Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006

Kazalo

4996. Pravilnik o licenci za opravljanje veterinarskih dejavnosti, stran 12117.

Na podlagi 77. člena in za izvrševanje 58. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02-ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odločba US in 93/05 – ZVMS) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o licenci za opravljanje veterinarskih
dejavnosti
1. člen
Ta pravilnik podrobneje določa postopek za podelitev in odvzem licence veterinarjem za opravljanje veterinarskih dejavnosti, ravnanje v primeru poškodbe ali izgube listine, s katero je podeljena licenca, ter vsebino registra o podeljenih in odvzetih licencah.
2. člen
(1) Licenca se v skladu z zakonom, ki ureja veterinarstvo, podeljuje doktorju veterinarske medicine, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima zaključen univerzitetni študij veterinarstva v Republiki Sloveniji ali nostrificirano diplomo,
– ima opravljen državni izpit ali priznan strokovni izpit v skladu s sedmim odstavkom 101. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odločba US in 93/05 – ZVMS),
– je član Veterinarske zbornice.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se veterinarju, ki je opravil študij veterinarstva v državi članici Evropske unije ali državi, s katero je Evropska unija sklenila sporazum o priznavanju kvalifikacij, licenca lahko podeli, če ima priznano kvalifikacijo v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji.
(3) Ostali tuji državljani, ki so opravili študij veterinarstva v drugi državi kot iz prejšnjega odstavka, morajo, če ni z bilateralnim sporazumom med Republiko Slovenijo in tretjo državo določeno drugače, poleg nostrifikacije diplome opraviti državni izpit v skladu z zakonom, ki ureja veterinarstvo.
3. člen
Licenco se podeljuje za čas izpolnjevanja predpisanih pogojev. Če Veterinarska zbornica ugotovi, da je veterinarju v Republiki Sloveniji ali drugi državi izrečena prepoved opravljanja dejavnosti oziroma poklica, se mu za čas trajanja ukrepa licenca ne more podeliti.
4. člen
(1) Odločba o licenci se izda doktorju veterinarske medicine na podlagi pisne vloge. Veterinarska zbornica pred izdajo odločbe o licenci pri Veterinarski upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) preveri podatke o opravljenem državnem izpitu ter pri ministrstvu, pristojnem za delo, pridobi podatke glede priznanja kvalifikacije.
(2) Tuji državljani, ki so opravili študij veterinarstva v drugi državi članici Evropske unije ali državi, s katero je Evropska unija sklenila sporazum o priznavanju kvalifikacij, morajo predložiti odločbo o priznanju kvalifikacij.
(3) Drugi tuji državljani morajo priložiti nostrificirano diplomo in potrdilo o opravljenem državnem izpitu v skladu z zakonom, ki ureja veterinarstvo.
5. člen
(1) Veterinarji, ki so člani Veterinarske zbornice, so dolžni opravljati predpisano preverjanje znanja v skladu z zakonom, ki ureja veterinarstvo, in pravilnikom o strokovnem izpopolnjevanju veterinarjev in preskusu strokovne usposobljenosti.
(2) Če veterinar v obdobju zaporednih desetih let ne izpolni pogojev glede strokovnega usposabljanja oziroma preskusa strokovne usposobljenosti, mu Veterinarska zbornica pošlje opomin pred začasnim odvzemom licence z rokom enega leta za izpolnitev pogojev.
(3) Če veterinar ne opravi predpisanega usposabljanja v dodatnem roku iz prejšnjega odstavka, direktor Veterinarske zbornice izda odločbo o odvzemu licence, s katero se licenca veterinarju odvzame za obdobje do izpolnitve predpisanih pogojev.
6. člen
(1) Na predlog razsodišča Veterinarske zbornice zaradi dokazanih hujših kršitev veterinarja ali opustitve strokovnega usposabljanja izda direktor Veterinarske zbornice odločbo o začasnem odvzemu licence. Če je bil v kazenskem postopku izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, se za čas izvrševanja izrečenega ukrepa odvzame tudi licenca.
(2) V primeru dokazanih hujših strokovnih kršitev veterinarja predlaga razsodišče odvzem licence za dobo od treh mesecev do treh let. po preteku te dobe lahko veterinar ponovno zaprosi za licenco po predhodnem opravljenem usposabljanju, ki ga pripravi Veterinarska zbornica v skladu z zakonom, ki ureja veterinarstvo.
(3) Lažje in hujše kršitve so opredeljene v pravilniku, ki ureja delo razsodišča in tožilca Veterinarske zbornice.
7. člen
(1) Veterinarska zbornica vodi register licenc ter o podeljenih in odvzetih licencah enkrat mesečno obvešča VURS. Register vsebuje osebno ime veterinarja, številko in datum izdaje odločbe o podelitvi oziroma odvzemu licence.
(2) Za vsakega člana se vodi spis, ki vsebuje vlogo z dokazili ter odločbo o podelitvi oziroma odvzemu licence.
8. člen
(1) Če veterinar izgubi listino, s katero mu je podeljena licenca, jo mora preklicati v Uradnem listu Republike Slovenije. po preklicu lahko vloži pisni zahtevek za izdajo dvojnika licence.
(2) Če se listina poškoduje, mora veterinar pred izdajo dvojnika predložiti Veterinarski zbornici ostanek listine.
9. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izdaji, podaljšanju in odvzemu osebnega dovoljenja za opravljanje dela v zasebni veterinarski dejavnosti (osebna licenca) (Uradni list RS, št. 26/97 in 33/01 – ZVet-1) in deveta alinea prvega odstavka 16. člena Pravilnika o delu tožilca in razsodišča zbornice (Uradni list RS, št. 26/97, 26/00 in 33/01 – ZVet-1).
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-349/2006
Ljubljana, dne 16. oktobra 2006
EVA 2006-2311-0182
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti