Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006

Kazalo

4908. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-A), stran 11993.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o podpornem okolju
za podjetništvo (ZPOP-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. oktobra 2006.
Št. 001-22-159/06
Ljubljana, dne 6. novembra 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O PODPORNEM OKOLJU
ZA PODJETNIŠTVO (ZPOP-A)
1. člen
V Zakonu o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 40/04) se v prvem odstavku 12. člena za besedo »ukrepov« doda besedilo »in razvojnimi dokumenti ministrstev za spodbujanje podjetništva«.
2. člen
V prvem odstavku 13. člena se v napovednem stavku za besedo »ukrepov« doda besedilo »in drugimi razvojnimi dokumenti«.
V drugi alinei prvega odstavka se besedilo »ugodnimi kreditnimi viri in garancijami za najete kredite« nadomesti z besedilom »ugodnimi finančnimi viri in garancijami«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko sklad iz namenskega premoženja, s katerim upravlja in razpolaga, v skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja delovanje javnih skladov, vlaga kapitalske naložbe v svojem imenu. Za upravljanje in razpolaganje s tako pridobljenimi kapitalskimi naložbami se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne finance.«.
3. člen
V 14. členu se v prvi alinei besedilo »za razvojne naložbe mikro, malih in srednje velikih podjetij« nadomesti z besedilom »mikro, malim in srednje velikim podjetjem«.
V drugi alinei se besedilo »za najete kredite za razvojne naložbe mikro, malih in srednje velikih podjetij« nadomesti z besedilom »mikro, malim in srednje velikim podjetjem«.
V četrti alinei se črta besedilo »v subjektih inovativnega okolja«.
Šesta in sedma alinea se črtata.
Na koncu dosedanje osme alinee se pika nadomesti s podpičjem in dodajo se tri nove alinee, ki se glasijo:
»– kapitalske naložbe;
– finančni zakup (leasing), kot ga opredeljuje zakon, ki ureja bančništvo ter financiranje stroškov in izdajanje garancij za finančni zakup (leasing);
– oblike financiranja, kjer je možno spremeniti obliko financiranja v časovno opredeljenem okvirju iz kreditne ali garancijske pogodbe v lastniški delež v podjetju, v zvezi z inštrumenti iz prejšnjih alinej (»mezzanin« oblike financiranja).«.
4. člen
Besedilo tretjega odstavka 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Sredstva proračuna za razvoj storitev in izvajanje instrumentov iz prejšnjega člena pridobiva sklad na podlagi pogodb, ki jih sklene s posameznimi ministrstvi in ki določajo način izvajanja ukrepov. Sredstva se uporabljajo za dodeljevanje neposrednih subvencij države za podjetniške projekte, razvojne naložbe podjetij in za oblikovanje rezervacij za kritje rizikov iz naslova izdanih garancij, kreditov in kapitalskih naložb.«.
5. člen
Za 17. členom se doda novo V.a poglavje, ki se glasi:
»V.a POSTOPKI DODELITVE SREDSTEV SUBVENCIJ, KREDITOV, GARANCIJ IN DRUGIH OBLIK SOFINANCIRANJ
17.a člen
(pogoji za začetek postopka)
Sklad lahko začne s postopkom za dodelitev sredstev za izvajanje instrumentov iz 14. člena tega zakona, če:
1. ima za dodelitev sredstev potrjen poslovni načrt,
2. so izpolnjeni drugi pogoji za prevzemanje obveznosti iz pogodb, sklenjenih med posameznim ministrstvom in skladom.
17.b člen
(komisija za dodelitev sredstev)
(1) Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev vodi komisija, ki jo s pisno odločbo imenuje direktor sklada ali od njega pooblaščena oseba.
(2) Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Pri javnih razpisih, kjer je pričakovati večje število vlog, je mogoče imenovati še dodatne člane za pomoč pri opravljanju administrativnih del.
(3) Predsednik in člani komisije ne smejo biti s subjekti, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti moškega in ženske, ki nista sklenila zakonske zveze, v svaštvu do vštetega drugega kolena ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti po zakonu, ki ureja registracijo istospolne partnerske skupnosti, tudi če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka interesna povezanost ne more biti izločitveni razlog v primeru, če komisije ni mogoče sestaviti drugače zaradi omejenega števila strokovnjakov na določenem področju.
17.c člen
(javni razpis)
(1) Javni razpis za dodelitev sredstev mora biti objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
1. naziv in sedež sklada;
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
3. predmet javnega razpisa;
4. navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev;
5. okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
6. določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva, oziroma rokov, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev;
7. rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev;
8. datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje teh;
9. rok, v katerem bodo vlagatelji vlog obveščeni o izidu javnega razpisa;
10. kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
(2) Sklad lahko v javnem razpisu poleg podatkov iz prejšnjega odstavka objavi tudi druge podatke, če so potrebni glede na vrsto predmeta javnega razpisa.
17.č člen
(razpisna dokumentacija)
(1) Sklad mora zainteresiranim omogočiti vpogled v razpisno dokumentacijo in na zahtevo predati razpisno dokumentacijo.
(2) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi potrebni podatki, ki omogočajo izdelavo popolne vloge za dodelitev sredstev.
(3) Sklad mora v razpisni dokumentaciji navesti vse pogoje, ki jih mora vlagatelj vloge izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev, oziroma ki jih mora izpolnjevati vloga, da se šteje kot formalno popolna. Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so:
1. navodila za pripravo vloge;
2. besedilo javnega razpisa;
3. merila za ocenjevanje projektov;
4. prijavni list;
5. vzorci pogodb ali sklepov o odobritvi državne pomoči;
6. navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora vlagatelj vloge predložiti skladu kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisana sredstva in da je upravičen do sredstev.
17.d člen
(vloga)
(1) Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa. Rok za predložitev vlog mora biti dovolj dolg, da lahko vlagatelj pripravi kakovostno vlogo v skladu s pogoji zahtevanimi v razpisni dokumentaciji.
(2) Predložena vloga mora biti v zaprtem ovitku, ovitek pa mora biti označen z »ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša.
(3) Nepravilno označena vloga se neodprta vrne pošiljatelju. Če na vlogi ni pošiljateljevega naslova, se vloga odpre in se mu po ugotovitvi naslova vrne.
17.e člen
(odpiranje vlog)
(1) Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu, ali v predvidenih rokih, če gre za zaporedno odpiranje vlog, pri čemer lahko od izteka roka za dostavo vlog do odpiranja poteče največ osem dni.
(2) Odpiranje prejetih vlog ni javno. Postopek odpiranja vlog se izvede naslednji dan po dnevu, ki je predviden kot zadnji rok za dospetje vlog.
(3) Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
17.f člen
(zapisnik o odpiranju vlog)
(1) O odpiranju vlog mora komisija sproti voditi zapisnik, ki vsebuje predvsem:
1. naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog;
2. predmet javnega razpisa;
3. imena navzočih predstavnikov komisije;
4. imena oziroma naziv vlagateljev vlog po vrstnem redu odpiranja vlog;
5. ugotovitve o popolnosti vlog;
6. navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
(2) Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost). Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
17.g člen
(poziv k dopolnitvi vlog)
(1) Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolnijo, se zavržejo.
17.h člen
(ocenjevanje)
(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komisija mora o opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju voditi zapisnik.
(2) Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije.
(3) Predlog prejemnikov sredstev se predloži direktorju sklada ali osebi, ki je od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
17.i člen
(sklep o izboru)
(1) Na podlagi ocene projekta ter popolnih in vsebinsko ustreznih vlog vlagateljev sprejme direktor sklada ali od direktorja pooblaščena oseba seznam prejemnikov sredstev.
(2) Direktor sklada ali oseba, ki jo je ta pooblastil za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev, na podlagi seznama iz prejšnjega odstavka izda posamezne sklepe o izboru prejemnikov sredstev.
17.j člen
(obvestilo neizbranim kandidatom)
Sklad je dolžan v roku, ki je bil naveden v objavi javnega razpisa, obvestiti vse vlagatelje vlog, ki niso bili izbrani, o odločitvi glede dodelitve sredstev.
17.k člen
(poziv k podpisu pogodbe)
(1) Sklad mora prejemniku sredstev posredovati sklep o izboru in ga hkrati pozvati k podpisu pogodbe. Rok za podpis pogodbe znaša najmanj osem dni od dneva prejema sklepa o izbiri.
(2) Če se prejemnik sredstev ne odzove na poziv v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
17.l člen
(vsebina pogodbe)
Za dodelitev sredstev se sklene pogodba med skladom in prejemnikom. Obvezne sestavine pogodbe so zlasti:
1. naziv in naslov sklada in prejemnika sredstev;
2. namen, za katerega so sredstva dodeljena;
3. višina dodeljenih sredstev;
4. terminski plan porabe sredstev;
5. način nadzora nad namensko porabo sredstev;
6. navedba pravic in obveznosti pogodbenih strank;
7. navedba kršitev pogodbe, zaradi katerih je možno pogodbo razvezati;
8. drugo, kar sledi iz notranjih predpisov in usmeritev sklada glede vsebine pogodb.
17.m člen
(hranjenje dokumentacije)
Sklad mora hraniti dokumentacijo o postopku dodelitve sredstev v skladu s pravili o hranjenju dokumentarnega gradiva.
17.n člen
(pritožba)
Zoper sklep oziroma obvestilo sklada iz 17.i in 17.j člena tega zakona ni pritožbe.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Zadeve, glede katerih je postopek ob uveljavitvi tega zakona v teku oziroma glede katerih je bila ob uveljavitvi tega zakona že vložena zahteva za dodelitev sredstev, se nadaljujejo in končajo po predpisih, ki so veljali na dan uvedbe tega postopka.
7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/91-10/13
Ljubljana, dne 27. oktobra 2006
EPA 980-IV
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti