Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2006 z dne 1. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2006 z dne 1. 12. 2006

Kazalo

5311. Priporočila Državnega zbora Republike Slovenije ob obravnavi Enajstega rednega letnega poročila Varuha človekovih pravic za leto 2005, stran 13141.

Državni zbor Republike Slovenije je na podlagi 272. in 111. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) na seji 28. novembra 2006 ob obravnavi Enajstega rednega letnega poročila Varuha človekovih pravic za leto 2005 sprejel naslednja
P R I P O R O Č I L A
I. USTAVNE PRAVICE
1. Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) naj v sodelovanju z nevladnimi organizacijami zagotovi programe za seznanjanje oziroma ozaveščanje prebivalcev o človekovih pravicah.
2. Vlada naj glede na dejstvo, da so otroci vse pogosteje žrtve spornih objav v medijih, preuči možnost dodatne zakonske ureditve in sankcioniranja takih ravnanj.
3. Vlada naj prouči možnosti za zagotovitev učinkovitih mehanizmov za preprečevanje oziroma omejevanje sovražnega govora in drugih spornih vsebin v medijih in na medmrežju.
II. DISKRIMINACIJA
4. Vlada naj z ustreznimi ukrepi zagotovi pogoje za uresničevanje enakega obravnavanja vsakogar pri uveljavljanju njegovih pravic in obveznosti na kateremkoli področju družbenega življenja, ne glede na njegove osebne okoliščine.
5. Vlada naj sprejme ustrezne ukrepe za preprečevanje razpihovanja vseh oblik izražanja nestrpnosti in sovraštva.
III. OMEJITVE OSEBNE SVOBODE
6. Na področju omejitve osebne svobode naj vsi pristojni organi dosledno zagotavljajo spoštovanje človekovih pravic, enakost pred zakonom ter mednarodne standarde pri ravnanju z osebami, ki jim je odvzeta svoboda.
7. Vlada naj uredi področje varstva duševnih bolnikov in predlaga zakon o duševnem zdravju.
IV. PRAVOSODJE
8. Vlada in sodišča naj sprejmejo dodatne ukrepe za zagotovitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja ter kakovosti sodnega obravnavanja. Vzpostavijo naj se ustrezni nadzorstveni instrumenti, ki ne bodo posegali v samostojnost in neodvisnost sodnikov. Vlada naj pravosodnim organom zagotovi ustrezne kadrovske in prostorske pogoje za delo.
9. Sodišča naj namenjajo še večji poudarek sporazumnemu izvensodnemu reševanju sporov z uporabo mediacije in drugih oblik alternativnega reševanja sporov.
10. Pristojni pravosodni organi naj mladoletnim žrtvam kaznivih dejanj zagotovijo strokovno in učinkovito zastopanje.
V. UPRAVNE ZADEVE
11. Vrhovno sodišče naj ob upoštevanju povečanega števila upravnih sporov poišče rešitve za njihovo hitrejše reševanje.
12. Vlada in pristojna ministrstva naj zagotovijo sprejem učinkovitih dodatnih ukrepov za dokončanje postopkov denacionalizacije.
13. Ministrstvo za okolje in prostor naj prouči problematiko odmere nadomestila za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč in predlaga ustrezne ukrepe.
14. Vlada naj se, v skladu s stališči medresorske komisije za reševanje problematike materialne vojne škode, jasno opredeli glede plačila odškodnine.
VI. STANOVANJSKE ZADEVE
15. Vlada in lokalne skupnosti naj s svojimi ukrepi ustvarjajo možnosti za večjo konkurenčnost v ponudbi stanovanj in večjo dostopnost te dobrine zlasti socialno šibkemu sloju prebivalstva. Preučijo naj tudi potrebo po sprejemu dodatnih ukrepov za učinkovitejše izvajanje instituta subvencioniranja najemnin.
VII. DELOVNA RAZMERJA
16. Vlada naj ob sprejemanju gospodarskih in drugih ukrepov, namenjenih ustvarjanju možnosti za zaposlovanje in delo, zagotovi zadostno zakonsko zaščito pravic delojemalcev in učinkovitejši nadzor nad njihovim uresničevanjem ter naj bo kritična do zahtev po vse večjem krčenju le-teh.
VIII. POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE
17. Vlada naj zagotovi potrebne ukrepe za dosledno spoštovanje pravice do socialne varnosti in naj še pred vzpostavitvijo vodenja evidenc vplačil po posamezniku prepreči, da bi negativne posledice neplačevanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje s strani delodajalca nosili delojemalci.
IX. ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
18. Vlada naj čimprej zagotovi zakonsko ureditev bolnikovih pravic.
19. Ministrstvo za zdravje naj preuči razloge za prekoračevanje rokov v postopkih uveljavljanja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in nemudoma ukrepa.
20. Vlada naj na normativni ravni reši vprašanja, povezana s področjem alternativnega zdravljenja.
21. Vlada oziroma pristojno ministrstvo naj čimprej posredujeta v obravnavo in sprejem zakon o duševnem zdravju.
22. Vlada oziroma pristojno ministrstvo naj ob pripravi sprememb in dopolnitev zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ponovno proučita kriterije in pogoje za vključevanje oseb, za katere prispevke obveznega zdravstvenega zavarovanja plačujejo občine.
23. Vlada oziroma pristojna ministrstva naj posebej skrbno proučijo rešitve v zvezi z vpogledom v zdravstveno dokumentacijo, posredovanjem le-te organom, ki odločajo o pacientovih pravicah, ter določbe, ki se nanašajo na ravnanje in arhiviranje te dokumentacije.
X. SOCIALNO VARSTVO
24. Vlada naj si pri vodenju politik in sprejemanju odločitev iz svoje pristojnosti prizadeva za rešitve, ki bodo na socialnovarstvenem področju delovale preventivno, zlasti v smeri preprečevanja revščine in posledičnih pojavov, kot so na primer brezdomstvo, nasilje, zasvojenosti ipd.
XI. OTROKOVE PRAVICE
25. Vlada naj okrepi nadzor nad uresničevanjem otrokovih pravic in preuči možnosti za učinkovitejše ukrepanje zlasti ob pojavih psihičnega in fizičnega nasilja, kakršnekoli diskriminacije, zanemarjanja oziroma zlorabe.
26. Vlada naj na področju vzgoje in izobraževanja nameni posebno pozornost skupini otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v smeri zagotovitve optimalnih pogojev za njihov razvoj in napredovanje.
27. Vlada naj čimprej pripravi ukrepe za preprečevanje nasilja v družini.
Št. 700-01/93-19/45
Ljubljana, dne 28. novembra 2006
EPA 971-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr.med., l.r.

AAA Zlata odličnost