Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2006 z dne 23. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2006 z dne 23. 10. 2006

Kazalo

4660. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2005, stran 11261.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 45. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 26. redni seji dne 9. oktobra 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2005
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2005, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Slovenska Bistrica so v letu 2005 realizirani v naslednjih zneskih:
+----------+--------------------+--------------+--------------+--------------+
| Postavka |Vrsta sredstev   |  Proračun  |   KS   |Konsolidirano |
+----------+--------------------+--------------+--------------+--------------+
|A)    |BILANCA PRIHODKOV IN|       |       |       |
|     |ODHODKOV      |       |       |       |
+----------+--------------------+--------------+--------------+--------------+
|I.    |Prihodki      | 4.458.053.325|  445.240.847| 4.591.080.310|
+----------+--------------------+--------------+--------------+--------------+
|II.    |Odhodki       | 4.793.823.228|  484.293.788| 4.965.903.154|
+----------+--------------------+--------------+--------------+--------------+
|III.   |Prihodki – Odhodki | –335.769.903|  –39.052.940| –374.822.843|
|     |(Presežek –     |       |       |       |
|     |Primanjkljaj)    |       |       |       |
+----------+--------------------+--------------+--------------+--------------+
|     |          |       |       |       |
+----------+--------------------+--------------+--------------+--------------+
|B)    |RAČUN FINANČNIH   |       |       |       |
|     |TERJATEV IN NALOŽB |       |       |       |
+----------+--------------------+--------------+--------------+--------------+
|IV.    |Prejeta vračila   |       0|       0|       0|
|     |danih posojil in  |       |       |       |
|     |prodaja kapitalskih |       |       |       |
|     |deležev       |       |       |       |
+----------+--------------------+--------------+--------------+--------------+
|V.    |Dana posojila in  |       0|       0|       0|
|     |povečanje      |       |       |       |
|     |kapitalskih deležev |       |       |       |
+----------+--------------------+--------------+--------------+--------------+
|VI.    |Prejeta posojila  |       0|       0|       0|
|     |minus dana posojila |       |       |       |
|     |in spremembe    |       |       |       |
|     |kapital. deležev  |       |       |       |
+----------+--------------------+--------------+--------------+--------------+
|     |          |       |       |       |
+----------+--------------------+--------------+--------------+--------------+
|C)    |RAČUN FINANCIRANJA |       |       |       |
+----------+--------------------+--------------+--------------+--------------+
|VII.   |Zadolžitev proračuna|  300.000.000|       |  300.000.000|
+----------+--------------------+--------------+--------------+--------------+
|VIII.   |Odplačilo glavnic  |  31.085.720|       0|  31.085.720|
|     |posojil       |       |       |       |
+----------+--------------------+--------------+--------------+--------------+
|IX.    |Neto zadolžitev   |  268.914.280|       0|  268.914.280|
|     |proračuna      |       |       |       |
+----------+--------------------+--------------+--------------+--------------+
|X.    |Povečanje/zmanjšanje|  –66.855.623|  –39.052.940| –105.908.563|
|     |sredstev na računih |       |       |       |
+----------+--------------------+--------------+--------------+--------------+
|     |Ostanek sredstev na |  53.462.269|  87.023.753|  140.486.022|
|     |računih iz     |       |       |       |
|     |preteklega leta   |       |       |       |
+----------+--------------------+--------------+--------------+--------------+
|XI.    |Neto financiranje  |  335.769.903|  39.052.940|  374.822.843|
+----------+--------------------+--------------+--------------+--------------+
|     |Ostanek sredstev  |  –13.393.354|  47.970.813|  34.577.459|
+----------+--------------------+--------------+--------------+--------------+
Priloge k odloku so bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, ki so izkazani v splošnem delu zaključnega računa. Sestavni del odloka je tudi posebni del zaključnega računa, sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov po posameznih področjih proračunske porabe.
3. člen
Sredstva in poraba sredstev stalne proračunske rezerve za leto 2005 so dosežena v naslednjih zneskih:
+-----+----------------------------------+----------+
|1.  |Prihodki             |27.411.062|
+-----+----------------------------------+----------+
|2.  |Odhodki              |27.411.062|
+-----+----------------------------------+----------+
|3.  |Ostanek sredstev rezerv konec leta|     0|
+-----+----------------------------------+----------+
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-29/2006-2/26/5
Slovenska Bistrica, dne 9. oktobra 2006
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost