Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006

Kazalo

4904. Zakon o morskem ribištvu (ZMR-2), stran 11973.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o morskem ribištvu (ZMR-2)
Razglašam Zakon o morskem ribištvu (ZMR-2), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. oktobra 2006.
Št. 001-22-158/06
Ljubljana, dne 6. novembra 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O MORSKEM RIBIŠTVU (ZMR-2)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
(1) Ta zakon ureja morsko ribištvo kot upravljanje ribolovnih virov v morju in omogoča izvajanje skupne ribiške politike na področju ohranjanja, upravljanja in izkoriščanja ribolovnih virov, pogojev dostopa do ribolovnih virov, strukturnih ukrepov, nadzora, tržne ureditve ter mednarodnih odnosov s področja ribištva v skladu s predpisi Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: predpisi Skupnosti).
(2) Ta zakon vsebinsko povzema Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatnih tipov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L št. 206 z dne 22. 7. 1992, str. 7, z vsemi spremembami).
2. člen
(namen zakona)
Namen tega zakona je urejanje tistega dela skupne ribiške politike Evropske skupnosti, ki je v pristojnosti Republike Slovenije.
3. člen
(ribolovni viri)
Ribolovni viri so prostoživeči morski organizmi: ribe, raki, mehkužci ter druge vodne živali in rastline, ki so predmet upravljanja (v nadaljnjem besedilu: ribe).
4. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. gojitev morskih organizmov je gojitev po tem zakonu in po predpisih o ohranjanju narave, ki je namenjena dajanju v promet;
2. ribolovna dovolilnica je dovoljenje za rekreacijski ribolov;
3. ribiška oprema je oprema, s katero se izvajajo športni ribolov, rekreacijski ribolov in ribolov za znanstvene, raziskovalne in izobraževalne namene;
4. ribolovno orodje je orodje, s katerim se izvajata gospodarski ribolov in ribolov za znanstvene, raziskovalne in izobraževalne namene;
5. ribolovni rezervat je območje namenjeno varstvu rib;
6. ribička oziroma ribič (v nadaljnjem besedilu: ribič) – fizična oseba je posameznik, ki ima pravico izvajati gospodarski ribolov.
5. člen
(uporaba zbirk podatkov)
(1) Za potrebe izvajanja tega zakona in predpisov Skupnosti lahko ministrstvo, pristojno za morsko ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), pridobiva in uporablja podatke, ki jih v okviru predpisanih zbirk podatkov vodijo državni organi, javni zavodi in agencije, koncesionarji ter drugi pooblaščeni organi, in se nanašajo na:
– zbirke statističnih podatkov v morskem ribištvu (v nadaljnjem besedilu: ribištvo);
– podatke v veterini v zvezi z ribištvom;
– podatke o pomorstvu v zvezi z ribištvom;
– podatke o plovbi v zvezi z ribištvom;
– podatke o morju v zvezi z ribištvom;
– podatke o graditvi objektov v zvezi z ribištvom;
– podatke o varstvu okolja in ohranjanju narave v zvezi z ribištvom;
– druge podatke v ribištvu.
(2) Upravljavci zbirk podatkov pošljejo ministrstvu podatke brezplačno, zaračunajo pa lahko neposredne materialne stroške za potrebne dodatne izvode.
(3) Podatke iz prvega odstavka tega člena, ki imajo naravo osebnih podatkov, pošljejo upravljavci zbirk podatkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
6. člen
(posebno varstvo države)
(1) Ribe so naravni vir pod posebnim varstvom države skladno s predpisi Republike Slovenije in Skupnosti.
(2) Ribe, ki so lahko predmet ribolova, nabiranja ali gojitve predpiše Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
7. člen
(upravljanje rib)
(1) Upravljanje rib obsega: načrtovanje na področju upravljanja rib, določanje ribolovnih območij za gojitev rib, določanje pravil za trajnostno rabo rib, naloge v zvezi z ohranjanjem ugodnega stanja rib in doseganja dobrega ekološkega stanja, izdajanje dovoljenj za gospodarski in negospodarski ribolov ter dovolilnic za prostočasni ribolov, gojenje in nabiranje morskih organizmov, vodenje predpisanih evidenc, seznamov in poročanje, določanje mest prve prodaje in iztovora rib, javne službe, financiranje, status za zavarovanje ribičev – fizičnih oseb, nadzor ter druga, z ribištvom povezana vprašanja.
(2) Upravljanje rib je v pristojnosti države.
8. člen
(trajnostna raba rib in ribolov)
(1) Trajnostna raba rib je izvajanje ribolova na način in v času, da se z naravnim samoobnavljanjem ali z določenimi ukrepi upravljanja rib dolgoročno ohranjajo ribe ter se pri tem ne poslabšuje ugodno stanje rastlinskih in živalskih vrst.
(2) Ribolov je lovljenje rib in se izvaja v skladu s tem zakonom.
(3) Ribolov obsega gospodarski ribolov, ki je pridobitna dejavnost in negospodarski ribolov, ki je nepridobitna dejavnost in je namenjen znanstvenemu in raziskovalnemu delu ter prostočasnemu ribolovu.
(4) Gospodarski ribolov se izvaja na podlagi veljavnega dovoljenja za gospodarski ribolov in posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov.
(5) Negospodarski ribolov se izvaja na podlagi veljavnega dovoljenja za negospodarski ribolov ali veljavne ribolovne dovolilnice.
II. GOSPODARSKI RIBOLOV
9. člen
(program ribištva)
(1) Program ribištva je izdelan v skladu s predpisi Skupnosti in vsebuje:
– oceno stanja na področju ribištva;
– določitev ribolovnih možnosti, ki zagotavljajo trajnostno rabo rib;
– cilje in usmeritve za varstvo in trajnostno rabo rib;
– naloge in ukrepe za doseganje ciljev upravljanja rib;
– oceno pričakovanih učinkov in potrebnih javno finančnih sredstev za doseganje ciljev;
– nosilce posameznih nalog in
– druge za upravljanje rib pomembne vsebine.
(2) Program ribištva na predlog ministrstva sprejme vlada.
(3) Program se izdela za obdobje, ki ga določajo predpisi Skupnosti.
10. člen
(zagotavljanje trajnostne rabe rib)
(1) Na podlagi programa iz prejšnjega člena, ki zagotavlja trajnostno rabo rib, dovoljenje za gospodarski ribolov in posebno dovoljenje za gospodarski ribolov na podlagi vloge izda ministrica oziroma minister (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojen za morsko ribištvo.
(2) Če število že izdanih dovoljenj za gospodarski ribolov presega s programom ribištva določene ribolovne možnosti, ki zagotavljajo trajnostno rabo rib, se novo dovoljenje ne izda.
(3) Dovoljenja za gospodarski ribolov se izda na podlagi časovnega zaporedja prispelih vlog.
(4) Ukrepe za zagotavljanje trajnostne rabe rib podrobneje predpiše minister.
11. člen
(dovoljenje za gospodarski ribolov)
(1) Dovoljenje za gospodarski ribolov lahko dobi pravna ali fizična oseba ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik registrirana za opravljanje dejavnosti ribolova v skladu s predpisi;
– da fizična oseba, ki želi pridobiti status ribiča – fizične osebe po tem zakonu ni lastnica ali solastnica gospodarske družbe ali ni vpisana v register samostojnih podjetnikov posameznikov, ni uživalka pokojnine in pisno izjavi, da bo opravljala izključno gospodarski ribolov;
– da je fizična oseba strokovno usposobljena za gospodarski ribolov v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije, oziroma da ima pravna oseba vsaj eno osebo, ki je strokovno usposobljena za gospodarski ribolov skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije;
– da razpolaga z ribiškim plovilom, vpisanim pri organu, pristojnem za pomorstvo;
– da ji s pravnomočno odločbo sodišča ali pristojnega organa za odločanje o prekrških ni prepovedano izvajanje gospodarskega ribolova;
– da ji dovoljenje za gospodarski ribolov ni bilo trajno odvzeto v skladu s drugim odstavkom 14. člena tega zakona.
(2) Vloga za pridobitev dovoljenja za gospodarski ribolov mora vsebovati dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka razen tistih, ki se vodijo v uradnih evidencah.
(3) O izdanih dovoljenjih za gospodarski ribolov se vodi seznam.
(4) Vsebino in obliko vloge, vsebino in obliko dovoljenj za gospodarski ribolov ter vsebino in način vodenja seznama izdanih dovoljenj za gospodarski ribolov podrobneje predpiše minister.
12. člen
(veljavnost dovoljenja za gospodarski ribolov)
Dovoljenje za gospodarski ribolov se izda za nedoločen čas.
13. člen
(prenehanje veljavnosti dovoljenja za gospodarski ribolov)
(1) Dovoljenje za gospodarski ribolov preneha veljati:
– s smrtjo fizične osebe;
– s prenehanjem pravne osebe;
– s prenehanjem samostojnega podjetnika posameznika;
– s prenehanjem opravljanja dejavnosti gospodarskega ribolova;
– ob upokojitvi ribiča – fizične osebe;
– ob spremembi podatkov, ki so vpisani na dovoljenju za gospodarski ribolov;
– z izpisom fizične osebe iz evidence ribičev – fizičnih oseb po tem zakonu;
– s prenehanjem registracije oziroma namembnosti ribiškega plovila;
– ob izpisu ribiškega plovila iz registra ribiških plovil Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Skupnost);
– ob prenehanju izpolnjevanja pogojev za pridobitev dovoljenja za gospodarski ribolov iz 11. člena tega zakona.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka, razen prve alinee, mora imetnica oziroma imetnik (v nadaljnjem besedilu: imetnik) dovoljenja za gospodarski ribolov o nastalih spremembah obvestiti ministrstvo v treh delovnih dneh od nastale spremembe.
(3) Veljavnost dovoljenja za gospodarski ribolov iz razlogov, navedenih v prvem odstavku tega člena, po uradni dolžnosti z odločbo prekliče minister.
14. člen
(začasen ali trajen odvzem dovoljenja
za gospodarski ribolov)
(1) Dovoljenje za gospodarski ribolov minister po uradni dolžnosti z odločbo začasno ali trajno odvzame v primeru hujših kršitev predpisov Skupnosti, za katere je določen obvezen ukrep začasnega ali trajnega odvzema dovoljenja za gospodarski ribolov.
(2) Dovoljenje za gospodarski ribolov se trajno odvzame tudi v primeru storitve tretjega zaporednega prekrška, za katerega je predpisan začasni odvzem po predpisih Skupnosti.
(3) O ugotovljenih hujših kršitvah iz prvega odstavka tega člena ribiška inšpektorica oziroma inšpektor (v nadaljnjem besedilu: ribiški inšpektor) obvesti ministrstvo.
15. člen
(začasna prepoved gospodarskega ribolova)
Minister lahko na določenem območju oziroma za določene vrste rib začasno prepove opravljanje gospodarskega ribolova, če Skupnost ugotovi neusklajenost ribolova z ribolovnimi možnostmi, ki zagotavljajo trajnostno rabo rib.
16. člen
(začasen preklic dovoljenja za gospodarski ribolov)
(1) Minister lahko na podlagi pisne vloge imetnika dovoljenja za gospodarski ribolov za določeno obdobje z odločbo začasno prekliče veljavnost dovoljenja za gospodarski ribolov.
(2) Preklicano dovoljenje za gospodarski ribolov iz prejšnjega odstavka se deponira na zavodu.
17. člen
(posebno dovoljenje za gospodarski ribolov)
(1) Posebno dovoljenje za gospodarski ribolov je dovoljenje za gospodarski ribolov v območjih in primerih, kjer in ko gospodarski ribolov v skladu s tem zakonom in predpisi Skupnosti sicer ni dovoljen.
(2) Posebno dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda:
– ob pojavu zimskih jat rib;
– ob množičnem pojavu rib v območju bližje obali.
(3) Posebno dovoljenje za gospodarski ribolov se izda na podlagi predpisane vloge, veljavnega dovoljenja za gospodarski ribolov in pozitivnega strokovnega mnenja javnega Zavoda za ribištvo Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod).
(4) V posebnem dovoljenju se določijo način, pogoji in čas izvajanja ribolova.
(5) O izdanih posebnih dovoljenjih za gospodarski ribolov se vodi seznam, ki vsebuje:
– osebno ime oziroma firmo imetnika posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov;
– številko in datum izdaje posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov;
– način ribolova.
(6) Vsebino in obliko vloge, zahtevane elemente strokovnega mnenja zavoda, obliko in vsebino posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov, obliko, vsebino ter način vodenja seznama izdanih posebnih dovoljenj za gospodarski ribolov podrobneje predpiše minister.
18. člen
(razlogi za prenehanje veljavnosti in preklic posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov)
(1) Posebno dovoljenje za gospodarski ribolov preneha veljati s prenehanjem veljavnosti dovoljenja za gospodarski ribolov. Posebno dovoljenje za gospodarski ribolov preneha veljati tudi s potekom časa, za katerega je bilo izdano.
(2) Veljavnost posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov se prekliče, če imetnik posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov ne izvaja ribolova v skladu z načini, pogoji in časom, določenimi v posebnem dovoljenju za gospodarski ribolov.
(3) O ugotovljenih kršitvah ribolova ribiški inšpektor obvesti ministrstvo.
(4) Minister po uradni dolžnosti z odločbo prekliče veljavnost posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov.
(5) O preklicanih posebnih dovoljenjih za gospodarski ribolov se vodi seznam, ki vsebuje:
– osebno ime oziroma firmo imetnika posebnega dovoljenja;
– številko in datum preklica odvzema posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov;
– način ribolova.
(6) Vsebino, obliko in način vodenja seznama preklicanih posebnih dovoljenj za gospodarski ribolov podrobneje predpiše minister.
19. člen
(prepovedi in zahteve pri izvajanju gospodarskega ribolova)
(1) Pri izvajanju gospodarskega ribolova je prepovedano:
1. loviti ribe z vlečnimi mrežami bližje kot 200 metrov od stoječih mrež, ki so predpisano označene;
2. loviti ribe bližje kot 300 metrov do ribiškega plovila, ko ta sveti ali izvaja ribolov z obkroževalno mrežo;
3. postaviti stoječe mreže bližje kot 200 metrov od že položenih stoječih mrež;
4. izvajati ribolov bližje kot 150 metrov od objektov, namenjenih gojitvi morskih organizmov;
5. uporaba vseh vrst strgač v notranjih morskih vodah ter teritorialnih vodah Republike Slovenije;
6. loviti ribe v pristaniščih;
7. loviti ribe na področjih, označenih za izvedbo športnih ribolovnih tekmovanj;
8. loviti ribe z razstrelivi in strupi;
9. uporabljati naprave, ki omogočajo dihanje pod vodo.
(2) Oseba, ki izvaja gospodarski ribolov, mora imeti dokazilo o strokovni usposobljenosti v času ribolova na plovilu.
(3) Plovilo, s katerega se izvaja športni ali rekreacijski ribolov, ne sme ovirati ribiškega plovila, kadar ta izvaja gospodarski ribolov.
(4) Na ribiškem plovilu smejo biti samo tisti tipi ribolovnih orodij, s katerimi se izvaja ribolov in ki so navedeni v dovoljenju za gospodarski ribolov in posebnem dovoljenju za gospodarski ribolov.
20. člen
(evidenca ribiških plovil in označevanje ribolovnih orodij)
(1) Evidenco ribiških plovil vodi zavod v skladu s predpisi Skupnosti.
(2) Ribolovna orodja morajo biti pravilno označena.
(3) Pravila za vpis in izpis ribiških plovil iz evidence ribiških plovil ter označevanje ribolovnih orodij podrobneje predpiše minister.
III. GOJENJE IN NABIRANJE MORSKIH ORGANIZMOV
21. člen
(gojenje morskih organizmov)
Območja za gojenje morskih organizmov določi minister v soglasju z ministrom, pristojnim za vode in ohranjanje narave.
22. člen
(nabiranje školjk)
(1) Školjke lahko nabira vsaka oseba, ki ima veljavno dovoljenje za gospodarski ribolov.
(2) Način nabiranja školjk in dnevno količino nabranih školjk predpiše minister.
23. člen
(register objektov)
(1) Register objektov, namenjenih za gojitev morskih organizmov, je sestavni del ribiškega katastra in ga vodi zavod.
(2) Register iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– osebno ime imetnika vodne pravice za gojitev morskih organizmov;
– ime in sedež firme – imetnice vodne pravice za gojitev morskih organizmov;
– gojitveno kapaciteto;
– vrste gojenih morskih organizmov;
– lokacijo objekta in
– druge za ribištvo pomembne podatke.
(3) Podatki iz prve alinee prejšnjega odstavka, ki imajo naravo osebnih podatkov, se zbirajo, obdelujejo in pošiljajo v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.
(4) Podrobnejšo vsebino registra objektov, namenjenih za gojitev morskih organizmov, predpiše minister.
IV. MESTA PRVE PRODAJE IN MESTA IZTOVORA RIB
24. člen
(mesta prve prodaje rib in mesta iztovora rib)
(1) Mesta prve prodaje rib, ki izpolnjujejo pogoje za promet z ribami in ribiškimi proizvodi, in mesta iztovora rib določi minister.
(2) Ribiči morajo voditi seznam prve prodaje rib.
(3) Obliko in način vodenja seznama prve prodaje rib podrobneje predpiše minister.
V. NEGOSPODARSKI RIBOLOV
25. člen
(ribolov za znanstvene, raziskovalne
in izobraževalne namene)
(1) Ribolov za znanstvene, raziskovalne in izobraževalne namene se izvaja na podlagi dovoljenja za negospodarski ribolov, ki se izda za čas izvajanja posamezne znanstvene, raziskovalne in izobraževalne naloge.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka izda minister na podlagi vloge, s katero prosilka oziroma prosilec (v nadaljevanju: prosilec) izkaže upravičenost ribolova za znanstvene, raziskovalne in izobraževalne namene. Prosilec mora k vlogi priložiti mnenje zavoda.
(3) Izvajalec ribolova mora imeti dovoljenje za negospodarski ribolov pri sebi.
(4) Minister v dovoljenju iz prvega odstavka tega člena določi načine, pogoje in čas izvajanja ribolova.
(5) O izdanih dovoljenjih za negospodarski ribolov ministrstvo vodi seznam, ki vsebuje:
– osebno ime oziroma firmo imetnika dovoljenja za negospodarski ribolov;
– številko in datum izdaje dovoljenja za negospodarski ribolov;
– način ribolova.
(6) Ne glede na določbo 5. točke prvega odstavka 19. člena tega zakona lahko minister na podlagi vloge in utemeljenega strokovnega mnenja zavoda z odločbo, izdano v upravnem postopku, dovoli uporabo strgač za znanstvene, raziskovalne in izobraževalne namene.
26. člen
(prostočasni ribolov)
(1) Prostočasni ribolov je športni ribolov in rekreacijski ribolov.
(2) Športni ribolov se izvaja s predpisano ribiško opremo na podlagi letnega dovoljenja za športni ribolov do dovoljene količine dnevnega ulova.
(3) Rekreacijski ribolov se izvaja z dnevno ali tedensko ribolovno dovolilnico ter s predpisano ribiško opremo.
(4) Dovoljenja iz drugega odstavka tega člena in dnevno ali tedensko ribolovno dovolilnico iz prejšnjega odstavka mora imeti oseba ob izvajanju prostočasnega ribolova vedno pri sebi.
(5) Za letno dovoljenje za športni ribolov in dnevno ali tedensko dovolilnico se plačuje pristojbina, ki jo določi minister in je prihodek proračuna Republike Slovenije.
(6) Minister določi višino stroškov za izdajo letnih dovoljenj za športni ribolov in ribolovno dovolilnico, ki jih sme zaračunati nosilec javnega pooblastila za izdajo letnega dovoljenja za športni ribolov ali za ribolovno dovolilnico.
(7) Za prostočasni ribolov z obale, letno dovoljenje za športni ribolov in ribolovna dovolilnica nista potrebna.
(8) O količinah in vrstah rib, ulovljenih s prostočasnim ribolovom, se vodi seznam.
(9) Ribiško opremo, način prostočasnega ribolova, vodenje seznama ulova in dovoljeno količino dnevnega ulova podrobneje predpiše minister.
27. člen
(prepovedi pri izvajanju prostočasnega ribolova)
Pri izvajanju prostočasnega ribolova je prepovedano:
1. dajati ulov v promet;
2. izvajati ribolov bližje kot 50 metrov od stoječih mrež, ki so pravilno označene;
3. loviti nedorasle ribe;
4. nabirati školjke;
5. uporabljati trnek trojček na poteg;
6. uporabljati naprave za dihanje pod vodo.
28. člen
(športni ribolov s podvodno puško)
(1) Športni ribolov s podvodno puško se izvaja v okviru društev za športni ribolov na morju, ki so člani zveze društev za športni ribolov na morju.
(2) Športni ribolov s podvodno puško je dovoljen samo na podlagi letnega dovoljenja za športni ribolov s podvodno puško na predpisan način in do dovoljene količine dnevnega ulova.
(3) Za letno dovoljenje za športni ribolov s podvodno puško se plačuje pristojbina, ki jo določi minister, in je prihodek proračuna Republike Slovenije. Minister določi višino stroškov za izdajo letnega dovoljenj za športni ribolov s podvodno puško, ki jih sme zaračunati nosilec javnega pooblastila za izdajo letnega dovoljenja za športni ribolov s podvodno puško.
(4) Način izvajanja športnega ribolova s podvodno puško, vodenje seznama ulova in dovoljeno količino dnevnega ulova predpiše minister.
29. člen
(prepovedi pri izvajanju športnega ribolova
s podvodno puško)
Pri izvajanju športnega ribolova s podvodno puško je prepovedan:
1. ribolov med sončnim zahodom in sončnim vzhodom;
2. ribolov z uporabo aparatov, ki omogočajo dihanje pod vodo;
3. ribolov s plovilom, ki je opremljeno s podvodno puško in napravo, ki omogoča dihanje pod vodo;
4. ribolov v območjih, zavarovanih s tem zakonom ali z drugimi predpisi, po katerih ribolov ni dovoljen.
VI. JAVNO POOBLASTILO ZA IZVAJANJE NALOG
V RIBIŠTVU
30. člen
(podelitev javnega pooblastila)
(1) Pravnim in fizičnim osebam, ki delujejo na področju ribištva, lahko minister v skladu z določbami zakona, ki ureja državno upravo, na podlagi javnega natečaja, za določen čas z odločbo podeli javno pooblastilo za izvajanje naslednjih nalog:
– vodenje in vzdrževanje predpisanih evidenc in seznamov po tem zakonu ter nadzornega in informacijskega sistema ribištva v skladu s predpisi Skupnosti;
– biološko vzorčenje ulova;
– zbiranje predpisanih podatkov v zvezi z nalogami, ki jih opravlja na podlagi javnega pooblastila in jih nato posreduje zavodu;
– izdajanje letnih dovoljenj za športni ribolov;
– izdajanje dnevnih in tedenskih ribolovnih dovolilnic za rekreacijski ribolov;
– izdajanje letnih dovoljenj za športni ribolov s podvodno puško.
(2) Za pridobitev javnega pooblastila mora pravna ali fizična oseba izpolnjevati naslednje pogoje:
– deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev javnega pooblastila;
– ima dejavnost za izvajanje nalog na podlagi javnega pooblastila opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu;
– ima strokovno usposobljen kader za izvajanje javnega pooblastila;
– ima vzpostavljeno potrebno infrastrukturo za učinkovito izvajanje javnega pooblastila.
(3) Natančnejše pogoje, kriterije, merila in postopek za podelitev javnega pooblastila podrobneje določi minister.
31. člen
(odvzem javnega pooblastila)
(1) Nosilcu javnega pooblastila se odvzame javno pooblastilo, če:
– so s pravnomočno odločbo pristojnega organa ugotovljene nepravilnosti pri njegovem poslovanju v zvezi z izvajanjem javnega pooblastila po tem zakonu;
– ne izpolnjuje več predpisanih pogojev;
– se pri izvajanju nadzora nad izvajanjem javnega pooblastila ugotovijo večje nepravilnosti.
(2) O odvzemu javnega pooblastila odloči minister z odločbo.
VII. RIBOLOVNA REZERVATA
32. člen
(ribolovna rezervata)
(1) Za varstvo rib po tem zakonu sta namenjena ribolovna rezervata, in sicer:
– portoroški ribolovni rezervat, ki obsega notranji del Piranskega zaliva s pripadajočimi solinami in
– strunjanski ribolovni rezervat, ki obsega morje ob obali ob rtiču Strunjan in notranji del Strunjanskega zaliva s pripadajočo laguno ter solinami.
(2) Gospodarski ribolov v ribolovnih rezervatih je prepovedan.
(3) Prostočasni ribolov v ribolovnih rezervatih je prepovedan.
(4) Ne glede na določbi drugega in tretjega odstavka tega člena in pod pogojem, da ni v nasprotju s predpisi ki urejajo ohranjanja narave, je v ribolovnih rezervatih dovoljen:
– izlov zimskih jat cipljev na podlagi posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov in
– prostočasni ribolov z obale.
VIII. NEPOSREDNO OPRAVLJANJE NALOG
33. člen
(neposredno opravljanje nalog)
Upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na trajnostno rabo rib, opravlja ministrstvo neposredno na območjih upravnih enot Koper, Izola in Piran.
IX. JAVNA SLUŽBA V RIBIŠTVU
34. člen
(naloge javne službe v ribištvu)
(1) Za izvajanje tega zakona in predpisov Skupnosti opravlja zavod:
– vodenje evidence ribiških plovil;
– vodenje evidence ribičev – fizičnih oseb za socialno zavarovanje;
– zbiranje predpisanih podatkov;
– raziskovanje ribolovnih virov;
– spremljanje stanja za zagotavljanje trajnostne rabe rib in ribolovnih možnosti,
– monitoring populacij rib in monitoring rib kot elementa ekološkega stanja voda po predpisih o varstvu okolja in voda ter določbah tega zakona in
– poročanje državnim organom, organom Skupnosti in organom mednarodnih organizacij s področja ribištva, katerih članica je Republika Slovenija.
(2) Naloge iz prejšnjega odstavka izvaja zavod kot javno službo.
(3) Podrobnejše opredelitve in predviden obseg nalog iz prvega odstavka tega člena se določijo v letnem programu in finančnem načrtu dela zavoda, ki ga potrdi vlada.
X. FINANCIRANJE V RIBIŠTVU
35. člen
(zagotavljanje sredstev)
(1) V proračunu Republike Slovenije se po tem zakonu zagotavljajo sredstva za:
– financiranje javne službe v ribištvu;
– sofinanciranje strukturnih ukrepov v skladu s predpisi Skupnosti;
– financiranje in sofinanciranje ukrepov s področja ribištva, ki so državna pomoč v skladu s prepisi Skupnosti.
(2) Vlada predpiše vrste financiranja in sofinanciranja iz prejšnjega odstavka, pogoje in merila, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci za dodelitev sredstev, upravičence ter postopek dodelitve pomoči in nadzor nad porabo dodeljenih sredstev.
(3) Ministrstvo je pristojni organ za izvajanje in spremljanje državnih pomoči s področja ribištva. Naloge ministrstva za spremljanje državnih pomoči predpiše vlada.
XI. POSEBNA UREDITEV UPRAVNEGA POSTOPKA FINANCIRANJA IN SOFINANCIRANJA UKREPOV V RIBIŠTVU V SKLADU S PREDPISI SKUPNOSTI
36. člen
(poziv)
(1) Pristojni organ lahko stranko pred pisnim pozivom za dopolnitev vloge opozori na pomanjkljivosti po telefonu ali na drug primeren način, če to pripomore k lažjemu uresničevanju pravic strank.
(2) Če stranka kljub opozorilu iz prejšnjega odstavka ne odpravi pomanjkljivosti, pristojni organ pisno pozove stranko po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
37. člen
(odprava odločbe po nadzorstveni pravici)
(1) Organ, pristojen za nadzor, lahko po nadzorstveni pravici odpravi odločbo pod pogoji, v roku in iz razlogov, določenih v predpisu Skupnosti, ki določa obveznost vračila strankam, kadar jim je bilo z odločbo odobrenih preveč sredstev.
(2) Če predpis Skupnosti roka iz prejšnjega odstavka ne določa drugače, lahko pristojni organ odločbo odpravi v petih letih od vročitve odločbe.
38. člen
(obnova postopka)
Postopek, ki je končan z odločbo, zoper katero v upravnem postopku ni rednega pravnega sredstva, se v primeru ugotovitve, da je bila izdana za stranko ugodna odločba na podlagi njenih neresničnih navedb, obnovi v roku petih let od dokončnosti odločbe.
39. člen
(poračunavanje in vračila neupravičeno
izplačanih sredstev)
Sredstva, ki jih mora stranka na podlagi izvršljive odločbe vrniti, lahko pristojni organ poračuna s sredstvi, ki stranki še niso bila izplačana, in sicer iz kateregakoli ukrepa ribiške politike, če predpisi Skupnosti ne določajo drugače, sicer morata ministrstvo ali agencija, pristojna za izvajanje ukrepov s področja kmetijstva in ribištva, takoj zahtevati vračilo v proračun.
XII. UKREPI ZA IZVAJANJE SKUPNE RIBIŠKE POLITIKE
40. člen
(pristojnost vlade)
Vlada predpiše ukrepe in postopke za izvrševanje predpisov Skupnosti s področja skupne ribiške politike ter določa pristojne organe in organizacije za izvrševanje predpisov Skupnosti.
XIII. STATUS IN ZAVAROVANJE RIBIČEV – FIZIČNIH OSEB
41. člen
(status ribičev – fizičnih oseb za socialno zavarovanje)
Na področju pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja se fizična oseba, ki je vpisana v evidenco ribičev – fizičnih oseb po tem zakonu, šteje za kmeta v skladu s predpisi o pokojninskem, invalidskem in zdravstvenem zavarovanju.
42. člen
(evidenca ribičev – fizičnih oseb za socialno zavarovanje)
(1) Evidenco ribičev – fizičnih oseb vodi ministrstvo.
(2) O vpisu oziroma izbrisu ribičev – fizičnih oseb v oziroma iz evidence iz prejšnjega odstavka odloča ministrstvo v upravnem postopku.
(3) V evidenco ribičev – fizičnih se po uradni dolžnosti vpišejo ribiči – fizične osebe, ki imajo pridobljeno dovoljenje za gospodarski ribolov kot ribiči – fizične osebe.
(4) V evidenco ribičev – fizičnih oseb po tem zakonu se vpišejo naslednji podatki:
– EMŠO;
– davčna številka;
– osebno ime;
– naslov stalnega prebivališča;
– datum vpisa in
– datum izbrisa.
(5) Iz evidence ribičev – fizičnih oseb se ribiči – fizične osebe izbrišejo po uradni dolžnosti:
– ob prenehanju veljavnosti dovoljenja za gospodarski ribolov;
– če ne opravljajo izključno gospodarskega morskega ribolova.
(6) Ribiči – fizične osebe, ki so vpisani v evidenco po tem členu, so dolžni voditi knjige po predpisih, ki veljajo za samostojne podjetnike posameznike.
(7) Vsebino in način vodenja evidence ribičev – fizičnih oseb podrobneje predpiše minister.
XIV. INŠPEKCIJSKI NADZOR
43. člen
(izvajanje nadzora)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, ter izvajanjem predpisov Skupnosti opravljajo ribiški inšpektorji, inšpektorji za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil, vsak v okviru svojih pristojnosti.
(2) O izvajanju nadzora se inšpektorji iz prejšnjega odstavka medsebojno obveščajo.
(3) Inšpektorji Skupnosti izvajajo nadzor nad predpisi Skupnosti v notranjih morskih vodah in teritorialnem morju Republike Slovenije v skladu s svojimi pooblastili.
(4) Inšpektorji iz prvega odstavka tega člena so dolžni o ugotovljenih nepravilnostih obveščati ministrstvo.
44. člen
(pooblastila ribiškega inšpektorja)
Ribiški inšpektor ima poleg pooblastil, ki jih ima po splošnih predpisih o inšpekciji, še naslednja pooblastila:
1. nadzira izvajanje predpisov Skupnosti;
2. nadzira osebe, ki izvajajo gojitev morskih organizmov;
3. pregleduje ribiška plovila, ribolovna orodja in listine ribiških plovil;
4. pregleduje dovoljenja za gospodarski ribolov in posebna dovoljenja za gospodarski ribolov;
5. pregleduje dovoljenja za negospodarski ribolov;
6. pregleduje dovoljenja za ribolov za znanstvene in izobraževalne namene;
7. pregleduje dnevne in tedenske ribolovne dovolilnice;
8. pregleduje sezname, evidence in dokumente, določene s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi ter predpisi Skupnost;
9. pregleduje objekte, namenjene izvajanju dejavnosti gospodarskega ribištva pravnih in fizičnih oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi gospodarskega ribištva, ter dokumentacijo, ki jo po tem zakonu potrebujejo za izvajanje teh dejavnosti;
10. predlaga izpis iz evidence ribiških plovil in zbirk podatkov, določenih s tem zakonom ter s predpisi Skupnosti;
11. pregleduje ulov;
12. preverja dnevno dovoljeno količino ulova iz športnega in rekreacijskega ribolova;
13. pregleduje ribiško opremo;
14. nadzira gibanje ribiških plovil, še zlasti med izvajanjem ribolova;
15. nadzira pridelavo, predelavo in distribucijo;
16. nadzira dajanje v promet in promet na drobno z ribiškimi proizvodi;
17. nadzira iztovarjanje rib;
18. nadzira pretovarjanje rib;
19. nadzira delovanje in opravljanje nalog javne službe v ribištvu in javnih pooblastil;
20. preverja izpolnjevanje pogojev za opravljanje nalog javne službe v ribištvu in javnih pooblastil;
21. ugotavlja nezakonito pridobitev sredstev oziroma nenamensko porabo sredstev po tem zakonu;
22. prepove promet ali odredi neškodljivo uničenje ribiških proizvodov, ki ne ustrezajo predpisom;
23. nadzoruje izključno opravljanje gospodarskega ribolova po drugi alinei petega odstavka 42. člena tega zakona.
45. člen
(ukrepi ribiškega inšpektorja)
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora lahko ribiški inšpektor poleg ukrepov po splošnih predpisih o inšpekciji odredi še naslednje ukrepe:
1. zaseže s tem zakonom ali predpisi Skupnosti prepovedana sredstva, ribolovna orodja, opremo in nezakonit ulov;
2. zaseže ulov iz negospodarskega ribolova, ki je v prometu;
3. odvzame dokumentacijo za ugotavljanje dejanskega stanja na podlagi ugotovljenega suma storitve prekrška;
4. začasno prepove izvajanje dejavnosti ribolova ali dajanje v promet ribiških proizvodov;
5. začasno prepove plovbo ribiškega plovila do dokončne odločitve pristojnega organa;
6. predlaga odvzem ali začasen preklic dovoljenja za gospodarski ribolov ali posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov;
7. do odločitve pristojnega organa prepove opravljanje javne službe izvajalcu javne službe;
8. do odločitve pristojnega organa prepove izvajanje javnega pooblastila.
46. člen
(pooblastila inšpektorja za kontrolo kakovosti
kmetijskih pridelkov in živil)
Inšpektor za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil ima poleg pooblastil, ki jih ima po splošnih predpisih o inšpekciji, še naslednja pooblastila:
1. nadzira izvajanje predpisov Skupnosti;
2. nadzira promet z ribiškimi proizvodi;
3. pregleduje objekte pravnih in fizičnih oseb, ki se ukvarjajo z ribolovom, gojitvijo morskih organizmov, ki jih potrebujejo za izvajanje dejavnosti;
4. nadzira kakovost ribiških proizvodov.
47. člen
(ukrepi inšpektorja za kontrolo kakovosti
kmetijskih pridelkov in živil)
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora lahko inšpektor za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil poleg ukrepov po splošnih predpisi o inšpekciji, odredi še naslednje ukrepe:
– prepove promet z ribiškimi proizvodi, ki ne izpolnjujejo predpisanih zahtev za označevanje ribiških proizvodov;
– prepove promet ali odredi neškodljivo uničenje ribiških proizvodov, če ne ustrezajo predpisani kakovosti.
XV. NALOGE POLICIJE
48. člen
(nadzor policije)
(1) Nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, opravlja tudi policija.
(2) Policisti imajo pri izvajanju nadzora pravico:
– pregledati ribiška plovila, ribolovna orodja in listine ribiških plovil;
– pregledati dovoljenja za gospodarski ribolov, posebna dovoljenja za gospodarski ribolov ter dovoljenja za negospodarski ribolov;
– pregledati ribolovne dovolilnice;
– preverjati dnevno dovoljeno količino ulova iz športnega in rekreacijskega ribolova.
XVI. NALOGE MINISTRSTVA, PRISTOJNEGA
ZA POMORSTVO
49. člen
(nadzor pooblaščenih oseb ministrstva, pristojnega
za pomorstvo)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, ter izvajanjem predpisov Skupnosti opravljajo tudi pooblaščene osebe ministrstva, pristojnega za pomorstvo.
(2) Pooblaščene osebe ministrstva, pristojnega za pomorstvo, imajo pri izvajanju nadzora pravico:
1. pregledati ribiška plovila, ribolovna orodja in listine ribiških plovil;
2. pregledati dovoljenja za gospodarski ribolov in posebna dovoljenja za gospodarski ribolov ter dovoljenja za negospodarski ribolov;
3. preverjati dnevno dovoljeno količino ulova iz športnega in rekreacijskega ribolova;
4. nadzirati gibanje ribiških plovil.
(3) O ugotovitvah kršitev pri nadzoru iz prejšnjega člena ministrstvo, pristojno za pomorstvo, v treh delovnih dneh obvesti ribiškega inšpektorja, ki uvede nadaljnji postopek.
XVII. KAZENSKE DOLOČBE
50. člen
(kršitve predpisov Skupnosti)
Vlada določi prekrške za kršitve predpisov Skupnosti s področja morskega ribištva v skladu z zakonom, ki ureja prekrške.
51. člen
(prekrški pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost)
(1) Z globo od 420 do 41.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, če:
1. izvaja gospodarski ribolov brez dovoljenja za gospodarski ribolov (četrti odstavek 8. člena);
2. ne obvesti v roku o nastalih spremembah (drugi odstavek 13. člena);
3. opravlja ribolovne aktivnosti na območjih oziroma na ribolovnih virih, kjer je minister z odločbo začasno prepovedal opravljanje teh aktivnosti (15. člen);
4. dovoljenje za gospodarski ribolov za plovilo ni bilo deponirano pri zavodu (drugi odstavek 16. člena);
5. izvaja gospodarski ribolov brez posebnega dovoljenja na območjih in v primerih, kjer je posebno dovoljenje potrebno (prvi odstavek 17. člena);
6. ne opravlja gospodarskega ribolova v skladu s posebnim dovoljenjem (četrti odstavek 17. člena);
7. lovi ribe z vlečnimi mrežami bližje kot 200 metrov od stoječih mrež (1. točka prvega odstavka 19. člena);
8. lovi ribe bližje od 300 metrov od plovila, ko ta sveti ali lovi ribe z obkroževalno mrežo (2. točka prvega odstavka 19. člena);
9. postavlja stoječe mreže bližje kot 200 metrov od že položenih stoječih mrež (3. točka prvega odstavka 19. člena);
10. izvaja ribolov bližje kot 150 metrov od objektov, namenjenih za gojitev morskih organizmov (4. točka prvega odstavka 19. člena);
11. pri ribolovu uporablja strgače v notranjih morskih vodah ter teritorialnih vodah Republike Slovenije (5. točka prvega odstavka 19. člena);
12. lovi ribe v pristaniščih (6. točka prvega odstavka 19. člena);
13. lovi ribe na področjih, označenih za izvedbo športnih ribolovnih tekmovanj (7. točka prvega odstavka 19. člena);
14. izvaja ribolov z razstrelivi ali strupi (8. točka prvega odstavka 19. člena);
15. pri izvajanju gospodarskega ribolova uporablja naprave za dihanje pod vodo (9. točka prvega odstavka 19. člena);
16. na ribiškem plovilu oseba med izvajanjem gospodarskega ribolova nima dokazila o strokovni usposobljenosti za opravljanje gospodarskega ribolova oziroma dokazilo ni na plovilu (tretja alinea prvega odstavka 11. člena in drugi odstavek 19. člena);
17. športno ali rekreacijsko plovilo ovira ribiško plovilo, kadar ta izvaja gospodarski ribolov (tretji odstavek 19. člena);
18. so na plovilu orodja oziroma se ribolov opravlja z orodji, ki niso vpisana v ribolovnem dovoljenju (četrti odstavek 19. člena);
19. opravlja ribolov s strgačami brez posebnega dovoljenja (šesti odstavek 25. člena);
20. opravlja ribolov z orodji, ki so nepravilno označena v skladu z predpisom, ki ga je izdal minister (drugi odstavek 20. člena);
21. nabira školjke brez ustreznega dovoljenja (prvi odstavek 22. člena);
22. nabira školjke v nasprotju s predpisom, ki ga izda minister (drugi odstavek 22. člena);
23. vrši prodajo ali iztovarja ribe in ribiške proizvode izven mesta, ki jih določi minister (prvi odstavek 24. člena);
24. ne vodi seznama o prvi prodaji (drugi odstavek 24. člena);
25. izvaja ribolov za znanstvene, raziskovalne in izobraževalne namene brez ustreznega dovoljenja (prvi odstavek 25. člena);
26. dovoljenja za izvajanje ribolova za znanstvene, raziskovalne ali izobraževalne namene izvajalec nima pri sebi (tretji odstavek 25. člena);
27. ne opravlja ribolova za znanstvene, raziskovalne ali izobraževalne namene v skladu z določenimi pogoji (četrti odstavek 25. člena);
28. izvaja javna pooblastila v nasprotju z odločitvijo ministra (šesti odstavek 26. člena);
29. izvaja gospodarski ribolov v ribolovnih rezervatih brez posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov (drugi odstavek 32. člena).
(2) Z globo od 420 do 4.100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo od 420 do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 420 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne vodi knjig po predpisih, ki veljajo za samostojne podjetnike posameznike (šesti odstavek 42. člena).
52. člen
(prekrški posameznikov)
(1) Z globo od 200 do 1.000 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če nima pri sebi letnega dovoljenja ali dnevne oziroma tedenske karte za prostočasni ribolov (četrti odstavek 26. člena).
(2) Z globo od 260 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če:
1. izvaja športni ribolov brez letnega dovoljenja za športni ribolov ter z opremo, ki ni predpisana (drugi odstavek 26. člena);
2. izvaja rekreacijski ribolov brez dnevne ali tedenske karte za rekreacijski ribolov ali ribiško opremo, ki ni predpisana (tretji odstavek 26. člena);
3. lovi ribe na način in z opremo, ki ni predpisana, ne vodi evidence ulova ali pa je prekoračil dnevno dovoljeno količino ulova (deveti odstavek 26. člena);
4. daje v promet ulov iz športnega ali rekreacijskega ribolova (1. točka 27. člena);
5. izvaja prostočasni ribolov bližje kot 50 metrov od stoječih mrež, ki so predpisano označene (2. točka 27. člena);
6. ob izvajanju ribolova lovi nedorasle ribe (3. točka 27. člena);
7. ob izvajanju prostočasnega ribolova nabira školjke (4. točka 27. člena);
8. izvaja ribolov z trnkom trojček na poteg (5. točka 27. člena);
9. pri izvajanju prostočasnega ribolova uporablja naprave za dihanje pod vodo (6. točka 27. člena);
10. opravlja podvodni športni ribolov na način, ki ni predpisan, ne vodi predpisane evidence ulova ali pa je prekoračil dnevno dovoljeno količino ulova (četrti odstavek 28. člena);
11. opravlja športni ribolov s podvodno puško med sončnim zahodom in sončnim vzhodom (1. točka 29. člena);
12. opravlja športni podvodni ribolov s podvodno puško in napravami, ki omogočajo dihanje pod vodo (2. točka 29. člena);
13. ima na plovilu, s katerega se izvaja ribolov, hkrati podvodno puško in naprave, ki omogočajo dihanje pod vodo (3. točka 29. člena);
14. lovi ribe v območjih, zavarovanih s tem zakonom ali z drugimi predpisi po katerih ribolov ni dovoljen (4. točka 29. člena);
15. izvaja prostočasni ribolov v rezervatih (tretji odstavek 32. člena).
53. člen
(stranske sankcije)
(1) Za prekršek iz 1., 3., 5., 11., 19., 25. in 29. točke prvega odstavka 51. člena tega zakona se poleg predpisane globe obvezno izreče tudi stranska sankcija odvzema ribolovnega orodja.
(2) Za prekršek iz 15. točke prvega odstavka 51. člena tega zakona se poleg predpisane globe obvezno izreče tudi stranski sankciji odvzema potapljaške obleke in naprave za dihanje pod vodo.
(3) Za prekršek iz 9., 12. in 13. točke drugega odstavka 52. člena tega zakona se poleg predpisane globe obvezno izreče tudi stranske sankcije odvzema podvodne puške, potapljaške obleke in naprave za dihanje pod vodo.
(4) Za prekršek iz 11. in 14. točke drugega odstavka 52. člena tega zakona se poleg predpisane globe obvezno izreče tudi stranska sankcija odvzema podvodne puške.
(5) Za prekršek iz 8. in 15. točke drugega odstavka 52. člena tega zakona se poleg predpisane globe obvezno izreče tudi stranska sankcija odvzema ribiške opreme.
(6) Za kršitve, ki so določene s predpisom Skupnosti, ki ureja hujše kršitve, se poleg predpisane globe izreče tudi stranski sankciji odvzema ribolovnega orodja in odvzema premoženjske koristi (ulov).
XVIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
54. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati:
– Zakon o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 58/02) in
– Pravilnik o kakovosti rib, ribiških proizvodov in izdelkov, ki so v prometu (Uradni list RS, št. 94/02 in 42/03).
55. člen
(uporaba in veljavnost predpisov ter rok za izdajo
novih predpisov)
(1) Do uveljavitve podzakonskih predpisov iz tega zakona se uporabljajo naslednji predpisi:
– Odlok o morskem ribištvu (Uradne objave občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 42/87 in 1/94, Primorske novice);
– Pravilnik o športnem, podvodnem športnem in rekreacijskem ribolovu na morju (Uradni list RS, št. 69/03);
– Pravilnik o evidenci ribolovnih zmogljivosti, ribolovnem naporu, ulovu, vzreji rib, iztovarjanju in ekonomskem položaju ribištva (Uradni list RS, št. 28/04);
– Pravilnik o vsebini, obliki in evidenci dovoljenj za gospodarski ribolov (Uradni list RS, št. 83/04);
– Pravilnik o vodenju ladijskega dnevnika za ribiška plovila, ki plovejo pod zastavo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/05);
– Pravilnik o programu usposabljanja za izvajanje gospodarskega ribolova, potrdilo o opravljenem izpitu in o vodenju evidenc o izdanih potrdili o opravljenih izpitih (Uradni list RS, št. 44/05);
– Pravilnik o trgovskih imenih rib (Uradni list RS, št. 46/05);
– Uredba o določitvi območja ribolovnega morja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 2/06);
– Uredba o financiranju in sofinanciranju razvoja morskega in sladkovodnega ribištva za leto 2006 (Uradni list RS, št. 45/06).
(2) Vlada in minister izdata predpise po tem zakonu v dveh letih po uveljavitvi tega zakona.
56. člen
(uskladitev z zakonom, ki ureja nacionalne
poklicne kvalifikacije)
Do sprejetja kataloga, ki določa standarde strokovnih znanj in spretnosti, ki so potrebna za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije na področju gospodarskega ribolova v skladu z Zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 83/03), se strokovna usposobljenost za gospodarski ribolov preverja pred tričlansko izpitno komisijo, ki jo imenuje minister. Za področja in obseg znanj, ki jih mora osvojiti kandidat za opravljanje izpita po programu usposabljanja za izvajanje gospodarskega ribolova, način opravljanja izpita in način vodenja evidence o izdanih potrdilih o opravljenih izpitih, se uporablja Pravilnik o programu usposabljanja za izvajanje gospodarskega ribolova, potrdilu o opravljenem izpitu in o vodenju evidenc o izdanih potrdilih o opravljenih izpitih (Uradni list RS, št. 44/05).
57. člen
(uporaba zakona)
Določbi 41. in 42. člena tega zakona se začneta uporabljati v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
58. člen
(veljavnost zakona)
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 325-04/99-5/6
Ljubljana, dne 27. oktobra 2006
EPA 960-IV
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti