Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2006 z dne 12. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2006 z dne 12. 10. 2006

Kazalo

4532. Odlok o grbu in zastavi Občine Sežana, stran 10721.

Na podlagi prvega odstavka 6. člena in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 21. septembra 2006 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Občine Sežana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja grb in zastavo Občine Sežana ter način njune uporabe.
2. člen
Grb in zastava Občine Sežana se smeta uporabljati le v obliki in z vsebino, ki sta določeni s tem odlokom.
3. člen
Grb Občine Sežana je upodobljen na polkrožnem ščitu. Na ščitu je upodobljen vodnjak, iz katerega raste borovec z od vetra upognjenim deblom ter krošnjo. Površina ščita je temno rdeče barve, ki je določena s Celostno grafično podobo občine, ki je sestavni del tega odloka (Pantone 187C).
Višina grba je 1,28-kratnik njegove širine.
V monokromatski aplikaciji je grb lahko črn ali srebrn. Grb je obrobljen s črno zunanjo obrobo.
Ob grbu uporabljamo napis OBČINA SEŽANA, v predpisani pisavi Friz Quadrata, v predpisanih kompozicijskih razmerjih in na načine, ki so določeni v »izvlečku Celostne grafične podobe Občine Sežana«, ki je sestavni del tega odloka.
Oblika zastave Občine Sežana je navpični pravokotnik, katerega stranici sta v razmerju 1:2. Vsa kompozicijska razmerja med grbom in napisom na zastavi so določena v »izvlečku Celostne grafične podobe Občine Sežana«, ki je sestavni del tega odloka.
Površina zastave je temno rdeče barve, ki je določena s Celostno grafično podobo občine in po barvni lestvici Pantone, in sicer z barvno oznako št. 187C.
Na zastavi je centralno upodobljen belo obrobljen barvni grb Občine Sežana tako, da je širina grba enaka 3/5 širine zastave.
V dnu zastave je v beli barvi upodobljen napis OBČINA SEŽANA tako, da je višina napisa enaka 1/10 višine zastave.
Barvna vrednost, določena v prejšnjem odstavku, je določena na osnovi barvnega vzorca PANTONE, tiskanega na premaznem papirju. Možni barvni približki drugih barvnih lestvic za aplikacije na drugih materialih so navedeni v »izvlečku Celostne grafične podobe Občine Sežana«, ki je sestavni del tega odloka.
4. člen
Grb in zastava v grafični in elektronski obliki, kakor tudi vse dovoljene kompozicijske in barvne aplikacije grba in zastave, so določene v »izvlečku Celostne grafične podobe Občine Sežana«, ki je sestavni del tega odloka.
5. člen
Če sta grb ali zastava ob uradnih priložnostih postavljena, položena oziroma izobešena skupaj z grbom ali zastavo RS, morata biti grb in zastava Republike Slovenije postavljena na častno mesto.
Če sta grb ali zastava ob uradnih priložnostih, ki se odvijajo na območju Občine Sežana, postavljena, položena oziroma izobešena skupaj z zastavami drugih slovenskih občin, tujimi zastavami, oziroma skupaj z drugimi znamenji, morata biti postavljena na častno mesto, če ni s tem odlokom drugače določeno.
6. člen
Grba ali zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.
Grba ali zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, da se krni ugled Občine Sežana.
7. člen
Grba, zastave ali njunih posameznih sestavnih delov se ne sme zavarovati ali uporabljati kot znamko, model ali vzorec ter za označevanje blaga ali storitev.
II. GRB
8. člen
Grb občine se uporablja:
1. v pečatu, štampiljki, oznakah dokumentov in znakih občinskih organov;
2. v prostorih in na poslopju sedeža Občine Sežana;
3. na svečanih sejah občinskega sveta;
4. na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih za službene namene uporabljajo občinski organi;
5. v drugih primerih in ob pogojih, ki jih določa odlok.
9. člen
Grb občine se lahko uporablja:
1. ob mednarodnih državnih in medobčinskih srečanjih, športnih kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina Sežana predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takšnih shodov;
2. na neprometnih znakih, ki označujejo območje Občine Sežana;
3. na poslopjih, v katerih so uradni prostori krajevnih skupnosti;
4. v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju z odlokom.
10. člen
Gospodarske družbe, zavodi, ustanove, društva in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež v Občini Sežana, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba grba:
– v imenu in štampiljki
– v zaščitnem znaku
– v propagiranju proizvodov v sredstvih javnega obveščanja
– v priznanjih, ki jih podeljujejo
– v obliki spominskih daril in značk.
11. člen
Prošnji, da se dovoli uporaba grba, mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in z navedbo, v kakšne namene naj bi se grb uporabljal.
Prosilec mora dokumentacijo iz prejšnjega odstavka tega člena predložiti občinski upravi.
12. člen
Odločbo o uporabi grba izda direktor občinske uprave.
O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena odloča župan.
13. člen
V odločbi, s katero se dovoli uporaba grba, se lahko določijo pogoji, pod katerimi se dovoli uporaba, omeji uporaba za določen namen ali pa določi rok, v katerem je dovoljena uporaba.
Že izdano dovoljenje se lahko vsak čas prekliče, če se ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, ki so navedeni v odločbi, ali če s svojim poslovanjem škoduje ugledu občine.
14. člen
Občinska uprava daje vsa potrebna pojasnila glede uporabe grba, sprejema prošnje za dovolitev njegove uporabe in opravlja vsa strokovna in administrativna opravila v zvezi s temi prošnjami ter vodi evidenco izdanih dovoljenj.
III. ZASTAVA
15. člen
Zastava Občine Sežana je stalno izobešena pred poslopjem, kjer je sedež Občine Sežana, v prostorih župana in v prostorih, v katerih zaseda občinski svet.
16. člen
Zastava se izobesi ob prazniku Občine Sežana. V tem primeru se zastava lahko izobesi na poslopjih, v katerih so prostori krajevnih skupnosti, lahko pa tudi na drugih javnih objektih, na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih krajih. Zastava je izobešena ves čas praznika.
17. člen
Zastava je lahko izobešena:
1. ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah ter javnih shodih, na katerih se Občina Sežana predstavlja oziroma katerih se udeležuje v skladu s pravili in običaji takšnih shodov;
2. v počastitev krajevnih praznikov, ob jubilejih, komemoracijah, javnih prireditvah in obiskih delegacij prijateljskih mest;
3. ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije;
4. v drugih primerih, če uporaba zastave ni v nasprotju s tem odlokom.
IV. PRAVILA ZA UPORABO GRBA IN ZASTAVE
18. člen
Za uporabo grba in izobešanje zastave se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki določajo način uporabe grba Republike Slovenije in način izobešanja zastave Republike Slovenije.
Če se grb uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije in zastava izobeša skupaj z zastavo Republike Slovenije, veljajo za način njune uporabe določila zakona.
V. NADZORSTO
19. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje občinska uprava.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
20. člen
Z globo 50.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. če uporablja grb ali zastavo v obliki ali z vsebino, ki je v nasprotju s tem odlokom (2. in 3. člen);
2. če uporablja grb ali zastavo, ki sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo (prvi odstavek 6. člena);
3. če uporablja grb ali zastavo v nasprotju z javnim redom ali tako, da krni ugled Občine Sežana (drugi odstavek 6. člena);
4. če zavaruje ali uporablja kot znamko, model ali vzorec ter za označevanje blaga ali storitev grb ali zastavo ali njune sestavne dele (7. člen).
Z globo 10. 000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo 10. 000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
21. člen
Z dnem ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Sklep o simbolu Občine Sežana št. 011-1/84-1 z dne 24. 8. 1985.
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-7/2006-16
Sežana, dne 21. septembra 2006
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti