Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006

Kazalo

5003. Skupni sporazum o pogojih in višini tarife pri uporabi avtorsko varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF za področje trgovskih centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih črpalk, stran 12123.

Na podlagi 156. in 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 44/06) (v nadaljevanju ZASP)
Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije (v nadaljevanju Zavod IPF), Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa vršilka dolžnosti direktorja Nataša Požarnik,
in
GZS – Združenje za trgovino (v nadaljevanju Združenje za trgovino), Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa predsednik Združenja za trgovino Peter Zavrl,
do ustanovitve in začetka delovanja Trgovinske zbornice Slovenije, po ustanovitvi in začetku delovanja Trgovinske zbornice Slovenije, pa je nosilec tega sporazuma Trgovinska zbornica Slovenije,
skleneta
S K U P N I S P O R A Z U M
o pogojih in višini tarife pri uporabi avtorsko varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF za področje trgovskih centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih črpalk
(v nadaljevanju sporazum)
1. člen
Stranki tega sporazuma uvodoma kot nesporno ugotavljata:
– Združenje za trgovino predstavlja reprezentativno združenje uporabnikov, skladno s 156. členom ZASP za področje prodajaln in tržnic, trgovskih centrov, blagovnih centrov in bencinskih črpalk;
– da je Zavod IPF dne 7. 11. 2000 od Ministrstva za gospodarstvo – Urada za intelektualno lastnino RS pridobil dovoljenje št. 800-9/96 za kolektivno uveljavljanje pravic glasbenih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov;
– da repertoar Zavoda IPF skladno s 147. členom ZASP (Uradni list RS, št. 44/06) predstavlja celoten repertoar fonogramov, ki se uporablja na področju RS, ne glede na to ali gre za domače ali tuje izvajalce in proizvajalce fonogramov;
– da stranki sklepata skupni sporazum zaradi ureditve pogojev in načinov uporabe iz naslova javnega predvajanja, sekundarnega radiodifuznega oddajanja in za druge oblike javne priobčitve varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF, višine nadomestil ter načina njihovega plačevanja (v nadaljevanju: varovana dela);
– da za tiste uporabnike varovanih del iz repertoarja zavoda IPF, ki so z zavodom IPF že sklenili individualne pogodbe z ugodnejšimi pogoji, kot so v tem sporazumu, veljajo za uporabnika ugodnejši pogoji;
– da se sporazum sklepa za obdobje 16 mesecev od dneva objave v Uradnem listu RS z možnostjo podaljšanja sporazuma, kolikor nobena od strank ne odstopi od sporazuma v odpovednem roku, določenem v 6. členu.
2. člen
Stranki tega sporazuma se dogovorita, da bo Zavod IPF z uporabniki varovanih del za področje, na katero se nanaša ta sporazum (v nadaljevanju: uporabnik), sklenil individualne pogodbe o pogojih in načinu uporabe varovanih del iz repertoarja zavoda IPF pod pogoji, določenimi v tem sporazumu. Vzorec pogodbe za posameznega uporabnika varovanih del po tem sporazumu predstavlja Prilogo 1 in je sestavni del tega sporazuma.
Do tarife in ostalih pogojev, določenih v tem sporazumu, so upravičeni podjetja in samostojni podjetniki, ki so bili uporabniki varovanih del pred objavo tega sporazuma v Uradnem listu RS, in bodo pristopili k podpisu individualne pogodbe z Zavodom IPF na podlagi ter pod pogoji iz tega sporazuma do 15. januarja 2007.
Do tarife in ostalih pogojev, določenih v tem sporazumu, so upravičeni podjetja in samostojni podjetniki, ki so ustanovljeni po dnevu objave sporazuma v Uradnem listu RS in so uporabniki varovanih del, ter pristopijo k podpisu individualne pogodbe v roku štirih mesecev od datuma vpisa v register.
Do tarife in ostalih pogojev, določenih v tem sporazumu, so upravičeni podjetja in samostojni podjetniki, ki postanejo uporabniki varovanih del po preteku štirih mesecev od datuma vpisa v register, ter pristopijo k podpisu individualne pogodbe z dnem začetka uporabe varovanih del.
Ta sporazum ne velja za uporabnike, ki ne pristopijo k podpisu individualne pogodbe z Zavodom IPF v rokih in pod pogoji, določenimi v drugem, tretjem in četrtem odstavku tega člena.
Združenje za trgovino se s sklenitvijo tega sporazuma zavezuje, da bo vse uporabnike javno in v okviru svojega združenja pozvalo k sklepanju individualnih pogodb z Zavodom IPF pod pogoji iz tega sporazuma. Vsebino poziva, ki vključuje tudi vprašalnik s podatki, ki so potrebni za izračun in določitev višine nadomestila, pripravi Zavod IPF, na katero poda soglasje Združenje za trgovino. Obveznost pozivanja Združenje za trgovino vrši preko svojih običajnih sredstev obveščanja podjetij in samostojnih podjetnikov, ki opravljajo trgovinsko dejavnost, in sicer zajema: objavo v Informacijah Združenja, spletnih straneh Združenja, Glasu gospodarstva in preko mailinga. Izjave za javnost pripravita Zavod IPF in Združenje za trgovino skupaj. Vprašalnik je Priloga 2 tega sporazuma.
3. člen
Višina mesečne tarife po tem sporazumu za trgovske centre, blagovne centre, prodajalne, tržnice, bencinske črpalke, kjer se uporabljajo fonogrami:
+----------------------+--------------------------+--------------------------+
|Površina prodajnega  |Višina tarife – zneski so |Višina tarife – zneski so |
|prostora       |   na mesec (SIT)   |   na mesec (EUR)   |
+----------------------+--------------------------+--------------------------+
|do 50 m 2       |          662 SIT|          2,76 €|
+----------------------+--------------------------+--------------------------+
|51–100 m2       |          973 SIT|          4,06 €|
+----------------------+--------------------------+--------------------------+
|101–200 m2      |         1.150 SIT|          4,80 €|
+----------------------+--------------------------+--------------------------+
|201–300 m2      |         1.533 SIT|          6,40 €|
+----------------------+--------------------------+--------------------------+
|301–400 m2      |         1.917 SIT|          8,00 €|
+----------------------+--------------------------+--------------------------+
|401–500 m2      |         2.300 SIT|          9,60 €|
+----------------------+--------------------------+--------------------------+
|501–600 m2      |         2.611 SIT|          10,90 €|
+----------------------+--------------------------+--------------------------+
|601–700 m2      |         2.297 SIT|          9,59 €|
+----------------------+--------------------------+--------------------------+
|701–800 m2      |         2.419 SIT|          10,09 €|
+----------------------+--------------------------+--------------------------+
|801–900 m2      |         2.541 SIT|          10,60 €|
+----------------------+--------------------------+--------------------------+
|901–1000 m2      |         2.663 SIT|          11,11 €|
+----------------------+--------------------------+--------------------------+
|1001–1200 m2     |         2.784 SIT|          11,62 €|
+----------------------+--------------------------+--------------------------+
|1201–1400 m2     |         2.906 SIT|          12,13 €|
+----------------------+--------------------------+--------------------------+
|1401–1600 m2     |         3.028 SIT|          12,64 €|
+----------------------+--------------------------+--------------------------+
|1601–1800 m2     |         3.149 SIT|          13,14 €|
+----------------------+--------------------------+--------------------------+
|1801–2000 m2     |         3.271 SIT|          13,65 €|
+----------------------+--------------------------+--------------------------+
|2001–2500 m2     |         3.393 SIT|          14,16 €|
+----------------------+--------------------------+--------------------------+
|2501–3000 m2     |         3.514 SIT|          14,66 €|
+----------------------+--------------------------+--------------------------+
|3001–3500 m2     |         3.636 SIT|          15,17 €|
+----------------------+--------------------------+--------------------------+
|3501–4000 m2     |         3.758 SIT|          15,68 €|
+----------------------+--------------------------+--------------------------+
|4001–4500 m2     |         3.880 SIT|          16,19 €|
+----------------------+--------------------------+--------------------------+
|4501–5000 m2     |         4.001 SIT|          16,70 €|
+----------------------+--------------------------+--------------------------+
|5001–5500 m2 (in nad) |         3.574 SIT|          14,91 €|
+----------------------+--------------------------+--------------------------+
Če površina prodajnega prostora presega 5.500 m2, se poleg nadomestila 3.574 SIT (14,91 €) plača še 53 SIT (0,22 €) za vsakih 500 m2 prodajnega prostora.
Navedeni zneski ne vsebujejo DDV.
Po pogodbah, sklenjenih na podlagi tega sporazuma, se nadomestilo plačuje za 6 mesecev.
4. člen
S plačilom zneska iz 3. člena tega sporazuma se šteje, da imajo uporabniki poravnane vse obveznosti iz naslova za javno predvajanje, za sekundarno radiodifuzno oddajanje in za druge oblike javne priobčitve varovanih del. Kolikor se za to področje kolektivnega upravljanja pojavi še nova kolektivna organizacija, se Zavod IPF s tem sporazumom zavezuje, da bo za uporabnike, s katerimi ima sklenjene pogodbe po tem sporazumu, z novimi kolektivnimi organizacijami na tem področju (sorodne glasbene pravice) dosegel dogovor, da se za te uporabnike štejejo vse obveznosti iz naslova za javno predvajanje, za sekundarno radiodifuzno oddajanje in za druge oblike javne priobčitve varovanih del, poravnane.
Združenje za trgovino se s tem sporazumom zavezuje, da bo v primeru novih reprezentativnih združenj uporabnikov za področje, ki je predmet tega sporazuma, z njimi doseglo dogovor, da se za ureditev medsebojnih obveznosti upoštevajo določbe tega sporazuma.
5. člen
Pogodba iz prvega odstavka 2. člena bo vsebovala podatke, ki so potrebni za izračun in določitev nadomestila za uporabo del iz repertoarja Zavoda IPF po tem sporazumu.
Posamezna pogodba, ki jo uporabnik sklene z Zavodom IPF, velja od dne njene sklenitve.
Vsem uporabnikom, ki so pristopili k sklenitvi pogodbe po tem sporazumu, veljajo vse obveznosti iz naslova po tem sporazumu za poravnane, razen kolikor obveznosti izhajajo iz veljavnih pogodb, sklenjenih med Zavodom IPF in posameznim uporabnikom.
Posamezne pogodbe, ki jih imajo uporabniki že sklenjene z Zavodom IPF ter v katerih so pogoji in višina tarife manj ugodni od pogojev in višine tarife v tem sporazumu, prenehajo veljati z dnem uporabe tega sporazuma, če uporabniki pristopijo k aneksu sklenjene pogodbe z Zavodom IPF v roku iz drugega odstavka 2. člena tega sporazuma.
6. člen
Stranki sporazuma lahko odstopita od sporazuma s 30-dnevnim odpovednim rokom pred iztekom uporabe tega sporazuma. Odstop od sporazuma mora biti poslan nasprotni stranki s priporočeno pošto, odpovedni rok pa se šteje od dneva, ko je bila odpoved vročena nasprotni stranki.
Če sporazum ni odpovedan v roku iz prejšnjega odstavka, se sporazum podaljša še za dvanajst mesecev. po odpovedi sporazuma lahko vsaka stranka predlaga sklenitev novega sporazuma.
Za uporabnike, ki so sklenili pogodbe po tem sporazumu, se v primeru odstopa od sporazuma uporablja tarifa določena po tem sporazumu še eno leto od predloga za sklenitev novega sporazuma.
7. člen
Stranke soglašajo, da sporazum začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 7. 2006.
Za podjetja in samostojne podjetnike iz drugega odstavka 2. člena tega sporazuma obstaja obveznost za plačilo tarif od 1. 7. 2006 dalje oziroma od začetka uporabe varovanih del po tem datumu.
8. člen
Sporazum je sestavljen v 4 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 2 izvoda.
Morebitne spore iz tega sporazuma bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v nasprotnem primeru je stvarno in krajevno pristojno sodišče v Ljubljani.
Ljubljana, dne 7. novembra 2006
Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije
v. d. direktorice
Nataša Požarnik l.r.
 
GZS – Združenje za trgovino
Predsednik Združenja za trgovino
Peter Zavrl l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti