avtomatske tehtnice s seštevanjem zveznih rezultatov     40.000,00
1.5.  Avtomatske tehtnice s seštevanjem nezveznih rezultatov    20.000,00
1.6.  Avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju   34.000,00
1.7.  EEC-prva overitev enofaznih in trifaznih
    indukcijskih števcev električne energije z
    eno ali več tarifami za direktno priključitev na omrežje    480,00
1.8.  EEC- prva overitev merilnikov tlaka v pnevmatikah       2.000,00
1.9.  Ležeči rezervoarji (računska metoda) do 5 kub. m.      24.400,00
    za vsakih naslednjih začetih 5 kub. m.             250,00
1.10. Ležeči rezervoarji (volumetrijska metoda) do 100 l       800,00
    za vsakih naslednjih začetih 100 l               150,00
1.11. Neavtomatske tehtnice točnostnega razreda (I)        13.000,00
1.12. Neavtomatske tehtnice točnostnega razreda (II)        8.000,00
1.13. Neavtomatske tehtnice točnostnih razredov (III) in
    (IIII) z neavtomatskim ravnotežnim položajem do 20 kg     4.000,00
1.14. Neavtomatske tehtnice točnostnih razredov (III) in
    (IIII) z neavtomatskim ravnotežnim položajem nad
    20 kg do 500 kg                        5.000,00
1.15. Neavtomatske tehtnice točnostnih razredov (III) in
    (IIII) z neavtomatskim ravnotežnim položajem nad
    500 kg do 5000 kg                      10.000,00
1.16. Neavtomatske tehtnice točnostnih razredov (III) in
    (IIII) z avtomatskim in polavtomatskim ravnotežnim
    položajem do 20 kg                      5.500,00
1.17. Neavtomatske tehtnice točnostnega razreda (III) in
    (IIII) z avtomatskim in polavtomatskim ravnotežnim
    položajem nad 20 kg do 500 kg                 8.200,00
1.18. Neavtomatske tehtnice točnostnih razredov (III) in
    (IIII) z avtomatskim in polavtomatskim ravnotežnim
    položajem nad 500 kg do 5000 kg               15.000,00
1.19. Neavtomatske tehtnice točnostnih razredov (III) in
    (IIII) z avtomatskim in polavtomatskim ravnotežnim
    položajem (elektromehanske) do 20 kg             6.200,00
1.20. Neavtomatske tehtnice točnostnih razredov (III) in
    (IIII) z avtomatskim in polavtomatskim ravnotežnim
    položajem (elektromehanske) nad 20 kg do 500 kg        8.000,00
1.21. Neavtomatske tehtnice točnostnih razredov (III) in
    (IIII) z avtomatskim in polavtomatskim ravnotežnim
    položajem (elektromehanske) nad 500 kg do 5000 kg      16.800,00
1.22. Neavtomatske tehtnice točnostnih razredov (III) in
    (IIII) z avtomatskim in polavtomatskim ravnotežnim
    položajem (elektromehanske) nad 5000 kg do 20000 kg     34.000,00
1.23. Neavtomatske tehtnice točnostnih razredov (III) in
    (IIII) z avtomatskim in polavtomatskim ravnotežnim
    položajem (elektromehanske) nad 20000 kg do 50000 kg     68.000,00
1.24. Neavtomatske tehtnice točnostnih razredov (III) in
    (IIII) z avtomatskim in polavtomatskim ravnotežnim
    položajem (elektromehanske) nad 50000 kg           83.400,00
1.25. Pokončni rezervoarji (računska metoda) do 50 kub. m.     27.200,00
    za vsakih naslednjih začetih 10 kub. m.             170,00
1.26. Pokončni rezervoarji (volumetrijska metoda) do 100 l      800,00
    za vsakih naslednjih začetih 100 l               150,00
1.27. Uteži E1 z nazivno maso 1 mg – 5 g              18.000,00
1.28. Uteži E1 z nazivno maso 10 g – 10 kg             24.300,00
1.29. Uteži E2 z nazivno maso 1 mg – 5g              12.600,00
1.30. Uteži E2 z nazivno maso 10 g – 20 kg             17.000,00
 
 
2.   Redne in izredne overitve meril                SIT/kos
2.1.  Etilometri                          4.000,00
2.2.  Ležeči rezervoarji (računska metoda) do 5 kub. m.      24.400,00
    za vsakih naslednjih začetih 5 kub. m.             250,00
2.3.  Ležeči rezervoarji (volumetrijska metoda) do 100 l       800,00
    za vsakih naslednjih začetih 100 l               150,00
2.4.  Merila, ki niso posebej omenjena v tarifi – 1 ura       8.500,00
2.5.  Merila upornosti                       3.000,00
2.6.  Merilni sistemi na cestnih cisternah             15.000,00
2.7.  Merilni sistemi v polnilnicah                20.000,00
2.8.  Merilniki hitrosti vozil – radarji              4.000,00
2.9.  Merilniki tlaka v pnevmatikah                 4.500,00
2.10. Mlekomeri                            600,00
2.11. Pokončni rezervoarji (računska metoda) do 50 kub. m.     27.200,00
    za vsakih naslednjih začetih 10 kub. m.             170,00
2.12. Pokončni rezervoarji (volumetrijska metoda) do 100 l      800,00
    za vsakih naslednjih začetih 100 l               150,00
2.13. Pretočna merila in merilni sistemi za zvezno in dinamično
    merjenje količin tekočin razen vode – priprave za
    merjenje tekočih goriv                    9.500,00
2.14. Sestavljena merila upornosti (večfunkcijska merila)      5.600,00
2.15. Statični števci delovne in jalove energije t.r. 0,2 in
    0,5 S – delovni enosmerni                   6.000,00
2.16. Statični števci delovne in jalove energije t.r. 0,2 in
    0,5 S – delovni in jalovi enosmerni              8.000,00
2.17. Statični števci delovne in jalove energije t.r. 0,2 in
    0,5 S – delovni in jalovi dvosmerni             12.000,00
2.18. Taksimetri                          4.000,00
2.19. Uteži E1 z nazivno maso 1 mg – 5 g              18.000,00
2.20. Uteži E1 z nazivno maso 10 g – 10 kg             24.300,00
2.21. Uteži E2 z nazivno maso 1 mg – 5 g              12.600,00
2.22. Uteži E2 z nazivno maso 10 g – 20 kg             17.000,00

AAA Zlata odličnost