Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006

Kazalo

4906. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-E), stran 11985.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-E)
Razglašam Zakon spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. oktobra 2006.
Št. 001-22-162/06
Ljubljana, dne 6. novembra 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (ZIZ-E)
1. člen
V Zakonu o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 44/06 – uradno prečiščeno besedilo) se v prvem odstavku 4. člena za besedo »so« doda besedilo »za namene izvedbe izvršilnega postopka«, za besedo »dolžni« pa črta besedilo »ne glede na določbe predpisov, ki urejajo varstvo osebnih in drugih podatkov ali zbirk podatkov«.
V drugem odstavku se za besedo »so« doda besedilo »za namene opravljanja neposrednih dejanj izvršbe in zavarovanja«.
Doda se tretji odstavek, ki se glasi:
»Izvršitelji lahko za namene opravljanja neposrednih dejanj izvršbe in zavarovanja iz registra motornih vozil brezplačno pridobivajo podatke o motornih vozilih, ki so dolžnikova last, za namene prodaje vrednostnih papirjev iz centralnega registra prebivalstva EMŠO dolžnika ter iz evidenc davčnih organov davčno številko dolžnika.«.
2. člen
V prvem odstavku 6. člena se na koncu dodata tretji in četrti stavek, ki se glasita: »Strokovni sodelavci lahko po odredbi sodnika vodijo naroke, razen narokov za javne dražbe. O ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine po odredbi sodnika odločata sodni referent in strokovni sodelavec.«.
3. člen
Za 6. členom se doda 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
(Krajevna pristojnost višjega sodišča pri izvršbi
na podlagi verodostojne listine)
O pritožbah v postopku izvršbe na podlagi verodostojne listine odloča višje sodišče z območja, na katerem ima sedež okrajno sodišče, ki izvršilni postopek vodi in v njem odloča po pravnomočnosti sklepa o izvršbi.«.
4. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izvršitelji se skladno s tem zakonom imenujejo za opravljanje službe izvršitelja na celotnem območju Republike Slovenije.«.
Tretji odstavek se črta.
Sedanja četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
5. člen
V prvem odstavku 23. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »če upnik v predlogu za izvršbo navede dan zapadlosti terjatve.«.
Tretji odstavek se črta.
6. člen
V prvem odstavku 24. člena se besedilo »z javno ali s po zakonu overjeno listino« nadomesti z besedilom »v predlogu za izvršbo določno označi javno ali po zakonu overjeno listino, s katero lahko«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »pod pogoji iz prvega odstavka tega člena«, za besedama »prvotnega upnika« pa pika nadomesti z vejico in doda besedilo »če z javno ali po zakonu overjeno listino dokaže, da je bila terjatev prenesena ali je na drug način prešla nanj. Kadar to ni mogoče, se prenos terjatve dokazuje s pravnomočno odločbo, izdano v pravdnem postopku.«
V četrtem odstavku se beseda »prvega« nadomesti z besedo »prejšnjega«, besedi »tega člena« pa se črtata.
7. člen
V prvem odstavku 25. člena se besedilo »z izpiskom iz sodnega registra« nadomesti z besedilom »v predlogu za izvršbo določno označi vpis v sodnem registru, s katerim lahko«.
V drugem odstavku se besedilo »z javno ali po zakonu overjeno listino« nadomesti z besedilom »v predlogu za izvršbo določno označi javno ali po zakonu overjeno listino, s katero lahko«.
8. člen
V prvem odstavku 26. člena se besedilo »z javno ali s po zakonu overjeno listino« nadomesti z besedilom »v predlogu za izvršbo določno označi javno ali po zakonu overjeno listino, s katero lahko«.
V tretjem odstavku se beseda »priloži« nadomesti z besedilom »v predlogu za izvršbo opiše«.
Peti odstavek se črta.
9. člen
V 29. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Za vloge in druga pisanja v elektronski obliki se šteje, da jih je podpisala oseba, ki je na vlogi in drugem pisanju podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom, ali ki je na vlogi in drugem pisanju navedena kot podpisnik in ji je ministrstvo, pristojno za pravosodje, izdalo posebno dovoljenje za pošiljanje vlog in drugih pisanj sodišču v elektronski obliki, ali ki je na vlogi in drugem pisanju navedena kot podpisnik.
Minister, pristojen za pravosodje, določi seznam vlog in drugih pisanj, ki se lahko pošiljajo po elektronski poti podpisane na načine iz prejšnjega odstavka, ali seznam strank, ki lahko pošiljajo vloge in druga pisanja po elektronski poti, podpisane na načine iz prejšnjega odstavka, in način identifikacije strank v teh primerih.«.
Sedanji drugi do peti odstavek postanejo četrti do sedmi odstavek.
10. člen
V 33. členu se dodata osmi in deveti odstavek, ki se glasita:
»Sodišče lahko izreče denarno kazen iz drugega odstavka tega člena upniku, ki je pridobil sklep o izvršbi na podlagi predloga za izvršbo, ki ga je vložil z namenom škodovati drugemu ali s ciljem, ki je v nasprotju z dobrimi običaji, vestnostjo in poštenjem. Sodišče pri odmeri denarne kazni upošteva vse okoliščine zadeve, zlasti pa višino zneska, na katerega se glasi sklep o izvršbi.
V postopku iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tretji, četrti, peti in šesti odstavek tega člena.«.
11. člen
V 35. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»Če upnik med izvršilnim postopkom predlaga za izvršbo poleg ali namesto že dovoljenih sredstev oziroma predmetov izvršbo na nepremičnine, postane za to izvršilno sredstvo izključno krajevno pristojno sodišče, ki je pristojno za odločanje o tem izvršilnem sredstvu.«.
12. člen
V drugem odstavku 38.a člena se v prvem stavku za besedo »izvršitelju« črtata besedi »in sodišču«. Drugi stavek se črta.
V četrtem odstavku se za besedo »izvršitelju« črtata besedi »in sodišču«.
Sedmi odstavek se črta.
13. člen
V prvem odstavku 40. člena se za besedo »izvršbo« dodata vejica in besedilo »ki se lahko pošlje na predpisanem obrazcu,«.
Dodajo se novi drugi do šesti odstavek, ki se glasijo:
»Predlogi za izvršbo se lahko obdelujejo v informacijskem sistemu avtomatizirano. Pri avtomatizirani obdelavi se sklepi in odredbe opremijo s strojnim odtisom sodnega pečata; podpis ni potreben.
Minister, pristojen za pravosodje, predpiše obrazce iz prvega odstavka tega člena, vrste izvršb, v katerih se predlogi za izvršbo pošljejo na predpisanih obrazcih, vrste izvršb, v katerih se predlogi za izvršbo obdelujejo v informacijskem sistemu avtomatizirano, in potek takega postopka.
Če v izvršbah, v katerih je minister, pristojen za pravosodje, v skladu s prejšnjim odstavkom določil, da se predlogi za izvršbo vlagajo na predpisanih obrazcih, predlog ni vložen na predpisanem obrazcu, ravna sodišče s takšnim predlogom kot z nepopolno vlogo.
V predlogu za izvršbo, pri kateri je treba opraviti neposredna dejanja izvršbe in zavarovanja, mora upnik navesti izvršitelja, ki naj ga sodišče določi za opravo teh dejanj.
Če upnik zahteva izvršbo s sredstvi ali predmeti izvršbe, pri katerih se v času vložitve predloga za izvršbo ne ve, ali bo treba določiti izvršitelja, upnik izvršitelja navede v določenem roku tekom postopka po pozivu sodišča, v katerem ga sodišče opozori, da bo sklep o izvršbi v celoti ali delno s sklepom razveljavilo, ali ne bo opravilo posameznega dejanja izvršbe, če v določenem roku ne bo navedel izvršitelja. Zoper sklep, s katerim se sklep o izvršbi v celoti ali delno razveljavi ali se odloči, da se posamezno dejanje izvršbe ne bo opravilo, ni pritožbe.«.
Sedanji drugi do šesti odstavek postanejo sedmi do enajsti odstavek.
Dodata se dvanajsti in trinajsti odstavek, ki se glasita:
»Ne glede na prejšnji odstavek predloga za izvršbo v elektronski obliki ni mogoče poslati po elektronski poti, če sodna taksa za predlog in za sklep, ki mora biti plačana po predpisih o sodnih taksah, ni plačana oziroma če se predlaga oprostitev plačila sodne takse, predlog za oprostitev pa ni izpolnjen.
Če upnik vloži predlog za izvršbo po pooblaščencu, se v predlogu za izvršbo navede, da je bilo pooblastilo dano.«.
14. člen
Za 40. členom se doda 40.a člen, ki se glasi:
»40.a člen
(Krajevna pristojnost)
Ne glede na določbe o krajevni pristojnosti, določene z zakonom, se pri izvršbi na podlagi verodostojne listine predlogi za izvršbo vložijo pri Okrajnemu sodišču v Ljubljani. O predlogih odloči to sodišče.«.
15. člen
V drugem odstavku 41. člena se besedi »priložiti predlogu« nadomestita z besedilom »v predlogu določno označiti«.
V tretjem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »V tem primeru mora upnik v predlogu za izvršbo določno označiti tudi listino o sporazumu o pristojnosti.«.
16. člen
V 42. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(Vsebina predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova in potrdilo o izvršljivosti)«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Izvršilni naslov, na podlagi katerega zahteva izvršbo, mora upnik v predlogu za izvršbo določno označiti in navesti, ali je bilo izdano potrdilo o izvršljivosti.«.
17. člen
V 44. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V sklepu o izvršbi sodišče dolžnika obvesti, da je bil sklep o izvršbi izdan le na podlagi podatkov, ki jih je posredoval upnik v predlogu za izvršbo in sodišče resničnosti njihove vsebine ni preverilo.«.
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
V sedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se beseda »drugega« nadomesti z besedo »prejšnjega«, za besedo »sodišče« doda besedilo »navede krajevno pristojno sodišče, ki bo izvršilni postopek vodilo in v njem odločalo po pravnomočnosti sklepa o izvršbi,«, za besedo »dolžnika« pa beseda »pa«.
Sedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
18. člen
V 44.a členu se tretji, četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo:
»Sodišče določi tistega izvršitelja, ki ga je navedel upnik v predlogu za izvršbo. Če je predlagani izvršitelj oseba, ki po drugem ali tretjem odstavku 288. člena tega zakona ne sme opravljati neposrednih dejanj izvršbe in zavarovanja, sodišče s sklepom o tem obvesti upnika in ga pozove, da v določenem roku navede novega izvršitelja ter ga opozori, da bo predlog za izvršbo v celoti ali delno s sklepom zavrglo, če v določenem roku ne bo navedel novega izvršitelja.
Zoper sklep o določitvi izvršitelja ni pritožbe, stranke pa lahko v osmih dneh od prejema sklepa iz razlogov po prejšnjem odstavku zahtevajo izločitev izvršitelja.
Ne glede na določbe o krajevni pristojnosti, določene z zakonom, se pri izvršbi na podlagi verodostojne listine zahteva iz prejšnjega odstavka vloži pri Okrajnemu sodišču v Ljubljani.
O izločitvi izvršitelja mora sodnik, ki vodi postopek, odločiti v treh dneh od poteka roka iz četrtega odstavka tega člena. Če ugotovi, da je predlagani izvršitelj oseba, ki po drugem ali tretjem odstavku 288. člena tega zakona ne sme opravljati neposrednih dejanj izvršbe in zavarovanja, o tem s sklepom obvesti upnika in ga pozove, da v določenem roku navede novega izvršitelja ter ga opozori, da bo sklep o izvršbi v celoti ali delno s sklepom razveljavilo, če v določenem roku ne bo navedel novega izvršitelja.«.
Dodajo se novi sedmi, osmi in deveti odstavek, ki se glasijo:
»Pri izvršbi na podlagi verodostojne listine o izločitvi izvršitelja odloči sodnik krajevno pristojnega sodišča, ki vodi izvršilni postopek in v njem odloča po pravnomočnosti sklepa o izvršbi.
Izvršitelj mora takoj predlagati svojo izločitev, če je določen za izvršitelja v zadevi iz drugega ali tretjega odstavka 288. člena tega zakona. O izločitvi odloča sodišče po šestem odstavku tega člena.
Če izvršitelj v posamezni izvršilni zadevi ne opravlja neposrednih dejanj izvršbe in zavarovanja v rokih, ki jih določa ta zakon in podzakonski predpisi, ga sodišče na predlog upnika s sklepom odstavi. Upnik mora v predlogu za odstavitev navesti tudi novega izvršitelja, ki naj ga sodišče določi namesto odstavljenega izvršitelja.«.
Sedanji sedmi odstavek postane deseti odstavek.
Doda se enajsti odstavek, ki se glasi:
»Zaradi ugotavljanja razrešitvenih razlogov, izdelave ocene izvršiteljevega dela in nadzora nad zakonitostjo opravljanja službe izvršitelja lahko minister, pristojen za pravosodje, pridobiva iz evidence iz prejšnjega odstavka od sodišča podatke o razlogih za določitev drugega izvršitelja.«.
19. člen
V 45. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Sklepu o izvršbi, ki se vroči dolžniku, je priložena tudi kopija predloga za izvršbo.«.
Sedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
20. člen
V tretjem odstavku 52. člena se za besedo »pravosodje,« doda beseda »in«, besedilo »in predsednika okrajnega in okrožnega sodišča, na območju katerega ima izvršitelj sedež« pa črta.
21. člen
V prvem odstavku 57. člena se za besedo »prvega« dodata besedi »in tretjega«.
22. člen
V 58. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V odgovoru na ugovor mora upnik navesti dejstva in predložiti dokaze, na katere je opiral predlog za izvršbo, sicer se šteje, da so dolžnikove navedbe v ugovoru resnične.«.
Sedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
23. člen
V drugem odstavku 62. člena se v tretjem stavku beseda »priložil« nadomesti z besedilom »določno označil v«.
24. člen
V drugem odstavku 67. člena se za besedo »izvršbo« dodata vejica in besedilo »ki se lahko pošlje na predpisanem obrazcu,«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Minister, pristojen za pravosodje, predpiše obrazce iz prejšnjega odstavka in vrste izvršb, v katerih se predlogi za izvršbo pošljejo na predpisanih obrazcih.«.
Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
25. člen
V 72. členu se dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»Če gre za izvršbo na premičnine, na nematerializirane vrednostne papirje, ki ne kotirajo na borzi, ali na izpraznitev in izročitev nepremičnin, izvršitelj pa je zadevo že prevzel, mora upnik predlog za odlog izvršbe vložiti pri izvršitelju. Izvršitelj mora predlog za odlog takoj poslati v odgovor dolžniku in mu določiti rok za odgovor.
Če se je dolžnik v roku, ki mu ga je določil izvršitelj, izjavil proti odlogu, izvršitelj predlog za odlog skupaj z izjavo dolžnika takoj odstopi sodišču, ki o predlogu za odlog odloči v skladu z drugim odstavkom tega člena.
Če dolžnik s predlogom za odlog soglaša ali če se v roku, ki mu ga je določil izvršitelj, ne izjavi o predlogu za odlog, izvršitelj v spisu in vpisniku evidentira čas odloga.«.
Sedanji tretji odstavek postane šesti odstavek.
26. člen
V tretjem odstavku 74. člena se za besedo »sodišče« dodata besedi »oziroma izvršitelj«.
27. člen
V drugem odstavku 75. člena se doda drugi stavek, ki se glasi: »V primeru iz tretjega odstavka 72. člena tega zakona upnik tak predlog vloži pri pristojnem sodišču.«.
28. člen
V prvem odstavku 82. člena se za besedo »vročen« vejica nadomesti s piko, ostalo besedilo pa črta.
29. člen
V prvem odstavku 91. člena se za besedo »izvršbi« doda besedilo »in svojo ugotovitev, ali zarubljene stvari zadoščajo za poplačilo še drugih terjatev«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če izvršitelj v primeru iz prejšnjega odstavka ugotovi, da zarubljene stvari ne zadoščajo za poplačilo druge terjatve istega upnika ali poplačilo terjatve kakšnega drugega upnika, dolžnik pa razpolaga še z drugimi stvari, ki so lahko predmet izvršbe, takoj razpiše rubež in zarubi še toliko stvari, da bodo zadoščale za poplačilo drugih terjatev.«.
Sedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
30. člen
V drugem odstavku 92. člena se dodata drugi in tretji stavek, ki se glasita: »Prodaja mora biti opravljena v treh mesecih po rubežu. V primeru iz drugega odstavka 81. člena tega zakona mora biti prodaja opravljena v treh mesecih od dne, ko je upnik predlagal prodajo stvari.«.
31. člen
Drugi odstavek 93. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Način in datum prodaje stvari določi in zabeleži v rubežnem zapisniku izvršitelj takoj po opravljenem rubežu, pri tem pa pazi, da se doseže najugodnejše unovčenje. V primeru iz drugega odstavka 81. člena tega zakona način in datum prodaje stvari določi in zabeleži v rubežnem zapisniku izvršitelj takoj po prejemu sklepa o prodaji stvari. Izvršitelj obvesti stranke o načinu in datumu prodaje stvari s posebnim obvestilom.«.
32. člen
V četrtem odstavku 94. člena se doda drugi stavek, ki se glasi: »Izvršitelj mora opraviti drugo dražbo ali ponovno prodajo z neposredno pogodbo najpozneje v dveh mesecih po prejemu strankinega obvestila.«.
33. člen
V drugem odstavku 95. člena se besedi »se sestavi« nadomestita z besedama »izvršitelj sestavi«.
34. člen
V 141. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če takrat, ko prejme sklep o izvršbi, na dolžnikovem računu ni sredstev, pred prejemom sklepa pa najmanj tri mesece na dolžnikovem računu ni bilo nobenega priliva sredstev oziroma sredstev v vezavi, organizacija za plačilni promet vrne sklep o izvršbi takoj po prejemu sodišču, ki izvršbo ustavi.«.
V sedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedi »enem letu« nadomestita z besedama »treh mesecih«.
Sedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
35. člen
V četrtem odstavku 163.c člena se za besedo »papirjev« doda vejica in besedilo »ki ne kotirajo na borzi,«.
36. člen
V drugem odstavku 166. člena se črta besedilo »in za samo izvršbo«, za besedo »mestu« pa vejica in besedilo »za samo izvršbo pa vsako posamezno sodišče, na območju katerega je nepremičnina«.
37. člen
V prvem odstavku 185. člena se beseda »prej« nadomesti z besedilom »najpozneje tri delovne dni pred dražbo«.
38. člen
V osmem odstavku 189. člena se za besedo »privolijo« doda besedilo »in dajo izjavo iz četrtega odstavka tega člena«.
39. člen
V tretjem odstavku 191. člena se za besedo »sodišče« doda besedilo »na predlog upnika in glede na okoliščine prodaje pozove na plačilo kupnine drugega oziroma naslednje najboljše kupce, ki v to privolijo in dajo izjavo iz četrtega odstavka 189. člena tega zakona ter jim določi rok za položitev kupnine, ali pa«.
40. člen
V četrtem odstavku 222. člena se beseda »Sodišče« nadomesti z besedo »Izvršitelj«.
41. člen
Drugi odstavek 239.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izvršitelja, ki ga navede upnik v predlogu za izdajo predhodne ali začasne odredbe, določi sodišče, ki vodi postopek zavarovanja.«.
42. člen
V drugem odstavku 277. člena se v drugem stavku za besedo »opraviti« doda besedilo »in o tem sodišču predložiti dokazilo ter ga opozori na posledice iz prvega odstavka 278. člena tega zakona«.
43. člen
V prvem odstavku 278. člena se za besedo »odredbe« doda vejica in besedilo »če sodišču ne predloži dokazila iz drugega odstavka prejšnjega člena«.
44. člen
V petem odstavku 280. člena se besedilo »kjer je sedež okrajnega sodišča, za katero je imenovan« nadomesti z besedilom »določenem v skladu z drugim odstavkom 283. člena tega zakona«.
45. člen
V prvem odstavku 281. člena se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. da ima srednjo tehniško in drugo strokovno ter splošno srednjo izobrazbo;«.
46. člen
Drugi odstavek 283. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Število in sedeže izvršiteljev določi minister, pristojen za pravosodje, tako da pride vsaj en izvršitelj na območje okrožnega sodišča, preostalo število izvršiteljev na območju okrožnega sodišča pa določi glede na število izvršilnih zadev na okrajnih sodiščih na območju posameznega okrožnega sodišča.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Pred razpisom za imenovanje izvršiteljev pridobi minister, pristojen za pravosodje, mnenje predsednika oziroma predsednikov okrajnih sodišč na območju okrožnega sodišča, na katerem naj bi izvršitelj imel svoj sedež, o številu izvršilnih zadev ter o gibanju in stanju zadev izvršbe in zavarovanja na teh sodiščih.«.
V šestem odstavku se za besedo »dobo« črta vejica in doda beseda »in«, za besedo »zaupanja« postavi pika, ostalo besedilo tega odstavka pa se črta.
47. člen
V prvem odstavku 286. člena se v prvi alinei za besedo »izvršitelj« doda vejica, besedi »in priponko« pa nadomestita z besedilom »ki vsebuje oznako izvršitelj, fotografijo izvršitelja, osebno ime izvršitelja, kraj, kjer ima sedež, ter ostale potrebne podatke«.
Doda se nova druga alinea, ki se glasi:
»– priponko izvršitelja, ki vsebuje oznako izvršitelj, osebno ime izvršitelja, kraj, kjer ima sedež, ter ostale potrebne podatke,«.
Sedanja druga in tretja alinea postaneta tretja in četrta alinea.
48. člen
V petem odstavku 287. člena se besedilo »za katerega je bil razrešeni izvršitelj imenovan« nadomesti z besedilom »v katerem je imel sedež razrešeni izvršitelj«.
49. člen
Četrti odstavek 288. člena se črta.
Sedanji peti, šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
50. člen
290. člen se spremeni tako, da se glasi:
»290. člen
(Čas oprave dejanj izvršbe in zavarovanja)
Izvršitelj mora začeti z opravljanjem neposrednih dejanj izvršbe in zavarovanja takoj oziroma najpozneje v 30 dneh po prejemu dokazila o plačilu varščine oziroma po vročitvi sklepa, s katerim je določen za izvršitelja.«.
51. člen
V drugem odstavku 291. člena se beseda »lahko« nadomesti z besedo »mora«, beseda »združi« pa z besedo »združiti«.
52. člen
V prvem odstavku 292. člena se za besedo »pravosodje« črta vejica in besedilo »po predhodnem mnenju zbornice izvršiteljev«. Dodata se drugi in tretji stavek, ki se glasita: »Minister, pristojen za pravosodje, pošlje predlog tarife zbornici izvršiteljev, ki lahko v 30 dneh da pripombe k predlogu. Minister, pristojen za pravosodje, na pripombe ni vezan.«.
53. člen
V tretjem odstavku 294.c člena se v prvem stavku za besedo »pravosodje« doda beseda »in«, besedilo »in okrajno sodišče, kjer ima sedež« pa se črta.
54. člen
V prvem odstavku 295. člena se beseda »vodi« nadomesti z besedilom »za namene vodenja in odločanja v postopkih po tem zakonu, zagotavljanja izvršitev ali zavarovanja upnikove terjatve in namene varstva ter pomoči strankam upravlja«.
V drugem odstavku se beseda »vodijo« nadomesti z besedo »obdelujejo«, prva alinea pa se spremeni tako, da se glasi:
»– osebno ime, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonska številka, naslov elektronske pošte in sedež izvršitelja ter osebno ime, EMŠO, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonska številka, naslov elektronske pošte in davčna številka njegovega namestnika;«.
V drugi alinei se za besedo »namestnika« dodata besedi »datum prisege«. Tretja alinea se črta. Sedanja četrta alinea postane tretja alinea. V peti alinei, ki postane četrta alinea, se podpičje nadomesti s piko. Šesta alinea se črta.
Doda se četrti odstavek, ki se glasi:
»Evidenca iz prvega odstavka tega člena je za namene zagotavljanja izvršitev ali zavarovanja upnikove terjatve in varstva strank glede izvrševanja pooblastil izvršiteljev v delu, ki se nanaša na podatke o osebnem imenu, sedežu, telefonski številki in naslovu elektronske pošte izvršitelja ter namestnika izvršitelja, javna. Za učinkovito izvrševanje namenov iz prejšnjega stavka se evidenca v delu, ki je javna, objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za pravosodje, Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in zbornice izvršiteljev.«.
55. člen
Za 295. členom se doda 295.a člen, ki se glasi:
»295.a člen
(Evidenca izkaznic, priponk in pečatov)
Ministrstvo za pravosodje za namene varnosti pravnega prometa ter preverjanja istovetnosti izvršiteljev in namestnikov izvršiteljev pri opravljanju njihove službe upravlja evidence izkaznic, priponk in pečatov izvršiteljev in namestnikov izvršiteljev.
V evidenci izkaznic se obdelujejo naslednji podatki:
– tekoča številka izkaznice;
– osebno ime, sedež in evidenčna številka izvršitelja oziroma osebno ime in evidenčna številka namestnika izvršitelja ter osebno ime in sedež izvršitelja, katerega namestnik je;
– datum naročila izkaznice in datum izdaje izkaznice izvršitelju oziroma namestniku izvršitelja;
– datum, ko je bila izkaznica vzeta iz uporabe, kratko navedbo razloga, datum uničenja oziroma datum, ko je ministrstvo prejelo obvestilo o izgubi izkaznice.
V evidenci priponk se obdelujejo naslednji podatki:
– tekoča številka priponke;
– osebno ime in sedež ter evidenčna številka izvršitelja, ki priponko uporablja oziroma osebno ime in evidenčna številka namestnika izvršitelja ter osebno ime in sedež izvršitelja, katerega namestnik je;
– datum naročila priponke in datum izdaje priponke izvršitelja oziroma namestnika izvršitelja;
– matrica priponke;
– datum, ko je priponka vzeta iz uporabe s kratko navedbo razloga, datum uničenja oziroma datum, ko je ministrstvo prejelo obvestilo o izgubi priponke.
V evidenci pečatov se obdelujejo naslednji podatki:
– tekoča številka pečata (evidenčna številka);
– datum naročila pečata in datum izdaje pečata izvršitelju;
– odtis pečata;
– osebno ime in sedež izvršitelja, ki pečat uporablja;
– datum, ko je pečat vzet iz uporabe s kratko navedbo razloga in datum uničenja pečata.«.
56. člen
V prvem odstavku 297.a člena se beseda »opravljata« nadomesti z besedo »opravlja«, črta se besedilo »okrajnega in okrožnega«, besedilo »na območju katerega ima izvršitelj sedež« pa nadomesti z besedilom »ki je imenovalo izvršitelja«.
V drugem odstavku se črta besedilo »okrajnega in okrožnega«, beseda »opravljata« pa nadomesti z besedo »opravlja«.
57. člen
V drugem odstavku 297.b člena se črta besedilo »okrajnega, okrožnega ali višjega«, besedilo »na območju katerega ima izvršitelj sedež« pa nadomesti z besedilom »ki je imenovalo izvršitelja«.
58. člen
V prvem odstavku 297.c člena se besedilo »predsedniku okrajnega sodišča, na območju katerega ima sedež« nadomesti z besedilom »predsedniku oziroma predsednikom okrajnih sodišč, ki so ga imenovali«.
59. člen
V prvem odstavku 297.č člena se za besedo »pravosodje« črta vejica in besedilo »po predhodnem mnenju zbornice izvršiteljev«. Dodata se drugi in tretji stavek, ki se glasita: »Minister, pristojen za pravosodje, pošlje predlog meril zbornici izvršiteljev, ki lahko v 30 dneh da pripombe k predlogu. Minister, pristojen za pravosodje, na pripombe ni vezan.«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »predsedniku okrajnega, okrožnega in višjega sodišča, na območju katerega ima izvršitelj sedež in«, za besedo »zbornici« pa doda vejica in besedilo »na zahtevo pa tudi predsednikom sodišč, ki so izvršitelja imenovali«.
60. člen
V 298.b členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Denarna kazen se sme izreči v znesku od 50.000 do 500.000 tolarjev.«.
61. člen
V prvem odstavku 298.č člena se 1. točka črta.
Sedanje 2., 3., 4. in 5. točka postanejo 1., 2., 3. in 4. točka.
V sedanji 6. točki, ki postane 5. točka, se za besedo »varščine« doda besedilo »oziroma po vročitvi sklepa, s katerim je določen za izvršitelja«.
Sedanje 7., 8., 9., 10. in 11. točka postanejo 6., 7., 8., 9. in 10. točka.
V sedanji 12. točki, ki postane 11. točka, se pika nadomesti s podpičjem.
Dodata se nova 12. in 13. točka, ki se glasita:
»12. če izvršitelj ne opravi druge dražbe ali ponovne prodaje z neposredno pogodbo najpozneje v dveh mesecih po prejemu upnikovega obvestila;
13. če izvršitelj načina in datuma prodaje stvari ne določi in zabeleži v rubežnem zapisniku takoj po opravljenem rubežu oziroma po prejemu sklepa o prodaji stvari.«.
62. člen
V četrtem odstavku 298.d člena se v prvem stavku besedilo »ki je pristojno za območje okrajnega sodišča, za katero je izvršitelj imenovan« nadomesti z besedilom »na katerem ima izvršitelj sedež«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
63. člen
Minister, pristojen za pravosodje, ob tehnični izpolnitvi pogojev za vlaganje po elektronski poti objavi seznam vlog in drugih pisanj ter rok, od katerega je mogoče vloge in pisanja s seznama vlagati po elektronski poti.
64. člen
Predlogi za izvršbo in predlogi za nasprotno izvršbo se do uveljavitve podzakonskega predpisa iz tretjega odstavka 40. člena in tretjega odstavka 67. člena zakona vlagajo po določbah zakona, ki so veljale do uveljavitve tega zakona.
Ne glede na prejšnji odstavek se od uveljavitve tega zakona uporabljata peti in šesti odstavek 40. člena zakona.
65. člen
Postopki, v katerih je bil predlog za izvršbo oziroma predlog za nasprotno izvršbo vložen pred uveljavitvijo podzakonskega predpisa iz tretjega odstavka 40. člena in tretjega odstavka 67. člena zakona, se nadaljujejo in dokončajo po določbah zakona, ki so veljale do uveljavitve tega zakona.
66. člen
Drugi odstavek 44. člena zakona in določba o navedbi krajevno pristojnega sodišča v sklepu o izvršbi iz četrtega odstavka 44. člena zakona se začneta uporabljati z dnem, ko začneta veljati podzakonska predpisa iz tretjega odstavka 40. člena in tretjega odstavka 67. člena zakona.
67. člen
V postopkih, v katerih je bil do dneva uveljavitve tega zakona že izdan sklep o določitvi izvršitelja po določbah zakona, ki so veljale do uveljavitve tega zakona, opravijo neposredna dejanja izvršbe in zavarovanja izvršitelji, ki so bili določeni s sklepom o določitvi izvršitelja. Tudi za te primere se uporablja deveti odstavek 44.a člena zakona.
V postopkih, v katerih do dneva uveljavitve tega zakona sklep o določitvi izvršitelja še ni izdan, upnik izvršitelja navede v roku, ki ga določi sodišče v pozivu, v katerem ga opozori, da bo sklep o izvršbi v celoti ali delno s sklepom razveljavilo, ali ne bo opravilo posameznega dejanja izvršbe, če v tem roku ne bo navedel izvršitelja. Zoper sklep, s katerim se sklep o izvršbi v celoti ali delno razveljavi ali se odloči, da se posamezno dejanje izvršbe ne bo opravilo, ni pritožbe.
68. člen
Določba o opozorilu na pravne posledice iz tretjega odstavka 58. člena zakona in tretji odstavek 58. člena zakona se pričneta uporabljati z dnem, ko začneta veljati podzakonska predpisa iz tretjega odstavka 40. člena in tretjega odstavka 67. člena zakona.
69. člen
Če je od rubeža oziroma, v primeru iz drugega odstavka 81. člena zakona, od dne, ko je upnik predlagal prodajo stvari do uveljavitve tega zakona preteklo že tri mesece, prodaja pa še ni bila opravljena, mora biti prodaja opravljena v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
70. člen
V izvršilnih zadevah, v katerih je izvršitelj na dan uveljavitve tega zakona že opravil rubež, ni pa še določil načina in datuma prodaje stvari, mora način in datum prodaje stvari določiti in zabeležiti v rubežnem zapisniku v enem mesecu od uveljavitve tega zakona. Izvršitelj obvesti stranke o načinu in datumu prodaje stvari s posebnim obvestilom.
V primeru iz drugega odstavka 81. člena zakona način in datum prodaje stvari določi in zabeleži v rubežnem zapisniku izvršitelj v skladu drugim odstavkom 93. člena zakona.
71. člen
Če sta od prejema strankinega obvestila iz četrtega odstavka 94. člena zakona do uveljavitve tega zakona pretekla že dva meseca, druga dražba ali ponovna prodaja z neposredno pogodbo pa ni bila opravljena, mora izvršitelj opraviti drugo dražbo ali ponovno prodajo z neposredno pogodbo najpozneje v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona.
72. člen
V postopkih, v katerih je bil do dneva uveljavitve tega zakona že izdan sklep o izvršbi, je v primeru, da ležijo nepremičnine na območju različnih sodišč, za samo izvršbo krajevno pristojno sodišče po določbah zakona, ki so veljale do uveljavitve tega zakona.
73. člen
Drugi odstavek 291. člena zakona se uporablja tudi v izvršilnih zadevah, ki jih je izvršitelj prejel do uveljavitve tega zakona, če sklep o poplačilu še ni bil izdan.
74. člen
Minister, pristojen za pravosodje, izda podzakonski predpis iz tretjega odstavka 40. člena in tretjega odstavka 67. člena zakona v enem letu od uveljavitve tega zakona.
75. člen
Ne glede na določbe Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo) se do uveljavitve sprememb zakona, ki ureja sodne takse, in se nanašajo na plačilo sodnih taks v izvršilnem postopku, za predlog za izvršbo, v katerem je navedeno eno sredstvo izvršbe, plača taksa v višini 20 eurov, za predlog za izvršbo, v katerem sta navedeni dve ali več sredstev izvršbe, se za drugo in vsako nadaljnje navedeno sredstvo izvršbe plača dodatna taksa v višini 5 eurov, za predlog upnika po tretjem odstavku 34. člena zakona pa taksa v višini 6 eurov za vsako predlagano sredstvo oziroma predmet izvršbe.
Ne glede na določbe Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo) se do uveljavitve sprememb zakona, ki ureja sodne takse in se nanašajo na plačilo sodnih taks v izvršilnem postopku, za sklep o izvršbi, za sklep o ugovoru zoper sklep o izvršbi in za sklep o predlogu za odlog izvršbe, plača taksa v višini 20 eurov, za sklep, s katerim sodišče odloči o predlogu upnika po tretjem odstavku 34. člena zakona in za sklep o ugovoru zoper sklep, s katerim sodišče odloči o predlogu upnika po tretjem odstavku 34. člena zakona, pa taksa v višini 6 eurov.
Ne glede na določbe Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo) se do uveljavitve sprememb zakona, ki ureja sodne takse in se nanašajo na plačilo sodnih taks v izvršilnem postopku, za ugovor zoper sklep o izvršbi plača taksa v višini 20 eurov, za ugovor zoper sklep, s katerim sodišče odloči o predlogu upnika po tretjem odstavku 34. člena zakona, pa 6 eurov.
Ne glede na določbe Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo) se do uveljavitve sprememb zakona, ki ureja sodne takse in se nanašajo na plačilo sodnih taks v izvršilnem postopku, za pritožbo zoper sklepe iz drugega odstavka tega člena plača taksa v višini 80 eurov, za odgovor na pritožbo pa 20 eurov.
76. člen
Ne glede na tar. št. 27 in tar. št. 39 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 67/03 in 70/03 – popr.) je do uveljavitve sprememb Odvetniške tarife, ki se nanašajo na plačilo storitev odvetnikov v izvršilnem postopku, odvetnik v izvršilnem postopku za vložitev predloga za izvršbo upravičeni do plačila v višini 80 eurov.
77. člen
75. in 76. člen tega zakona se začneta uporabljati z dnem, ko začneta veljati podzakonska predpisa iz tretjega odstavka 40. člena in tretjega odstavka 67. člena zakona.
78. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 712-01/96-2/58
Ljubljana, dne 27. oktobra 2006
EPA 1031-IV
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti