Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006

Kazalo

4924. Pravilnik o pomorski pilotaži, stran 12002.

Na podlagi četrtega odstavka 79. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 37/04 – uradno prečiščeno besedilo, 98/05 – ZPLD-1A in 49/06) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o pomorski pilotaži
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje za pilotiranje ladij, meje obvezne pilotaže, način in čas opravljanja pomorske pilotaže (v nadaljnjem besedilu: pilotaža), način opravljanja strokovnega izpita za pomorskega pilota (v nadaljnjem besedilu: strokovni izpit), izpitni program in sestavo izpitne komisije, vsebino in način izdaje izkaznice pomorskega pilota (v nadaljnjem besedilu: pilotska izkaznica), označevanje pilotskih plovil in ureja druga vprašanja v zvezi s pilotiranjem ladij.
2. člen
Pilotiranje ladij lahko opravlja oseba, ki ima predpisan naziv, predpisane praktične izkušnje, zdravstveno sposobnost in opravi strokovni izpit v skladu s tem pravilnikom.
3. člen
Pilotiranje ladij je obvezno na območju koprskega tovornega pristanišča, ladjedelnice v Izoli in pomola za skladišče soli v Portorožu.
4. člen
Upravljalec pristanišča mora zagotoviti opravljanje pilotaže neprekinjeno 24 ur na dan vsak dan v letu.
5. člen
(1) Pomorski pilot (v nadaljnjem besedilu: pilot) daje poveljniku ladje strokovne nasvete glede vodenja ladje zaradi zagotovitve varnosti plovbe.
(2) Preden pilot prične s pilotiranjem ladje, mora s poveljnikom ladje izmenjati podatke glede navigacijskih postopkov, lokalnih značilnosti območja pilotiranja in značilnosti ladje, na kateri se opravlja pilotiranje.
6. člen
Ladja, ki zahteva pilota, mora o nameravani pilotaži obvestiti Upravo Republike Slovenije za pomorstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava) in izvajalca pilotaže najmanj eno uro pred začetkom pilotiranja.
7. člen
Pilot mora obvestiti upravo in upravljalca pristanišča o začetku in koncu pilotiranja.
8. člen
(1) Pilotiranje ladij sme opravljati, kdor je opravil strokovni izpit.
(2) Oseba, ki želi pristopiti k opravljanju strokovnega izpita, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti mora naziv »častnik zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo 500 ali več« in imeti v tem nazivu najmanj tri leta plovbe na ladji z bruto tonažo 3000 ali več, ali naziv »poveljnik ladje z bruto tonažo 3000 ali več« in imeti v tem nazivu najmanj eno leto plovbe na ladji z bruto tonažo 3000 ali več,
– imeti mora najmanj eno leto praktičnih izkušenj pilotiranja na območju, kjer bo pilotiral, ki jih zagotovi upravljalec pristanišča pod mentorstvom pilota za to območje, in
– imeti mora predpisano zdravstveno sposobnost, ki jo dokazuje z zdravniškim spričevalom, ki ga izda pooblaščena zdravstvena ustanova.
(3) Oseba, ki želi pristopiti k opravljanju strokovnega izpita, praktične izkušnje iz druge alineje prejšnjega odstavka tega člena dokazuje s potrdilom izvajalca pilotaže.
9. člen
(1) Strokovni izpit za pilota je sestavljen iz ustnega in praktičnega dela.
(2) Ustni del obsega preverjanje poznavanja:
– členovitosti obale, zalivov, pristanišč in sidrišč v morju Republike Slovenije,
– navigacijskih razmer v posameznih območjih morja Republike Slovenije,
– pravil o izogibanju trčenju na morju,
– objektov za varnost plovbe na obali in dostopih v pristanišča,
– plovbe v pristaniščih in predelih, kjer je obvezno pilotiranje ladij,
– pomorske radijske službe,
– teorije manevriranja z ladjo,
– predpisov o redu v pristaniščih in
– pristaniških običajev.
(3) Praktični del obsega en manever z ladjo pri vplutju in pristajanju in en manever pri odhodu ladje z območja, kjer bo pilotiral.
10. člen
(1) Strokovni izpit se opravlja na upravi in na ladji.
(2) Kandidat, ki želi opraviti strokovni izpit, vloži na upravo pisno prijavo. K prijavi mora priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka 8. člena tega pravilnika.
(3) Uprava določi kandidatu rok za opravljanje strokovnega izpita.
11. člen
(1) Strokovni izpit se opravlja pred izpitno komisijo, ki jo imenuje predstojnik uprave.
(2) Izpitno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Predsednik in en član sta strokovna delavca uprave, drug član pa je pilot, ki ga predlaga izvajalec pilotaže.
(3) Za člana izpitne komisije je lahko imenovana oseba, ki ima najmanj isti naziv, kot ga ima kandidat.
12. člen
(1) Kandidat opravlja najprej ustni del strokovnega izpita.
(2) Kandidat, ki ne opravi ustnega dela strokovnega izpita, lahko opravi popravni izpit v roku, ki ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 90 dni. V nasprotnem primeru se šteje, da strokovnega izpita ni opravil.
(3) Kandidat, ki opravi ustni del strokovnega izpita za pilota, lahko najkasneje v roku enega meseca pristopi k praktičnemu delu strokovnega izpita na tistem območju, kjer bo opravljal pilotiranje ladij.
(4) Kandidat, ki ne opravi praktičnega dela strokovnega izpita, lahko ta del izpita ponavlja v roku, ki ne sme biti krajši od 60 dni in ne daljši od enega leta. V nasprotnem primeru se šteje, da strokovnega izpita ni opravil.
13. člen
(1) Če se kandidat ne strinja z oceno na ustnem ali praktičnem delu strokovnega izpita, ima pravico do ugovora pri predsedniku izpitne komisije. Ugovor mora kandidat vložiti pisno najkasneje naslednji delovni dan po opravljanju bodisi ustnega bodisi praktičnega dela strokovnega izpita, na katerem se ni strinjal z oceno.
(2) Izpitna komisija mora odločiti o ugovoru takoj oziroma najkasneje v roku treh dni po prejemu ugovora. Izpitna komisija lahko oceno spremeni ali potrdi.
(3) V primeru, če se ne da ugotoviti, ali je ocena strokovnega izpita pravilna, komisija odloči, da se strokovni izpit ponovi. Kandidat opravlja ponovljeni izpit na podlagi vloge za pristop k strokovnemu izpitu, zoper katerega oceno je vložil ugovor.
14. člen
Če kandidat ne pristopi k strokovnemu izpitu ali popravnemu izpitu in ne opraviči izostanka s potrdilom, ki opravičuje izostanek, ali odstopi potem, ko je že začel opravljati strokovni oziroma popravni izpit, se šteje, da strokovnega izpita ni opravil. Glede stroškov strokovnega izpita se šteje, kot da je strokovni izpit opravljal.
15. člen
(1) O poteku strokovnega izpita se vodi zapisnik.
(2) Po končanem strokovnem izpitu izpitna komisija oceni uspešnost kandidata z oceno »uspešno« ali »neuspešno« in jo vpiše v zapisnik.
16. člen
(1) Kandidati za pilota, ki pristopijo k strokovnemu izpitu, morajo plačati stroške izpita v višini, ki jo določi minister, pristojen za pomorstvo.
(2) Izpitni komisiji pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji v višini, ki jo določi minister. Plačilo za delo ne pripada zaposlenim v državnih organih, če je delo opravljeno v okviru rednega delovnega časa.
17. člen
(1) Kandidatu, ki je opravil strokovni izpit, izda uprava pilotsko izkaznico, s katero se izkazuje usposobljenost za pilotiranje ladij na določenem območju.
(2) Kadar opravlja pilotiranje ladje, mora imeti pilot pilotsko izkaznico pri sebi.
18. člen
(1) Obvezne sestavine pilotske izkaznice so:
– napis »Republika Slovenija«;
– napis »Ministrstvo za promet«;
– napis »Uprava Republike Slovenije za pomorstvo«;
– državni grb Republike Slovenije;
– številka;
– priimek in ime pilota, ki mu je bila izdana izkaznica;
– datum in kraj rojstva pilota;
– imetnikova fotografija, velikosti 35 mm × 45 mm, čez njo suhi pečat uprave, pod njo pa prostor za imetnikov podpis;
– navedba območja, na katerem ima pilot pravico opravljati pilotažo;
– kraj in datum izdaje izkaznice, pečat uprave ter podpis osebe, pooblaščene za izdajo izkaznice;
– prostor za podaljšanje veljavnosti;
– morebitne omejitve.
(2) Pilotska izkaznica se izda v slovenskem in angleškem jeziku.
19. člen
(1) Pilotska izkaznica velja dve leti, če ni na podlagi zdravniškega spričevala izrecno navedeno, da velja krajši čas.
(2) Veljavnost pilotske izkaznice podaljšuje uprava na podlagi potrdila o opravljenem zdravniškem pregledu in priznane strokovne usposobljenosti. Strokovna usposobljenost se prizna pilotu, če je opravljal pilotažo najmanj eno leto v predhodnih petih letih.
(3) V primeru, da pilot v predhodnih petih letih ni opravljal pilotaže najmanj eno leto, mora ponovno opraviti strokovni izpit iz 9. člena tega pravilnika.
(4) Pilot, ki mu preneha pravica opravljati pilotažo, mora pilotsko izkaznico v roku treh dni vrniti upravi.
20. člen
Uprava trajno odvzame pilotsko izkaznico pilotu, ki je pridobil izkaznico na podlagi ponarejenih listin ali neresničnih podatkov ali trajno ne izpolnjuje predpisanih zdravstvenih pogojev.
21. člen
(1) Pilot, ki je pridobil pilotsko izkaznico in želi opravljati pilotiranje ladje na območju, na katerem nima pravice opravljati pilotaže, mora za to območje opraviti praktični preizkus pilotiranja.
(2) Praktični preizkus pilotiranja iz prejšnjega odstavka lahko opravlja pilot, ki je opravil najmanj deset pilotiranj na območju, kjer bo pilotiral, pod mentorstvom pooblaščenega pilota za to območje.
(3) Izvajalec pilotaže izda kandidatu potrdilo o opravljenih potrebnih pilotiranjih.
(4) Praktični preizkus pilotiranja iz prvega odstavka tega člena obsega en manever z ladjo pri vplutju in pristajanju in en manever pri odhodu ladje z območja, kjer bo pilotiral.
(5) Po uspešno opravljenem praktičnem preizkusu pilotiranja uprava v pilotski izkaznici navede območje, na katerem ima pilot pravico opravljati pilotažo.
(6) Za praktični preizkus se smiselno uporabljajo določbe 9. do 16. člena tega pravilnika.
22. člen
(1) Uprava pilotu omeji pilotiranje ladij z ugrezom nad 16,5 metrov, dokler ne opravi najmanj deset pilotiranj z ladjami z ugrezom nad 16,5 metrov pod mentorstvom pooblaščenega pilota.
(2) Izvajalec pilotaže izda kandidatu potrdilo o opravljenih potrebnih pilotiranjih.
(3) Uprava v pilotski izkaznici izbriše omejitev pilotiranja ladij z ugrezom nad 16,5 metrov na podlagi potrdila iz prejšnjega odstavka.
23. člen
Kandidatu, ki je v tujini pridobil listino, s katero izkazuje usposobljenost za opravljanje pilotaže, se pogoj iz druge alineje drugega odstavka 8. člena skrajša na pol leta.
24. člen
(1) Trup pilotskega plovila mora biti pobarvan z modro barvo in mora imeti bel 20 cm širok pas. Na premcu mora imeti na obeh straneh napisano belo črko »P«.
(2) Pilotsko plovilo mora imeti podnevi med pilotiranjem na vrhu jambora pilotsko zastavo črke »H« po Mednarodnem signalnem kodeksu, ki ga je izdala Mednarodna pomorska organizacija, ponoči pa prižgane luči, ki so predpisane za pilotsko plovilo po Konvenciji o mednarodnih pravilih za izogibanje trčenju na morju (Uradni list SFRJ, št. 60/75 in Uradni list SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 12/86 in 12/90).
25. člen
Pilotom, ki so pridobili pilotsko izkaznico pred uveljavitvijo tega pravilnika, velja pilotska izkaznica do poteka datuma njene veljavnosti.
26. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati:
– Navodilo o izkaznici pomorskega pilota (Uradni list SFRJ, št. 46/65);
– Odredba o zaznamovanju pilotskih ladij in o klicnih znakih za pilotiranje (Uradni list SFRJ, št. 49/65);
– Pravilnik o strokovni izobrazbi, dobi plovbe, izpitnem programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za pilota obalne pilotaže (Uradni list SFRJ, št. 20/67);
– Odredba o obvezni obalni pilotaži na določenih območjih obalnega morja SFRJ (Uradni list SFRJ, št. 22/88).
27. člen
Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-108/2006/19
Ljubljana, dne 25. oktobra 2006
EVA 2002-2411-0019
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti