Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2006 z dne 23. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2006 z dne 23. 10. 2006

Kazalo

4656. Program priprave za spremembo lokacijskega načrta Športni park Solkan, stran 11255.

Na podlagi 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 popravek) ter 28. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave glasila Oko, št. 6/02 in 25/02 ter Uradni list RS, št. 38/05) je župan Mestne občine Nova Gorica dne 10. 10. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za spremembo lokacijskega načrta
Športni park Solkan
1. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Lokacijski načrt za Športni park Solkan na območju urejanja ni v zadostni meri predvideval možnosti umeščanja gospodarske telekomunikacijske infrastrukture in objektov. Izkazala se je potreba po učinkovitem reševanju zagotavljanja kvalitetnih telekomunikacijskih uslug krajanom Solkana z umestitvijo bazne postaje mobilne telefonije s pripadajočim antenskim stolpom v območje športnega parka. To narekuje smiselnost spremembe in prilagoditve lokacijskega načrta novim dejstvom.
Pravno podlago za spremembo lokacijskega načrta po skrajšanem postopku daje 34. člen zakona o urejanju prostora.
2. člen
(Predmet in programska izhodišča)
Predmet spremembe lokacijskega načrta je uskladitev lokacijskega načrta z novo programsko vsebino. Spremembe se nanašajo zgolj na spremembo določil odloka tako, da bo dopuščal gradnjo gospodarske telekomunikacijske infrastrukture in objektov in nimajo nikakršnega vpliva na preostalo vsebino lokacijskega načrta, zato je skrajšani postopek utemeljen.
3. člen
(Okvirno ureditveno območje)
Ureditveno območje spremembe lokacijskega načrta ostaja enako območju lokacijskega načrta.
4. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Spremembo odloka o lokacijskem načrtu pripravi občinska strokovna služba.
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave spremembe načrta dajejo smernice in mnenja, so:
1. Elektro Primorska, področna enota Nova Gorica
2. Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe.
Kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti še dodatne smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, bodo le-te pridobljene med postopkom.
5. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag)
Za spremembo lokacijskega načrta posebne strokovne podlage niso potrebne.
6. člen
(Roki za pripravo)
+------------------------------------------------+---------------------+
|Pridobitev usmeritev in pogojev         |   15 dni (november|
|                        |        2006)|
+------------------------------------------------+---------------------+
|javna razgrnitev predloga spremembe       |   15 dni (november|
|                        |        2006)|
+------------------------------------------------+---------------------+
|pridobitev soglasij in mnenj          |   15 dni (december|
|                        |        2006)|
+------------------------------------------------+---------------------+
|obravnava usklajenega predloga in sprejem odloka|    (januar 2007)|
+------------------------------------------------+---------------------+
9. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem)
Finančna sredstva za izvedbo spremembe prostorskega akta niso potrebna.
10. člen
(Končna določba)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-10/2002
Nova Gorica, dne 10. oktobra 2006
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

AAA Zlata odličnost