Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2006 z dne 23. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2006 z dne 23. 10. 2006

Kazalo

4652. Odlok o spremembi zazidalnega načrta dela naselja Sp. Kungota – Gradiška II, stran 11248.

Na podlagi 12., 23. in 73. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03) in 18. člena Statuta Občine Kungota je Občinski svet Občine Kungota na 20. seji dne 12. 10. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembi zazidalnega načrta dela naselja
Sp. Kungota – Gradiška II
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom s sprejme sprememba zazidalnega načrta za del naselja Sp. Kungota – Gradiška II, ki ga je izdelal Zavod za urbanizem p.o. Maribor in je bil sprejet z Odlokom o zazidalnem načrtu za naselje Sp. Kungota II (MUV št. 38/84). Spremembe je izdelalo podjetje Bomix d.o.o., Pesnica pri Mariboru.
2. člen
Elaborat, ki je sestavni del tega odloka, vsebuje tekstualno obrazložitev nameravanega posega, zakonsko predpisane grafične priloge in soglasja kompetentnih organov in organizacij.
II. MEJA OBMOČJA OBDELAVE
3. člen
Meja območja obdelave zajema parcele št. 499/1, 499/2, 493/3, 494, 501/1, 501/2 in 501/3 k. o. Gradiška na jugovzhodnem delu naselja Gradiška II.
III. FUNKCIJA OBMOČJA ZA IZRABO IN
KVALITETO GRADITVE
4. člen
Na območju je načrtovana individualna stanovanjska zazidava.
5. člen
Območje meri 27.601,0 m2 in je razdeljeno na 21 parcel za individualno gradnjo.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
6. člen
Obdelovano območje predstavlja del novejšega območja stanovanjske zazidave na jugovzhodni strani, ki naj bo oblikovno in funkcionalno zaključitev obstoječega območja. Velikost parcel znaša od 600 m2–1000 m2, slednje predvsem zaradi konfiguracije terena.
7. člen
Objekti naj bodo oblikovani v skladu s karakteristikama avtohtone arhitekture tega območja.
– Izvedba objektov je lahko montažna ali klasično grajena.
– Etažnost novogradenj bo K+P in K+P+M.
– Kletne etaže objektov na jugozahodnem delu bodo delno vkopane z ozirom na niveleto ulice.
– Strehe naj bodo simetrične dvokapnice in naklonom strešine 30°–45°, krite z opečno ali podobno
strešno kritino opečne barve. Možne so kombinacije tudi z manjšimi ravnimi deli strehe.
– Sleme bo potekalo v smeri severozahod–jugovzhod, možna je kombinacija s krajšimi kontra-slemeni.
– Strešna kritina naj bo opečna ali podobna strešna kritina opečne barve.
8. člen
– Garaže za osebne avtomobile je možno locirati v stanovanjskih objektih ali ob njih kot prizidek ali nadstrešnico zato niso prikazane v grafičnem delu spremembe zazidalnega načrta. Te se za posamezni primer definirajo v projektnih dokumentacijah. Urediti je treba trajno prečno prezračevanje, oblikovno pa naj bodo usklajene s stanovanjskim objektom.
9. člen
Prostor za odlaganje smeti se uredi pri vsakem objektu posebej.
10. člen
– Načelna gradbena črta in odmiki od parcelnih meja so podani v grafičnem delu, ki se v okviru toleranc lahko spremenijo.
– Tolerance so +- 0,50 m po horizontali in v višino, ne pa preko gradbene črte.
– Nulte točke se prilagodijo uvozu v garažo in se izvedejo po realizaciji ulic.
– Okvirni tlorisni gabariti objektov so podani v grafičnih prilogah (12.00 x 10.00 m).
K osnovni masi objekta je možno dodati ali odvzemati del tlorisa (± 2,00 m), kar ima za posledico bolj razgibano tlorisno zasnovo.
– Povečanje dimenzij, ki zmanjša odmik od parcelne meje (4.00 m), je dovoljeno le s predhodnim soglasjem soseda.
11. člen
Pozidava območja je možna fazno, in sicer po predhodno izvedeni komunalni infrastrukturi ter prometnimi površinami.
12. člen
Gradbene parcele so določene s parcelno mejo.
V. POGOJI ZA UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
13. člen
Proste površine predstavljajo zelene površine v sklopu posameznih parcel. Zasejane naj bodo z avtohtonimi drevesi (sadno drevje, brajde, žive meje). Utrjene površine naj bodo tlakovane s tlakovci in kamenjem.
Glede na konfiguracijo terena je treba postaviti nekaj opornih zidov. Ti naj ne izstopajo iz konteksta prostorskega oblikovanja, po možnosti naj bodo zasajeni s pokrivnimi rastlinami in v največji meri grajeni iz lomljenega kamna.
VI. POGOJI ZA UREJANJE PROMETNIH POVRŠIN
14. člen
Vse novopredvidene in rekonstruirane ceste obravnavanega območja bodo dvosmerne in dvopasovne.
V skladu s konfiguracijo terena zazidave se za dostop do objektov zgradijo nove dostopne ulice skupne širine 9.00 m v ustrezno utrjeni, protiprašni izvedbi.
VII. POGOJI ZA UREJANJE KOMUNALNE
IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE
15. člen
(javno dobro)
Investitor je dolžan na lastne stroške zgraditi predvideno komunalno infrastrukturo in jo po izgradnji in pridobitvi uporabnega dovoljenja, predati brezplačno v lastništvo in upravljanje občine. Medsebojna razmerja med investitorji oziroma lastniki zemljišč in Občino Kungota se uredijo s pogodbo o komunalnem opremljanju. Investitor je dolžan plačati priključnino za priključek na javno komunalno infrastrukturo.
16. člen
Naselje ima osnovno komunalno opremo (vodovod, kanalizacijo, telekomunikacije in elektriko).
Pri predvidenih posegih na območju obdelave je potrebno upoštevati vso obstoječo in predvideno komunalno infrastrukturo. Upoštevati je potrebno že izdelane zasnove napajanja in predvideno širitev infrastrukturnega omrežja.
Za vse komunalne vode velja, da je pri posegih v bližini njih oziroma pri novogradnjah potrebno določiti natančno lego le-teh, upoštevati vse predpisane odmike in zahteve upravljalcev, ki bodo predpisane v soglasjih k tehnični dokumentaciji.
Pred gradnjo je potrebno vse obstoječe komunalne vode zakoličiti tako, da v času izvajanja ne pride do izpada ali prekinitve oskrbe področja.
V času izgradnje komunalne infrastrukture mora upravljalec vse obstoječe priključke pregledati in po potrebi rekonstruirati oziroma nadomestiti z novimi.
Za oskrbo predvidene zazidave je potrebno izvesti naslednje:
 
Vodovod
V novih predvidenih ulicah je treba dograditi vodovodni cevovod s priključitvijo na obstoječ vodovodni cevovod TPE DN 90 II, na katerega se bodo lahko priključili novi objekti.
Požarna varnost se zagotovi z izgradnjo ustreznega števila hidrantov na obstoječem in predvidenem vodovodnem omrežju v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
 
Kanalizacija
Za potrebe predvidene ureditve bo potrebno dograditi obstoječo in zgraditi novo kanalizacijo, ki se bo nadaljevala v centralno čistilno napravo.
Meteorne vode se lahko spuščajo po meteorni kanalizaciji v jaških.
Pri gradnji kanalizacijskih priključkov je potrebno upoštevati minimalne potrebne odmike med vodovodom in kanalizacijo (min. horizontalni odmik 3.0 m in min. vertikalni odmik 0.5 m).
Če ta ni mogoč, je potrebna dodatna zaščita vodovodnih cevi.
Vsa kanalizacija mora biti grajena v vodotesni izvedbi.
 
Elektrika in javna razsvetljava
Predvideni objekti se bodo napajali iz nadomestne transformatorske postaje (TP Gradiška 3 t-313 OE Elektro Maribor – okolica) ustreznega tipa in moči. Potrebno bo ustrezno povečati moč električnega omrežja in dograditi nizkonapetostno omrežje. Obstoječe nizkonapetostno omrežje na območju obdelave je potrebno kablirati in prilagoditi zazidavi. Za potrebe javne razsvetljave se iz TP položi nizkonapetostni kabel.
 
Telekomunikacije in CATV
Predvideni objekti se bodo lahko vključili v TK omrežje na osnovi prostih kapacitet centrale, za kar je potrebno naročiti ustrezen projekt vključitve pri pristojni TK organizaciji in zgraditi TK kabelsko omrežje. Istočasno naj se v skupni trasi s TK omrežjem položi tudi CATV kabel.
 
Ogrevanje
Ogrevanje predvidenih objektov se bo vršilo individualno s tekočim naftnim plinom ali ekstra lahkim kurilnim oljem.
Rezervoarji za tekoči naftni plin se morajo vizualno osamiti. Ogrevanje na trdo gorivo ni dopustno.
 
Odstranjevanje odpadkov
Odvoz smeti se mora urediti v skladu z veljavnim odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki.
Za odpadke, ki jih ni možno odlagati skupaj s komunalnimi odpadki, se je potrebno dogovoriti s komunalno organizacijo o njihovem zbiranju, odlaganju in odvažanju. Posode za odpadke se namestijo na vizualno neizpostavljenih mestih.
VIII. ETAPNOST IZGRADNJE
17. člen
Zazidavo je možno realizirati fazno. Pred gradnjo stanovanjskih in poslovnih objektov je potrebno predhodno zgraditi ustrezno prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo.
IX. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Sprememba zazidalnega načrta je stalno na vpogled v Občini Kungota.
19. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Ministrstvo za okolje in prostor, urbanistični inšpektorat – enota Maribor.
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 011-12/2006
Zg. Kungota, dne 16. oktobra 2006
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner l.r.

AAA Zlata odličnost