Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2006 z dne 12. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2006 z dne 12. 10. 2006

Kazalo

4534. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del območja urejanja V3P/3 Unichem v Sinji Gorici, stran 10727.

Na podlagi 12. in 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 85/03 – ZZK-1) ter 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01, 77/06) sprejme župan Občine Vrhnika
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
za del območja urejanja V3P/3 Unichem
v Sinji Gorici
I. Uvod
Ta program priprave se nanaša na pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del območja urejanja V3P/3 Unichem v Sinji Gorici (Uradni list RS, št. 10/98, v nadaljnjem besedilu: občinski lokacijski načrt).
II. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega lokacijskega načrta
Zaradi preselitve dejavnosti podjetja Unichem, d.o.o., na območje opuščenega industrijskega obrata IUV-Ščetinarna v Sinji Gorici je bil v letu 1998 (v skladu s prostorskim planom Občine Vrhnika) sprejet zazidalni načrt za del območja urejanja V3P/3 Unichem v Sinji Gorici (Uradni list RS, št. 10/98, v nadaljevanju: OLN).
Osnovna dejavnost podjetja Unichem je skladiščenje, distribucija in prepakiranje surovin in reprodukcijskih materialov ter izdelkov.
Unichemovo prodajno izbiro sestavljajo sledeči izdelki:
– varstvo, prehrana in nega rastlin in
– zatiranje insektov in glodalcev.
Predvidene letne količine posameznih skupin materialov ali izdelkov:
– zemlja, gnojila, nerazvrščeni izdelki – 4000 t,
– izdelki, ki so po Zakonu o kemikalijah razvrščeni kot nevarni pripravki (Xn, Xi in N) – 600 t; pri čemer jih je samo 5 t v tekoči obliki,
– surovine, ki so po Zakonu o kemikalijah razvrščene kot nevarni pripravki (T, Xn, C, N) – 12 t,
– surovine, ki niso razvrščene (moka, sladkor, olje …) – 560 t,
– embalaža (plastika, papir) – 20 t.
OLN, ki obsega površino približno 0,95 ha, določa izvedbo načrtovane prostorske ureditve v treh fazah. V prvih dveh fazah so bili načrtovani proizvodno-skladiščni in upravni prostori (v obstoječem objektu), nadstrešnica za skladiščenje, polnilnica in pakirnica ter manipulativne površine. Tretja faza pa je bila opredeljena kot rezervat za širitev dejavnosti.
Razlog za pripravo in izdelavo sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta je pobuda št. 5/06-3505-26/06 z dne 14. 6. 2006, ki jo je Občini Vrhnika podalo podjetje Unichem, d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika. Pobudo je s sklepom sprejel Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine Občinskega sveta Občine Vrhnika na 28. seji, ki je potekala 19. 6. 2006.
Razlog za pobudo je povečana dejavnost (povečane količine surovin, reprodukcijskih materialov, izdelkov), ki presega načrtovane prostorske ureditve s sprejetim OLN-jem.
S spremembo in dopolnitvijo OLN-ja se podrobneje načrtuje prostorska ureditev za širitev dejavnosti podjetja Unichem oziroma umestitev načrtovane ureditve v prostor z vso potrebno uskladitvijo prometne, energetske, komunalne in druge infrastrukture, s prikazom vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji, z rešitvami in ukrepi za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin ter z rešitvami in ukrepi za obrambo in za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Sprememba in dopolnitev ZN se v skladu s 34. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 85/03 – ZZK-1) pripravi in sprejme po skrajšanem postopku, ker ta obravnava spremembo in dopolnitev lokacijskega načrta, ki se nanaša na prostorsko načrtovanje posamičnega objekta, za katerega ni predpisana obveznost presoje vplivov na okolje, in ki bistveno ne vpliva na kulturno dediščino ter na rabo sosednjih zemljišč ali objektov.
Prostorska ureditev je utemeljena, ker je predvidena na območju P-stavbna zemljišča za proizvodne, obrtne in servisne dejavnosti, in se ureja z občinskim lokacijskim načrtom.
Priprava občinskega lokacijskega načrta je utemeljena v:
– Dolgoročnem planu Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in srednjeročnem družbenem planu Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990 (Uradne objave Naš časopis št. 4/87, 13/88, Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Uradne objave Naš časopis, št. 272/01, 277/01, 304/04).
III. Predmet in programska izhodišča ter okvirno ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta
Predmet občinskega lokacijskega načrta so vse prostorske ureditve, vezane na širitev dejavnosti podjetja Unichem, ki obsega rušenje nekaterih obstoječih objektov in gradnjo nadomestnega objekta večjih dimenzij.
Obvezna priloga občinskega lokacijskega načrta je tudi program opremljanja zemljišč za gradnjo, ki ga po naročilu Občine Vrhnika zagotovi pobudnik in investitor gradnje.
Občinski lokacijski načrt lahko določi tudi obveznost sklenitve urbanistične pogodbe med investitorjem in občino.
Določitev prostorskih ukrepov na območju občinskega lokacijskega načrta ni predvidena.
Načrtovana prostorska ureditev predvideva:
– rušenje: nadstrešnice, starega objekta za skladiščenje ter objekta polnilnice in pakirnice ob severnem delu parcele,
– gradnja nadomestnega objekta z nadstrešnico,
– ureditev manipulativnih in prometnih površin,
– uskladitev in izgradnja energetskih, komunalnih in drugih vodov in naprav.
Novozgrajeni objekt bo predvidoma zgrajen iz 4 segmentov, in sicer:
– nadstrešnice
– skladišča
– visokoregalnega skladišča
– laboratorija in pisarn.
Objekt je sestavljen iz dveh pravokotnikov tlorisne velikosti približno 35 x 30 m in 55 x 20 m. Skupna uporabna površina znaša približno 3000 m2.
Ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta se nahaja v industrijski coni v Sinji Gorici; med obstoječo dostopno cesto, ki se priključuje na RII409, traso opuščene železniške proge in vodotokom Tonjščico.
Ureditveno območje zajema zemljišče lastniških parcel št. 3065/16, 3063/6, 3078/1, 3071/2, 3065/9, 3065/10, 3065/8, 3065/7, 3113/2, 3069/2, 3067/1, 3067/4, 3066/5, 3067/3, 3067/2; vse v k.o. Blatna Brezovica in 2362, k.o. Stara Vrhnika.
Ureditveno območje meji na območje sprejetega Občinskega lokacijskega načrta za javno prometno, energetsko, vodovodno, komunalno, vodno in drugo gospodarsko infrastrukturo v Industrijski coni Sinja Gorica na Vrhniki (Uradni list RS, št. 75/05).
IV. Nosilci nalog in njihove obveznosti pri financiranju priprave občinskega lokacijskega načrta
Postopek priprave občinskega lokacijskega načrta vodi Občina Vrhnika, Oddelek za okolje prostor in komunalo, Tržaška cesta 1, Vrhnika (v nadaljnjem besedilu: pripravljavec), ki zagotovi sredstva za revizijo občinskega lokacijskega načrta in drugih dokumentov, če se le-ta izkaže za potrebno.
Naročnik strokovnih podlag iz VI. točke tega programa priprave in občinskega lokacijskega načrta ter investitor načrtovanih prostorskih ureditev je Unichem, d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika (v nadaljnjem besedilu: naročnik), ki zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag, geodetskega načrta ter občinskega lokacijskega načrta.
Izdelovalec občinskega lokacijskega načrta, ki izpolnjuje pogoje, določene v ZUreP-1, je Primis Vrhnika d.d., Tržaška cesta 23, 1360 Vrhnika (v nadaljnjem besedilu: načrtovalec).
V. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil, ki v skladu z ZUreP-1 predstavljajo nosilce urejanja prostora in ki v konkretnem postopku priprave občinskega lokacijskega načrta odločajo o zadevah urejanja prostora, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Urad glavnega inšpektorja, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana,
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana,
4. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana,
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Sektor za varstvo okolja, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana,
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Sektor za upravljanje z vodami, Einspilerjeva 6, p.p. 2608, 1109 Ljubljana,
7. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,
8. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
9. DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana,
10. Zavod RS za varstvo narave, Kersnikova 3, 1000 Ljubljana,
11. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana,
12. Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana,
13. Komunalno podjetje Vrhnika d.d., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika (javna kanalizacija, javni vodovod, javna razsvetljava, plinovod, javna higiena),
14. Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika,
15. drugi organi in organizacije, za katere se v postopku priprave državnega lokacijskega načrta izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
VI. Strokovne podlage
Pri izdelavi strokovnih podlag in občinskega lokacijskega načrta je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in vsa druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.
VI.I. V postopku izdelave občinskega lokacijskega načrta se izdelajo naslednje strokovne podlage:
– analize: analiza stanja glede fizičnih lastnosti in pravnega stanja prostora; analiza možnosti glede na načrtovanja prostorske ureditve; analiza pričakovanih vplivov prostorske ureditve na posamezne sestavine prostora;
– idejne zasnove: idejna zasnova objektov in naprav; idejna zasnova prometne ureditve z navezavo na javno cesto; idejne zasnove energetske, komunalne, vodne in druge gospodarske infrastrukture, kot nova ali prenovljena infrastruktura;
– idejna zasnova prostorske ureditve, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve;
– idejna zasnova rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
Idejne zasnove se izdelajo v skladu s predpisi, ki določajo vsebino projektne dokumentacije (Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Uradni list RS, št. 66/04, 54/05)).
Pripravljavec lahko med postopkom priprave lokacijskega načrta določi izdelavo dodatnih strokovnih podlag, če to izhaja iz pogojev in usmeritev nosilcev urejanja prostora.
Če se izkaže za potrebno, je investitor v postopku izdelave predloga občinskega lokacijskega načrta dolžan zagotoviti izdelavo dodatnih strokovnih podlag, ki niso naštete v tem programu priprave.
Pri izdelavi strokovnih podlag in lokacijskega načrta se uporabijo:
– podatki o gospodarski javni infrastrukturi iz zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture,
– podatki o pravnih režimih iz zbirke pravnih režimov in drugih uradnih evidenc,
– topografski in katastrski ter drugi geodetski podatki iz uradnih evidenc,
– drugi podatki nosilcev urejanja prostora.
Pri pripravi predloga občinskega lokacijskega načrta je treba v čim večji meri upoštevati pisna mnenja in pripombe javnosti, dana na predlagano načrtovano prostorsko ureditev.
VI.2 Način pridobitve geodetskih podlag
Podlaga za izdelavo predloga občinskega lokacijskega načrta je geodetski načrt, izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04). Predlog občinskega lokacijskega načrta mora vsebovati tudi podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na zemljiščih in nepremičninah.
VII. Postopek in roki za pripravo občinskega lokacijskega načrta
VII.1 Pridobitev pogojev in usmeritev za načrtovanje
– Načrtovalec zagotovi gradivo za pridobitev pogojev in usmeritev (situativni prikaz prostorske ureditve s tehničnim poročilom);
– Pripravljavec pridobi pogoje in usmeritve za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora iz V. točke tega programa priprave, ki dajejo pogoje in usmeritve;
– Nosilci urejanja prostora podajo pogoje in usmeritve v 15 dneh po prejemu poziva;
– Nosilci urejanja prostora v tem roku posredujejo tudi strokovne podlage, s katerimi razpolagajo in se nanašajo na območje urejanja ali so predmet načrtovanja;
– Načrtovalec pregleda pogoje in usmeritve in jih analizira. Ob upoštevanju te analize in drugih izdelanih analiz izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve;
– Pripravljavec in naročnik potrdita usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
VII.2 Izdelava predloga občinskega lokacijskega načrta
– Naročnik na podlagi usmeritev zagotovi izdelavo strokovnih podlag iz VI. točke tega programa priprave;
– Načrtovalec po prevzemu vseh strokovnih podlag ter v skladu z usmeritvami za načrtovanje prostorske ureditve izdela predlog občinskega lokacijskega načrta;
– Pripravljavec po potrebi zagotovi recenzijo predloga občinskega lokacijskega načrta;
– Načrtovalec po posredovanju pripomb recenzenta s strani pripravljavca, dopolni predlog občinskega lokacijskega načrta.
VII.3 Javna razgrnitev in javna obravnava
– Župan s sklepom odredi javno razgrnitev predloga občinskega lokacijskega načrta na Občini Vrhnika in v Krajevni skupnosti Vrhnika-Sinja Gorica;
– Javna razgrnitev traja najmanj 15 dni;
– Pripravljavec obvesti lastnike nepremičnin na območju občinskega lokacijskega načrta o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave pisno ali pa z javnim naznanilom;
– Pripravljavec obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave z objavo sklepa na krajevno običajen način najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve;
– Pripravljavec v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo;
– Pripravljavec v času javne razgrnitve evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov;
– Pripravljavec v sodelovanju z načrtovalcem in naročnikom prouči pripombe in predloge;
– Pripravljavec in načrtovalec pripravita predlog stališč glede njihovega upoštevanja;
– Pripravljavec s pripombami in predlogi ter predlogom stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale ter pridobi njihovo predhodno mnenje;
– Pripravljavec pisno seznani lastnike nepremičnin na območju občinskega lokacijskega načrta s stališči do njihovih pripomb in predlogov;
– Pripravljavec odloči o upoštevanju pripomb in predlogov.
VII.4 Izdelava dopolnjenega predloga občinskega lokacijskega načrta
– Naročnik zagotovi izdelavo potrebnih dopolnjenih strokovnih podlag po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov;
– Načrtovalec izdela dopolnjen predlog občinskega lokacijskega načrta po prevzemu vseh morebitnih dopolnjenih strokovnih podlag in ga posreduje pripravljavcu za pridobitev mnenj;
– Načrtovalec po potrebi dopolni in zaključi analizo smernic, ter jo priloži k dopolnjenemu predlogu občinskega lokacijskega načrta in h gradivu za pridobitev mnenj;
– Naročnik zagotovi gradivo za pridobitev mnenj;
– Pripravljavec pridobi mnenja nosilcev urejanja prostora iz V. točke tega programa priprave k dopolnjenemu predlogu občinskega lokacijskega načrta;
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 15 dneh po prejemu poziva;
– Pripravljavec v času pridobivanja mnenj po potrebi zagotovi recenzijo dopolnjenega predloga občinskega lokacijskega načrta;
– Pripravljavec posreduje naročniku mnenja nosilcev urejanja prostora in recenzijo z namenom, da načrtovalec izdela usklajen dopolnjen predlog občinskega lokacijskega načrta.
VII.5 Sprejem občinskega lokacijskega načrta
– Pripravljavec pripravi gradivo za sprejem občinskega lokacijskega načrta, katerega sestavni del so stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve. Stališča do pripomb in predlogov lastnikov nepremičnin na območju občinskega lokacijskega načrta morajo biti Občinskemu svetu Občine Vrhnika posebej utemeljena in obrazložena;
– Občinski svet Občine Vrhnika sprejme občinski lokacijski načrt z odlokom;
– Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ali v občinskem glasilu Naš časopis.
VIII. Objava in začetek veljavnosti programa priprave
Ta program priprave začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Objavi pa se tudi v občinskem glasilu Naš časopis.
Št. 5/06-3505-26/2006
Vrhnika, dne 3. oktobra 2006
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti