Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006

Kazalo

4956. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Katarine s pokopališčem v Medvedjem Brdu za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 12070.

Na podlagi 5., 6., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 18. člena Statuta Občine Logatec (LN, št. 5/99) ter na predlog Javnega zavoda RS za varstvo kulturne dediščine – Območna enota Ljubljana je Občinski svet Občine Logatec na 29. redni seji dne 17. 10. 2006 sprejel
O D L O K
o razglasitvi cerkve sv. Katarine s pokopališčem v Medvedjem Brdu za kulturni spomenik lokalnega pomena
1.
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota dediščine:
Medvedje Brdo–Cerkev sv. Katarine s pokopališčem (EŠD 4136)
Enota se zaradi izjemnih kulturnih vrednosti razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi umetnostnozgodovinskega in arhitekturnega spomenika.
2.
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev sv. Katarine s pokopališčem predstavlja pomemben člen v razvoju baročne sakralne arhitekture logaškega območja. V arhitekturni in likovni podobi predstavlja razvojne faze od poznosrednjeveško zasnovane cerkve na mestu kapele sv. Gabrijela s pokopališčem, do prezidav cerkve v 17. in 18. stol., dozidave zvonika na zahodni strani in prizidave zakristije v 19. stol.
Ohranitev navedenih lastnosti utemeljuje razglasitev za spomenik.
3.
Spomenik obsega parcelo št.: *1 k.o. Medvedje Brdo.
Vplivno območje spomenika obsega parcele številka: *2, *3/1, *3/2, *4, *5, 1/2, 1/3, 1/4, 3, 6/3 – del, 68 – del, 713 – del, 728, 73/1, 73/3, 733 – del, vse k.o. Medvedje Brdo.
Vplivno območje obsega enoto arheološke dediščine EŠD 11109 Medvedje Brdo–Arheološko območje.
Meji spomenika in vplivnega območja sta vrisani na katastrski karti v merilu 1:2880 in topografski karti v merilu 1:5000.
Karti sta sestavni del odloka o razglasitvi, Izvirnika kart hrani Javni zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana.
4.
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture cerkve, notranje opreme in oprave, kar pomeni sanacijo vseh ogroženih in propadajočih prvin oziroma rekonstrukcijo posameznih elementov in strokovno prenovo z obstoječo namembnostjo,
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov,
– dostop javnosti v meri, ki ne ogroža spomeniških lastnosti in varovanja spomenika in njegovih posameznih elementov in ne ogroža obstoječo namembnost,
– strokovno vzdrževanje nagrobnih spomenikov, pokopališkega zidu z objektom.
Za vplivno območje spomenika velja varstveni režim, ki določa:
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v vplivni prostor ohranjanju ter varovanju vedut na objekt,
– prepovedano je postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno ali podzemno infrastrukturo, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojni zavod.
5.
Za vsak poseg v območje spomenika, njegove dele ali zemljišče in v njegovo vplivno območje so potrebni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstvena soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana.
6.
Pristojni organ mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
7.
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti, posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenikov.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8.
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-22/2006
Logatec, dne 19. oktobra 2006
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti