Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006

Kazalo

4997. Pravilnik o veterinarskih pogojih za promet in trgovanje na teritoriju EU in uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih, ter za promet in trgovanje z živalmi domačih vrst, ki se gojijo v živalskih vrtovih, stran 12118.

Na podlagi petega odstavka 7. člena, tretjega odstavka 9. člena, petega odstavka 10. člena, četrtega odstavka 11. člena, sedmega odstavka 15. člena in tretjega odstavka 44. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o veterinarskih pogojih za promet in trgovanje na teritoriju EU in uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih, ter za promet in trgovanje z živalmi domačih vrst, ki se gojijo v živalskih vrtovih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa veterinarske pogoje za promet in trgovanje na teritoriju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: teritorij EU) ter uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih, v skladu z Direktivo Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (UL L št. 268 z dne 14. 9. 1992, str. 54, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 92/65/EGS) ter za promet in trgovanje z živalmi domačih vrst, ki se gojijo v živalskih vrtovih.
2. člen
(uporaba)
Ta pravilnik ne vpliva na izvajanje Uredbe Sveta (ES) 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (UL L št. 61 z dne 3. 3. 1997, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 338/97/ES) ter določb predpisov na področju varstva prosto živečih živalskih vrst v Republiki Sloveniji.
3. člen
(pomen izrazov)
(1) Za potrebe tega pravilnika imajo izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, naslednji pomen:
1. živali so živali živalskih vrst, ki niso navedene v pravilnikih, ki urejajo veterinarske pogoje, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati goveda in prašiči za trgovanje na teritoriju EU, veterinarske pogoje za premike kopitarjev med državami članicami EU in o uvozu kopitarjev iz tretjih držav, veterinarske pogoje za trgovanje s perutnino, enodnevnimi piščanci in valilnimi jajci na teritoriju Evropske unije ter uvoz iz tretjih držav, veterinarske pogoje, ki jih morajo izpolnjevati akvakulture in njihovi proizvodi za trgovanje na teritoriju EU in veterinarske pogoje, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati ovce in koze za trgovanje na teritoriju EU; živali so tudi žive školjke in žive ribe, ki niso opredeljene v Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 852/2004/ES) in Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 853/2004 z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 55, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 853/2004/ES);
2. živali domačih vrst so živali živalskih vrst, ki so navedene v pravilnikih, ki urejajo veterinarske pogoje, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati goveda in prašiči za trgovanje na teritoriju EU, veterinarske pogoje za premike kopitarjev med državami članicami EU in o uvozu kopitarjev iz tretjih držav, veterinarske pogoje za trgovanje s perutnino, enodnevnimi piščanci in valilnimi jajci na teritoriju Evropske unije ter uvoz iz tretjih držav, veterinarske pogoje, ki jih morajo izpolnjevati akvakulture in njihovi proizvodi za trgovanje na teritoriju EU in veterinarske pogoje, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati ovce in koze za trgovanje na teritoriju EU; živali domačih vrst so tudi žive školjke in žive ribe, ki so opredeljene v Uredbi 852/2004/ES in Uredbi 853/2004/ES;
3. ustanova, inštitut ali center je vsak stalen, geografsko zaokrožen subjekt, v katerem se goji ali vzreja ena ali več vrst živali za komercialne ali nekomercialne namene in izključno za enega ali več naslednjih namenov:
– razkazovanje živali in izobraževanje javnosti,
– ohranitev vrste,
– bazične ali aplikativne znanstvene raziskave ali rejo živali za namen takih raziskav;
4. obvezno prijavljive bolezni so bolezni, navedene v Prilogi A Direktive 92/65/EGS.
(2) Poleg izrazov iz prejšnjega odstavka se uporabljajo izrazi iz pravilnikov, ki urejajo veterinarske pogoje glede zdravstvenega stanja, ki ga morajo izpolnjevati goveda in prašiči za trgovanje na teritoriju EU, veterinarske pogoje za trgovanje s perutnino, enodnevnimi piščanci in valilnimi jajci na teritoriju Evropske unije ter uvoz iz tretjih držav in veterinarske pogoje glede zdravstvenega stanja, ki jih morajo glede izpolnjevati ovce in koze za trgovanje na teritoriju EU, razen definicij, ki se nanašajo na ustanove ali centre po tem pravilniku.
II. PROMET IN TRGOVANJE
TER UVOZ ŽIVALI, ŽIVALSKEGA SEMENA, JAJČNIH CELIC IN ZARODKOV
4. člen
(opice)
(1) Promet in trgovanje z opicami (simiae in prosimiae) sta dovoljena le z živalmi, ki jih odpošilja ali prejema ustanova, inštitut ali center, odobren v skladu s tem pravilnikom, ob pogoju, da živali spremlja veterinarsko spričevalo, ki ustreza vzorcu iz Priloge E Direktive 92/65/EGS in ga izda uradni veterinar.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek direktor pristojnega območnega urada Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OU VURS) z odločbo v upravnem postopku na podlagi vloge odobrene ustanove, inštituta ali središča dovoli pridobitev opic, ki so last fizične ali pravne osebe, če so bile te opice pridobljene v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo prosto živečih živalskih vrst v Republiki Sloveniji.
5. člen
(parkljarji in kopitarji)
(1) Trgovanje s parkljarji in kopitarji po tem pravilniku je dovoljeno, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) biti morajo označeni v skladu s pravilnikom, ki ureja veterinarske preglede živali in živalskih proizvodov na teritoriju EU;
b) ne smejo biti namenjeni za zakol glede na program za izkoreninjenje določene bolezni živali;
c) ne smejo biti cepljeni proti slinavki in parkljevki in morajo izpolnjevati pogoje iz pravilnika, ki določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje slinavke in parkljevke, in iz pravilnika, ki določa veterinarske pogoje glede zdravstvenega stanja, ki ga morajo izpolnjevati goveda in prašiči za trgovanje na teritoriju EU;
d) izvirati morajo z gospodarstva:
– ki izpolnjuje pogoje iz pravilnika, ki določa veterinarske pogoje glede zdravstvenega stanja, ki ga morajo izpolnjevati goveda in prašiči za trgovanje na teritoriju EU oziroma pravilnika, ki določa pogoje, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati ovce in koze za trgovanje na teritoriju EU,
– za katero niso določeni ukrepi za zatiranje klasične prašičje kuge – Pestis suum ter slinavke in parkljevke;
e) izvirati morajo z gospodarstva, na katerem so bili stalno od rojstva ali najmanj zadnjih trideset dni pred odpremo;
f) spremljati jih mora spričevalo, ki ustreza vzorcu iz Priloge E Direktive 92/65/EGS.
(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka morajo prežvekovalci po tem pravilniku za trgovanje izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
a) izvirati morajo iz črede, uradno proste tuberkuloze in bruceloze in glede zdravstvenega varstva živali izpolnjevati pogoje iz pravilnika, ki določa pogoje, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati goveda in prašiči za trgovanje na teritoriju EU, ali pravilnika, ki določa pogoje, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati ovce in koze za trgovanje na teritoriju EU;
b) če ne izvirajo iz črede, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnje točke, morajo priti z gospodarstva, na katerem ni bil evidentiran noben primer bruceloze ali tuberkuloze v 42 dneh pred natovarjanjem živali in na katerem so bili prežvekovalci v 30 dneh pred pošiljanjem pregledani, z negativnim rezultatom, na prisotnosti bruceloze ter tuberkuloze.
(3) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka morajo prašiči po tem pravilniku za trgovanje izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
a) ne smejo izvirati z območja, za katero veljajo ukrepi prepovedi, povezani s prisotnostjo afriške prašičje kuge v skladu s pravilnikom, ki določa pogoje, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati goveda in prašiči za trgovanje na teritoriju EU;
b) izvirati morajo z gospodarstva, za katerega ne veljajo nobene omejitve zaradi klasične prašičje kuge;
c) izvirati morajo z gospodarstva, prostega bruceloze, in glede zdravstvenega varstva živali izpolnjevati pogoje iz pravilnika, ki določa pogoje, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati goveda in prašiči za trgovanje na teritoriju EU;
d) če ne izvirajo iz črede, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnje točke, morajo biti v 30 dneh pred pošiljanjem pregledani, z negativnim rezultatom, na prisotnosti bruceloze.
(4) Parkljarji in kopitarji po tem pravilniku morajo v prometu izpolnjevati vse pogoje iz tega člena, namesto spričevala pa jih mora spremljati komercialni dokument.
6. člen
(ptice)
(1) Promet in trgovanje s pticami, razen s tistimi, ki jih ureja pravilnik, ki določa veterinarske pogoje za trgovanje s perutnino, enodnevnimi piščanci in valilnimi jajci na teritoriju EU ter uvoz iz tretjih držav, sta dovoljena, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) izvirati morajo z gospodarstva, na katerem v 30 dneh pred odpremo ni bila diagnosticirana aviarna influenca;
b) izvirati morajo z gospodarstva ali območja, za katero ne veljajo omejitve v okviru ukrepov za zatiranje atipične kokošje kuge;
c) da so bile v karanteni v skladu s pravilnikom, ki ureja veterinarske preglede živali pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav;
d) spremljati jih mora komercialni dokument.
(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka veljajo za papige še naslednji pogoji:
a) ne smejo izvirati z gospodarstva niti niso smele biti v stiku z živalmi z gospodarstva, na katerem je bila diagnosticirana psitakoza (Chlamydia psittaci). Od zadnjega zabeleženega primera oziroma od zaključka zdravljenja pod veterinarskim nadzorstvom mora preteči najmanj dva meseca;
b) biti morajo označene v skladu s pravilnikom, ki ureja veterinarske preglede živali in živalskih proizvodov na teritoriju EU;
c) spremljati jih mora komercialni dokument, ki ga podpiše uradni veterinar.
7. člen
(čebele in čmrlji)
(1) Trgovanje s čebelami (Apis melifera) in čmrlji je dovoljeno, če izpolnjujejo naslednje zahteve:
a) izvirati morajo z območja, za katero ne velja prepoved zaradi pojava hude gnilobe čebelje zalege (American foulbrood). preteči mora najmanj 30 dni od datuma, ko je uradni veterinar v primeru zabeleženega primera pregledal vse panje v polmeru treh kilometrov in so bili vsi okuženi panji zažgani ali tretirani ter pregledani;
b) spremljati jih mora zdravstveno spričevalo, ki ustreza vzorcu iz Priloge E Direktive 92/65/EGS, v katerem potrdilo v Republiki Sloveniji izpolni uradni veterinar, s čimer potrdi, da so izpolnjene zahteve, določene v prejšnji točki.
(2) V prometu mora čebele spremljati dokument iz pravilnika, ki ureja ukrepe v zvezi s hudo gnilobo čebelje zalege.
8. člen
(zajci in kunci)
Promet in trgovanje z zajci in kunci sta dovoljena, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) ne smejo izvirati z gospodarstva ali niso bili v stiku z živalmi z gospodarstva, na katerem je steklina ali za katerega pristojni veterinar sumi, da je bila v preteklem mesecu prisotna steklina;
b) izvirati morajo z gospodarstva, na katerem nobena žival ne kaže kliničnih znakov miksomatoze;
c) spremljati jih mora komercialni dokument.
9. člen
(mesojedi)
(1) Promet in trgovanje s kunami in lisicami, ki izvirajo iz gospodarstva ali so bile v stiku z živalmi z gospodarstva, na katerem je steklina ali za katero pristojni veterinar sumi, da je bila v preteklih šestih mesecih prisotna steklina, če se tam ne uporablja sistematičen program cepljenja, nista dovoljena.
(2) Promet in trgovanje s psi, mačkami in belimi dihurji sta dovoljena, če izpolnjujejo zahteve iz 5. in 16. člena Uredbe (ES) 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali in o spremembi Direktive Sveta 92/65/EGS (UL L št. 146 z dne 13. 6. 2003, str. 1, z vsemi spremembami).
(3) Živali iz prejšnjih odstavkov mora spremljati spričevalo, ki ustreza vzorcu iz Priloge E Direktive 92/65/EGS, v katerem uradni veterinar potrdi, da jih je 24 ur pred premikom klinično pregledal pristojni veterinar ter da so živali zdrave in sposobne za prevoz v namembni kraj. pri prometu s psi, mačkami in belimi dihurji veterinarsko spričevalo ni potrebno.
10. člen
(seme, jajčne celice in zarodki)
(1) Promet in trgovanje s semenom ovnov, kozlov, kopitarjev ter prašičev, ki se uporablja za osemenjevanje ter za pridobivanje in prenos zarodkov v živali prejemnice, sta dovoljena, če seme izpolnjuje veterinarske pogoje iz pravilnikov, ki urejajo rutinske diagnostične preiskave in način zdravljenja ovnov in kozlov v odobrenih osemenjevalnih središčih, rutinske diagnostične preiskave in način zdravljenja žrebcev v odobrenih osemenjevalnih središčih in rutinske diagnostične preiskave ter način zdravljenja merjascev v odobrenih osemenjevalnih središčih.
(2) Promet in trgovanje z jajčnimi celicami in zarodki ovc, koz, kopitarjev ženskega spola ter plemenskih svinj sta dovoljena, če se pridobivajo od živali prejemnic, ki izpolnjujejo pogoje iz Poglavja IV Priloge D Direktive 92/65/EGS in jih je odvzela skupina, ki jo je odobril VURS v skladu s pravilnikom, ki ureja pogoje za odobritev organizacije za zbiranje, pridobivanje, pripravo, shranjevanje in presajanje živalskih zarodkov. Jajčne celice in zarodki morajo biti pridobljeni in shranjeni v skladu z določbami Poglavja III Priloge D Direktive 92/65/EGS.
(3) Jajčne celice in zarodke ovc, koz, kopitarjev ženskega spola ter plemenskih svinj mora pri trgovanju spremljati spričevalo, ki ustreza vzorcu iz Dela 3 Priloge E Direktive 92/65/EGS, v prometu pa komercialni dokument.
11. člen
(odobritev)
(1) Ustanove, inštituti in centri morajo izpolnjevati pogoje iz Priloge C Direktive 92/65/EGS, biti morajo odobreni in vpisani v evidence, ki se vodijo na VURS.
(2) Postopek odobritve se začne na podlagi vloge ustanove, inštituta ali centra, ki jo ta vloži na območni urad VURS (v nadaljnjem besedilu: OU VURS). O odobritvi odloči direktor OU VURS z odločbo v upravnem postopku po preveritvi pogojev in ustanovo, inštitut ali center vpiše v evidenco.
(3) Evidenco odobrenih ustanov, inštitutov in centrov vodi OU VURS, ki mora o vsaki odobritvi obvestiti generalni urad VURS (v nadaljnjem besedilu: GU VURS).
(4) Če OU VURS ugotovi, da ustanova, inštitut ali center ne izpolnjuje več predpisanih pogojev iz prvega odstavka tega člena, odobritev odvzame v skladu s Prilogo C Direktive 92/65/EGS.
(5) GU VURS posreduje Evropski komisiji seznam odobrenih ustanov, inštitutov in središč.
12. člen
(uvozni pogoji)
(1) Pri uvozu morajo živali izpolnjevati najmanj enakovredne pogoje, kot so določeni za trgovanje, če predpisi Skupnosti ne določajo drugače.
(2) Veterinarski pregled ob uvozu na teritorij EU se izvede v skladu s pravilnikom, ki ureja veterinarske preglede proizvodov pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav, in pravilnikom, ki ureja veterinarske preglede živali pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav.
III. ŽIVALI DOMAČIH VRST V ŽIVALSKEM VRTU
13. člen
(pogoji za promet in trgovanje)
Promet in trgovanje z živalmi domačih vrst, ki se redijo v živalskem vrtu, sta dovoljena, če so izpolnjeni pogoji, ki jih za promet in trgovanje določajo predpisi za posamezno vrsto živali.
IV. KONČNE DOLOČBE
14. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o veterinarskih pogojih za trgovanje na teritoriju EU in uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih (Uradni list RS, št. 25/04 in 93/05-ZVMS).
15. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-289/2006
Ljubljana, dne 9. avgusta 2006
EVA 2006-2311-0162
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti