Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2006 z dne 23. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2006 z dne 23. 10. 2006

Kazalo

4649. Pravilnik o vodenju evidence o davkih, stran 11233.

Na podlagi četrtega odstavka 26. člena Zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 17/05 – uradno prečiščeno besedilo in 59/05 – odločba US) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o vodenju evidence o davkih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja obliko in način vodenja evidence o davkih (v nadaljnjem besedilu: evidenca), ki jo vzpostavi Davčna uprava Republike Slovenije.
2. člen
(vodenje evidence)
(1) Evidenco vodijo in vzdržujejo davčni uradi in izpostave davčnih uradov ter Generalni davčni urad.
(2) Evidenca se vodi po posamezni vrsti davka.
II. OBLIKA
3. člen
(oblika)
(1) Evidenca se vodi v elektronski obliki.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se evidenca, za katero ni zagotovljeno vodenje v elektronski obliki, vodi v papirni obliki.
III. NAČIN VODENJA
4. člen
(načela vodenja)
(1) Podatki se v evidenco vpisujejo v skladu s časovnim zaporedjem nastanka posameznih dejanj. Vpisi morajo biti popolni, pravilni in ažurni.
(2) Posamezni vpisi se ne smejo brisati niti na drug način uničiti. Popravki pomotoma vpisanih podatkov morajo biti razvidni.
5. člen
(obdobje, za katero se vodi evidenca)
Evidenca se vodi za vsako koledarsko leto posebej.
6. člen
(vpis podatkov)
Vpis podatkov, spremembo vpisov ter urejanje podatkov v evidenci lahko opravi le pooblaščena oseba, in sicer:
1. vodja oddelka oziroma vodja referata, kjer se evidenca vodi in vzdržuje,
2. oseba, ki vodi postopek kontrole, davčne izvršbe oziroma drug postopek,
3. oseba, ki vodi postopek razkrivanja podatkov iz te evidence,
4. druga oseba, pooblaščena za vpis in urejanje podatkov.
7. člen
(nadzor nad vpisi v evidenco)
Nadzor nad pravilnostjo in pravočasnostjo vpisanih podatkov v evidenco izvaja vodja oddelka oziroma vodja referata, kjer se evidenca vodi in vzdržuje, ali druga oseba, pooblaščena za opravljanje nadzora. Nadzor se konča s podpisom izpisa, ki se hrani v popisu dosjeja zadeve.
IV. VSEBINA EVIDENCE
8. člen
(podatki iz davčnih napovedi in iz obračunov davka)
(1) Podatki iz davčnih napovedi in iz obračunov davka se vodijo v vsebini, določeni z zakonom o obdavčenju in zakonom, ki ureja davčni postopek.
(2) V evidenco se vpišejo davčna številka, firma oziroma ime, sedež in naslov pravne osebe, za fizične osebe pa davčna številka, osebni podatki, naslov stalnega in začasnega prebivališča iz davčnega registra (v nadaljnjem besedilu: podatki, ki omogočajo identifikacijo davčnega zavezanca) ter zlasti naslednji podatki za posamezno vrsto napovedi oziroma obračuna davka:
1. Napovedi po zakonih o obdavčenju (dohodnina, davki občanov, davek na promet nepremičnin, davek na motorna vozila, davek na dodano vrednost ter drugi davki in takse):
– vrsta davka oziroma navedba naziva napovedi,
– datum vložitve napovedi davčnemu organu,
– obdobje na katero se nanaša obdavčitev,
– bruto prejemki oziroma bruto osnova,
– znižanje davčne osnove v obliki odhodkov, odbitkov in davčnih olajšav.
2. Obračuni davka po zakonih o obdavčenju (obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, obračun davka od dohodkov pravnih oseb, obračun davka na motorna vozila, obračun davka na dodano vrednost, obračun davčnih odtegljajev ter drugi obračuni):
– vrsta davka oziroma navedba naziva obračuna,
– datum predložitve obračuna davčnemu organu,
– obdobje na katero se nanaša obdavčitev,
– dohodki/prejemki oziroma davčna osnova,
– znižanje davčne osnove v obliki odhodkov, odbitkov in davčnih olajšav,
– obračunani davek.
9. člen
(podatki iz odločb o odmeri davkov, zapisnikov, sklepov
in drugih dejanj davčne službe)
(1) Podatki iz odločb o odmeri davkov, zapisnikov, sklepov in drugih dejanj davčne službe se vodijo v vsebini, ki je določena z zakonom o obdavčenju in zakonom, ki ureja davčni postopek.
(2) V evidenco se vpišejo podatki, ki omogočajo identifikacijo davčnega zavezanca iz davčnega registra ter zlasti naslednji podatki za posamezno vrsto davčne napovedi oziroma davčnega obračuna:
1. Odločbe po zakonih o obdavčenju (dohodnina, davki občanov, davek na promet nepremičnin, davek na motorna vozila, davek na dodano vrednost ter drugi davki in takse):
– vrsta davka,
– splošni podatki o zavezancu iz davčnega registra,
– številka odločbe,
– datum izdaje odločbe,
– datum vročitve odločbe,
– obdobje na katero se nanaša obdavčitev,
– znesek odmerjenega davka.
2. Zapisniki, sklepi in ostala dejanja v postopkih odmere po zakonih o obdavčenju in zakonom, ki ureja davčni postopek (obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, obračun davka od dohodkov pravnih oseb, obračun davka na motorna vozila, obračun davka na dodano vrednost, obračun davčnih odtegljajev ter drugi obračuni):
– vrsta davka,
– splošni podatki o zavezancu iz davčnega registra,
– številka dokumenta,
– datum izdaje dokumenta (zapisnik, sklep),
– oseba, ki je vodila postopek,
– obdobje na katero se nanaša postopek odmere.
10. člen
(podatki iz odločb o odpisih, delnih odpisih, odlogih
in obročnem plačevanju davka ter neizterljivosti davka)
(1) Podatki iz odločb o odpisih, delnih odpisih, odlogih in obročnem plačevanju davka ter neizterljivosti davka se vodijo v vsebini, ki je določena z zakonom o obdavčenju in zakonom, ki ureja davčni postopek.
(2) V evidenco se vpišejo podatki, ki omogočajo identifikacijo davčnega zavezanca iz davčnega registra ter zlasti naslednji podatki za posamezno vrsto davčne obveznosti:
1. Vloge za odpis, odlog ali obročno plačilo davka:
– vrsta davka,
– splošni podatki o zavezancu iz davčnega registra,
– vrsta zahtevka (odpis, odlog, obročno plačilo),
– datum vložitve vloge davčnemu organu,
– obravnava in odločanje o vlogi (se zavrže, zavrne, ugodi),
– podatki o znesku davka za katerega je dovoljen odpis, delni odpis, obročno plačilo ali odlog plačila (z navedbo rokov za plačilo v primeru obročnega plačila ali odloga plačila davka),
– oseba, ki je vodila postopek.
2. Neizterljivost davčne obveznosti:
– vrsta davka,
– splošni podatki o zavezancu iz davčnega registra,
– številka odločbe,
– obravnava in odločanje o neizterljivosti,
– podatki o znesku davka za katerega je ugotovljena neizterljivost,
– datum izdaje odločbe,
– oseba, ki je vodila postopek.
11. člen
(podatki iz sklepov o davčni izvršbi in podatke o zavarovanju plačila davka v postopku davčne izvršbe)
V evidenco se o davčni izvršbi vpišejo zlasti naslednji podatki:
1. Podatki iz sklepov o davčni izvršbi:
– splošni podatki o zavezancu iz davčnega registra,
– datum sklepa (opomina, rubeža, prodaje),
– številka sklepa,
– datum vročitve,
– vrsta sklepa (na dolžnikove denarne prejemke, na denarna sredstva pri bankah in hranilnicah, na druge denarne terjatve, na premičnine, na vrednostne papirje),
– vrsta in znesek davka ali druge obveznosti ter način prodaje,
– oseba, ki je vodila postopek.
2. Podatki iz predlogov za izvršbo na dolžnikovo nepremično premoženje in delež dolžnika v družbi ter iz premoženjskih pravic:
– splošni podatki o zavezancu iz davčnega registra,
– številka predloga,
– datum predloga,
– vrsta in znesek davka ali druge davčne obveznosti,
– oseba, ki je vodila postopek,
– sodišče, ki je pristojno za postopek,
– številka sklepa sodišča,
– datum sklepa sodišča.
3. Podatki o zavarovanju plačila davka v postopku davčne izvršbe:
– vrsta zavarovanja (bančna garancija, gotovinski polog, zavarovanje z vknjižbo zastavne pravice na nepremičnini oziroma deležu družbenika in podobno),
– splošni podatki o zavezancu iz davčnega registra,
– datum prejema instrumenta zavarovanja in vnovčitve,
– vrsta davka ali druge obveznosti, ki se zavaruje,
– znesek davka ali druge obveznosti, ki se zavaruje,
– oseba, ki je vodila postopek,
– sodišče, ki je pristojno za postopek,
– številka sklepa sodišča,
– datum sklepa sodišča.
12. člen
(podatki o upravni pomoči pristojnih organov držav članic Evropske unije v postopku davčne izvršbe in zavarovanja izpolnitve davčne obveznosti)
V evidenco se vpišejo zlasti naslednji podatki:
1. Podatki iz prejetih zahtevkov:
– splošni podatki o zavezancu iz davčnega registra,
– datum zahtevka,
– številka zahtevka,
– datum vročitve zahtevka,
– vrsta sklepa (na dolžnikove denarne prejemke, na denarna sredstva pri bankah in hranilnicah, na druge denarne terjatve, na premičnine, na vrednostne papirje),
– vrsta zavarovanja,
– vrsta in znesek davka ali druge obveznosti ter način prodaje,
– oseba, ki je vodila postopek.
2. Podatki iz posredovanih zaprosil:
– splošni podatki o zavezancu iz davčnega registra,
– datum zaprosila,
– številka zaprosila,
– datum vročitve zaprosila,
– vrsta in znesek davka ali druge obveznosti,
– oseba, ki je vodila postopek.
13. člen
(podatki iz začasnih sklepov za zavarovanja in o predloženih instrumentih zavarovanja)
V evidenco se o zavarovanjih izpolnitve davčne obveznosti vpišejo zlasti naslednji podatki iz začasnih sklepov za zavarovanje:
1. splošni podatki o zavezancu iz davčnega registra,
2. datum dokumenta,
3. številka dokumenta,
4. datum vročitve,
5. vrsta zavarovanja (zavarovanje z vknjižbo zastavne pravice na nepremičnini oziroma deležu družbenika, sklep na transakcijski račun),
6. vrsta in znesek davka ali druge davčne obveznosti,
7. oseba, ki je vodila postopek,
8. sodišče, ki je pristojno za postopek,
9. številka sklepa sodišča,
10. datum sklepa sodišča,
11. število vseh zavarovanj v koledarskem letu.
14. člen
(podatki o razkritju podatkov iz evidenc)
(1) V posamezne evidence iz tega pravilnika se vpisujejo tudi podatki o posameznem razkritju v vsebini določeni s pravilnikom, ki ureja fizične, organizacijske in tehnične ukrepe ter postopke za varovanje podatkov, ki so davčna tajnost.
(2) V evidence se vpisujejo naslednji podatki o posameznem razkritju:
1. številka, datum in številka izvoda dokumenta, ki vsebuje razkriti podatek, ki je davčna tajnost,
2. osebno ime oziroma naziv osebe ali drug podatek, ki omogoča identifikacijo osebe, ki ji je bil razkrit podatek, ki je davčna tajnost,
3. številka zahtevka,
4. datum zahtevka,
5. datum prejetja zahtevka,
6. razlog razkritja,
7. datum in čas razkritja,
8. pravna podlaga za razkritje,
9. podatki o pisnem soglasju davčnega zavezanca za razkritje podatkov tretjim osebam (številka in datum dokumenta, datum prejema soglasja).
(3) Podatek o posameznem razkritju pristojnim organom Evropske Skupnosti, pristojnim organom držav članic Evropske unije in pristojnim organom drugih držav mora vsebovati podatke iz prejšnjega odstavka, razen podatkov iz 7. in 9. točke prejšnjega odstavka.
V. KONČNA DOLOČBA
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-274/2006/21
Ljubljana, dne 6. oktobra 2006
EVA 2006-1611-0013
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti