Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2006 z dne 26. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2006 z dne 26. 10. 2006

Kazalo

4672. Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (uradno prečiščeno besedilo) (ZVVJTO-UPB3), stran 11427.

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. septembra 2006 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki obsega:
– Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – ZVVJTO (Uradni list RS, št. 58/02 z dne 4. 7. 2002),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – ZVVJTO-A (Uradni list RS, št. 55/03 z dne 9. 6. 2003),
– Zakon o spremembah Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – ZVVJTO-B (Uradni list RS, št. 86/04 z dne 5. 8. 2004) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – ZVVJTO-C (Uradni list RS, št. 60/06 z dne 9. 6. 2006).
Št. 326-08/02-13/5
Ljubljana, dne 29. septembra 2006
EPA 926-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Z A K O N
O VRAČANJU VLAGANJ V JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE
uradno prečiščeno besedilo
(ZVVJTO-UPB3)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon določa upravičence, zavezanca, višino vračila, način in pogoje vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
2. člen
(upravičenci)
Upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje Telekoma Slovenije, d.d. so fizične osebe, organizacije fizičnih oseb, lokalne skupnosti in njihovi pravni nasledniki, ki so z namenom pridobitve telefonskega priključka za sebe ali za druge sklepale pravne posle s pravnimi predniki Telekoma Slovenije, d.d. (v nadaljnjem besedilu: PTT organizacije) in Samoupravnimi interesnimi skupnostmi za poštni, telegrafski in telefonski promet (v nadaljnjem besedilu: SIS).
3. člen
(zavezanec)
Zavezanec za vračilo vlaganj iz prejšnjega člena tega zakona je Republika Slovenija.
4. člen
(višina vračila)
(1) Osnova za vračilo vlaganj je vrednost, navedena v listinah, ki dokazujejo pravni posel iz 2. člena tega zakona.
(2) Višina vračila se določi tako, da se od osnove za vračilo vlaganj, povečane za vrednost vloženega dela in materiala, odštejejo priključnina in prispevek SIS-u, namenska sredstva iz državnega proračuna ter stroški hišne inštalacije in terminalske opreme, v kolikor so namenska sredstva iz državnega proračuna, stroški hišne inštalacije in terminalske opreme tudi vključeni v znesku zahtevka. Priključnina in prispevek SIS-u se odštejeta tudi, če nista bila plačana ali če je bil upravičenec oproščen plačila.
(3) Kot priključnina in prispevek SIS-u iz prejšnjega odstavka se upošteva manjša od naslednjih vrednosti:
– vsota vrednosti priključnine in prispevka SIS-u, navedenih v pravnem poslu iz 2. člena tega zakona, če je ta vsota različna od 0, ali
– vsota vrednosti priključnine in prispevka SIS-u iz tabele iz 5. člena tega zakona, ki sta v obdobju sklenitve pravnega posla veljala na tem geografskem območju, če je ta vsota različna od 0, ali
– povprečna vrednost priključnin in prispevkov SIS-u, izraženih v nemških markah (v nadaljnjem besedilu: DEM), na vseh geografskih območjih in v vseh obdobjih, ki znaša 1.388 DEM.
(4) Količina in vrednost vloženega dela in materiala se ugotavljata na podlagi predloženih računov ali drugih listin. Če vrednost ni razvidna iz predloženih računov ali drugih listin, jo je mogoče ugotavljati na podlagi povprečnih cen, navedenih v tabeli iz 5. člena tega zakona.
(5) Znesek iz drugega odstavka tega člena se vrne tako, da se višina izračunanega vračila preračuna v DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije oziroma njene pravne predhodnice na dan sklenitve pravnega posla. Dobljeni znesek v DEM se preračuna v EUR po nepreklicno določenem menjalnem razmerju na dan 1. januarja 1999, ki znaša 1,95583 DEM za 1 EUR, in se nato preračuna v slovenske tolarje po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izplačila vračila.
5. člen
(komisija)
(1) Svet Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona na podlagi drugega odstavka 12. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni list RS, št. 7/93) ustanovi posebno komisijo (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki opravlja strokovne in tehnične naloge na podlagi tega zakona.
(2) Po ustanovitvi komisije lahko minister oziroma ministrica, pristojen oziroma pristojna za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: minister), imenuje še dodatne člane komisije. Če član komisije odstopi, minister v enem mesecu po njegovem odstopu imenuje novega člana komisije.
(3) Komisija na podlagi podatkov iz četrtega odstavka 8. člena tega zakona sestavi predlog tabele, iz katere so razvidni podatki, ki so podlaga za ugotavljanje višine vračila iz prejšnjega člena tega zakona, kot so vrednosti priključnin in prispevkov SIS-u v posameznih časovnih obdobjih in na posameznih geografskih območjih PTT organizacij, srednji tečaji Banke Slovenije oziroma njene pravne predhodnice za preračun zneskov v DEM ter povprečne cene tipičnih del in materialov.
(4) Minister, pristojen za elektronske komunikacije, sprejme tabelo iz prejšnjega odstavka tega člena in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(5) Minister s sklepom razpusti komisijo najkasneje eno leto po začetku vračanja zneskov iz naslova izvajanja tega zakona.
6. člen
(lokalne skupnosti kot upravičenci)
(1) Lokalna skupnost, ki nastopa kot upravičenec iz 2. člena tega zakona, v roku dveh mesecev po sklenitvi pisne poravnave iz drugega odstavka 8. člena tega zakona ali pravnomočno končanem nepravdnem postopku za določitev odškodnine iz petega odstavka 8. člena objavi na krajevno običajen način seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci.
(2) Lokalna skupnost s predpisom, ki ga izda v roku dveh mesecev od uveljavitve zakona, podrobneje določi način sestave seznama, način ugotavljanja sorazmernih deležev vračila ter pogoje in roke vračanja teh deležev.
(3) Prejeto vračilo vrne lokalna skupnost v celoti v deležih, sorazmernih vlaganjem oseb, navedenih na seznamu iz prejšnjega odstavka tega člena. Lokalna skupnost začne vračati v roku 30 dni po prejemu vračila iz sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljnjem besedilu: sklad).
(4) Sorazmerni del vračil, ki pripadajo lokalni skupnosti iz naslova namenskih sredstev samoprispevka, mora lokalna skupnost nameniti izključno za investicije v infrastrukturo na območju, na katerem so bila zbrana sredstva samoprispevka.
II. POSTOPEK VRAČANJA VLAGANJ
7. člen
(vlaganje zahtevka)
(1) Zahtevek lahko vloži upravičenec iz 2. člena tega zakona v roku desetih mesecev od objave poziva, ki ga komisija iz 5. člena tega zakona objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, sicer se zahtevek ne upošteva.
(2) Zahtevek se s priloženimi dokazili vloži pri krajevno pristojnem državnem pravobranilstvu glede na sedež PTT organizacije oziroma SIS, v katera so bila opravljena vlaganja.
8. člen
(postopek pri državnem pravobranilcu)
(1) Vlagatelj zahtevka lahko dokazuje obstoj pravice do vračila vlaganj ter vrednost pravnega posla, vloženega dela in materiala z listinami, ki dokazujejo pravni posel iz 2. člena tega zakona, z računi in drugimi verodostojnimi listinami ali dokumenti.
(2) Če vlagatelj zahtevka ne razpolaga z listinami ali dokumenti iz prejšnjega odstavka, predloži državnemu pravobranilcu notarsko overjeno izjavo o vrsti in obsegu vlaganja v javno telekomunikacijsko omrežje. Telekom Slovenije, d.d. je dolžan državnemu pravobranilcu na podlagi pisne zahteve brezplačno in v roku največ 30 dni od prejema zahteve predložiti:
– podatek o datumu vključitve vlagatelja zahtevka kot naročnika v javno telekomunikacijsko omrežje, ter
– izjavo, ali se navedbe vlagatelja zahtevka o vrsti in obsegu njegovega vlaganja v javno telekomunikacijsko omrežje ujemajo s podatki iz dokumentacije Telekoma Slovenije, d.d. oziroma njegovih pravnih prednikov.
(3) Če se iz podatkov in izjav iz prejšnjega odstavka ne da ugotoviti dejanskega stanja, je Telekom Slovenije, d.d. dolžan državnemu pravobranilcu na podlagi dodatne pisne zahteve brezplačno in v roku, ki ga določi državni pravobranilec, v pisni ali elektronski obliki predložiti opis takrat nastalega in priključenega omrežja.
(4) V primeru nepopolnih podatkov iz drugega in tretjega odstavka tega člena državnemu pravobranilcu poda mnenje sodni izvedenec ali po potrebi sodni cenilec, čigar stroški se krijejo iz sklada iz 11. člena tega zakona. Listine in dokumenti iz drugega in tretjega odstavka tega člena ali mnenje izvedenca ali cenilca so podlaga za izračun višine vračila v skladu s 4. členom tega zakona.
(5) Državni pravobranilec na podlagi priloženih dokazov in tabele iz četrtega odstavka 5. člena tega zakona sestavi predlog za sklenitev pisne poravnave, ki se vroči vlagatelju zahtevka po določbah zakona, ki ureja pravdni postopek, za osebno vročitev stranki, in z navedbo roka, v katerem se lahko sklene pisna poravnava, pri čemer rok ne sme biti daljši od treh mesecev. Predlogi za sklenitev pisne poravnave morajo biti pripravljeni do 30. novembra 2006.
(6) Pisna poravnava, ki jo podpišeta vlagatelj zahtevka in državni pravobranilec, je izvršilni naslov za sodno izvršbo v breme sklada.
(7) Telekom Slovenije, d.d. je dolžan komisiji in upravičencu, ki izkaže pravni interes, predložiti vse podatke, s katerimi razpolaga, in omogočiti vpogled v dokumentacijo, ki se nanaša na vračila vlaganj, ki so predmet tega zakona.
(8) Če vlagatelj zahtevka in državni pravobranilec ne skleneta pisne poravnave v roku, določenem v petem odstavku tega člena, lahko vlagatelj zahtevka v dveh mesecih po preteku navedenega roka začne postopek pred pristojnim sodiščem. Pri odločanju glede vračila vlaganj se smiselno uporabljajo določbe glede določitve odškodnine, določene v zakonu, ki ureja nepravdni postopek.
8.a člen
(reševanje zahtevkov pred sodiščem)
(1) Če državni pravobranilec zavrne zahtevek za vračilo vlaganj, lahko vlagatelj zahtevka v dveh mesecih po zavrnitvi zahtevka vloži predlog za rešitev zahtevka na pristojno okrajno sodišče, ki odloča o zahtevku po splošnih določbah zakona, ki ureja nepravdni postopek.
(2) Če državni pravobranilec ne pripravi predloga za sklenitev pisne poravnave v predpisanem roku ali ne odgovori vlagatelju zahtevka, ali je upravičenec po tem zakonu, lahko vlagatelj zahtevka v dveh mesecih po izteku predpisanega roka za pripravo predloga za sklenitev pisne poravnave vloži predlog za rešitev zahtevka na pristojno okrajno sodišče, ki odloča o zahtevku po splošnih določbah zakona, ki ureja nepravdni postopek.
9. člen
(pravno nasledstvo)
(1) Če vlagatelj zahtevka ni pogodbena stranka iz 2. člena tega zakona, mora državnemu pravobranilcu predložiti dokaz o pravnem nasledstvu.
(2) V kolikor ga mora vlagatelj zahtevka še pridobiti, državni pravobranilec odloži sklenitev pisne poravnave do pridobitve dokaza o pravnem nasledstvu.
10. člen
(pristojni organ za zbiranje zakonitih izvršilnih naslovov)
(1) Upravičenec mora v 30 dneh od dneva sklenitve pisne poravnave le to dostaviti komisiji.
(2) Komisija o upravičencih, ki so ji dostavili zakonit izvršilni naslov, mesečno pripravlja seznam, ki vsebuje vse podatke, ki so potrebni, da se vračilo izvede ter ta seznam zadnji dan tekočega meseca posreduje organu, ki upravlja s skladom iz 11. člena tega zakona.
11. člen
(sklad za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje)
(1) Z namenom izvajanja tega zakona ustanovi Republika Slovenija na podlagi tega zakona sklad kot evidenčni račun v okviru državnega proračuna.
(2) Vir financiranja sklada je kupnina od prodaje državnega deleža v Telekomu Slovenije, d.d.
(3) Sklad se ustanovi za čas do dokončne izvedbe vračil vlaganj tistim upravičencem, ki so v roku iz drugega odstavka 12. člena tega zakona komisiji dostavili zakonit izvršilni naslov.
(4) Upravitelj sklada je ministrstvo, ki je pristojno za elektronske komunikacije.
12. člen
(začetek vračanja)
(1) Kupnina od prodaje državnega deleža v Telekomu Slovenije, d.d. se v višini, ki je potrebna za izvedbo tega zakona, izloči v sklad.
(2) Zneski iz tretjega in petega odstavka 8. člena tega zakona se začnejo vračati upravičencem v roku enega meseca po prvem vplačilu kupnine od privatizacije državnega deleža v Telekomu Slovenije, d.d.
(3) Začetek vračanj komisija objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(4) Po poteku roka iz drugega odstavka tega člena upravitelj sklada na podlagi seznamov iz drugega odstavka 10. člena tega zakona začne vračati zneske iz 4. člena tega zakona, in sicer po vrstnem redu prispetja zakonitega izvršilnega naslova na komisijo.
13. člen
(neporabljena sredstva)
Po poteku časa obstoja sklada se sredstva, ki so v skladu ostala neporabljena, vplačajo v proračun in se porabijo v namen vračil upravičencem z zakonitim izvršilnim naslovom.
III. NADZOR
14. člen
(pristojnosti za nadzor)
Nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona opravljajo inšpektorji, ki so pristojni za proračun.
IV. KAZENSKA DOLOČBA
15. člen
(prekrški)
Z denarno kaznijo 500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje odgovorna oseba lokalne skupnosti, če:
1. v roku ne objavi na krajevno običajen način seznama fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci (prvi odstavek 6. člena),
2. v roku ne izda predpisa in ne vrača v skladu z določili predpisa (drugi in tretji odstavek 6. člena),
3. v roku ne začne vračati v deležih sorazmernih vlaganjem oseb, navedenih na seznamu (tretji odstavek 6. člena).
Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – ZVVJTO (Uradni list RS, št. 58/02) vsebuje naslednjo končno določbo:
V. KONČNA DOLOČBA
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – ZVVJTO-A (Uradni list RS, št. 55/03) vsebuje naslednjo končno določbo:
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – ZVVJTO-B (Uradni list RS, št. 86/04) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
2. člen
Zahtevki, vloženi po roku, ki ga je določal prvi odstavek 7. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo), in pred uveljavitvijo tega zakona, se štejejo kot pravočasno vloženi.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – ZVVJTO-C (Uradni list RS, št. 60/06) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
Komisija v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona pripravi predlog dopolnitve tabele, tako da ta vsebuje vse podatke iz 3. člena tega zakona.
9. člen
Ne glede na pretečeni rok iz prvega odstavka 7. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) lahko upravičenec vloži zahtevek v 90 dneh od objave novega poziva, ki ga komisija objavi v Uradnem listu Republike Slovenije v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
10. člen
Postopki vračanja vlaganj, ki do uveljavitve tega zakona še niso bili zaključeni, se dokončajo po določbah tega zakona.
Za zahtevke, vložene pred uveljavitvijo tega zakona, morajo biti predlogi za sklenitev pisne poravnave pripravljeni do 30. septembra 2006.
11. člen
Državno pravobranilstvo preračuna višine vračil v že sklenjenih pisnih poravnavah ob upoštevanju določb tega zakona.
V primerih, ko je preračunana vrednost vračila ugodnejša za vlagatelja zahtevka, državni pravobranilec pripravi predlog aneksa k pisni poravnavi, ki se vroči vlagatelju zahtevka v skladu s petim odstavkom 8. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo).
Predlogi aneksov morajo biti pripravljeni do 30. novembra 2006.
12. člen
Državno pravobranilstvo ponovno pregleda zavrnjene zahtevke in jih obravnava v skladu z določbami tega zakona.
13. člen
V obdobju do ustanovitve sklada iz 11. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) stroške sodnega izvedenca oziroma sodnega cenilca začasno pokriva ministrstvo, pristojno za elektronske komunikacije.
14. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti