Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2006 z dne 27. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2006 z dne 27. 10. 2006

Kazalo

4686. Pravilnik o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav, stran 11461.

Na podlagi 49. in 51. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o strokovnem usposabljanju osebja
za obratovanje žičniških naprav
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa pogoje, način in postopek usposabljanja in preizkusa strokovne usposobljenosti osebja za obratovanje žičniških naprav ter sestavine programov usposabljanja za vodjo obratovanja in njegovega namestnika, strojnika in izvajalca posebnih strokovnih del z vrvmi.
(2) Pravilnik ureja način usposabljanja sprevodnika in strežnika na žičniški napravi.
(3) Pravilnik določa pogoje in postopek izdaje pooblastil vodjem obratovanja in njihovim namestnikom (v nadaljnjem besedilu: vodje).
2. člen
(programi usposabljanja)
(1) Programi usposabljanja za vodje, strojnike in izvajalce posebnih strokovnih del z vrvmi imajo splošni in posebni del.
(2) Splošni del programa usposabljanja zajema:
a) ime programa usposabljanja,
b) cilje usposabljanja ali dela, ki jih opravlja vodja, strojnik ali izvajalec posebnih strokovnih del z vrvmi,
c) obseg – trajanje usposabljanja,
d) pogoje za vključitev v program in opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti,
e) preizkus strokovne usposobljenosti, ki zajema:
– vsebine,
– oblike,
– načine in
– merila opravljanja preizkusa.
(3) Posebni del programa usposabljanja zajema:
a) tematske sklope usposabljanja ali izpopolnjevanja (predmetnik),
b) kataloge znanja za tematske sklope s cilji, vsebinami in standardi znanja,
c) strokovno literaturo in vire.
(4) Programi usposabljanja za vodjo, strojnika in izvajalca posebnih strokovnih del z vrvmi so določeni v prilogah 1, 2 in 3, ki so sestavni del tega pravilnika.
(5) Program usposabljanja za vodjo, strojnika in izvajalca posebnih strokovnih del z vrvmi se konča s preizkusom strokovne usposobljenosti (v nadaljnjem besedilu: preizkus).
3. člen
(izvajalec programov usposabljanja)
Programe usposabljanja in preizkuse izvaja Gospodarska zbornica Slovenije, Center za poslovno usposabljanje (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
4. člen
(sestavine preizkusa)
(1) Sestavine preizkusa so predpisane s programi usposabljanja, ki so sestavni del tega pravilnika.
(2) Obvezni sta dve sestavini preizkusa:
– pisni del, pri katerem se preverja uporaba strokovnoteoretičnega znanja v konkretnih okoliščinah, in
– ustni del, pri katerem se preverja povezovanje strokovno-teoretičnega in praktičnega znanja za opravljanje nalog.
5. člen
(kraj izvajanja preizkusa)
(1) Pisni preizkus se izvaja v obliki testa oziroma drugi krajši pisni obliki in poteka pri izvajalcu ali na kraju, ki ga v soglasju z izvajalcem določi izpitni odbor.
(2) Ustni del preizkusa poteka pri izvajalcu ali na kraju, ki ga v soglasju z izvajalcem določi izpitni odbor.
6. člen
(trajanje preizkusa)
(1) Pisni preizkus se izvaja v obliki testa oziroma drugi krajši pisni obliki in ne sme trajati dlje od 180 minut.
(2) Ustni preizkus ne sme biti daljši od 30 minut.
7. člen
(pogoji za vključitev v program usposabljanja
in opravljanje preizkusa za strojnika)
Kandidat za preizkus strokovne usposobljenosti za strojnika mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. strojnik vlečnice:
– starost najmanj 18 let,
– končana najmanj srednja poklicna izobrazba (IV. stopnja) tehnične smeri ali
– druga končana srednja poklicna izobrazba (IV. stopnja) in eno leto delovnih izkušenj na vlečnici ali
– končana najmanj višja strokovna izobrazba;
2. strojnik krožne žičnice:
– starost najmanj 18 let,
– usposobljenost po programu tega pravilnika za strojnika vlečnic in končana najmanj srednja poklicna izobrazba (IV. stopnja) tehnične smeri ter eno leto delovnih izkušenj pri obratovanju žičnice ali
– usposobljenost po programu tega pravilnika za strojnika vlečnic in najmanj srednja poklicna izobrazba (IV. stopnja) tehnične smeri ter šest let delovnih izkušenj, od tega tri leta kot strojnik vlečnice, ali
– končana najmanj srednja tehnična izobrazba (V. stopnja tehnične smeri) ali
– druga končana srednja izobrazba (V. stopnja) in eno leto delovnih izkušenj pri obratovanju žičnice ali
– končana najmanj višja strokovna izobrazba;
3. strojnik nihalne žičnice in vzpenjače:
– usposobljenost po programu tega pravilnika za strojnika krožne žičnice.
8. člen
(pogoji za vključitev v program usposabljanja
in opravljanje preizkusa za vodjo)
Kandidat za preizkus strokovne usposobljenosti za vodjo mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. vodja obratovanja vlečnice:
– usposobljenost po programu tega pravilnika za strojnika vlečnice in tri leta delovnih izkušenj kot strojnik vlečnice ali
– usposobljenost po programu tega pravilnika za strojnika krožne žičnice ali strojnika nihalne žičnice in vzpenjače ter eno leto delovnih izkušenj kot strojnik krožne žičnice ali strojnik nihalne žičnice in vzpenjače ali
– najmanj visoka strokovna izobrazba tehnične smeri;
2. vodja obratovanja krožne žičnice:
– usposobljenost po programu tega pravilnika za vodjo obratovanja vlečnice in eno leto delovnih izkušenj kot vodja obratovanja vlečnice ali
– usposobljenost po programu tega pravilnika za strojnika krožne žičnice ali strojnika nihalne žičnice in vzpenjače ter dve leti delovnih izkušenj kot strojnik krožne žičnice ali strojnik nihalne žičnice in vzpenjače ali
– najmanj visoka strokovna izobrazba tehnične smeri;
3. vodja obratovanja nihalne žičnice in vzpenjače:
– usposobljenost po programu tega pravilnika za vodjo obratovanja krožne žičnice in eno leto delovnih izkušenj kot vodja obratovanja krožne žičnice ali
– najmanj visoka strokovna izobrazba tehnične smeri in usposobljenost po programu tega pravilnika za vodjo obratovanja krožne žičnice.
9. člen
(pogoji za vključitev v program usposabljanja in opravljanje preizkusa za izvajalce posebnih strokovnih del z vrvmi)
Kandidat za preizkus strokovne usposobljenosti za izvajalca posebnih strokovnih del z vrvmi mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– srednja poklicna šola tehnične smeri ali
– druga srednja poklicna šola in tri leta delovnih izkušenj pri obratovanju ali vzdrževanju žičniških naprav.
10. člen
(izobraževanje za izvajanje posebnih
strokovnih del z vrvmi)
(1) Preverjanje praktičnega znanja iz druge alinee drugega odstavka 4. člena tega pravilnika pomeni, da izvajalec posebnih strokovnih del z vrvmi opravi določeno količino in vrsto strokovnih del pri izvajanju posebnih strokovnih del z vrvmi, kar pri izvajalcu praktično preveri pooblaščena organizacija za izvajanje strokovnotehničnih pregledov žičniških naprav.
(2) Po uspešno končanem usposabljanju kandidat pridobi potrdilo za izvajalca posebnih strokovnih del z vrvmi, ki velja dve leti. Po preteku dveh let se izda novo potrdilo, če oseba dokaže, da je v preteklih dveh letih praktično opravila tri spletanja ali krajšanja pramenastih vrvi ali tri zalivanja vrvnih konusov s popuščanjem vrvi ali tri sanacije vrvi ali tri od navedenih opravil.
11. člen
(posebna strokovna dela z vrvmi)
Posebna strokovna dela z vrvmi iz prejšnjega člena so spletanje in krajšanje pramenastih vrvi, zalivanje vrvnih konusov, popuščanje nosilnih vrvi in sanacije poškodb na vrveh.
12. člen
(opravljanje preizkusa za vodje, strojnike
in izvajalce posebnih strokovnih del z vrvmi)
(1) Kandidat se lahko prijavi na opravljanje preizkusa tudi, če ni bil vpisan v program usposabljanja in ni obiskoval organiziranih priprav.
(2) Posamezni deli preizkusa se opravljajo po vrstnem redu, kot je določen v točki e) drugega odstavka 2. člena tega pravilnika.
(3) Kandidat se lahko na preizkus prijavi večkrat, dokler ne dokaže usposobljenosti. Na preizkusu se lahko vedno preverjajo vsi standardi, ki izhajajo iz programa usposabljanja.
(4) Udeleženci opravljajo preizkus pred pristojno izpitno komisijo.
(5) Pristojni izpitni odbor izda v desetih dneh po opravljenem izpitu obvestilo o uspehu.
13. člen
(priznavanje preizkusa)
(1) Za osebo, ki je opravila preizkus za strojnika nihalne žičnice in vzpenjače, se šteje, da je opravila preizkus za strojnika krožne žičnice in strojnika vlečnice.
(2) Za osebo, ki je opravila preizkus za strojnika krožne žičnice, se šteje, da je opravila preizkus za strojnika vlečnice.
(3) Za osebo, ki je opravila preizkus za vodjo nihalne žičnice in vzpenjače, se šteje, da je opravila preizkus za vodjo obratovanja krožne žičnice in vodjo obratovanja vlečnice.
(4) Za osebo, ki je opravila preizkus za vodjo krožne žičnice, se šteje, da je opravila preizkus za vodjo obratovanja vlečnice.
14. člen
(razpis za opravljanje preizkusov)
(1) Izvajalec na predlog izpitnega odbora najmanj enkrat letno objavi razpis za opravljanje preizkusov.
(2) V razpisu iz prejšnjega odstavka se navedejo:
– pravna podlaga, ki določa pogoje, način in postopek opravljanja preizkusa,
– naziv preizkusa,
– roki za opravljanje preizkusa,
– pogoji za opravljanje preizkusa,
– roki, v katerih je treba vložiti prijave in dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje preizkusa,
– stroški preizkusa,
– naslov, na katerega morajo kandidati poslati pisne prijave za opravljanje preizkusa.
(3) V razpisu ni mogoče objaviti rokov za opravljanje preizkusa za posamezne dele.
15. člen
(roki za opravljanje preizkusa)
(1) Izpitni odbor določi roke za opravljanje preizkusa najmanj enkrat v jesenskem in enkrat v pomladanskem času.
(2) Kandidat, ki želi opravljati preizkus, mora prijavo vložiti najpozneje zadnji dan razpisnega roka.
(3) Rok za prijavo ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 40 dni od objave razpisa. Preizkus se organizira, če je na posamezen izpitni rok prijavljenih najmanj pet kandidatov.
16. člen
(postopek prijave)
(1) Prijavo za opravljanje preizkusa vloži kandidat pisno ali po elektronski poti.
(2) Kandidat lahko pisno prekliče prijavo na opravljanje preizkusa najpozneje tri dni pred datumom preizkusa.
17. člen
(obveščanje kandidata o izpolnjevanju pogojev)
(1) Pristojni izpitni odbor v 15 dneh po izteku razpisnega roka pisno obvesti kandidata, ki izpolnjuje razpisne pogoje, o datumu in kraju opravljanja izpita in sestavi komisije ter plačilu stroškov.
(2) Če izpitni odbor ugotovi, da je vloga kandidata nepopolna, ga v petih delovnih dneh pisno pozove k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev vloge ne sme biti krajši od osmih dni. Če kandidat vloge ne dopolni v roku iz pisnega poziva, izpitni odbor prijavo zavrže s sklepom.
18. člen
(obveščanje kandidata o neizpolnjevanju pogojev)
(1) Če pristojni izpitni odbor ugotovi, da kandidat ne izpolnjuje pogojev za opravljanje preizkusa, izda ustrezen sklep in o tem obvesti kandidata.
(2) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka tega člena ima kandidat pravico vložiti ugovor v skladu s 25. členom tega pravilnika.
19. člen
(ocenjevanje)
(1) Uspeh pisnega in ustnega dela preizkusa ocenjuje izpitna komisija z oceno »uspešno« ali »neuspešno«.
(2) Preizkus se oceni tako, da se vsako posamezno področje oceni z oceno »uspešno« ali »neuspešno«. Z oceno »uspešno« je ocenjen kandidat, ki pozitivno reši 50% preizkusa.
(3) Za skupno pozitivno oceno preizkusa mora biti kandidat pri vseh temah usposabljanja ocenjen pozitivno, skupno pa mora rešiti vsaj 60% preizkusa.
(4) Če je kandidat v največ dveh temah programa usposabljanja ocenjen z oceno »neuspešno«, sme neuspešno opravljen del preizkusa ponavljati.
20. člen
(izpitni odbor)
(1) Izpitni odbor in izpraševalce, člane izpitnih komisij, imenuje minister, pristojen za žičniške naprave (v nadaljnjem besedilu: minister).
(2) Izpitni odbor sestavljajo predsednik in dva člana. Vsak ima svojega namestnika.
(3) Naloge izpitnega odbora so:
– skrb za izvajanje programov usposabljanja,
– vodenje preizkusov strokovne usposobljenosti,
– imenovanje izpitnih komisij in predsednikov izpitnih komisij,
– potrjevanje nadzornikov, ki so prisotni na pisnem delu preizkusa,
– določanje datumov preizkusa,
– preverjanje pogojev kandidatov, ki se prijavijo na preizkus,
– izdajanje obvestil o uspešnosti kandidatov na preizkusih,
– poročanje o delu izpitnih komisij pristojnemu ministru in Združenju žičničarjev Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije,
– reševanje ugovorov zoper delo izpitnih komisij,
– nadzorovanje dela izpitnih komisij,
– v sodelovanju z izvajalcem opravljanje drugih nalog za nemoten potek preizkusov.
(4) Predsednik, člani izpitnega odbora in njihovi namestniki so imenovani za štiri leta in so lahko ponovno imenovani.
(5) Predsednik, člani izpitnega odbora in njihovi namestniki morajo imeti najmanj univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj.
21. člen
(izpitne komisije)
(1) Izpitni odbor imenuje za posamezne preizkuse znanja naslednje izpitne komisije:
– izpitno komisijo za preizkus znanja za strojnike,
– izpitno komisijo za preizkus znanja za vodje in
– izpitno komisijo za preizkus znanja za izvajanje posebnih strokovnih del z vrvmi.
(2) Izpitno komisijo sestavljajo predsednik, ki je praviloma član izpitnega odbora, in izpraševalci iz posameznih tem programa usposabljanja ter njihovi namestniki. Število izpraševalcev je odvisno od števila tem programa usposabljanja. Preizkuse znanja izvajajo člani izpitne komisije v skladu s tem pravilnikom.
(3) Naloge izpitne komisije so:
– izvajanje preizkusov znanja,
– pregledovanje in ocenjevanje pisnih izdelkov,
– določanje vprašanj za ustni del preizkusa znanja,
– vodenje zapisnika o preizkusu znanja in
– poročanje izpitnemu odboru.
(4) Predsednik izpitne komisije skrbi za pravilen potek preizkusa znanja, red in vodi dokumentacijo.
22. člen
(obveščanje članov izpitnega odbora
in članov izpitnih komisij)
(1) Predsednik izpitnega odbora mora člane izpitnega odbora in člane izpitnih komisij pisno obvestiti o času in kraju opravljanja preizkusa najmanj 15 dni pred začetkom.
(2) Če član izpitne komisije ne more sodelovati pri preizkusu oziroma opraviti posamezne naloge, mora o tem takoj obvestiti pristojno službo pri izvajalcu, pri katerem je sedež izpitnega odbora, da predsednik določi namestnika. Če ima vsak član komisije že ob imenovanju namestnika, ga ni treba naknadno določati.
23. člen
(strokovna, tehnična in administrativna opravila)
Strokovna, tehnična in administrativna dela v zvezi z izvajanjem preizkusov in delovanjem izpitnega odbora ter izpitnih komisij opravlja izvajalec.
24. člen
(stroški preizkusa za kandidata)
(1) Kandidat, ki se prijavi na preizkus, mora plačati stroške pred opravljanjem preizkusa v skladu z navodili izvajalca.
(2) Kandidat plača stroške preizkusa v celoti ob vsaki prijavi.
(3) Če kandidat upravičeno odstopi pred začetkom preizkusa, se mu vplačan znesek vrne, pri čemer se odbijejo nastali stroški.
(4) Stroške usposabljanja plača kandidat posebej po ceniku izvajalca.
25. člen
(zapisniki o preizkusih)
O preizkusih se vodijo:
– zapisniki sej izpitnih odborov in izpitnih komisij,
– zapisniki o poteku preizkusov za posameznega udeleženca. Zapisnik podpišejo predsednik in člani izpitne komisije, pred katerimi je udeleženec opravljal izpit.
26. člen
(listine)
Listina, ki jo udeleženec pridobi, je javno veljavna v skladu z zakonom. Listino izda izpitni odbor.
27. člen
(usposabljanje sprevodnika in strežnika)
(1) Preizkus teoretične in praktične usposobljenosti za sprevodnika in strežnika preverja vodja obratovanja kot praktičen del preizkusa na delovnem mestu v skladu z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu.
(2) Za sprevodniška ali strežniška dela in naloge je potrebno poznavanje osnov o delovanju žičniških naprav, na katerih bo kandidat opravljal dela in naloge v skladu z obratovalnimi dokumenti žičniške naprave.
(3) Pozitiven rezultat izobraževanja vpiše vodja obratovanja v zapisnik, ki se hrani pri upravljavcu.
28. člen
(pogoji za pridobitev pooblastila)
(1) Kandidat za pridobitev pooblastila za vodenje obratovanja žičniške naprave mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– opravljen preizkus strokovne usposobljenosti po programu usposabljanja za vodje v skladu s tem pravilnikom,
– zdravstveno sposobnost, ki jo izkazuje z zdravniškim spričevalom,
– da ni pravnomočno obsojen za kazniva dejanja z elementi nasilja.
(2) Kandidatu, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka, izda minister pooblastilo za vodenje obratovanja žičniške naprave.
(3) Vodja mora imeti pooblastilo za tehnološko najzahtevnejšo žičniško napravo, ki jo upravlja posamezen upravljavec.
(4) Za vodjo, ki ima pooblastilo za vodenje obratovanja nihalne žičnice in vzpenjače, se šteje, da ima pooblastilo za vodenje obratovanja krožne žičnice in vodenje obratovanja vlečnice.
(5) Za vodjo, ki ima pooblastilo za vodenje obratovanja krožne žičnice, se šteje, da ima pooblastilo za vodenje obratovanja vlečnice.
29. člen
(priznavanje strokovne usposobljenosti
po prejšnjih predpisih)
(1) Oseba, ki je imela na dan uveljavitve tega pravilnika veljavno potrdilo o opravljenem preizkusu znanja za tehnično vodenje vlečnic oziroma za tehnično vodenje žičnic, mora v treh letih od uveljavitve tega pravilnika opraviti dodatno izobraževanje za pridobitev pooblastila za vodjo v skladu s programom, ki je priloga 4 tega pravilnika.
(2) Za osebo, ki je imela na dan uveljavitve tega pravilnika veljavno potrdilo o opravljenem preizkusu znanja za tehnično vodenje žičnic oziroma za vzdrževanje in upravljanje žičniških naprav, se šteje, da izpolnjuje pogoje za pridobitev naziva strojnik nihalne žičnice in vzpenjače. Za osebo, ki je imela na dan uveljavitve tega pravilnika veljavno potrdilo o opravljenem preizkusu znanja za tehnično vodenje vlečnic, se šteje, da izpolnjuje pogoje za pridobitev naziva strojnik krožne žičnice.
(3) Oseba, ki je imela na dan uveljavitve tega pravilnika veljavno potrdilo o opravljenem preizkusu znanja za tehnično vodenje vlečnic oziroma za tehnično vodenje žičnic, lahko v roku iz prvega odstavka tega člena usposablja sprevodnika ali strežnika v skladu s 27. členom tega pravilnika glede na vrsto žičniške naprave.
(4) Za osebo, ki je imela na dan uveljavitve tega pravilnika veljavno potrdilo o opravljenem preizkusu znanja za sprevodniška in strežniška dela, se šteje, da izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika za sprevodnika in strežnika.
(5) Za osebo, ki je imela na dan uveljavitve tega pravilnika veljavno potrdilo o opravljenem preizkusu znanja za strežniška dela, se šteje, da izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika za strežnika.
(6) Osebi, ki je imela na dan uveljavitve tega pravilnika veljavno potrdilo za izvajanje posebnih strokovnih del z vrvmi, potrdilo velja do preteka roka veljavnosti.
(7) Osebi, ki je imela na dan uveljavitve tega pravilnika veljavno potrdilo za izvajanje posebnih strokovnih del z vrvmi in je v roku veljavnosti potrdila praktično opravila najmanj šest del iz 11. člena tega pravilnika, se lahko izda potrdilo o usposobljenosti za izvajanje posebnih strokovnih del z vrvmi po tem pravilniku. To potrdilo se obnavlja pod pogoji iz drugega odstavka 10. člena tega pravilnika.
30. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati določbe 138. do 148. člena Pravilnika o žičnicah in vlečnicah (Uradni list SRS, št. 7/84, 16/87, in Uradni list RS, št. 6/97).
31. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati 1. aprila 2007.
Št. 2670-3/2005-18-0006110
Ljubljana, dne 12. oktobra 2006
EVA 2006-2411-0007
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet
  Priloga 1
      VSEBINE PROGRAMOV ZA VODJE OBRATOVANJA IN NJIHOVE NAMESTNIKE

  VODJA OBRATOVANJA VLEČNICE:
  – Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb (vsebine, povezane
z vlečnicami)
  – Obratovanje, vzdrževanje in reševanje (vsebine, povezane z vlečnicami)
  – Nacionalna zakonodaja
  – Smučišče
  – Varstvo pri delu in požarna varnost

+--------------+-------------------------------------------------------------+
|Tema     |Okvirna vsebina                       |
|       |                               |
+--------------+-------------------------------------------------------------+
|Varnostne   |– Evropska zakonodaja in standardizacija           |
|zahteve za  |– Vrste in podsistemi žičniških naprav            |
|žičniške   |– Podsistemi in varnostni sklopi vlečnic: izrazje, pogon in |
|naprave za  |zavore, napenjalne naprave, pogonska postaja, oprema proge, |
|prevoz    |vlačila in pritrditev na vrv, vrvi in vrvne zveze,      |
|oseb     |elektrotehnične naprave, reševalna oprema          |
|       |– Varnost žičniških naprav: varnost konstrukcije, varnostne |
|       |zahteve za vse naprave, odgovornost osebja          |
|       |– Varnostna analiza in varnostno poročilo: vsebina varnostne |
|       |analize, varnostni sklopi, temeljne zahteve za varnost    |
|       |varnostnih sklopov, povzročitelji nevarnosti         |
|       |– Skladnost varnostnih sklopov in podsistemov, organi za   |
|       |določanje skladnosti, znak skladnosti CE           |
|       |                               |
+--------------+-------------------------------------------------------------+
|Obratovanje, |– Faze življenjske dobe žičniških naprav           |
|vzdrževanje  |– Prevzemni pregled                     |
|in reševanje |– Obratovanje žičniške naprave: organiziranje obratovanja  |
|       |– Vzdrževanje žičniških naprav: splošno o vzdrževanju, redno |
|       |vzdrževanje, pregledi, remonti, oprema za vzdrževanje,    |
|       |pregledi, popravila in vzdrževanje vrvi, vzdrževanje     |
|       |električnih naprav                      |
|       |– Pregledi in kontrole obratovanja: inšpekcijski nadzor,   |
|       |kontrole obratovanja, preizkušanje prižemne sile, pregledi z |
|       |magnetno induktivno metodo                  |
|       |– Reševanje: načrt reševanja, reševanje iz žičniške naprave |
|       |– Preprečevanje in gašenje požara, zaščita pred strelo    |
|       |                               |
+--------------+-------------------------------------------------------------+
|Nacionalna  |– Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb, Zakon o varnosti|
|zakonodaja  |na smučiščih                         |
|       |– Koncesija in koncesijski akt                |
|       |– Obratovalni dokumenti                   |
|       |– Obratovalni dokumenti: vsebina, priprava in izdelava načrta|
|       |načina obratovanja v različnih pogojih, kadrovski načrt,   |
|       |izobraževanje strokovnih sodelavcev, reševanje, izvajanje  |
|       |(seminarska naloga: izdelava obratovalnih dokumentov za   |
|       |konkretno žičniško napravo)                 |
|       |– Strokovnotehnični pregled                 |
|       |– Dovoljenje za obratovanje: vloga in pomen, priprava vloge, |
|       |postopek                           |
|       |                               |
+--------------+-------------------------------------------------------------+
|Smučišče   |– Značilna vremenska stanja v gorskem svetu         |
|       |– Osnove nivologije: sneg, lastnosti snega, preobrazbe    |
|       |– Smučišče: sestavni deli, smučarske proge, težavnost,    |
|       |označevanje, zmogljivost in prepustnost, skladnost      |
|       |zmogljivosti žičniških naprav in smučarske infrastrukture  |
|       |– Urejanje smučarskih in tekaških prog: tehnični sneg,    |
|       |preparacija snega, strojno urejanje             |
|       |– Varnostna in zaščitna oprema smučišč            |
|       |– Osvetljevanje smučišč                   |
|       |– Snežni plazovi in zaščita pred njimi            |
|       |– Sistemi za kontrolo vozovnic                |
|       |– Vzdrževanje cest in parkirišč smučarskega središča     |
|       |                               |
+--------------+-------------------------------------------------------------+
|Varstvo pri  |Požarna varnost:                       |
|delu     |– Pravna ureditev varstva pred požarom            |
|in požarna  |– Osnove gorenja in gašenja                 |
|varnost    |– Vrste, tipi in vzroki za nastanek požara          |
|       |– Ravnanje ob požaru, gašenje in sredstva za gašenje     |
|       |– Požarni načrt in požarni red                |
|       |– Požarna ogroženost                     |
|       |– Aktivna požarna zaščita                  |
|       |– Upoštevanje požarnovarnostnih ukrepov pri investicijskih in|
|       |vzdrževalnih delih                      |
|       |Varnost in zdravje pri delu:                 |
|       |– Pravna ureditev varnosti in zdravja pri delu        |
|       |– Izjava o varnosti z oceno tveganja             |
|       |– Varnost in zdravje pri uporabi delovne opreme z osebnimi  |
|       |zaščitnimi sredstvi                     |
|       |– Varnost in zdravje v delovnem okolju – ekologija      |
|       |– Varno obratovanje, vzdrževanje in odpravljanje napak na  |
|       |žičniških napravah s pregledom nevarnosti in tveganj     |
|       |– Strokovna oseba za varnost in zdravje pri delu       |
|       |– Organiziranje dela na skupnih deloviščih          |
|       |– Usposabljanje delavcev iz varnosti in zdravja pri delu,  |
|       |zdravniški pregledi                     |
|       |– Varnost in zdravje pri delu z električnim tokom      |
|       |– Ravnanje ob morebitnih poškodbah pri delu s prijavo    |
|       |Postopki in upoštevanje varnostnih navodil pri reševanju   |
|       |ljudi ob nezgodah.                      |
|       |                               |
+--------------+-------------------------------------------------------------+
  VODJA OBRATOVANJA KROŽNE ŽIČNICE:
  – Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb (vsebine, povezane
s krožnimi žičnicami)
  – Obratovanje, vzdrževanje in reševanje (vsebine, povezane s krožnimi
žičnicami)
  – Nacionalna zakonodaja
  – Smučišče
  – Varstvo pri delu in požarna varnost

+--------------+-------------------------------------------------------------+
|Tema     |Okvirna vsebina                       |
|       |                               |
+--------------+-------------------------------------------------------------+
|Varnostne   |– Evropska zakonodaja in standardizacija           |
|zahteve    |– Vrste in podsistemi žičniških naprav            |
|za žičniške  |– Podsistemi in varnostni sklopi krožnih žičnic: izrazje,  |
|naprave za  |pogon in zavore, napenjalne naprave, pogonska postaja, oprema|
|prevoz oseb  |proge, vozila in pritrditev na vrv, vrvi in vrvne zveze,   |
|       |elektrotehnične naprave, reševalna oprema          |
|       |– Varnost žičniških naprav: varnost konstrukcije, varnostne |
|       |zahteve za vse naprave, odgovornost osebja          |
|       |– Varnostna analiza in varnostno poročilo: vsebina varnostne |
|       |analize, varnostni sklopi, temeljne zahteve za varnost    |
|       |varnostnih sklopov, povzročitelji nevarnosti         |
|       |– Skladnost varnostnih sklopov in podsistemov, organi za   |
|       |določanje skladnosti, znak skladnosti CE           |
|       |                               |
+--------------+-------------------------------------------------------------+
|Obratovanje, |– Faze življenjske dobe žičniških naprav           |
|vzdrževanje  |– Prevzemni pregled                     |
|in reševanje |– Obratovanje žičniške naprave: organiziranje obratovanja  |
|       |– Vzdrževanje žičniških naprav: splošno o vzdrževanju, redno |
|       |vzdrževanje, pregledi, remonti, oprema za vzdrževanje,    |
|       |pregledi, popravila in vzdrževanje vrvi, vzdrževanje     |
|       |električnih naprav                      |
|       |– Pregledi in kontrole obratovanja: inšpekcijski nadzor,   |
|       |kontrole obratovanja, preizkušanje prižemne sile, pregledi z |
|       |magnetno induktivno metodo                  |
|       |– Reševanje: načrt reševanja, reševanje iz žičniške naprave, |
|       |zahteve za izpraznitev, zahteve za reševanje potnikov,    |
|       |reševanje s spuščanjem po vrvi, šolanje in urjenje reševalnih|
|       |ekip                             |
|       |– Preprečevanje in gašenje požara, zaščita pred strelo    |
|       |                               |
+--------------+-------------------------------------------------------------+
|Nacionalna  |– Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb, Zakon o varnosti|
|zakonodaja  |na smučiščih                         |
|       |– Koncesija in koncesijski akt                |
|       |– Obratovalni dokumenti                   |
|       |– Obratovalni dokumenti: vsebina, priprava in izdelava načrta|
|       |načina obratovanja v različnih pogojih, kadrovski načrt,   |
|       |izobraževanje strokovnih sodelavcev, reševanje, izvajanje  |
|       |(seminarska naloga: izdelava obratovalnih dokumentov za   |
|       |konkretno žičniško napravo)                 |
|       |– Strokovnotehnični pregled                 |
|       |– Dovoljenje za obratovanje: vloga in pomen, priprava vloge, |
|       |postopek                           |
|       |                               |
+--------------+-------------------------------------------------------------+
|Smučišče   |– Značilna vremenska stanja v gorskem svetu         |
|       |– Osnove nivologije: sneg, lastnosti snega, preobrazbe    |
|       |– Smučišče: sestavni deli, smučarske proge, težavnost,    |
|       |označevanje, zmogljivost in prepustnost, skladnost      |
|       |zmogljivosti žičniških naprav in smučarske infrastrukture  |
|       |– Urejanje smučarskih in tekaških prog: tehnični sneg,    |
|       |preparacija snega, strojno urejanje             |
|       |– Varnostna in zaščitna oprema smučišč            |
|       |– Osvetljevanje smučišč                   |
|       |– Snežni plazovi in zaščita pred njimi            |
|       |– Sistemi za kontrolo vozovnic                |
|       |– Vzdrževanje cest in parkirišč smučarskega središča     |
|       |                               |
+--------------+-------------------------------------------------------------+
|Varstvo pri  |Požarna varnost:                       |
|delu     |– Pravna ureditev varstva pred požarom            |
|in požarna  |– Osnove gorenja in gašenja                 |
|varnost    |– Vrste, tipi in vzroki za nastanek požara          |
|       |– Ravnanje ob požaru, gašenje in sredstva za gašenje     |
|       |– Požarni načrt in požarni red                |
|       |– Požarna ogroženost                     |
|       |– Aktivna požarna zaščita                  |
|       |– Upoštevanje požarnovarnostnih ukrepov pri investicijskih in|
|       |vzdrževalnih delih                      |
|       |Varnost in zdravje pri delu:                 |
|       |– Pravna ureditev varnosti in zdravja pri delu        |
|       |– Izjava o varnosti z oceno tveganja             |
|       |– Varnost in zdravje pri uporabi delovne opreme z osebnimi  |
|       |zaščitnimi sredstvi                     |
|       |– Varnost in zdravje v delovnem okolju – ekologija      |
|       |– Varno obratovanje, vzdrževanje in odpravljanje napak na  |
|       |žičniških napravah s pregledom nevarnosti in tveganj     |
|       |– Strokovna oseba za varnost in zdravje pri delu       |
|       |– Organiziranje dela na skupnih deloviščih          |
|       |– Usposabljanje delavcev iz varnosti in zdravja pri delu,  |
|       |zdravniški pregledi                     |
|       |– Varnost in zdravje pri delu z električnim tokom      |
|       |– Ravnanje ob morebitnih poškodbah pri delu s prijavo    |
|       |Postopki in upoštevanje varnostnih navodil pri reševanju   |
|       |ljudi ob nezgodah.                      |
|       |                               |
+--------------+-------------------------------------------------------------+  VODJA OBRATOVANJA NIHALNE ŽIČNICE IN VZPENJAČE:
  – Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb (vsebine, povezane
z nihalnimi žičnicami in vzpenjačami)
  – Obratovanje, vzdrževanje in reševanje (vsebine, povezane z nihalnimi
žičnicami in vzpenjačami)
  – Nacionalna zakonodaja
  – Smučišče
  – Varstvo pri delu in požarna varnost

+--------------+-------------------------------------------------------------+
|Tema     |Okvirna vsebina                       |
|       |                               |
+--------------+-------------------------------------------------------------+
|Varnostne   |– Podsistemi in varnostni sklopi nihalnih žičnic in vzpenjač:|
|zahteve za  |izrazje, pogon in zavore, napenjalne naprave, pogonska    |
|žičniške   |postaja, oprema proge, vlačila in pritrditev na vrv, vrvi in |
|naprave za  |vrvne zveze, elektrotehnične naprave, reševalna oprema    |
|prevoz oseb  |– Varnost žičniških naprav: varnost konstrukcije, varnostne |
|       |zahteve za vse naprave, varnostne zahteve za vzpenjače s   |
|       |samodejnim obratovanjem, dodatne varnostne zahteve za nihalne|
|       |žičnice brez vrvnih zavor, odgovornost osebja        |
|       |– Varnostna analiza in varnostno poročilo: vsebina varnostne |
|       |analize, varnostni sklopi, temeljne zahteve za varnost    |
|       |varnostnih sklopov, povzročitelji nevarnosti         |
|       |– Skladnost varnostnih sklopov in podsistemov, organi za   |
|       |določanje skladnosti, znak skladnosti CE           |
|       |                               |
+--------------+-------------------------------------------------------------+
|Obratovanje, |– Faze življenjske dobe žičniških naprav           |
|vzdrževanje  |– Prevzemni pregled                     |
|in reševanje |– Obratovanje žičniške naprave: organiziranje obratovanja  |
|       |– Vzdrževanje žičniških naprav: splošno o vzdrževanju, redno |
|       |vzdrževanje, pregledi, remonti, oprema za vzdrževanje,    |
|       |pregledi, popravila in vzdrževanje vrvi, vzdrževanje     |
|       |električnih naprav                      |
|       |– Pregledi in kontrole obratovanja: inšpekcijski nadzor,   |
|       |kontrole obratovanja, preizkušanje prižemne sile, pregledi z |
|       |magnetno induktivno metodo                  |
|       |– Reševanje: načrt reševanja, reševanje iz žičniške naprave, |
|       |zahteve za izpraznitev, zahteve za reševanje potnikov,    |
|       |reševalna pot, reševanje s spuščanjem po vrvi, šolanje in  |
|       |urjenje reševalnih ekip, reševanje z reševalnimi vozili,   |
|       |reševanje iz vzpenjač s samodejnim obratovanjem       |
|       |– Preprečevanje in gašenje požara, zaščita pred strelo    |
|       |                               |
+--------------+-------------------------------------------------------------+
|Notranja   |– Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb, Zakon o varnosti|
|zakonodaja  |na smučiščih                         |
|       |– Koncesija in koncesijski akt                |
|       |– Obratovalni dokumenti                   |
|       |– Obratovalni dokumenti: vsebina, priprava in izdelava načrta|
|       |načina obratovanja v različnih pogojih, kadrovski načrt,   |
|       |izobraževanje strokovnih sodelavcev, reševanje, izvajanje  |
|       |(seminarska naloga: izdelava obratovalnih dokumentov za   |
|       |konkretno žičniško napravo)                 |
|       |– Strokovnotehnični pregled                 |
|       |– Dovoljenje za obratovanje: vloga in pomen, priprava vloge, |
|       |postopek                           |
+--------------+-------------------------------------------------------------+
|Smučišče   |– Značilna vremenska stanja v gorskem svetu         |
|       |– Osnove nivologije: sneg, lastnosti snega, preobrazbe    |
|       |– Smučišče: sestavni deli, smučarske proge, težavnost,    |
|       |označevanje, zmogljivost in prepustnost, skladnost      |
|       |zmogljivosti žičniških naprav in smučarske infrastrukture  |
|       |– Urejanje smučarskih in tekaških prog: tehnični sneg,    |
|       |preparacija snega, strojno urejanje             |
|       |– Varnostna in zaščitna oprema smučišč            |
|       |– Osvetljevanje smučišč                   |
|       |– Snežni plazovi in zaščita pred njimi            |
|       |– Sistemi za kontrolo vozovnic                |
|       |– Vzdrževanje cest in parkirišč smučarskega središča     |
|       |                               |
+--------------+-------------------------------------------------------------+
|Varstvo pri  |Požarna varnost:                       |
|delu     |– Pravna ureditev varstva pred požarom            |
|in požarna  |– Osnove gorenja in gašenja                 |
|varnost    |– Vrste, tipi in vzroki za nastanek požara          |
|       |– Ravnanje ob požaru, gašenje in sredstva za gašenje     |
|       |– Požarni načrt in požarni red                |
|       |– Požarna ogroženost                     |
|       |– Aktivna požarna zaščita                  |
|       |– Upoštevanje požarnovarnostnih ukrepov pri investicijskih in|
|       |vzdrževalnih delih                      |
|       |Varnost in zdravje pri delu:                 |
|       |– Pravna ureditev varnosti in zdravja pri delu        |
|       |– Izjava o varnosti z oceno tveganja             |
|       |– Varnost in zdravje pri uporabi delovne opreme z osebnimi  |
|       |zaščitnimi sredstvi                     |
|       |– Varnost in zdravje v delovnem okolju – ekologija      |
|       |– Varno obratovanje, vzdrževanje in odpravljanje napak na  |
|       |žičniških napravah s pregledom nevarnosti in tveganj     |
|       |– Strokovna oseba za varnost in zdravje pri delu       |
|       |– Organiziranje dela na skupnih deloviščih          |
|       |– Usposabljanje delavcev iz varnosti in zdravja pri delu,  |
|       |zdravniški pregledi                     |
|       |– Varnost in zdravje pri delu z električnim tokom      |
|       |– Ravnanje ob morebitnih poškodbah pri delu s prijavo    |
|       |Postopki in upoštevanje varnostnih navodil pri reševanju   |
|       |ljudi ob nezgodah.                      |
|       |                               |
+--------------+-------------------------------------------------------------+
  Priloga 2
             VSEBINE PROGRAMOV ZA STROJNIKE
 
  STROJNIK VLEČNICE:
  – Tehnika žičniških naprav – mehanski del (vsebine, povezane z vlečnico)
  – Tehnika žičniških naprav – elektrotehniški del (vsebine, povezane z
vlečnico)
  – Obratovanje, vzdrževanje in reševanje
  – Varstvo pri delu in požarna varnost
 
+---------------+------------------------------------------------------------+
|Tema      |Okvirna vsebina                       |
|        |                              |
+---------------+------------------------------------------------------------+
|Tehnika    |– Osnove: osnovne fizikalne veličine, fizikalne enote, SI- |
|žičniških   |sistem, statika – enostavni stroji, delo, moč, trenje    |
|naprav –    |– Kinematika in trdnost: enakomerno, neenakomerno in krožno |
|mehanski del  |gibanje, napetost, vrste obremenitev            |
|        |– Material: kovinski, nekovinski in umetni material,    |
|        |korozija, maziva                      |
|        |– Osnovni strojni elementi – vijačne zveze, jermenski    |
|        |prenosi                           |
|        |– Podsistemi in varnostni sklopi vlečnic: izrazje, pogonska |
|        |postaja, povratna postaja, vrvi, linijske podpore, vlačila |
|        |– Osnove hidravlike                     |
|        |                              |
+---------------+------------------------------------------------------------+
|Tehnika    |– Osnove elektrotehnike: osnovni pojmi in zakoni – jakost, |
|žičniških   |kapacitivnost, gostota, napetost, magnetizem, Ohmov zakon  |
|naprav –    |– Osnove močnostne elektronike               |
|elektrotehniški|– Pomembni vplivi električnega toka             |
|del      |– Napetostni načini                     |
|        |– Električna upornost in prevodnost, vezave uporov     |
|        |– Pretvorba energije v tokokrogu              |
|        |– Transformator                       |
|        |– Elektromotorji                      |
|        |– Vodniki – označevanje, dimenzioniranje in varovalke    |
|        |– Napake električnih naprav                 |
|        |– Stikala: mehanska stikala, elektromagnetna stikala    |
|        |– Zaščita pred preobremenitvijo               |
|        |– Vezalne sheme – načrti                  |
|        |– Tokovni krogi                       |
|        |– Zunanji varnostni tokovni krogi              |
|        |– Telefon                          |
|        |– Signalnovarnostne naprave                 |
|        |                              |
+---------------+------------------------------------------------------------+
|Obratovanje,  |Metode in postopki skladno z navodili za obratovanje,    |
|vzdrževanje  |vzdrževanje in reševanje:                  |
|in reševanje  |– Postopki, skladno z EN SIST, praktične metode reševanja  |
|        |– Seminarska naloga o konkretnem primeru          |
|        |                              |
+---------------+------------------------------------------------------------+
|Varstvo pri  |Požarna varnost:                      |
|delu      |– Pravna ureditev varstva pred požarom           |
|in požarna   |– Osnove gorenja in gašenja                 |
|varnost    |– Vrste, tipi in vzroki za nastanek požara         |
|        |– Ravnanje ob požaru, gašenje in sredstva za gašenje    |
|        |– Požarni načrt in požarni red               |
|        |– Požarna ogroženost                    |
|        |– Aktivna požarna zaščita                  |
|        |– Upoštevanje požarnovarnostnih ukrepov pri investicijskih |
|        |in vzdrževalnih delih                    |
|        |Varnost in zdravje pri delu:                |
|        |– Pravna ureditev varnosti in zdravja pri delu       |
|        |– Izjava o varnosti z oceno tveganja            |
|        |– Varnost in zdravje pri uporabi delovne opreme z osebnimi |
|        |zaščitnimi sredstvi                     |
|        |– Varnost in zdravje v delovnem okolju – ekologija     |
|        |– Varno obratovanje, vzdrževanje in odpravljanje napak na  |
|        |vlečnicah s pregledom nevarnosti in tveganj         |
|        |– Varnost pri delu na višini ter pri ročnem dviganju in   |
|        |prenašanju bremen                      |
|        |– Varnost in zdravje pri delu z električnim tokom      |
|        |– Varnost in zdravje pri uporabi nevarnih snovi in     |
|        |kemikalij                          |
|        |Postopki in upoštevanje varnostnih navodil pri reševanju  |
|        |ljudi ob nezgodah.                     |
|        |                              |
+---------------+------------------------------------------------------------+
 
 
 
  STROJNIK KROŽNE ŽIČNICE:
  – Tehnika žičniških naprav – mehanski del (vsebine, povezane s krožnimi
žičnicami)
  – Tehnika žičniških naprav – elektrotehniški del (vsebine, povezane s
krožnimi žičnicami)
  – Obratovanje, vzdrževanje in reševanje
  – Varstvo pri delu in požarna varnost
 
+---------------+------------------------------------------------------------+
|Tema      |Okvirna vsebina                       |
|        |                              |
+---------------+------------------------------------------------------------+
|Tehnika    |– Osnove: osnovne fizikalne veličine, fizikalne enote, SI- |
|žičniških   |sistem, statika – enostavni stroji, delo, moč, trenje    |
|naprav –    |– Kinematika in trdnost: enakomerno, neenakomerno in krožno |
|mehanski del  |gibanje, napetost, vrste obremenitev            |
|        |– Material: kovinski, nekovinski in umetni material,    |
|        |korozija, maziva                      |
|        |– Osnovni strojni elementi – vijačne zveze, jermenski    |
|        |prenosi                           |
|        |– Podsistemi in varnostni sklopi krožnih žičnic: izrazje,  |
|        |pogonska postaja, povratna postaja, vrvi, linijske podpore, |
|        |vozila, prižemke – fiksne, vklopljive, preverjanje prižemne |
|        |sile, dostavni tračni transporter              |
|        |– Mehanske varnostne naprave                |
|        |– Osnove hidravlike                     |
|        |                              |
+---------------+------------------------------------------------------------+
|Tehnika    |– Osnove elektrotehnike: osnovni pojmi in zakoni – jakost, |
|žičniških   |kapacitivnost, gostota, napetost, magnetizem, Ohmov zakon  |
|naprav –    |– Osnove močnostne elektronike               |
|elektrotehniški|– Pomembni vplivi električnega toka             |
|del      |– Napetostni načini                     |
|        |– Električna upornost in prevodnost, vezave uporov     |
|        |– Pretvorba energije v tokokrogu              |
|        |– Transformator                       |
|        |– Elektromotorji: enofazni, trifazni            |
|        |– Pogon z dvema motorjema                  |
|        |– Tiristor, regulacija hitrosti s tiristorjem        |
|        |– Vodniki – označevanje, dimenzioniranje in varovalke    |
|        |– Napake električnih naprav                 |
|        |– Stikala: mehanska stikala, elektromagnetna stikala,    |
|        |induktivna stikala                     |
|        |– Zaščita pred preobremenitvijo               |
|        |– Vezalne sheme – načrti                  |
|        |– Krmiljenje žičnic                     |
|        |– Zavore in krmiljenje zavor                |
|        |– Tokovni krogi                       |
|        |– Varnostni tokokrogi: zunanji, notranji varnostni     |
|        |tokokrogi                          |
|        |– Varovanje priklopa vozil na postajah           |
|        |– Določanje razdalje med vozili               |
|        |– Beleženje osnovnih parametrov delovanja          |
|        |– Telefon                          |
|        |– Signalnovarnostne naprave: varnostne naprave na postajah, |
|        |varnostni elementi trase                  |
|        |– Obratovanje v posebnih pogojih              |
+---------------+------------------------------------------------------------+
|Obratovanje,  |Metode in postopki skladno z navodili za obratovanje,    |
|vzdrževanje  |vzdrževanje in reševanje:                  |
|in reševanje  |– Postopki, skladno z EN SIST, praktične metode reševanja  |
|        |– Seminarska naloga o konkretnem primeru          |
|        |                              |
+---------------+------------------------------------------------------------+
|Varstvo pri  |Požarna varnost:                      |
|delu in    |– Pravna ureditev varstva pred požarom           |
|požarna    |– Osnove gorenja in gašenja                 |
|varnost    |– Vrste, tipi in vzroki za nastanek požara         |
|        |– Ravnanje ob požaru, gašenje in sredstva za gašenje    |
|        |– Požarni načrt in požarni red               |
|        |– Požarna ogroženost                    |
|        |– Aktivna požarna zaščita                  |
|        |– Upoštevanje požarnovarnostnih ukrepov pri investicijskih |
|        |in vzdrževalnih delih                    |
|        |Varnost in zdravje pri delu:                |
|        |– Pravna ureditev varnosti in zdravja pri delu       |
|        |– Izjava o varnosti z oceno tveganja            |
|        |– Varnost in zdravje pri uporabi delovne opreme z osebnimi |
|        |zaščitnimi sredstvi                     |
|        |– Varnost in zdravje v delovnem okolju – ekologija     |
|        |– Varno obratovanje, vzdrževanje in odpravljanje napak s  |
|        |pregledom nevarnosti in tveganj               |
|        |– Varnost pri delu na višini ter pri ročnem dviganju in   |
|        |prenašanju bremen                      |
|        |– Varnost in zdravje pri delu z električnim tokom      |
|        |– Varnost in zdravje pri uporabi nevarnih snovi in     |
|        |kemikalij                          |
|        |                              |
+---------------+------------------------------------------------------------+
 
 
 
  STROJNIK NIHALNE ŽIČNICE IN VZPENJAČE:
  – Tehnika žičniških naprav – mehanski del (vsebine, povezane z nihalnimi
žičnicami in vzpenjačami)
  – Tehnika žičniških naprav – elektrotehniški del (vsebine, povezane z
nihalnimi žičnicami in vzpenjačami)
  – Obratovanje, vzdrževanje in reševanje
  – Varstvo pri delu in požarna varnost
 
+---------------+------------------------------------------------------------+
|Tema      |Okvirna vsebina                       |
|        |                              |
+---------------+------------------------------------------------------------+
|Tehnika    |– Kinematika in trdnost: enakomerno, neenakomerno in krožno |
|žičniških   |gibanje, napetost, vrste obremenitev            |
|naprav –    |– Material: kovinski, nekovinski in umetni material,    |
|mehanski del  |korozija, maziva                      |
|        |– Osnovni strojni elementi – vijačne zveze, jermenski    |
|        |prenosi                           |
|        |– Podsistemi in varnostni sklopi nihalnih žičnic in     |
|        |vzpenjač: izrazje, pogonska postaja, povratna postaja,   |
|        |vrvi, linijske podpore, vozila, prižemke, preverjanje    |
|        |prižemne sile                        |
|        |– Mehanske varnostne naprave                |
|        |– Hidravlika                        |
|        |                              |
+---------------+------------------------------------------------------------+
|Tehnika    |– Osnove elektrotehnike in močnostne elektronike –     |
|žičniških   |ponovitev                          |
|naprav –    |– Pomembni vplivi električnega toka             |
|elektrotehniški|– Napetostni načini                     |
|del      |– Električna upornost in prevodnost, vezave uporov     |
|        |– Pretvorba energije v tokokrogu              |
|        |– Transformator                       |
|        |– Elektromotorji: enofazni, trifazni            |
|        |– Pogon z dvema motorjema                  |
|        |– Tiristor, regulacija hitrosti s tiristorjem        |
|        |– Vodniki – označevanje, dimenzioniranje in varovalke    |
|        |– Napake električnih naprav                 |
|        |– Stikala: mehanska stikala, elektromagnetna stikala,    |
|        |induktivna stikala                     |
|        |– Zaščita pred preobremenitvijo               |
|        |– Vezalne sheme – načrti                  |
|        |– Krmiljenje žičnic                     |
|        |– Zavore in krmiljenje zavor                |
|        |– Tokovni krogi                       |
|        |– Varnostni tokokrogi: zunanji, notranji varnostni     |
|        |tokokrogi                          |
|        |– Varovanje priklopa vozil na postajah           |
|        |– Določanje razdalje med vozili               |
|        |– Beleženje osnovnih parametrov delovanja          |
|        |– Telefon                          |
|        |– Signalnovarnostne naprave: varnostne naprave na postajah, |
|        |varnostni elementi trase                  |
|        |– Obratovanje v posebnih pogojih              |
|        |                              |
+---------------+------------------------------------------------------------+
|Obratovanje,  |Metode in postopki skladno z navodili za obratovanje,    |
|vzdrževanje  |vzdrževanje in reševanje:                  |
|in reševanje  |– Postopki, skladno z EN SIST, praktične metode reševanja  |
|        |– Seminarska naloga o konkretnem primeru          |
|        |                              |
+---------------+------------------------------------------------------------+
|Varstvo pri  |Požarna varnost:                      |
|delu      |– Pravna ureditev varstva pred požarom           |
|in požarna   |– Osnove gorenja in gašenja                 |
|varnost    |– Vrste, tipi in vzroki za nastanek požara         |
|        |– Ravnanje ob požaru, gašenje in sredstva za gašenje    |
|        |– Požarni načrt in požarni red               |
|        |– Požarna ogroženost                    |
|        |– Aktivna požarna zaščita                  |
|        |– Upoštevanje požarnovarnostnih ukrepov pri investicijskih |
|        |in vzdrževalnih delih                    |
|        |Varnost in zdravje pri delu:                |
|        |– Pravna ureditev varnosti in zdravja pri delu       |
|        |– Izjava o varnosti z oceno tveganja            |
|        |– Varnost in zdravje pri uporabi delovne opreme z osebnimi |
|        |zaščitnimi sredstvi                     |
|        |– Varnost in zdravje v delovnem okolju – ekologija     |
|        |– Varno obratovanje, vzdrževanje in odpravljanje napak s  |
|        |pregledom nevarnosti in tveganj               |
|        |– Varnost pri delu na višini ter pri ročnem dviganju in   |
|        |prenašanju bremen                      |
|        |– Varnost in zdravje pri delu z električnim tokom      |
|        |– Varnost in zdravje pri uporabi nevarnih snovi in     |
|        |kemikalij                          |
|        |Postopki in upoštevanje varnostnih navodil pri reševanju  |
|        |ljudi ob nezgodah.                     |
|        |                              |
+---------------+------------------------------------------------------------+
  Priloga 3
 
  IZVAJALEC (IZDELOVALEC) VRVNIH SPLETOV IN ZALITIH KONCEV VRVI:
  – Dolgi splet 6-pramenastih vrvi
  – Konusno zalitje konca vrvi
 
+---------------+------------------------------------------------------------+
|Tema      |Okvirna vsebina                       |
|        |                              |
+---------------+------------------------------------------------------------+
|        |– Osnove: osnovne fizikalne veličine, fizikalne enote,   |
|Dolgi splet  |trenje                           |
|6-pramenastih |– Statika in trdnost: statika vrvi, obremenitve vrvi, potek |
|vrvi      |sil v vrveh, varnostni faktorji vrvi, modul elastičnosti,  |
|        |meja tečenja, natezna trdnost                |
|        |– Vrvi: vrste vrvi, konstrukcijske značilnosti vrvi,    |
|        |poškodbe vrvi, vrste sanacije vrvi             |
|        |– Material: jeklo za izdelavo vrvi, utrujenost materiala,  |
|        |zarezni učinki, martenzitna struktura jekla, korozija    |
|        |– Mehanizem vrvnega spleta                 |
|        |– Izdelava vrvnega spleta: pogoji za izdelavo spleta,    |
|        |priprava vrvi pred spletanjem, potrebno orodje, postopek  |
|        |izdelave vrvnega spleta (teoretično, praktično)       |
|        |– Krajšanje vrvi: postopek (teoretično, praktično)     |
|        |– Vplet pramena: postopek (teoretično, praktično)      |
|        |– Kontrolne metode spletanja, dovoljeni odstopki      |
+---------------+------------------------------------------------------------+
|        |– Osnove: osnovne fizikalne veličine, fizikalne enote,   |
|Konusno zalitje|trenje                           |
|konca vrvi   |– Statika in trdnost: mehanizem prenosa sil v vrvnem    |
|        |zalitju, obremenitve vrvnega zalitja            |
|        |– Uporaba vrvnih zalitij                  |
|        |– Vrvi: vrste vrvi, konstrukcijske značilnosti vrvi     |
|        |– Osnove tehnike litja, livarske napake           |
|        |– Zalivna kovina: kemijska sestava, lastnosti, staranje   |
|        |materiala                          |
|        |– Korozija in protikorozijska zaščita            |
|        |– Izdelava vrvnega zalitja: pogoji za izdelavo, metode   |
|        |meritev temperature litine, priprava vrvi pred zalivanjem, |
|        |potrebno orodje, postopek izdelave vrvnega zalitja     |
|        |(teoretično, praktično)                   |
|        |– Kontrolne metode izdelave vrvnega zalitja         |
+---------------+------------------------------------------------------------+
  Priloga 4

     VSEBINE PROGRAMOV ZA VODJE OBRATOVANJA IN NJIHOVE NAMESTNIKE, ZA
  KANDIDATE, KI IMAJO VELJAVNO POTRDILO O OPRAVLJENEM PREIZKUSU ZNANJA ZA
          TEHNIČNO VODENJE VLEČNICE ALI ŽIČNICE
           (prilagojeni – skrajšani program)

  VODJA OBRATOVANJA VLEČNICE:
  – Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb (vsebine, povezane
z vlečnico)
  – Obratovanje, vzdrževanje in reševanje (vsebine, povezane z vlečnico)
  – Nacionalna zakonodaja
  – Smučišče (neobvezno)
  – Varstvo pri delu in požarna varnost (neobvezno)

+----------------+-----------------------------------------------------------+
|Tema      |Okvirna vsebina                      |
|        |                              |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|Varnostne    |– Evropska zakonodaja in standardizacija          |
|zahteve     |– Vrste in podsistemi žičniških naprav           |
|za žičniške   |– Varnostna analiza in varnostno poročilo: vsebina     |
|naprave     |varnostne analize, varnostni sklopi, temeljne zahteve za  |
|za prevoz oseb |varnost varnostnih sklopov, povzročitelji nevarnosti    |
|        |– Skladnost varnostnih sklopov in podsistemov, organi za  |
|        |določanje skladnosti, znak skladnosti CE          |
|        |                              |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|Obratovanje,  |– Pregledi in kontrole obratovanja: inšpekcijski nadzor,  |
|vzdrževanje   |kontrole obratovanja, preizkušanje prižemne sile, pregledi |
|in reševanje  |z magnetno induktivno metodo                |
|        |– Reševanje: načrt reševanja, reševanje iz žičniške    |
|        |naprave,                          |
|        |– Preprečevanje in gašenje požara, zaščita pred strelo   |
|        |                              |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|Nacionalna   |– Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb, Zakon o    |
|zakonodaja   |varnosti na smučiščih                   |
|        |– Obratovalni dokumenti: vsebina, priprava in izdelava   |
|        |načrta načina obratovanja v različnih pogojih, kadrovski  |
|        |načrt, izobraževanje strokovnih sodelavcev, reševanje,   |
|        |izvajanje (seminarska naloga: izdelava obratovalnih    |
|        |dokumentov za konkretno žičniško napravo)         |
|        |                              |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|Smučišče    |– Značilna vremenska stanja v gorskem svetu        |
|(neobvezno)   |– Osnove nivologije: sneg, lastnosti snega, preobrazbe   |
|        |– Smučišče: sestavni deli, smučarske proge, težavnost,   |
|        |označevanje, zmogljivost in prepustnost, skladnost     |
|        |zmogljivosti žičniških naprav in smučarske infrastrukture |
|        |– Urejanje smučarskih in tekaških prog: tehnični sneg,   |
|        |preparacija snega, strojno urejanje            |
|        |– Varnostna in zaščitna oprema smučišč           |
|        |– Osvetljevanje smučišč                  |
|        |– Snežni plazovi in zaščita pred njimi           |
|        |– Sistemi za kontrolo vozovnic               |
|        |– Vzdrževanje cest in parkirišč smučarskega središča    |
|        |                              |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|Varstvo pri   |Požarna varnost:                      |
|delu      |– Pravna ureditev varstva pred požarom           |
|in požarna   |– Osnove gorenja in gašenja                |
|varnost     |– Vrste, tipi in vzroki za nastanek požara         |
|(neobvezno)   |– Ravnanje ob požaru, gašenje in sredstva za gašenje    |
|        |– Požarni načrt in požarni red               |
|        |– Požarna ogroženost                    |
|        |– Aktivna požarna zaščita                 |
|        |– Upoštevanje požarnovarnostnih ukrepov pri investicijskih |
|        |in vzdrževalnih delih                   |
|        |Varnost in zdravje pri delu:                |
|        |– Pravna ureditev varnosti in zdravja pri delu       |
|        |– Izjava o varnosti z oceno tveganja            |
|        |– Varnost in zdravje pri uporabi delovne opreme z osebnimi |
|        |zaščitnimi sredstvi                    |
|        |– Varnost in zdravje v delovnem okolju – ekologija     |
|        |– Varno obratovanje, vzdrževanje in odpravljanje napak na |
|        |žičniških napravah s pregledom nevarnosti in tveganj    |
|        |– Strokovna oseba za varnost in zdravje pri delu      |
|        |– Organiziranje dela na skupnih deloviščih         |
|        |– Usposabljanje delavcev iz varnosti in zdravja pri delu, |
|        |zdravniški pregledi                    |
|        |– Varnost in zdravje pri delu z električnim tokom     |
|        |– Ravnanje ob morebitnih poškodbah pri delu s prijavo   |
|        |Postopki in upoštevanje varnostnih navodil pri reševanju  |
|        |ljudi ob nezgodah.                     |
|        |                              |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
  VODJA OBRATOVANJA KROŽNE ŽIČNICE:
  – Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb (vsebine, povezane
s krožno žičnico)
  – Obratovanje, vzdrževanje in reševanje (vsebine, povezane s krožno
žičnico)
  – Nacionalna zakonodaja
  – Smučišče (neobvezno)
  – Varstvo pri delu in požarna varnost (neobvezno)

+----------------+-----------------------------------------------------------+
|Tema      |Okvirna vsebina                      |
|        |                              |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|Varnostne    |– Evropska zakonodaja in standardizacija          |
|zahteve     |– Vrste in podsistemi žičniških naprav           |
|za žičniške   |– Varnostna analiza in varnostno poročilo: vsebina     |
|naprave     |varnostne analize, varnostni sklopi, temeljne zahteve za  |
|za prevoz oseb |varnost varnostnih sklopov, povzročitelji nevarnosti    |
|        |– Skladnost varnostnih sklopov in podsistemov, organi za  |
|        |določanje skladnosti, znak skladnosti CE          |
|        |                              |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|Obratovanje,  |– Pregledi in kontrole obratovanja: inšpekcijski nadzor,  |
|vzdrževanje   |kontrole obratovanja, preizkušanje prižemne sile, pregledi |
|in reševanje  |z magnetno induktivno metodo                |
|        |– Reševanje: načrt reševanja, reševanje iz žičniške    |
|        |naprave, zahteve za izpraznitev, zahteve za reševanje   |
|        |potnikov, reševanje s spuščanjem po vrvi, šolanje in    |
|        |urjenje reševalnih ekip                  |
|        |– Preprečevanje in gašenje požara, zaščita pred strelo   |
|        |                              |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|Nacionalna   |– Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb, Zakon o    |
|zakonodaja   |varnosti na smučiščih                   |
|        |– Obratovalni dokumenti: vsebina, priprava in izdelava   |
|        |načrta načina obratovanja v različnih pogojih, kadrovski  |
|        |načrt, izobraževanje strokovnih sodelavcev, reševanje,   |
|        |izvajanje (seminarska naloga: izdelava obratovalnih    |
|        |dokumentov za konkretno žičniško napravo)         |
|        |                              |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|Smučišče    |– Značilna vremenska stanja v gorskem svetu        |
|(neobvezno)   |– Osnove nivologije: sneg, lastnosti snega, preobrazbe   |
|        |– Smučišče: sestavni deli, smučarske proge, težavnost,   |
|        |označevanje, zmogljivost in prepustnost, skladnost     |
|        |zmogljivosti žičniških naprav in smučarske infrastrukture |
|        |– Urejanje smučarskih in tekaških prog: tehnični sneg,   |
|        |preparacija snega, strojno urejanje            |
|        |– Varnostna in zaščitna oprema smučišč           |
|        |– Osvetljevanje smučišč                  |
|        |– Snežni plazovi in zaščita pred njimi           |
|        |– Sistemi za kontrolo vozovnic               |
|        |– Vzdrževanje cest in parkirišč smučarskega središča    |
|        |                              |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|Varstvo pri   |Požarna varnost:                      |
|delu      |– Pravna ureditev varstva pred požarom           |
|in požarna   |– Osnove gorenja in gašenja                |
|varnost     |– Vrste, tipi in vzroki za nastanek požara         |
|(neobvezno)   |– Ravnanje ob požaru, gašenje in sredstva za gašenje    |
|        |– Požarni načrt in požarni red               |
|        |– Požarna ogroženost                    |
|        |– Aktivna požarna zaščita                 |
|        |– Upoštevanje požarnovarnostnih ukrepov pri investicijskih |
|        |in vzdrževalnih delih                   |
|        |Varnost in zdravje pri delu:                |
|        |– Pravna ureditev varnosti in zdravja pri delu       |
|        |– Izjava o varnosti z oceno tveganja            |
|        |– Varnost in zdravje pri uporabi delovne opreme z osebnimi |
|        |zaščitnimi sredstvi                    |
|        |– Varnost in zdravje v delovnem okolju – ekologija     |
|        |– Varno obratovanje, vzdrževanje in odpravljanje napak na |
|        |žičniških napravah s pregledom nevarnosti in tveganj    |
|        |– Strokovna oseba za varnost in zdravje pri delu      |
|        |– Organiziranje dela na skupnih deloviščih         |
|        |– Usposabljanje delavcev iz varnosti in zdravja pri delu, |
|        |zdravniški pregledi                    |
|        |– Varnost in zdravje pri delu z električnim tokom     |
|        |– Ravnanje ob morebitnih poškodbah pri delu s prijavo   |
|        |Postopki in upoštevanje varnostnih navodil pri reševanju  |
|        |ljudi ob nezgodah.                     |
|        |                              |
+----------------+-----------------------------------------------------------+  VODJA OBRATOVANJA NIHALNE ŽIČNICE IN VZPENJAČE:
  – Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb (vsebine, povezane
z nihalnimi žičnicami in vzpenjačami)
  – Obratovanje, vzdrževanje in reševanje (vsebine, povezane z nihalnimi
žičnicami in vzpenjačami)
  – Nacionalna zakonodaja
  – Smučišče (neobvezno)
  – Varstvo pri delu in požarna varnost (neobvezno)

+----------------+-----------------------------------------------------------+
|Tema      |Okvirna vsebina                      |
|        |                              |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|Varnostne    |– Evropska zakonodaja in standardizacija          |
|zahteve     |– Vrste in podsistemi žičniških naprav           |
|za žičniške   |– Varnostna analiza in varnostno poročilo: vsebina     |
|naprave     |varnostne analize, varnostni sklopi, temeljne zahteve za  |
|za prevoz oseb |varnost varnostnih sklopov, povzročitelji nevarnosti    |
|        |– Skladnost varnostnih sklopov in podsistemov, organi za  |
|        |določanje skladnosti, znak skladnosti CE          |
|        |                              |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|Obratovanje,  |– Pregledi in kontrole obratovanja: inšpekcijski nadzor,  |
|vzdrževanje   |kontrole obratovanja, preizkušanje prižemne sile, pregledi |
|in reševanje  |z magnetno induktivno metodo                |
|        |– Reševanje: načrt reševanja, reševanje iz žičniške    |
|        |naprave, zahteve za izpraznitev, zahteve za reševanje   |
|        |potnikov, reševalna pot, reševanje s spuščanjem po vrvi,  |
|        |šolanje in urjenje reševalnih ekip, reševanje z reševalnimi|
|        |vozili, reševanje iz vzpenjač s samodejnim obratovanjem  |
|        |– Preprečevanje in gašenje požara, zaščita pred strelo   |
|        |                              |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|Nacionalna   |– Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb, Zakon o    |
|zakonodaja   |varnosti na smučiščih                   |
|        |– Obratovalni dokumenti: vsebina, priprava in izdelava   |
|        |načrta načina obratovanja v različnih pogojih, kadrovski  |
|        |načrt, izobraževanje strokovnih sodelavcev, reševanje,   |
|        |izvajanje (seminarska naloga: izdelava obratovalnih    |
|        |dokumentov za konkretno žičniško napravo)         |
|        |                              |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|Smučišče    |– Značilna vremenska stanja v gorskem svetu        |
|(neobvezno)   |– Osnove nivologije: sneg, lastnosti snega, preobrazbe   |
|        |– Smučišče: sestavni deli, smučarske proge, težavnost,   |
|        |označevanje, zmogljivost in prepustnost, skladnost     |
|        |zmogljivosti žičniških naprav in smučarske infrastrukture |
|        |– Urejanje smučarskih in tekaških prog: tehnični sneg,   |
|        |preparacija snega, strojno urejanje            |
|        |– Varnostna in zaščitna oprema smučišč           |
|        |– Osvetljevanje smučišč                  |
|        |– Snežni plazovi in zaščita pred njimi           |
|        |– Sistemi za kontrolo vozovnic               |
|        |– Vzdrževanje cest in parkirišč smučarskega središča    |
|        |                              |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|Varstvo pri   |Požarna varnost:                      |
|delu      |– Pravna ureditev varstva pred požarom           |
|in požarna   |– Osnove gorenja in gašenja                |
|varnost     |– Vrste, tipi in vzroki za nastanek požara         |
|(neobvezno)   |– Ravnanje ob požaru, gašenje in sredstva za gašenje    |
|        |– Požarni načrt in požarni red               |
|        |– Požarna ogroženost                    |
|        |– Aktivna požarna zaščita                 |
|        |– Upoštevanje požarnovarnostnih ukrepov pri investicijskih |
|        |in vzdrževalnih delih                   |
|        |Varnost in zdravje pri delu:                |
|        |– Pravna ureditev varnosti in zdravja pri delu       |
|        |– Izjava o varnosti z oceno tveganja            |
|        |– Varnost in zdravje pri uporabi delovne opreme z osebnimi |
|        |zaščitnimi sredstvi                    |
|        |– Varnost in zdravje v delovnem okolju – ekologija     |
|        |– Varno obratovanje, vzdrževanje in odpravljanje napak na |
|        |žičniških napravah s pregledom nevarnosti in tveganj    |
|        |– Strokovna oseba za varnost in zdravje pri delu      |
|        |– Organiziranje dela na skupnih deloviščih         |
|        |– Usposabljanje delavcev iz varnosti in zdravja pri delu, |
|        |zdravniški pregledi                    |
|        |– Varnost in zdravje pri delu z električnim tokom     |
|        |– Ravnanje ob morebitnih poškodbah pri delu s prijavo   |
|        |Postopki in upoštevanje varnostnih navodil pri reševanju  |
|        |ljudi ob nezgodah.                     |
|        |                              |
+----------------+-----------------------------------------------------------+

AAA Zlata odličnost