Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2006 z dne 20. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2006 z dne 20. 10. 2006

Kazalo

4637. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Velike Lašče, Sodražica in Loški Potok«, stran 11072.

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB1) Uradni list RS, št. 100/05), drugega odstavka 45. člena in 49. člena Zakona o prekrških (uradno prečiščeno besedilo (ZP-1 – UPB3) – Uradni list RS, št. 70/06), 17. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št 15/99), 19. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99), 17. člena Odloka o delovnem področju Občinske uprave Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 113/03) so
– Občinski svet Občine Velike Lašče na 30. seji dne 22. 9. 2006,
– Občinski svet Občine Sodražica na 20. seji dne 18. 3. 2006,
– Občinski svet Občine Loški Potok na 20. seji dne 21. 7. 2006
sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Velike Lašče, Sodražica in Loški Potok«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se kot organ skupne občinske uprave za izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega nadzora ustanavlja »Medobčinski inšpektorat občin Velike Lašče, Sodražica in Loški Potok.« (v nadaljevanju: inšpektorat), na območjih občin Velike Lašče, Sodražica in Loški Potok (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice).
3. člen
Inšpektorat ima status samostojnega skupnega upravnega organa občine iz 1. člena tega odloka.
Ustanoviteljske pravice v imenu občin ustanoviteljic izvršujejo njihovi župani.
4. člen
Naziv organa skupne občinske uprave je »Medobčinski inšpektorat Občin Velike Lašče, Sodražica in Loški Potok«.
Sedež inšpektorata je na naslovu Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, na sedežu Občine Velike Lašče.
Inšpektorat ima pečat okrogle oblike, ob zgornjem robu je napis »Medobčinski inšpektorat«, v sredini pa »Velike Lašče, Sodražica in Loški Potok«.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
5. člen
S tem odlokom se kot prekrškovni organ za območje občin ustanoviteljic določi Medobčinski inšpektorat, ki se pooblasti za odločanje o prekrških za kršitve na področju občinskih predpisov in drugih aktov, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakonom. Postopek pred prekrškovnim organom vodi in v njem odloča pooblaščena uradna oseba medobčinskega inšpektorata, ki mora za vodenje postopka, izdajo plačilnega naloga ter odločbe o prekršku izpolnjevati vse z zakonom in podzakonskim aktom predpisane pogoje in imeti opravljen preizkus znanja, ki zajema izvrševanje pooblastil po Zakonu o prekrških in poznavanje predpisov, katerih izvrševanje nadzoruje.
6. člen
Inšpektorat opravlja upravne naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem občinskih predpisov na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakonom.
Inšpekcijsko nadzorstvo se opravlja kot redni mesečni inšpekcijski pregled ter kot izredni inšpekcijski pregled na podlagi obvestila pristojni občinski upravi.
Naloge inšpektorata se podrobneje določijo v dogovoru o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih.
7. člen
Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa inšpektorat kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
Upravni akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe inšpektorata, imajo v glavi naziv inšpektorata, izdajajo pa se v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice.
Inšpektorat mora pri izvrševanju upravnih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice oziroma tajnika občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja inšpektorata, pa po skupnih usmeritvah vseh županov občin ustanoviteljic.
8. člen
Inšpektorat vodi vodja inšpektorata, ki ga soglasno imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic izmed direktorjev občinske uprave oziroma tajnikov občin ustanoviteljic v skladu z zakonom o javnih uslužbencih (ZJU).
Vodja inšpektorata mora imeti univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj ter opravljen ustrezen strokovni izpit.
Vodja inšpektorata odgovarja za izvrševanje upravnih nalog, ki sodijo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice, županu in direktorju občinske uprave oziroma tajniku te občine, za delo organa skupne občinske uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
Občina, v kateri je sedež inšpektorata, ima za javne uslužbence skupne občinske uprave status delodajalca.
9. člen
Vodja inšpektorata predstavlja in zastopa inšpektorat, določi sistemizacijo delovnih mest, organizira opravljanje nalog inšpektorata, skrbi za izdelavo in realizacijo programa dela ter opravlja vsa dela in naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo inšpektorata.
Vodja inšpektorata, po predhodnem soglasju županov občin ustanoviteljic, odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenega v inšpektoratu.
10. člen
O izločitvi zaposlenega v inšpektoratu odloča direktor občinske uprave oziroma tajnik občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, ki v primeru izločitve zaposlenega o stvari tudi odloči.
III. SREDSTVA ZA DELO
11. člen
Sredstva za delo inšpektorata občine ustanoviteljice zagotavljajo v svojih proračunih.
Sredstva za delo inšpektorata zagotavljajo občine ustanoviteljice v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic, in sicer:
– Občina Velike Lašče     48,1%    (3.957 prebivalcev)
– Občina Sodražica       26,5%    (2.182 prebivalcev)
– Občina Loški Potok      25,4%    (2.088 prebivalcev)
Skupaj:            100,0%    (8.227 prebivalcev)
Izhodišče za določitev odstotkov iz prejšnjega odstavka je dokument Vlade RS: Izračun primerne porabe občin in zneskov finančne izravnave za leto 2006. Odstotki iz prejšnjega odstavka se spremenijo, ko se število prebivalcev na podlagi navedenega dokumenta, ki ga Vlada RS izda vsako leto, v eni oziroma več občinah spremeni za toliko, da to pomeni dvig ali znižanje za 1% ali več.
Za obveznosti iz delovanja skupne občinske uprave občine ustanoviteljice odgovarjajo solidarno.
Skupni upravni organ posluje preko podračuna proračuna Občine Velike Lašče.
IV. DOGOVOR O MEDSEBOJNIH PRAVICAH, OBVEZNOSTIH IN ODGOVORNOSTIH
12. člen
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti občine ustanoviteljice uredijo z dogovorom, ki ga podpišejo župani občin ustanoviteljic, s katerim podrobneje določijo svoje pravice in obveznosti do inšpektorata, načrtovanje in način dela, programiranje dela, način poročanja, način financiranja, opravljanje administrativnih, strokovnih, pomožnih in drugih nalog za inšpektorat ter druge, za nemoteno delo inšpektorata pomembne zadeve (v nadaljevanju: Dogovor).
13. člen
Za delo inšpektorata zagotovijo občine ustanoviteljice prostor, vsaka na svojem sedežu. Podrobnejše obveznosti občin ustanoviteljic iz naslova uporabe premoženja dogovorijo župani občin v Dogovoru.
14. člen
Če druge občine izrazijo interes, lahko pristopijo k ustanovitvi inšpektorata, če sklep o tem sprejmejo na pristojnem organu občine in se s pristopom strinjajo občine ustanoviteljice. Predstojnik opravi preračun zagotavljanja sredstev za delo inšpektorata po drugem odstavku 10. člena tega odloka.
15. člen
Namero za izstop iz organa skupne občinske uprave po tem odloku mora občina ustanoviteljica pisno podati predstojniku najmanj 6 mesecev pred nameravanim izstopom.
Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do inšpektorata in ko pričnejo veljati spremembe tega odloka.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Inšpektorat začne z delom ko občine ustanoviteljice zagotovijo sredstva za začetek dela inšpektorata, vendar najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
Inšpektorat prevzame od občin ustanoviteljic upravne naloge in pristojnosti na področjih inšpekcijskega nadzorstva skladno z Dogovorom.
17. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo občinski sveti občin ustanoviteljic.
Za objavo poskrbi Občina Velike Lašče. Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic.
Št. 0301-25/2006
Velike Lašče, dne 22. septembra 2006
Župan
Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek l.r.
 
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l.r.
 
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti