Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2006 z dne 23. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2006 z dne 23. 10. 2006

Kazalo

4657. Program priprave sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za obrtno industrijsko cono Livada, stran 11255.

Na podlagi 27. člena in v povezavi s 34. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1) ter na podlagi Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Novo mesto dne 5. 10. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za obrtno industrijsko cono Livada
1. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev UN)
(1) Ocena stanja:
Odlok o ureditvenem načrtu za obrtno industrijsko cono Livada (Uradni list RS, št. 70/99); (v nadaljevanju: UN) je bil sprejet leta 1999, in sicer na območju opuščenih vojaških objektov. Območju se je spremenila namembnost v proizvodno storitveno cono, v kateri danes v obnovljenih ali novozgrajenih objektih obratujejo proizvodne in storitvene dejavnosti. Del območja je še nepozidanega: travniške površine ob zahodnem vstopu v območje in delno območje med obstoječimi objekti in podaljškom Mirnopeške ceste na severnem delu območja. Delno je bilo območje komunalno urejeno že pred uveljavitvijo UN, vendar veljavni UN predvideva komunalno ureditev celotnega območja, ki v celoti še ni izvedena.
(2) Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev UN:
Po sprejetju UN so se predvidene proizvodne in storitvene dejavnosti intenzivirale do mere, ko je za nadaljnje poslovanje potrebno zagotoviti razširjene prostorske pogoje ob upoštevanju prostorskih in drugih omejitev. Skladno z razširjenimi prostorskimi možnostmi je potrebno zagotoviti spremenjene in dodatne ukrepe komunalnega urejanja, kar se predvidi v spremembah in dopolnitvah UN. V strokovnih podlagah za spremembe in dopolnitve UN se ugotovi tudi razloge za neizvedene že predvidene ureditve ter se na teh območjih zagotovi nove prostorske pogoje.
(3) Pravna podlaga:
Spremembe in dopolnitve UN se pripravi v skladu z določili Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1; v nadaljevanju ZUreP-1) in Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
V skladu z določbami 34. člena ZUreP-1 se postopek sprememb in dopolnitev UN pripravi in sprejema po skrajšanem postopku. Spremembe se nanašajo le na spremembo podrobnejše namenske rabe, ne ovirajo pa dejavnosti osnovne namenske rabe. Poleg tega se načrtujejo taki posegi, ureditve in novi objekti, za katere ni predpisana obveznost presoje vplivov na okolje, predlagane spremembe pa tudi ne ogrožajo naravnih vrednot, zavarovanih območij in biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine, kar izhaja iz odločbe MOP št, 35409-231/2006 z dne 6. 9. 2006.
2. člen
(Predmet in programska izhodišča ter ureditveno območje)
(1) Predmet priprave sprememb in dopolnitev UN:
Predmet sprememb in dopolnitev UN je določitev sprememb podrobnejše namenske rabe površin in določitev pogojev za:
– gradnjo novih objektov,
– rekonstrukcijo obstoječih objektov,
– gradnjo gospodarske infrastrukture,
– pogoje za urejanje obstoječe grajene strukture vključno z infrastrukturo.
(2) Predmet in programska izhodišča priprave sprememb in dopolnitev UN:
Programska izhodišča se nanašajo na želje in potrebe lastnikov zemljišč in objektov v območju UN Livada ob upoštevanju prostorskih aktov in usmeritev MONM, in sicer:
– Za obstoječe, že urejene obrate (Elektro, Intertob, Tiskarna Novo mesto, Dolenjska projektiva) se predvidijo pogoji dodatnih ureditev in dopustna odstopanja ter možnost gradnje novih objektov, usklajeno s pobudo lastnika Loging d.o.o. in drugih pobud;
– Za stavbni otok A se uredi komunalna infrastruktura in določijo pogoji ureditev obstoječih objektov, usklajeno s pobudami lastnikov znotraj stavbnega otoka A tj. Mercator, Granit, Keragrad, CGP Novo mesto, Kleopatra, Tiskarstvo Šepic, Roletarstvo Medle, Tiskarstvo Opara, gradbeništvo Bele, Zomi d.o.o., Soke d.o.o. in Majcen d.o.o. in drugih pobud;
– Stavbni otoka B obsega vstopno lokacijo v obrtno cono, ki jo zaznamuje tudi vogalni poslovno trgovski objekt kot ena od lokalnih dominant v prostoru. Objekt mora biti odprt proti cesti, posebno pozornost je potrebno nameniti javnemu programu v obcestnem delu objektov; sprememba naj zagotovi ohlapnejše pogoje urejanja v skladu s splošnimi usmeritvami UN;
– Stavbni otok B1, ki je bil v prvotnem UN izvzet zaradi gradnje severne obvoznice, se pogojno vključi v območje urejanja v skladu s smernicami nosilcev urejanja prostora in interesi v prostoru v skladu s programsko zasnovo in splošnimi smernicami obstoječega odloka oziroma se mu določi podrobnejša namenska raba. V primeru, da se pri izdelavi sprememb in dopolnitev UN ugotovi, da za realizacijo predvidene prostorsko ureditve zadostujejo pogoji PUP, se območje v UN ne vključi.
– Stavbni otok C se nameni za proizvodne dejavnosti. Ob severni obvoznici se pogojno predvidi manjša bencinska črpalka. Območje se uredi usklajeno s potrebami lastnika Avtotransporti Zupančič in Elektro Ljubljana d.d. (širitev in ozemljitev obstoječe transformatorske postaje), pri čemer ima slednji zaradi že prej izvedenega stanja ter zagotavljanja javnega interesa in varnosti prednost postavljanja smernic in pogojev;
– Stavbni otok D se nameni za proizvodno storitvene dejavnosti, otok se uredi usklajeno s potrebami lastnika Remos d.o.o in drugih pobudnikov. V strokovnih podlagah za spremembe in dopolnitve UN se lahko preveri izvedba industrijskega tira na stroške pobudnika Remos po posebni pogodbi.
(3) Ureditveno območje sprememb in dopolnitev UN:
V območje urejanja je vključeno celotno območje veljavnega UN, tj. 13,94 ha, ter pogojno tudi območje B1 na jugovzhodnem vogalu križišča Mirnopeške in Straške ceste. Meja ureditvenega načrta se ohrani in pogojno razširi na območju, opisanem v prejšnjem stavku, prav tako se ohrani delitev na stavbne otoke A, B, C, D, ker izhajajo iz prostorsko zaokroženih celot, ki se po vsebini in namembnosti lahko izvajajo kot celote.
3. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi dokumenta)
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave dokumenta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu dokumenta pa mnenje, so:
1. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto;
2. JP Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58, 1000 Ljubljana;
3. JP Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto;
4. Telekom Slovenije, d.d., Regionalna enota TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto;
5. UPC TELEMACH d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana;
6. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto;
7. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana;
8. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
9. Istrabenz plini d.o.o., PE Osrednja Slovenija, Podbevškova 10, 8000 Novo mesto;
10. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
11. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Novo mesto, Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo mesto;
12. Mestna občina Novo mesto, Oddelek za krajevne skupnosti in komunalne zadeve, Novi trg 6, 8000 Novo mesto;
13. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva 2, 8000 Novo mesto;
14. druge državne in občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, če bi se v postopku priprave sprememb in dopolnitev UN pokazalo, da so tangirane.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s tretjim odstavkom 34. člena ZUreP-1 podati smernice in mnenja v 15 dneh od podane zahteve. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v 15 dneh oziroma v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 29. členom ZUreP-1 štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v 15 dneh oziroma v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, se bo štelo, da s predlagano prostorsko ureditvijo soglaša.
4. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve)
(1) Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki jo je potrebno upoštevati pri pripravi dokumenta, so:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – s spremembami in dopolnitvami od leta 1990 do leta 2004 (Skupščinski Dolenjski list št. 24/86, 18/88, 6/89, 3/90, 10/90, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 17/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 45/94, 50/94, 71/94, 78/94, 23/95, 58/95, 68/95, 11/96, 16/96, 32/96, 21/97, 80/97, 39/98, 59/98, 21/99, 59/99, 92/99, 63/99, 52/00, 12/01, 33/01, 49/01, 68/01, 72/01, 4/02, 22/02, 35/02, 69/02, 92/02, 46/03, 57/03, 97/03, 15/04, 89/04 in 99/04, 31/06-popravek in 47/06-popravek);
– Ureditveni načrt za obrtno industrijsko cono Livada (Uradni list RS, št. 70/99);
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah;
– digitalni katastrski načrt;
– digitalni orto-foto načrt.
(2) Za načrtovanje predvidene prostorske ureditve je potrebno izdelati še naslednje strokovne podlage:
– noveliran geodetski načrt z vnosom vseh objektov ter horizontalnih in vertikalnih koordinatnih točk gospodarske javne infrastrukture, (ki ga financirajo naročniki sprememb in dopolnitev UN) in mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
(3) Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve UN se pripravijo v obsegu in vsebini, kot jih predpisuje Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
(4) V postopku izdelave sprememb in dopolnitev UN se v primeru posebnih in zakonskih potreb pripravijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage, ki niso predmet osnovne pogodbe s pripravljavcem, izdelovalcem in naročnikom sprememb in dopolnitev UN.
(5) V postopku priprave sprememb in dopolnitev UN ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje skladno z odločbo Ministrstva za okolje in prostor, št. 35409-231/2006 z dne 6. 9. 2006.
5. člen
(Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja sprememb in dopolnitev UN)
Roki izdelave sprememb in dopolnitev UN so naslednji:
– poziv nosilcem urejanja prostora, da podajo smernice za načrtovanje (v 15 dneh po uveljavitvi programa priprave); v primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nimajo smernic;
– izdelava predloga sprememb in dopolnitev UN za javno razgrnitev z upoštevanjem pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora (10 delovnih dni po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora);
– sprejem sklepa o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev UN; pripravljavec – župan;
– javna razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev UN za najmanj 15 dni z javno obravnavo;
– podajanje pisnih pripomb v času trajanja javne razgrnitve predloga sprememb in dopolnitev UN s strani občanov, organov in organizacij ter drugih zainteresiranih oziroma prizadetih;
– obravnava predloga sprememb in dopolnitev UN na občinskih odborih ter na občinskem svetu Mestne občine Novo mesto;
– priprava stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve (5 delovnih dni po prejetju pripomb in predlogov z javne razgrnitve);
– zavzetje stališča do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve (v 5 dneh po prejetju stališč do pripomb); pripravljavec – župan;
– dopolnitev predloga prostorskega akta v skladu s stališči do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve (10 delovnih dni po sprejemu dokončnih stališč do pripomb);
– poziv nosilcem urejanja prostora, da podajo mnenja k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev UN (v 15 dneh);
– izdelava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev UN (10 delovnih dni po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora);
– posredovanje usklajenega predloga sprememb in dopolnitev UN občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto v sprejem; župan;
– objava tekstualnega dela odloka v Uradnem listu RS;
– kompletiranje prostorskega akta (5 delovnih dni po objavi odloka v Uradnem listu RS).
6. člen
(Organizacija priprave in obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev UN)
(1) Pripravljavec sprememb in dopolnitev UN je Mestna občina Novo mesto.
(2) Sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev UN zagotovijo pobudniki sprememb in dopolnitev UN, ki so hkrati lastniki zemljišč.
7. člen
(Pričetek veljavnosti)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Šifra: 350-1/2006
Novo mesto, dne 5. oktobra 2006
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l.r.

AAA Zlata odličnost