Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2006 z dne 23. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2006 z dne 23. 10. 2006

Kazalo

4659. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru, stran 11258.

Na podlagi 4. in 13. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02 in 110/02 – ZGO-1) sta Občinski svet Občine Markovci na podlagi 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06) na 29. seji dne 21. septembra 2006 in Mestni svet Mestne občine Ptuj na podlagi 11. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 6/99 – uradno prečiščeno besedilo, 2/01, 1/03 in 12/05) na 44. seji dne 25. septembra 2006 sprejela
O D L O K
o določitvi plovbnega režima na reki Dravi
in Ptujskem jezeru
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se na območju Mestne občine Ptuj in Občine Markovci ureja plovbni režim na reki Dravi in akumulacijskem jezeru Ptujsko jezero (v nadaljevanju besedila: Ptujsko jezero). Določa se plovbno območje, načine in pogoje za izvedbo prireditev, čas plovbe, pristanišče in vstopno izstopna mesta, vzdrževanje plovbnega območja in pristojbine, javni prevoz in oddajanje plovil, vpis čolnov in plavajočih naprav, omilitveni ukrepi in spremljanje stanja okolja v času izvajanja odloka, nadzor nad izvajanjem odloka in kazenske določbe v primeru kršitev določil tega odloka.
2. člen
(1) Plovbni režim sporazumno določata Mestna občina Ptuj in Občina Markovci na podlagi soglasja Dravskih elektrarn Maribor, d. o. o. (v nadaljevanju DEM), pri tem pa se mora plovbni režim prilagajati pogojem energetske izrabe reke Drave.
(2) Sredstva za izvajanje odloka zagotavljata občini v naslednjem razmerju:
– Mestna občina Ptuj 80,1%,
– Občina Markovci 19,9%.
(3) Upravljanje s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti je izbirna lokalna gospodarska javna služba. Za gradnjo in upravljanje s pristaniščem in vstopno izstopnimi mesti na plovbnem območju ter za gradnjo in upravljanje plavajočih naprav Mestna občina Ptuj in Občina Markovci izvedeta postopek izbire koncesionarja in podelita koncesijo.
3. člen
V tem odloku imajo posamezni pojmi pomen, kot je določeno v Pomorskem zakoniku (PZ, Uradni list RS, št. 37/04 – UPB-1, 98/05 in 49/06) in Zakonu o plovbi po celinskih vodah (ZPCV, Uradni list RS, št. 30/02 in 110/02 – ZGO-1) ter na njuni podlagi izdanih predpisov.
II. PLOVBNI REŽIM
A) PLOVBNO OBMOČJE
4. člen
(1) Plovbno območje je reka Drava od »sotočja« pri Termah Ptuj do Ptujskega jezera in Ptujsko jezero, do območja 500 m pred jezom v Markovcih.
(2) Plovba v plovbnem območju je dovoljena, če so na plovbnem območju zagotovljene ustrezne globine in širine, ki dovoljujejo varno plovbo.
5. člen
(1) Plovbno območje se deli na tri cone:
1. CONA A zajema del Ptujskega jezera na območju od pristanišča v Budini v ravni črti proti desnemu bregu Ptujskega jezera, dolvodno do območja 500 m pred jezom HE Formin v Markovcih.
2. CONA B zajema del Ptujskega jezera od pristanišča v Budini, gorvodno do železniškega mostu in reko Dravo od železniškega mostu, gorvodno do »sotočja« pri Termah Ptuj. Plovba je prepovedana v razdalji 50 m od obale, kar se označi s stabilnimi plavajočimi bojami (v nadaljevanju besedila: bojami).
3. CONA C zajema del Ptujskega jezera na območju 500 m pred jezom HE Formin v Markovcih, območje 100 m okoli ornitološko pomembnih otokov, območje betonskih daljnovodnih podstavkov na Ptujskem jezeru in 100 m pas ob njih ter desni del jezera na razdalji 50 m do 350 m od obale. Območje cone C mora biti označeno z bojami.
(2) Plovbno območje je prikazano na karti v merilu 1:25000, ki je sestavni del tega odloka. Karto globin z označbo plovbne poti je potrebno izdelati pred začetkom izvajanja plovbe na plovbnem območju.
6. člen
(1) CONA A: v njej je dovoljena plovba jadrnic, jadralnih desk in športnih veslaških čolnov ter plovil na motorni pogon, katerih hitrost ne presega 20 km/h. Dovoljeno je smučanje na vodi.
(2) CONA B: v njej je dovoljena plovba motornih čolnov in drugih plovil, razen plovil, ki v višino merijo več kot 2,5 m in jadralnih desk. Najvišja dovoljena hitrost od pristanišča v Budini, gorvodno do prvega mostu je 20 km/h, v nadaljevanju do »sotočja« pri Termah Ptuj pa 6 km/h. Ob športnih in turistično rekreacijskih prireditvah je hitrost plovbe lahko tudi višja, v skladu s pravili za izvedbo posamezne prireditve. Smučanje na vodi je dovoljeno od pristanišča v Budini, gorvodno do prvega mostu.
(3) CONA C: v njej velja prepoved plovbe za vsa plovila, razen za plovila za zaščito, vzdrževanje, reševanje in pomoč, plovila policije, inšpekcijskih služb, javnih služb na področju upravljanja voda in druga plovila državnih organov, ki izvajajo naloge iz svoje pristojnosti ter za plovila, namenjena za potrebe naravovarstvenega upravljanja in raziskovanja. Za vzdrževalna dela, naravovarstveno upravljanje in raziskovanje je potrebno predhodno pridobiti soglasje Zavoda RS za varstvo narave (v nadaljevanju: ZRSVN). Na območju 500 m pred jezom v Markovcih je zaradi varnosti plovil potrebna predhodna telefonska najava in soglasje obratovalne službe DEM.
7. člen
Na plovbnem območju mora vsak, ki upravlja plovilo, ravnati skladno z določili tega odloka in s pogoji za varno plovbo, ki jih določa ZPCV ter smiselni uporabi določb PZ in predpisov sprejetih na njuni podlagi.
8. člen
Z vseh plovil je prepovedano izlivati, odlagati ali odmetavati snovi ali predmete, ki zaradi svoje oblike, fizikalnih, kemijskih ali bioloških lastnosti, količine ali drugih lastnosti ogrožajo življenje in zdravje ljudi, vodnih in obvodnih organizmov, ovirajo pretok voda ali ogrožajo vodne objekte in naprave.
B) ŠPORTNE, REKREACIJSKE IN TURISTIČNE PRIREDITVE
9. člen
Na plovbnem območju so dovoljene športne, rekreacijske in turistične prireditve (v nadaljevanju besedila: prireditve). Organizator prireditve na plovbnem območju mora pridobiti dovoljenje pristojnega upravnega organa in ZRSVN. Pristojni organ z dovoljenjem odredi primerno območje prireditvenega prostora, glede na vrsto prireditve in določi pogoje za izvedbo same prireditve. V času prireditve ni dovoljena plovba in zadrževanje ostalih plovil na območju, ki je določeno za prireditev. Organizator prireditve mora prireditveni prostor vidno označiti, skrbeti za varen in nemoten potek prireditve in organizirati reševalno službo. Za prireditev je potrebno pridobiti tudi soglasje ZRSVN, DEM in skrbnika.
C) ČAS, V KATEREM JE DOVOLJENA PLOVBA
10. člen
(1) Plovba na plovbnem območju je dovoljena od 1. junija do 1. oktobra za vsa plovila v dnevnem času od 7. do 19. ure.
(2) Od 1. maja do 1. junija je dovoljena plovba s plovili na motorni pogon v coni B.
(3) Za plovila opredeljena v tretjem odstavku 6. člena in za namene opredeljene v 9. členu je plovba dovoljena tudi izven časa, določenega v prvem in drugem odstavku tega člena, v skladu s soglasji iz 9. člena.
(4) Skrbnik plovbnega območja lahko prepove plovbo na plovbnem območju, če so vremenske ali druge naravne danosti takšne, da ne dopuščajo varne plovbe. Nočna plovba ni dovoljena. Prav tako lahko tudi inšpektor za plovbo po celinskih vodah prepove plovbo na plovbnem območju, če ugotovi, da je stanje plovbnega območja takšno, da ogroža varnost plovbe.
III. PRISTANIŠČE IN VSTOPNO IZSTOPNA MESTA
11. člen
(1) Gradnja in upravljanje s pristaniščem in vstopno izstopnimi mesti na plovbnem območju ter gradnja in upravljanje plavajočih naprav na lokacijah, ki se določijo v soglasju z DEM in ZRSVN, je izbirna gospodarska javna služba, za katero se podeli koncesija. Pravice in obveznosti subjektov se definirajo s koncesijsko pogodbo. Pogoje, obseg, trajanje, financiranje in drugo v zvezi s koncesijo bo določal poseben koncesijski akt (odlok).
(2) Za skrbnika plovbnega območja se s tem odlokom imenuje Brodarsko društvo Ranca Ptuj. Razmerja med občinama in skrbnikom se bodo podrobneje uredila s posebno pogodbo. Skrbnik plovbnega območja z rednimi pregledi skrbi za varnost plovbe na plovbnem območju.
12. člen
Na plovbnem območju reke Drave in Ptujskega jezera je pristanišče na lokaciji pristana v Budini.
13. člen
Na plovbnem območju Mestne Občine Ptuj sta vstopno izstopni mesti na lokaciji pri peš mostu gorvodno (levi breg) in na lokaciji pri Termah Ptuj (desni breg).
14. člen
(1) Na plovbnem območju Občine Markovci sta vstopno izstopni mesti za vsa plovila v naselju Zabovci pri športnem parku in v naselju Markovci 600 m pred jezom HE Formin.
(2) Na desnem bregu pri železniškem mostu in na levem bregu na koncu parka sta dodatni vstopno izstopni mesti za vzdrževanje, naravovarstveno upravljanje ali raziskovanje, zaščito, reševanje in pomoč, plovila policije, inšpekcijskih služb, javnih služb na področju upravljanja in druga plovila državnih organov.
15. člen
Plovila je dovoljeno splaviti le v pristanišču, razen za plovila iz drugega odstavka 14. člena.
IV. VZDRŽEVANJE PLOVBNEGA OBMOČJA
IN PRISTOJBINE
16. člen
(1) Vzdrževanje plovbnega območja se zagotovi s sredstvi proračuna Mestne občine Ptuj in Občine Markovci s pristojbino, ki jo pobira koncesionar od lastnikov plovil za spuščanje plovil v vodo, za stalne ali začasne priveze plovil ter od lastnikov plavajočih naprav. Pobrana sredstva koncesionar odvaja v proračuna obeh občin v razmerju iz drugega odstavka 2. člena tega odloka.
(2) Pristojbina se določa v točkah.
(3) Pristojbina za plovilo znaša za:
– spuščanje plovil v vodo 10 točk,
– stalen privez 350 točk na leto,
– začasen privez 7 točk na dan,
– priveze v času od 1. maja do 1. oktobra 150 točk.
(4) Pristojbina, ki jo plačajo lastniki plavajočih naprav, znaša 15 točk/m² na leto.
(5) Ne glede na 3. odstavek tega člena se pristojbina ne pobira za udeležence:
– prireditev,
– tekmovanj in
– treningov klubov iz Mestne občine Ptuj in Občine Markovci, ki se ukvarjajo z vodnimi športi in so člani Kajakaške zveze Slovenije ali Veslaške zveze Slovenije ali Jadralne zveze Slovenije.
(6) Z dnem uveljavitve tega odloka znaša vrednost točke 100 tolarjev. Vrednost točke se usklajuje s sklepom Mestnega sveta Mestne občine Ptuj in Občinskega sveta Občine Markovci.
17. člen
Plovila ali plavajoče naprave ni dovoljeno sidrati, privezovati na obalo ali polagati na vodno dno brez ustreznega dovoljenja ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem.
V. JAVNI PREVOZ IN ODDAJANJE PLOVIL
18. člen
Javni prevoz oseb in stvari s plovili je dovoljen na podlagi plovbnega dovoljenja, ki ga izda pristojen upravni organ, po predhodnem soglasju z DEM. V dovoljenju se določijo pogoji za uporabo vodne površine, plovna pot in drugi pogoji. Javni prevoz oseb in stvari se lahko opravlja kot javni prevoz v linijski ali prosti plovbi. Prevoznik je dolžan opravljati javni prevoz oseb v linijski plovbi v vnaprej določeni liniji in po vnaprej določenem voznem redu.
19. člen
V pristanišču je dovoljeno oddajanje plovil. Na vidnem mestu mora biti izobešeno navodilo za uporabo oddanega plovila, cenik in čas oddajanja. Plovilo se sme oddati samo osebi, ki izpolnjuje zakonsko predpisane pogoje za upravljanje s plovilom in ki ni pod vplivom alkohola ali drugih psihotropnih snovi ali v takšnem psihofizičnem stanju, da je nesposobna opravljati plovilo.
VI. VPIS ČOLNOV IN PLAVAJOČIH NAPRAV
20. člen
Plavajoče naprave, ki so daljše od 10 metrov in širše od 3 metrov, se vpišejo v vpisnik plavajočih naprav pri pristojni upravni enoti; čolni, ki se uporabljajo za celinsko plovbo, pa se vpišejo v vpisnik čolnov celinske plovbe pri pristojni upravni enoti.
21. člen
Čoln oziroma plavajoča naprava se označi v skladu z veljavnimi predpisi.
22. člen
Zahtevo za vpis, spremembo vpisa ali izpis čolna ali plavajoče naprave vloži lastnik pri pristojnemu organu.
VII. OMILITVENI UKREPI IN SPREMLJANJE STANJA OKOLJA V ČASU IZVAJANJA ODLOKA
23. člen
(1) Zaradi uvedbe plovbnega režima in ostalih določil odloka so za doseganje okoljskih ciljev potrebni dodatni omilitveni ukrepi za varstvo površinske vode in podtalnice ter za varstvo živega sveta, varovanih območij narave, ekološko pomembnih območij in naravnih vrednot.
(2) Dodatno spremljanje stanja okolja v času izvajanja odloka pa je potrebno z vidika hrupa, površinskih voda in podtalnice ter z vidika živega sveta, varovanih območij narave, ekološko pomembnih območij in naravnih vrednot.
(3) Načini spremljanja stanja okolja in načini izvajanja omilitvenih ukrepov v času izvajanja odloka se morajo izvajati v skladu z Okoljskim poročilom za Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru skupaj z dodatkom za varovana območja, ki ga je pod številko 2781/05 z datumom marec 2006, dopolnjeno po reviziji 9. 5. 2006, izdelal Vodnogospodarski biro Maribor d. o. o.
VIII. NADZOR
24. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvajajo za to pristojne inšpekcijske službe.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
25. člen
(1) Z globo 200.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
1. ravna v nasprotju s 6. členom odloka,
2. ravna v nasprotju s 7. členom odloka,
3. ravna v nasprotju z 8. členom odloka,
4. ravna v nasprotju z 9. členom odloka,
5. ravna v nasprotju z 10. členom odloka,
6. ravna v nasprotju s 17. členom odloka,
7. ravna v nasprotju z 18. členom odloka,
8. ravna v nasprotju z 19. členom odloka,
9. ravna v nasprotju z 20. členom odloka,
10. ravna v nasprotju z 21. členom odloka.
(2) Za prekrške iz prvega odstavka tega člena se z globo 60.000,00 tolarjev kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
26. člen
(1) Z globo 150.000,00 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanje dejavnosti, če:
1. ravna v nasprotju s 6. členom odloka,
2. ravna v nasprotju s 7. členom odloka,
3. ravna v nasprotju z 8. členom odloka,
4. ravna v nasprotju z 9. členom odloka,
5. ravna v nasprotju z 10. členom odloka,
6. ravna v nasprotju s 17. členom odloka,
7. ravna v nasprotju z 18. členom odloka,
8. ravna v nasprotju z 19. členom odloka,
9. ravna v nasprotju z 20. členom odloka,
10. ravna v nasprotju z 21. členom odloka.
(2) Z globo 60.000,00 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, če:
1. ravna v nasprotju s 6. členom odloka,
2. ravna v nasprotju s 7. členom odloka,
3. ravna v nasprotju z 8. členom odloka,
4. ravna v nasprotju z 9. členom odloka,
5. ravna v nasprotju z 10. členom odloka,
6. ravna v nasprotju s 17. členom odloka,
7. ravna v nasprotju z 18. členom odloka,
8. ravna v nasprotju z 19. členom odloka,
9. ravna v nasprotju z 20. členom odloka,
10. ravna v nasprotju z 21. členom odloka.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Plovbno območje, ki ga določa ta odlok, se uredi z izvedbenim prostorskim aktom – medobčinskim lokacijskim načrtom, ki ga sprejmeta Mestna občina Ptuj in Občina Markovci.
28. člen
(1) Koncesionar plovbnega območja mora postaviti ustrezno signalizacijo, ki bo zagotavljala varno plovbo, pred začetkom izvajanja plovbe na plovbnem območju.
(2) Koncesionar je prav tako dolžan poskrbeti, da bo vsak uporabnik reke Drave in Ptujskega jezera seznanjen s pogoji in omejitvami plovbe.
29. člen
Ta odlok začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmeta Mestni svet Mestne občine Ptuj in Občinski svet Občine Markovci in naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-04/2005-9
Markovci, dne 21. septembra 2006
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l.r.
Št. 015-04-11/04
Ptuj, dne 25. septembra 2006
Župan
Mestne občine Ptuj
dr. Štefan Čelan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti