Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2006 z dne 26. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2006 z dne 26. 10. 2006

Kazalo

4674. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, stran 11436.

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet v soglasju z ministrom za notranje zadeve in ministrom za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o prometni signalizaciji in prometni opremi
na javnih cestah
1. člen
V Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00) se v drugem odstavku 1. člena besedilo »danih v uporabo za« nadomesti z besedilom »ki se uporabljajo za javni«.
2. člen
V šesti alinei 1. točke 2. člena se za besedo »ovir« doda besedilo »v cestnem prometu«.
V deveti alinei 1. točke se besedilo »v cestnem prometu« nadomesti z besedilom »cestnega prometa«.
Prva alinea 2. točke se spremeni tako, da se glasi:
»znaki za obveščanje o kulturnih spomenikih, varovanih območjih narave in pomembnejših turističnih znamenitostih,«.
Druga alinea 2. točke se nadomesti z novo drugo alineo, ki se glasi:
»znaki za obveščanje o smeri, v kateri so kulturni spomenik, varovano območje narave, pomembnejša turistična znamenitost ter objekt ali naprava znotraj znamenitosti ali naselja,«.
V četrti alinei 2. točke se beseda »podajanje« nadomesti z besedo »dajanje«.
3. člen
V 3. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Kadar je ime dvojezičnega prometnega cilja ali prometnega cilja, ki je kraj zunaj Republike Slovenije izjemno dolgo, sme biti napisano tudi v dveh vrstah, in sicer tako, da je višina pisave v obeh vrstah enaka.«.
4. člen
V prvem odstavku 4. člena se beseda »stalna« nadomesti z besedo »nespremenljiva«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe prejšnjega odstavka mora biti površina prometnih znakov I-14, I-15, I-36, I-37, I-38, I-38.1, I-39, I-40, II-1, II-2, II-4, II-33, III-1, III-3, III-4, III-5, III-6, III-120, III-120.1 in VI-8 izdelana iz svetlobnoodsevnih materialov najmanj tipa II.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se črta besedilo »s posebnimi svetilkami«, na koncu odstavka pa se doda nov stavek, ki se glasi: »Osvetlitev prometnih znakov ne sme slepiti udeležencev cestnega prometa.«.
Za dosedanjim tretjim odstavkom, ki postane četrti odstavek, se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Na avtocestah, na hitrih cestah, na cestah, na katerih povprečni letni dnevni promet (PLDP) presega 10.000 vozil, ter na krožnih križiščih morajo biti vzdolžne in prečne označbe na vozišču izdelane iz materialov za debeloslojne označbe. Iz materialov za debeloslojne označbe morajo biti izdelane tudi označbe za zaznamovanje mest na vozišču, na katerih so izvedene trajne fizične ovire za umirjanje prometa.«.
Besedilo dosedanjega četrtega odstavka, ki postane šesti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Površina turistične in druge obvestilne signalizacije mora biti izdelana iz svetlobno odsevnih materialov tipa I, vsebina pa ne sme biti spremenljiva.«.
Besedilo dosedanjega petega odstavka, ki postane sedmi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Površina prometne opreme cest, ki se uporablja za vodenje in kanaliziranje prometa na območju del na cesti, drugih ovir v cestnem prometu in poškodb vozišča, mora biti v celoti ali deloma izdelana iz svetlobno odsevnih materialov ali označena s svetlobno odsevnimi telesi.«.
Besedilo šestega odstavka, ki postane osmi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Na opremi za označevanje bližine roba vozišča oziroma roba robnega ali odstavnega pasu in na varnostnih ograjah morajo biti nameščena svetlobna ali svetlobno odsevna telesa.«.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane deveti odstavek, se na koncu odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »Znaki s spremenljivo vsebino morajo biti dobro vidni in ne smejo slepiti (prilagajanje svetilnosti) udeležencev cestnega prometa.«.
5. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Grafični prikazi prometnih znakov ter simbolov za turistično in drugo obvestilno signalizacijo, določeni v tem pravilniku, so njegov sestavni del. Grafični prikazi prometne opreme cest, določeni v tem pravilniku, so približni in zgolj informativne narave.«.
6. člen
V 7. členu se grafični prikazi prometnih znakov I-16, I-23, I-30, I-38 in I-38.1 nadomestijo z novimi grafičnimi prikazi I-16, I-23, I-30, I-38 in I-38.1 iz priloge 1 k temu pravilniku.
V 1. točki prvega odstavka se besedilo »po svojih značilnostih ali zaradi pomanjkljive« nadomesti z besedilom »zaradi svojih značilnostih ali zaradi slabše«.
Besedilo 2. točke prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»znak »nevaren spust« (I-3) in znak »nevaren vzpon« (I-4), ki označujeta približevanje nevarnemu spustu oziroma nevarnemu vzponu, če pomeni višinska razlika ali naklon kakšno nevarnost, ki izhaja iz tega;«.
V 3. točki prvega odstavka se besedilo »utegne pomeniti« nadomesti z besedo »pomeni«.
Besedilo 7. točke prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»znak »spolzko vozišče« (I-11), ki označuje bližino dela ceste, na katerem je vozišče v določenih okoliščinah spolzko;«.
V 8. točki prvega odstavka se črta celotno besedilo za besedo »podlagi«.
V 9. točki prvega odstavka se besedilo »na cesti« nadomesti z besedilom »padlo na cesto«.
V 19. točki prvega odstavka se črta besedilo »stalno ali zaradi del na cesti začasno«.
V 22. točki prvega odstavka se besedilo »nima nobena prednosti« nadomesti z besedilom »ni nobena prednostna«.
V 24. točki prvega odstavka se besedilo »križišče s krožnim prometom« nadomesti z besedilom »krožno križišče«.
Besedilo 25. točke prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»znak »tramvajska proga« (I-31), ki označuje bližino mesta, na katerem pripelje tramvajska proga na vozišče ali ga prečka;«.
V 29. točki prvega odstavka se črta beseda »nastanka«.
Zadnji stavek drugega odstavka 32. točke prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Kadar na cesti ni dovolj prostora smeta biti znaka postavljena pokončno;«.
7. člen
V 1. točki prvega odstavka 10. člena se črta besedilo »za vožnjo vozil v isti smeri«.
8. člen
V podtočki e) 2. točke 12. člena se za besedo »ovir« doda besedilo »v cestnem prometu«.
9. člen
V 14. členu se grafični prikazi prometnih znakov II-11, II-12, II-13, II-16, II-17, II-18, II-19 in II-33 nadomestijo z novimi grafičnimi prikazi II-11, II-12, II-13, II-16, II-17, II-18, II-19 in II-33 iz priloge 1 k temu pravilniku.
V 1. točki prvega odstavka se črta beseda »vsem«.
V 2. točki prvega odstavka se črta beseda »vsem«.
V 5. točki prvega odstavka se beseda »prikolice« nadomesti z besedilom »stranskega priklopnika«.
V 7. točki prvega odstavka se za besedo »določeno« črta beseda »maso«.
V 20. točki prvega odstavka se za besedo »določeno« črta beseda »širino«.
V 21. točki prvega odstavka se za besedo »določeno« črta beseda »višino«.
V 22. točki prvega odstavka se za besedo »določeno« črta beseda »maso«.
Besedilo 29. točke prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »znak »prepovedano prehitevanje vseh motornih vozil, razen enoslednih« (II-28), ki označuje cesto ali tisti njen del, na katerem je prepovedano prehiteti vsa dvosledna motorna vozila;«.
Besedilo 30. točke prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »znak »prepovedano prehitevanje za tovorna vozila« (II-29), ki označuje cesto oziroma tisti njen del, na katerem je prepovedano s tovornimi vozili, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 t, prehiteti vsa dvosledna motorna vozila«.
V drugem odstavku 30. točke prvega odstavka se črta beseda »pri« in beseda »maso«.
Za drugim odstavkom 30. točke prvega odstavka se doda nov odstavek, ki se glasi: »Voznik vozila, ki na kraju, od katerega je prepovedano prehitevanje z znakom II-28 ali znakom II-29 že prehiteva dvosledno motorno vozilo in je že najmanj vzporedno z njim, sme nadaljevati in končati prehitevanje, če to lahko stori varno.«.
V 32. točki prvega odstavka se besedilo »v cestnem prometu« nadomesti z besedilom »cestnega prometa«.
Besedilo 34. točke prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»znak »prednost vozil z nasprotne smeri« (II-33), ki prepoveduje zapeljati z vozilom na zoženi del ceste, preden ne pridejo čezenj vozila z nasprotne smeri;«.
V 37. točki prvega odstavka se besedilo »izmenično parkiranje« nadomesti z besedilom »izmenično parkiranje I«.
V 38. točki prvega odstavka se besedilo »izmenično parkiranje« nadomesti z besedilom »izmenično parkiranje II«.
10. člen
V 15. členu se grafični prikazi prometnih znakov II-41, II-42, II-42.1, II-43, II-45, II-45.1, II-45.2, II-45.3, II-45.4, II-46, II-46.1, II-46.2, II-47, II-47.1 in II-48 nadomestijo z novimi grafičnimi prikazi II-41, II-42, II-42.1, II-43, II-45, II-45.1, II-45.2, II-45.3, II-45.4, II-46, II-46.1, II-46.2, II-47, II-47.1 in II-48 iz priloge 1 k temu pravilniku.
V 6. točki se besedilo »steza za pešce in kolesarje« nadomesti z besedilom »steza za mešani promet pešcev in kolesarjev«.
V 7. točki se beseda »oziroma« nadomesti z besedo »in«.
11. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Znaki za izrecne odredbe imajo obliko kroga, razen znaka II-1 (križišče s prednostno cesto), ki ima obliko enakostraničnega trikotnika, pri katerem je zgornja stranica vodoravna, njej nasprotni vrh pa obrnjen navzdol, in znaka II-2 (Ustavi!), ki ima obliko pravilnega osmerokotnika.«.
12. člen
V 1. točki prvega odstavka 18. člena se črta besedilo »za vožnjo vozil v isti smeri«.
13. člen
V podtočki a) 1) in v podtočki b) 1) 3. točke 20. člena se črta besedilo »za vožnjo vozil v isti smeri«.
14. člen
V 22. členu se grafični prikazi prometnih znakov III-1, III-2, III-5, III-7, III-24, III-25, III-25.1, III-31, III-32, III-39, III-40, III-41, III-42, III-43, III-44, III-45, III-46, III-47, III-48, III-49, III-50, III-51, III-52, III-52.1, III-53, III-54, III-55, III-56, III-57, III-59, III-60, III-61, III-62, III-78, III-83, III-88, III-89, III-90.1, III-92, III-94, III-95, III-96, III-97, III-102, III-105.4, III-108, III-112, III-112.1, III-113, III-113.1, III-114, III-114.1, III-114.2, III-114.3 in III-118 nadomestijo z novimi grafičnimi prikazi III-1, III-2, III-5, III-7, III-24, III-25, III-25.1, III-31, III-32, III-39, III-40, III-41, III-42, III-43, III-44, III-45, III-46, III-47, III-48, III-49, III-50, III-51, III-52, III-52.1, III-53, III-54, III-55, III-56, III-57, III-59, III-60, III-61, III-62, III-78, III-83, III-88, III-89, III-90.1, III-92, III-94, III-95, III-96, III-97,III-102, III-105.4, III-108, III-112, III-112.1, III-113, III-113.1, III-114, III-114.1, III-114.2, III-114.3 in III-118 iz priloge 2 k temu pravilniku.
V prvem in drugem odstavku 1. točke se besedilo »iz nasprotne smeri« nadomesti z besedilom »z nasprotne smeri«.
Besedilo 2. točke se spremeni tako, da se glasi:
»znak »enosmerna cesta« (III-2 in III-2.1), ki obvešča udeležence v cestnem prometu, da je cesta enosmerna. V puščici znaka III-2.1 je lahko napis: »enosmerna cesta”;«.
Besedilo 14. točke se spremeni tako, da se glasi: »znak »naselje« (III-14), ki označuje naselje, v katero vodi cesta, in mesto na cesti, od katerega morajo vozniki ravnati v skladu s pravili vožnje v naselju;«.
Besedilo 15. točke se spremeni tako, da se glasi:
»znak »bližina naseljenega območja« (III-14.1), ki označuje naseljeno območje, po obrobju katerega vodi cesta. Na delu ceste, označenem s tem znakom, se ne uporabljajo pravila vožnje v naselju;«.
V 23. točki se besedilo »«konec mešane steze za pešce in kolesarje« (III-25.1)« nadomesti z besedilom »«konec steze za mešani promet pešcev in kolesarjev« (III-25.1)«.
Besedilo 30. točke se spremeni tako, da se glasi:
»znak »območje umirjenega prometa« (III-33), ki označuje mesto v naselju, od koder se začenja območje, v katerem imajo pešci prednost pred vozili in v katerem je dovoljena igra otrok, vozniki pa morajo voziti posebno previdno in s hitrostjo največ 10 km/h;«.
V 36. do 48. točki se na koncu prvega stavka pika zamenja s podpičjem. Ostalo besedilo 36. do 48. točke, ki sledi piki na koncu prvega stavka, se črta.
V 37. točki se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi:
»Kadar znak označuje bližino mesta, kjer se nahaja telefon za klic v sili, je znaku dodana dopolnilna tabla z napisom »S.O.S.««.
V 45. točki se beseda »prikolicah« na koncu prvega stavka zamenja z besedilom »bivalnih priklopnikih«.
V 46. točki se besedilo »pod šotori in v prikolicah« na koncu prvega stavka zamenja z besedilom »v šotorih in bivalnih priklopnikih«.
Besedilo 49. točke se spremeni tako, da se glasi:
»znak »gasilska služba« (III-53), ki označuje mesto, kjer je gasilni aparat oziroma bližino mesta, kjer je gasilska služba. Kadar znak označuje gasilsko službo, je znaku dodana dopolnilna tabla z napisom “gasilci” in telefonska številka na kateri je ta služba dosegljiva 24 ur na dan;«.
V 52., 53. in 55. do 58. točki se na koncu prvega stavka pika zamenja s podpičjem. Ostalo besedilo 52., 53. in 55. do 58. točke, ki sledi piki na koncu prvega stavka, se črta.
V 79. točki se v drugem stavku za besedo »smučišča« črta vejica in beseda »toplic«.
V 80. točki se črta besedilo »(na portalu)«.
V 83. točki se za besedo »voziščem« črta besedilo »na portalu«.
V 84. točki se črta besedilo »- na portalu«.
V 85. točki se podpičje zamenja z vejico in doda besedilo »znak »ime izvoza« (III-92.1), ki označuje številko in ime izvoza z avtoceste oziroma hitre ceste in znak »ime razcepa« (III-92.2), ki označuje številko in ime razcepa avtoceste oziroma hitre ceste;«.
Za grafičnim prikazom znaka III-92 se dodata nova grafična prikaza znakov III-92.1 in III-92.2 iz priloge 2 k temu pravilniku.
V drugem stavku 86. točke se besedilo »naravne, kulturne ali zgodovinske znamenitosti ali spomenika« nadomesti z besedilom »kulturnega spomenika, varovanih območij narave ali pomembnejše turistične znamenitosti«.
V prvem stavku 97. točke se črta besedilo »na delu avtoceste ali na hitri cesti, ki nima odstavnega pasu,«.
V 98. točki se za besedilom »(III-105.4), ki označuje številko« doda besedilo »kolesarske poti, številko«.
V prvem stavku 104. točke se za besedo »ovire« doda besedilo »v cestnem prometu«.
Besedilo 107. točke se spremeni tako, da se glasi:
»znaka »predznak za preusmeritev prometa na cesti s fizično ločenima smernima voziščema« (III-114 in III-114.1), ki označujeta smer in način preusmeritve prometa, kadar je zaradi del na cesti, ovire v cestnem prometu ali poškodbe vozišča promet v celoti ali delno preusmerjen z enega smernega vozišča na smerno vozišče, ki je sicer namenjeno prometu vozil z nasprotne smeri, in je zaradi tega začasno vzpostavljen dvosmerni promet in obratno, pri prehodu iz začasno dvosmernega prometa (III-114.2 in III-114.3) v prometno ureditev, ki je veljala. Število puščic na znaku mora ustrezati številu prometnih pasov, po katerih poteka promet. V puščici mora biti vstavljen ustrezen prometni znak, kadar je prometni pas, ki ga puščica označuje, namenjen le določeni vrsti vozil;«.
Besedilo 108. točke se spremeni tako, da se glasi:
»znaki »predznak za preusmeritev prometa« (III-115, III-115.1 in III-115.2), ki označujejo smer in način preusmeritve prometa, kadar je zaradi del na cesti, ovire v cestnem prometu ali poškodbe vozišča promet preusmerjen na posebej za to zgrajeno obvozno cesto, na drugo obstoječo cesto ali na začasne prometne površine. Število puščic na znaku mora ustrezati številu prometnih pasov, po katerih poteka promet. V puščici mora biti vstavljen ustrezen prometni znak, kadar je prometni pas, ki ga puščica označuje, namenjen le določeni vrsti vozil;«.
Za grafičnim prikazom znaka III-115.1 se doda grafični prikaz novega znaka III-115.2 iz priloge 2 k temu pravilniku.
V 109. točki se za besedo »ovire« doda besedilo »v cestnem prometu«.
V 110. točki se za besedo »ovire« doda besedilo »v cestnem prometu«.
Za grafičnim prikazom znaka III-117.1 se doda grafični prikaz novega znaka III-117.1 iz priloge 2 k temu pravilniku.
Za 112. točko se doda nova 113. točka in grafični prikaz novih znakov III-120 in III-120.1 iz priloge 2 k temu pravilniku, nova 114. točka in grafični prikaz novih znakov III-121, III-121.1, III-122 in III-122.1 iz priloge 2 k temu pravilniku ter nova 115. točka in grafični prikaz novega znaka III-123 iz priloge 2 k temu pravilniku:
»113) znaka »šola« (III-120 in III-120.1), ki voznika obveščata, da se približuje mestu na cesti ali delu ceste, kjer je v bližini šola, in je zato ob cesti pogosteje več otrok, ki cesto prečkajo, hodijo po njej ali čakajo na prevoz;«,
»114) znaki »izhod v sili«, ki označujejo mesto, kjer je izhod v sili (III-121 in III-121.1), in ki označujejo smer, v kateri se nahaja izhod v sili ter oddaljenosti do mesta, kjer je izhod v sili (III-122 in III-122.1);«,
»115) znak »samodejno merjenje hitrosti« (III-123), ki označuje bližino mesta, na katerem se stalno ali občasno opravljajo samodejne meritve hitrosti.«.
15. člen
V 1. točki prvega odstavka, 1. točki drugega odstavka ter v 1. točki tretjega odstavka 25. člena se črta besedilo »za vožnjo vozil v isti smeri«.
V četrtem odstavku se beseda »do« med šiframa »III-111« in »III-118« nadomesti z besedo »in«.
16. člen
V podtočki i) 2. točke 26. člena se za besedilom »pomoč)« doda besedilo »in znak III-53 (gasilska služba)«.
Podtočka z) 2. točke se preimenuje v podtočko v), za njo pa se doda nova podtočka z), ki se glasi:
»z) znak III-120 in III-120.1 (šola), ki ima vstavljen posebni znak;«.
Dosedanja podtočka f) postane nova podtočka j).
Za podtočko e) 3. točke se dodajo nove podtočke f) do i), ki se glasijo:
»f) znak III-112 in III-112.1 (zapiranje prometnega pasu), znak III-117 in III-117.1 (prometni pasovi namenjeni določeni vrsti vozil), ki so veliki 120 x 150 cm in 80 x 120 cm;
g) znak III-113 in III-113.1 (predznak za zapiranje prometnega pasu), znak III-114, III-114.1, III-114.2 in III-114.3 (predznak za preusmeritev prometa na cesti s fizično ločenima smernima voziščema), znak III-115 in III-115.1 (predznak za preusmeritev prometa) in znak III-117.1 (prometni pasovi namenjeni določeni vrsti vozil), ki so veliki 120 x 180 cm in 80 x 150 cm;
h) znak III-120 in III-120.1 (šola), ki je velik 90 x 60 cm;
i) znak III-121 in III-121.1, ki je velik 60 x 60 cm in 40 x 40 cm, znak III-122 in III-121.1 (izhod v sili), ki je velik 30 x 90 cm in 20 x 60 cm;
17. člen
V 28. členu se grafični prikaz znaka IV-5 nadomesti s štirimi novimi grafičnimi prikazi znaka IV-5 iz priloge 2 k temu pravilniku.
18. člen
V 34. členu se v zadnjem stavku prvega odstavka beseda »odbojna« nadomesti z besedo »odsevna«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Neprekinjene vzdolžne označbe, izdelane iz materialov za debeloslojne označbe, se lahko izvedejo tudi na način, da v primeru vožnje po njih z zvočnim efektom opozarjajo voznika na nepravilno vožnjo.«.
19. člen
Besedilo drugega odstavka 1. točke 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Neprekinjena ločilna črta prepoveduje vozniku vožnjo po njej ali preko nje, kadar ločuje smerni vozišči pa tudi vožnjo po smernem vozišču za nasprotni promet.«.
Za prvim stavkom 3. točke se doda nov stavek, ki se glasi:
»Dvojna neprekinjena črta prepoveduje vozniku vožnjo po njej ali preko nje, kadar ločuje smerni vozišči pa tudi vožnjo po smernem vozišču za nasprotni promet. Enak pomen ima dvojna kombinirana črta s strani, na kateri je neprekinjena črta.«.
20. člen
Besedilo prve alinee 40. člena se spremeni tako, da se glasi:
»široke prečne črte«.
21. člen
V 41. členu se sliki 22 in 23 nadomestita z novima slikama 22 in 23 iz priloge 3 k temu pravilniku.
V podtočki b) 2. točke se besedi »pospeševalnega« nadomestita z besedama »zaviralnega«.
22. člen
V 42. členu se slike 35 do 45 nadomestijo z novimi slikami 35 do 45 iz priloge 3 k temu pravilniku.
Črta se podtočka j) 1. točke, podtočka k), ki postane podtočka j), pa se spremeni tako, da se glasi:
»j) smer vožnje na kolesarskih pasovih, kolesarskih stezah in kolesarskih poteh (V-25, V-26, V-27, V-28, V-28.1 in V-29) (slika 36).«.
23. člen
V 43. členu se sliki 62 in 63 nadomestita z novima slikama 62 in 63 iz priloge 3 k temu pravilniku.
24. člen
Besedilo 44. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Preglednost ceste in elemente za njeno določitev določa predpis o projektiranju cest.«.
25. člen
Besedilo 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dolžina L opozorilne črte (V-3), ki opozarja na bližino neprekinjene črte, znaša za hitrost, večjo od 50 km/h, najmanj 100 m, za hitrost do 50 km/h, pa najmanj 50 m.«.
26. člen
Besedilo 1. točke 46. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dolžina označenega dela ločilne prekinjene črte (V-2) mora meriti 1 m, 3 m, 5 m ali 6 m.«.
Besedilo 2. točke se spremeni tako, da se glasi:
»Dolžina označenega dela opozorilne črte (V-3) mora meriti 10 m ali 12 m.«.
Črta se 17. točka.
Besedilo 18. točke, ki postane 17. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»17) Dolžina puščic (V-25) do (V-29) meri 1,6 m.«.
Besedilo 19. točke, ki postane 18. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»18) Višina napisov na vozišču meri 1,6 m ali 4 m.«.
27. člen
V besedilu naslova šestega podpoglavja pred 47. členom se za besedo »ovir« doda besedilo »v cestnem prometu«.
28. člen
V celotnem besedilu 47. člena se za besedo »ovire« v ustreznem sklonu doda besedilo »v cestnem prometu«.
Za grafičnim prikazom prometnega znaka VI-3 in VI-3.1 se doda nov grafični prikaz prometnega znaka VI-3 in VI-3.1 iz priloge 4 k temu pravilniku.
Grafični prikaz prometnega znaka VI-5 in VI-6 se nadomesti z novim grafičnim prikazom prometnega znaka VI-5 in VI-6 iz priloge 4 k temu pravilniku.
29. člen
Besedilo prvega odstavka 48. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svetlobni prometni znaki so: svetlobni znaki za urejanje prometa vozil, svetlobni znaki za urejanje prometa pešcev, svetlobni znaki za označevanje prehoda ceste čez železniško progo, svetlobni znaki za urejanje prometa tirnih vozil, svetlobni znaki za označevanje del na cesti, drugih ovir v cestnem prometu in poškodb vozišča, ki pomenijo nevarnost za udeležence v cestnem prometu.«.
30. člen
Besedilo 50. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Naprave za dajanje svetlobnih prometnih znakov za urejanje prometa vozil s tribarvnimi lučmi (semaforji) se uporabljajo za urejanje prometa vozil za posamezno smer in za dve ali več smeri hkrati.
Kadar se s semaforji ureja promet vozil za vsako smer posebej ali za dve smeri hkrati in eno smer posebej, morajo biti luči na vseh semaforjih v obliki puščice.
Ne glede na določbo 5. člena tega pravilnika mora biti semafor, s katerim se ureja promet vozil, ki zavijajo na levo, postavljen na cesti ob levi strani vozišča ali smernega vozišča. Na enak način mora biti postavljen semafor, s katerim se hkrati ureja promet vozil, ki zavijajo na levo in vozil, ki vozijo naravnost.
Kadar se s semaforjem za urejanje prometa vozil, ponovljenim nad voziščem, ureja promet za vsako smer posebej, mora biti semafor ponovljen nad vsakim prometnim pasom. V primeru, ko se z enim prometnim znakom za vodenje prometa (kažipotna tabla) označuje isto smer vožnje po dveh prometnih pasovih, sme biti skupaj s takim znakom postavljen le en semafor, s katerim se ureja promet na obeh prometnih pasovih hkrati.«.
31. člen
Besedilo prvega odstavka 51. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Luči na napravah za dajanje svetlobnih prometnih znakov za urejanje prometa vozil so:
a) rdeča luč,
b) rdeča in rumena luč, ki gorita hkrati,
c) zelena luč,
d) rumena luč,
e) rumena utripajoča luč,
f) zelena puščica kot dodaten znak,
g) rumena puščica kot dodatni znak ob izhodu s križišča.«.
Drugi in tretji odstavek se črtata.
Dosedanji četrti odstavek postane drugi odstavek.
Slika 1 se nadomesti z novo Sliko 1 iz priloge 4 k temu pravilniku.
Besedilo dosedanjega petega odstavka, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Na napravah za dajanje svetlobnih prometni znakov za urejanje prometa vozil iz drugega odstavka prejšnjega člena, morajo biti v lučeh puščice, ki kažejo smer ali smeri, na katere se svetlobni prometni znaki nanašajo. Vrsta in barva puščic ter ozadja sta prikazani na sliki 3.«
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedilo »svetlobnih znakov« nadomesti z besedilom »svetlobnih prometnih znakov«, besedilo »svetlobni znak« pa se nadomesti z besedilom »svetlobni prometni znak«.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedilo »tribarvnih svetlobnih« nadomesti z besedilom »svetlobnih prometnih«.
Dosedanji osmi odstavek postane šesti odstavek.
32. člen
V prvem stavku 58. člena se za besedo »ovir« doda besedilo »v cestnem prometu«.
Slika 15 se nadomesti z novo Sliko 15 iz priloge 4 k temu pravilniku.
33. člen
Za prvim odstavkom 62. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Kadar vsebina prometnega znaka, ki je izveden na način naveden v točkah e) in f) prejšnjega člena, stalno gori, ima znak ves čas dokler gori enak pomen kot znaki, izvedeni iz svetlobno odsevnih materialov, če pa vsebina znaka utripa ali se izmenjuje z vsebino drugega prometnega znaka, pa ima tak znak spremenljive vsebine le obvestilni oziroma opozorilni pomen (opozarja na prisotnost stalnih znakov).«.
34. člen
V prvem odstavku 63. člena se besedilo »kulturnih, zgodovinskih in naravnih znamenitostih ali spomenikih ter pomembnejših objektih« nadomesti z besedilom »kulturnih spomenikih, varovanih območjih narave in pomembnejših turističnih znamenitostih ter objektih«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za turistične znamenitosti po tem pravilniku štejejo:
– naravna zdravilišča,
– smučišča, katerih dolžina prog je 10 km in več ali zmogljivost žičniških naprav 5000 smučarjev na uro in več.«.
Za novim drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Za varovana območja narave po tem pravilniku štejejo:
– naravne vrednote,
– zavarovana območja narave,
– območja Nature 2000.«.
V 1. točki dosedanjega drugega odstavka, ki postane četrti odstavek, se besedilo »kulturnih, zgodovinskih in naravnih znamenitostih ter spomenikih« nadomesti z besedilom »kulturnih spomenikih, varovanih območjih narave ter pomembnejših turističnih znamenitostih«.
V 2. točki dosedanjega drugega odstavka se besedilo »kulturna, zgodovinska in naravna znamenitost ali spomenik ter pomembnejši objekt« nadomesti z besedilom »kulturni spomenik, varovano območje narave ali pomembnejša turistična znamenitost ter objekt«.
35. člen
V naslovu prvega podpoglavja pred 64. členom se besedilo »kulturnih, zgodovinskih in naravnih znamenitostih ter spomenikih« nadomesti z besedilom »kulturnih spomenikih, varovanih območjih narave ter pomembnejših turističnih znamenitostih«.
36. člen
V prvem stavku 64. člena se besedilo »kulturnih, zgodovinskih in naravnih znamenitostih ter spomenikih« nadomesti z besedilom »kulturnih spomenikih, varovanih območjih narave ter pomembnejših turističnih znamenitostih«.
V 1. točki se besedilo »označena kulturna, zgodovinska ali naravna znamenitost ali spomenik« nadomesti z besedilom »označeni kulturni spomenik, varovano območje narave ali pomembnejša turistična znamenitost«.
Grafični prikaz znaka VII-1 se nadomesti z novim grafičnim prikazom znaka VII-1 iz priloge 4 k temu pravilniku.
Besedilo 2. točke se spremeni tako, da se glasi:
»znak »označitev varovanega območja narave« (VII-2), ki označuje mesto na cesti, od koder cesta poteka po varovanem območju narave;«.
37. člen
V naslovu drugega podpoglavja pred 65. členom se besedilo »kulturna, zgodovinska in naravna znamenitost ali spomenik ter pomembnejši objekt« nadomesti z besedilom »kulturni spomenik, varovano območje narave ali pomembnejša turistična znamenitost ter objekt«.
38. člen
V prvem stavku 65. člena se besedilo »kulturna, zgodovinska in naravna znamenitost ali spomenik ter pomembnejši objekt« nadomesti z besedilom »kulturni spomenik, varovano območje narave ali pomembnejša turistična znamenitost ter objekt«.
Besedilo 1. točke se spremeni tako, da se glasi:
»znak »lamela za kulturni spomenik ali objekt v naselju« (VII-4), ki označuje smer, v kateri je spomenik ali objekt;«.
V 3. točki se za besedo »hotele« doda besedilo »in motele«.
Besedilo 6. točke se spremeni tako, da se glasi:
»znak »lamela za cilje, ki so znotraj varovanega območja narave« (VII-5), ki označuje smer, v kateri so specifično področje, objekt ali naprava v varovanem območju narave;«.
V 7. točki se na koncu besedila črta pika in doda besedilo »in znak »lamela za nastanitvene in prehrambene objekte v naselju« (VII-6.1), ki označuje smer, v kateri je nastanitveni ali prehrambeni objekt razen hotel, motel in bar.«.
Grafični prikazi znakov VII-4, VII-4.1, VII-4.2 in VII-4.3 razen znaka za avtobusno postajo in znaka za splošno bolnišnico, se nadomestijo z novimi grafičnimi prikazi znakov VII-4, VII-4.1, VII-4.2 in VII-4.3 iz priloge 4 k temu pravilniku, za grafičnim prikazom znaka VII-6 pa se doda grafični prikaz novega znaka VII-6.1 iz priloge 4 k temu pravilniku.
39. člen
V 4. točki 66. člena se na koncu besedila črta podpičje in doda besedilo »in jim s simboli in besedami ali z likovnim prikazom in besedami podaja informacijo o občini;«.
Grafični prikaz znaka VII-7.4 se nadomesti z novim grafičnim prikazom znaka VII-7.4 iz priloge 4 k temu pravilniku.
40. člen
V 1. točki drugega odstavka 68. člena se besedilo »površina znakov za obveščanje o kulturnih, zgodovinskih in naravnih znamenitostih ter spomenikih, kadar so postavljeni na avtocestah in hitrih cestah – največ 10 m2« nadomesti z besedilom »površina znakov za obveščanje o kulturnih spomenikih, varovanih območjih narave ter pomembnejših turističnih znamenitostih, kadar so postavljeni na avtocestah in hitrih cestah – največ 15 m2oziroma največ 25 m2 v primeru, kadar znak obvešča o dveh kulturnih spomenikih, varovanih območjih narave ali pomembnejših turističnih znamenitostih«.
V 2. točki se besedilo »kulturna, zgodovinska in naravna znamenitost ali spomenik ter pomembnejši objekt« nadomesti z besedilom »kulturni spomenik, varovano območje narave ali pomembnejša turistična znamenitost ter objekt«.
41. člen
V četrti alinei 69. člena se na koncu besedila beseda »in« nadomesti z vejico.
V peti alinei se na koncu besedila pika nadomesti z besedo »in«.
Za peto alineo se doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– bela z rjavimi simboli in napisi.«.
42. člen
V 2. točki 70. člena se na koncu besedila črta podpičje in doda besedilo », razen kadar usmerja k lekarnam, ko je simbol zelene barve;«.
V 3. točki se beseda »zavarovanega« nadomesti z besedo »varovanega«.
43. člen
V 2. točki 71. člena se za besedo »ovir« doda besedilo »v cestnem prometu«.
44. člen
Besedilo 2. točke 72. člena se spremeni tako, da se glasi:
»cestni smerniki za predore, ki označujejo bližino roba vozišča v predoru. Telo cestnega smernika za predore mora, kadar smernik ni izdelan iz svetlobnih teles (LED), v celoti odsevati svetlobo, razen na tistih delih, ki predstavljajo nosilni del smernika. Cestni smerniki za predore morajo sevati oziroma odsevati rdečo svetlobo na desni strani in belo svetlobo na levi strani, gledano v smeri vožnje vozil (slika 2);«.
Slika 2 se nadomesti z novo Sliko 2 iz priloge 4 k temu pravilniku.
45. člen
V besedilu naslova drugega podpoglavja pred 73. členom se za besedo »ovir« doda besedilo »v cestnem prometu«.
46. člen
V prvem stavku 73. člena se za besedo »ovir« doda besedilo »v cestnem prometu«.
47. člen
Za prvim odstavkom 75. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Na varnostne ograje smejo biti pritrjene naprave ali elementi, ki v primeru padca motorista zmanjšujejo možnost trka motorista v steber varnostne ograje.«.
48. člen
V petem odstavku 90. člena se beseda »ogrožata« nadomesti z besedo »ovirata«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo prvega odstavka 5. člena so prometni znaki III-2.1, III-86 in III-15 lahko postavljeni na levi strani ceste v smeri vožnje vozil, prometni znaki II-27, II-47, III-105 in III-105.3 so lahko postavljeni na sredini ceste (na sredinskem ločilnem pasu ali otoku) v smeri vožnje vozil, prometni znaki III-90 do III-91, III-101 do III-103 so postavljeni nad voziščem ceste v smeri vožnje vozil, prometni znak II-45.1 pa na otoku krožnega križišča.«.
49. člen
V 91. členu se beseda »opaznosti« nadomesti z besedo »vidnosti«.
50. člen
Črta se prvi stavek 1. točke 98. člena.
51. člen
V 1. točki 102. člena se črta besedilo »(drugi odstavek 80. člena zakona o varnosti cestnega prometa)«.
52. člen
V uvodnem stavku 104. člena se besedilo »znak III-14 (ime naselja), znak III-14.1 (ime naselja)« nadomesti z besedilom »znak III-14 (naselje), znak III-14.1 (bližina naseljenega območja)«, za besedilom »znak III-92 (številka izvoza)« pa se doda besedilo »znak III-92.1 (ime izvoza), znak III-92.2 (ime razcepa),«.
V 6. točki se besedilo prvega in drugega stavka spremeni tako, da se glasi:
»znak III-14 (naselje) – na začetku naselja v katerega vodi cesta.«.
V 7. točki se besedilo prvega stavka spremeni tako, da se glasi:
»znak III-14.1 (bližina naseljenega območja) – na začetku naseljenega območja, po obrobju katerega vodi cesta.«.
Črtata se 8. in 9. točka.
Dosedanje 10., 11. in 12. točka postanejo 8., 9. in 10. točka.
V dosedanji 13. točki, ki postane 11. točka, se za besedo »nanaša« doda besedilo »in sicer tako, da voznik zavije na to cesto pred kažipotom«.
Dosedanje 14., 15. in 16. točka postanejo 12., 13. in 14. točka.
V dosedanji 17. in 18. točki, ki postaneta 15. in 16. točka, se črta besedilo »na portalu«.
V dosedanji 19. točki, ki postane 17. točka, se črta besedilo », ki stoji na določeni razdalji pred zaviralnim pasom«.
Za dosedanjo 19. točko, ki postane 17. točka, se doda nova 18. točka, ki se glasi:
»18) znak III-92.1 (ime izvoza) in znak III-92.2 (ime razcepa) – na razdalji 1500 do 2000 m pred zaviralnim pasom;«.
Dosedanje 20., 21., 22., 23. in 24. točka postanejo 19., 20., 21., 22. in 23. točka.
Črta se dosedanja 25. točka.
Dosedanje 26., 27. in 28. točka postanejo 24., 25. in 26. točka.
Za dosedanjo 29. točko, ki postane 27. točka, se doda nova 28. točka, ki se glasi:
»28) znaka III-121, III-121.1 (izhod v sili) neposredno na mestu, kjer je izhod v sili pravokotno na os ceste za obe smeri rešitve, znaka III-122 in III-122.1 (izhod v sili) pa na medsebojni razdalji 100 m, razen v predorih, ko se postavljajo na medsebojni razdalji 50 m. Kadar je za reševanje namenjenih več izhodov, mora biti smer rešitve na mestu med dvema izhodoma označena proti obema izhodoma. Kadar so znaki postavljeni v predorih, morajo biti izvedeni z lastnim virom svetlobe.«.
53. člen
Besedilo 5. točke 106. člena se spremeni tako, da se glasi:
»označba V-9 (neprekinjena široka prečna črta) mora biti označena kot podaljšek roba prečnega vozišča pod pogojem, da ima voznik s tega mesta zagotovljeno najmanjše polje preglednosti (pregledni trikotnik). Najmanjše polje preglednosti (pregledni trikotnik) je prikazano na sliki 1. Vrednosti pregledne razdalje A in B določa predpis o projektiranju cest;«.
54. člen
V besedilu naslova šestega podpoglavja pred 107. členom se za besedo »ovir« doda besedilo »v cestnem prometu«.
55. člen
V 107. členu se za besedo »ovir« v različnih sklonih doda besedilo »v cestnem prometu«.
56. člen
V 108. členu se črtajo vse besede »prometnih«.
57. člen
V prvem stavku prvega odstavka 109. člena se besedilo »Kulturne, zgodovinske in naravne znamenitosti ter spomeniki, območja« nadomesti z besedilom »Kulturni spomeniki, varovana območja narave ter pomembnejše turistične znamenitosti«.
Besedilo prve alinee prvega odstavka 109. člena se spremeni tako, da se glasi:
»znamenitost, spomenik, območje, objekt ali naprava, do katerih se usmerja na avtocesti in hitri cesti, morajo biti razglašeni za varovano območje narave ali kulturni spomenik državnega pomena; znamenitost, spomenik, območje, objekt ali naprava, do katere se usmerja na ostalih javnih cestah, morajo biti razglašeni za varovano območje narave ali kulturni spomenik najmanj lokalnega pomena,«.
58. člen
V prvem odstavku 110. člena se besedilo »splošno znani ali mednarodni simboli« nadomesti z besedilom »simboli iz tega pravilnika«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Na eni lokaciji je lahko v enem sklopu lamel največ sedem posameznih lamel. Barve lamel v posameznem sklopu si sledijo od zgoraj navzdol: bela, rjava, modra, zelena, bela z rjavimi simboli in napisi, siva. Znotraj posameznega barvnega sklopa lamel se lamele razvrstijo glede na smer puščice od zgoraj navzdol: naravnost, levo, desno.«.
59. člen
V besedilu naslova prvega podpoglavja pred 114. členom se besedilo »kulturnih, zgodovinskih in naravnih znamenitostih in spomenikih« nadomesti z besedilom »kulturnih spomenikih, varovanih območjih narave ter pomembnejših turističnih znamenitostih«.
60. člen
V prvem stavku prvega odstavka 114. člena se besedilo »kulturnih, zgodovinskih in naravnih znamenitostih ter spomenikih« nadomesti z besedilom »kulturnih spomenikih, varovanih območjih narave ter pomembnejših turističnih znamenitostih«.
Besedilo 2. točke se spremeni tako, da se glasi:
»na avtocestah in hitrih cestah sme biti postavljen za en izvoz z avtoceste oziroma hitre ceste samo en znak VII-1 oziroma VII-1.1 (obvestilna tabla). Kulturni spomenik, varovano območje narave ter pomembnejša turistična znamenitost, na katero se znak nanaša, praviloma ne sme biti oddaljena več kot 30 km od mesta, na katerem stoji znak. H kulturnemu spomeniku, varovanemu območju narave ter pomembnejši turistični znamenitosti, na katero se znak VII-1 oziroma VII-1.1 nanaša, sme biti v nadaljevanju promet voden s prometnimi znaki za vodenje prometa na območju križišča, bodisi z imenom kulturnega spomenika, varovanega območja narave ter pomembnejše turistične znamenitosti ali simbolom, ki je dodan imenu kraja, ki vodi v smeri, v kateri je kulturni spomenik, varovano območje narave ter pomembnejša turistična znamenitost;«.
V drugem odstavku 114. člena se besedilo »znamenitost ali spomenik« nadomesti z besedilom »kulturni spomenik, varovano območje narave ter pomembnejšo turistično znamenitost«.
61. člen
V besedilu naslova drugega podpoglavja pred 115. členom se besedilo »kulturna, zgodovinska in naravna znamenitost in spomenik ter pomembnejši objekt« nadomesti z besedilom »kulturni spomenik, varovano območje narave in pomembnejša turistična znamenitost ter objekt«.
62. člen
V prvem stavku prvega odstavka 115. člena se besedilo »kulturna, zgodovinska in naravna znamenitost in spomenik ter pomembnejši objekt« nadomesti z besedilom »kulturni spomenik, varovano območje narave in pomembnejša turistična znamenitost ter objekt«.
Besedilo drugega odstavka 115. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izjemoma se smejo znaki VII-4 (lamela za kulturni spomenik ali objekt v naselju), VII-4.1 (lamela za naravno znamenitost ali objekt v naselju), VII-4.4 (lamela za pomembna poslovno – trgovska središča in objekte v naselju) in VII–6.1 (lamela za nastanitvene in prehrambene objekte v naselju) uporabiti tudi na cestah zunaj naselja, če v smeri, v kateri se ti prometni cilji nahajajo, ni kraja ali značilnega objekta, ki bi ga bilo mogoče označiti z znaki za vodenje prometa na območju križišča.«.
63. člen
V besedilu naslova drugega podpoglavja pred 121. členom se za besedo »ovir« doda besedilo »v cestnem prometu;«.
64. člen
V 121. členu se za vsako besedo »ovir« doda besedilo »v cestnem prometu;«.
65. člen
Za 126. členom se doda novo VI-A poglavje in nova 126.a in 126.b člen, ki se glasita:
»VI-A. SIMBOLI ZA PROMETNO SIGNALIZACIJO
126.a člen
Na prometnih znakih je dovoljeno uporabljati samo simbole, določene s tem pravilnikom. Simboli, določeni v 126.b členu tega pravilnika se smejo uporabljati le na dopolnilnih tablah in prometnih znakih III-84, III-85.1 do III-87, III-89 do III-91 in znakih III-93 do III-97.
Na turistični in drugi obvestilni signalizaciji se smejo poleg simbolov, določenih s tem pravilnikom, uporabljati tudi splošno znani ali mednarodno uveljavljeni simboli.
Osnovna barva simbolov, ki se uporabljajo na prometnih znakih, je odvisna od osnovne barve prometnega znaka, na katerem je simbol uporabljen.
126.b člen
Simboli, ki se uporabljajo na prometni signalizaciji na način iz prejšnjega člena, so:
– sakralna zgradba,
– grad,
– razvalina,
– dvorec,
– arheološki spomenik,
– muzej,
– gledališče,
– lutkovno gledališče,
– knjižnica,
– koncertna dvorana ali glasbena šola,
– podzemna jama,
– slap,
– živalski vrt,
– akvarij,
– park ali botanični vrt,
– skakalnica,
– turistična kmetija,
– vinska cesta,
– industrijska cona,
– nakupovalno središče,
– naravno zdravilišče,
– lekarna,
– razgledna točka,
– avtovlak,
– tovorni avtovlak,
– avtobusna postaja,
– železniška postaja,
– pokopališče,
– center,
– pošta,
– kongresni center,
– kazino (igralnica),
– stadion,
– nogometno igrišče,
– športna dvorana,
– igrišče za golf,
– igrišče za tenis ali badminton,
– pokrito igrišče za tenis ali badminton,
– plavalni bazen,
– pokrit plavalni bazen,
– jahanje ali hipodrom,
– sprehajalne ali planinske poti,
– veslanje, rafting,
– strelišče,
– dvorana za hokej,
– gondola manjše zmogljivosti,
– gondola večje zmogljivosti,
– sedežnica,
– vlečnica,
– naravna vrednota.
Oblika simbolov je razvidna iz priloge 5 k temu pravilniku.«.
66. člen
Besedilo 132. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Lastnosti materialov, ki se uporabljajo za izdelavo prometne signalizacije in prometne opreme cest, način izdelave, natančna oblika, barve, dimenzije ter način in merila za postavljanje prometne signalizacije in prometne opreme cest, ki niso določeni s tem pravilnikom, določajo slovenski standardi in tehnične specifikacije za javne ceste.«.
67. člen
Besedilo 136. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Do izdaje slovenskih standardov in tehničnih specifikacij se za izdelavo in postavljanje prometne signalizacije in prometne opreme uporabljajo JUS standardi, ki so bili izdani pred letom 1990, in sicer tiste določbe, ki niso v nasprotju s tem pravilnikom.
V primeru, da slovenski standardi in tehnične specifikacije ne obstajajo, določbe JUS standardov pa so v nasprotju z določbami tega pravilnika, se za izdelavo in postavljanje prometne signalizacije in prometne opreme cest uporabljajo ustrezni evropski oziroma drugi nacionalni standardi.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
68. člen
Prometne znake, ki so postavljeni na podlagi določb Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00), je treba prilagoditi določbam tega pravilnika najkasneje v desetih letih po uveljavitvi tega pravilnika.
69. člen
Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2640-5/2005/91-0032074
Ljubljana, dne 20. julija 2006
EVA 2005-2411-0005
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet
 
Soglašam!
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve
 
Soglašam!
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti