Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2006 z dne 23. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2006 z dne 23. 10. 2006

Kazalo

4662. Odlok o poimenovanju novih ulic ter preimenovanju dela ulic v naselju Slovenska Bistrica, stran 11262.

Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in 8/90, določil Pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80), in skladno z 10. členom Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 35/95, 72/99 in 65/02) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 26. redni seji dne 9. oktobra 2006 sprejel
O D L O K
o poimenovanju novih ulic ter preimenovanju dela ulic v naselju Slovenska Bistrica
1. člen
S tem odlokom se v naselju Slovenska Bistrica poimenujejo nove ulice ter preimenujeta dela dveh obstoječih ulic (v nadaljevanju: odlok).
2. člen
V naselju Slovenska Bistrica se poimenujejo naslednje ulice:
Nova ulica, ki se v začetni točki navezuje na obstoječo Ljubljansko cesto in poteka proti severozahodu mimo Srednje šole Slovenska Bistrica ter se zaključi na Slomškovi ulici 19, se poimenuje ULICA DR. JOŽETA PUČNIKA.
Nova ulica, ki se v začetni točki navezuje na obstoječo Potrčevo ulico, se dotika Lackove ulice in poteka vzporedno s Krekovo ulico ter se zaključi na Stepišnikovi ulici pri Elektru, se poimenuje LIVADNA.
Novi ulici, ki je podaljšek Šolske ulice in bo predvidoma povezana na Špindlerjevo ulico, se potek osi ulice podaljša in ostane ŠOLSKA ULICA.
Nova ulica, ki se v začetni točki navezuje na Šolsko ulico pri novogradnji Kocijančič in poteka proti zahodu ter se priključi na Ulico Anice Černejeve, se poimenuje OSOJNA ULICA.
Novi ulici, ki se v začetni točki navezuje na Šolsko ulico in poteka vzporedno z Osojno ulico, se priključi v križišču Jenkove ulice in Ulice Anice Černejeve, se potek osi ulice podaljša in ostane JENKOVA ULICA.
Obstoječi del Jenkove ulice se preoštevilči.
Potek Žolgarjeve ulice se nadaljuje mimo trgovskega centra Spar proti jugovzhodu do avtoceste, se obrne proti severovzhodu in poteka vzporedno z avtocesto do Kolodvorske ulice, potek osi ulice podaljša in ostane ŽOLGARJEVA ULICA.
Nova ulica, ki se v začetni točki navezuje na Leskovarjevi ulici pri hišnih številkah 10–12 in poteka vzporedno s Slovensko ulico, se dotika Wintarjeve ulice ter se zaključi na Žolgarjevi ulici, se poimenuje ROMIHOVA ULICA.
Nova ulica, ki se v začetni točki navezuje na avtobusno postajo na Kolodvorski ulici in poteka vzporedno z Romihovo ulico ter se zaključi na Žolgarjevi ulici pri krožnem vozišču, se poimenuje PLEČNIKOVA ULICA.
Nova ulica, ki se v začetni točki navezuje na Plečnikovo ulico in poteka vzporedno s Kolodvorsko ulico proti jugovzhodu ter se slepo zaključi za poslovno stavbo Kolodvorska ulica 24, se poimenuje TOMAŽIČEVA ULICA.
Nova ulica, ki se v začetni točki navezuje na križišču Plečnikov ulice in poteka vzporedno s Tomažičevo ulico ter se zaključi na Žolgarjevi ulici pri avtocesti, se poimenuje INDUSTRIJSKA ULICA.
Nova ulica, ki se v začetni točki navezuje na Industrijsko ulico in poteka vzporedno s Plečnikovo ulico ter se zaključi na Žolgarjevi ulici pri Trgovskem centru Spar, se poimenuje TRGOVSKA ULICA.
Nova ulica, ki se v začetni točki navezuje na Industrijsko ulico in poteka vzporedno s Trgovsko ulico ter se zaključi na Žolgarjevi ulici, se poimenuje RIMSKA ULICA.
3. člen
V naselju Slovenska Bistrica se del Stepišnikove ulice s hišnimi številkami 2, 3, 4, 5 in 6, ki se v začetni točki navezuje na obstoječo Ljubljansko cesto pri hišni številki 93 in poteka proti jugu ter se slepo zaključi, preimenuje v PIRNIKOVA ULICA.
4. člen
Osnove ulic so prikazane na izseku iz kartografskega prikaza registra prostorskih enot – naselje Slovenska Bistrica, M 1: 5000, ki je sestavni del tega odloka in se hrani v arhivu občine Slovenska Bistrica.
5. člen
Vsi državni organi, ki vodijo uradne evidence, so dolžni v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka po uradni dolžnosti uskladiti svoje evidence s tem odlokom.
6. člen
Geodetska uprava RS, OGU Maribor, Geodetska pisarna Slovenska Bistrica, mora izvesti predlagano spremembo v roku štirih mesecev po uveljavitvi tega odloka.
7. člen
Stroške za izdelavo hišne tablice v zvezi s poimenovanjem ulice nosi lastnik stavbe.
V primeru iz 3. člena odloka gredo stroški preimenovanja dela ulic v breme proračuna Občine Slovenska Bistrica. Izjema so lastniki stavb, ki še nimajo hišne številke oziroma tablice z imenom ulice.
V breme proračuna občine gredo tudi nastali stroški zamenjave osebnih dokumentov in hišnih številk, v zvezi s preoštevilčbo hišnih številk v Jenkovi ulici iz 2. člena tega odloka.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-29/2006-2/26/8
Slovenska Bistrica, dne 9. oktobra 2006
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost