Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2006 z dne 12. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2006 z dne 12. 10. 2006

Kazalo

4531. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone – Dobja vas, stran 10720.

Na podlagi 23. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01, 65/03) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 33. redni seji dne 28. 9. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu obrtne cone – Dobja vas
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se, ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Ravne na Koroškem, za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1998, 2004 (Uradni list RS, št. 63/00, 81/04), spremeni in dopolni Odlok o zazidalnem načrtu obrtne cone – Dobja vas, Uradni list RS, št. 57/03, 87/05 (v nadaljevanju ZN).
Spremembe in dopolnitve ZN je izdelal Biro Godec, Sanja Godec, s.p., Ravne na Koroškem, pod št. projekta 44/01-ZN, z datumom september 2006.
2. člen
Predmet spremembe in dopolnitve ZN je sprememba trase prometnega in infrastrukturnega omrežja ter sprememba velikosti, oblike in lege posameznih objektov, vključno z velikostjo gradbenih parcel znotraj dela cone O3 in O2. Del prometnega in infrastrukturnega omrežja bo lociran tudi izven obstoječega ureditvenega območja zazidalnega načrta.
Spremenjen in dopolnjen zazidalni načrt iz prejšnjega člena vsebuje tekstualne in grafične priloge, ki se nanašajo na navedene spremembe.
II. MEJA OBMOČJA
3. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta znotraj dela cone O3 in O2 obsegajo zemljišča parc. št. 6/8, 6/21, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 11/3, 12/1, 12/2, 12/3, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22/3, 22/5, 23/1, 23/2, 25/1, 25/3, 27/1, 27/7, 80/1, 80/3, 81/1, 81/2, 81/4, 81/5, 81/6, 82/1, 82/5, 259/2, 259/8, 259/9 k.o. Dobja vas, v skupni izmeri ok. 4,1 ha.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
4. člen
Spremeni se 4. člen odloka o zazidalnem načrtu tako, da se doda novi odstavek:
Na območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta znotraj dela cone O3 in O2 ni dovoljena gradnja objektov z vplivi na okolje. Predvideni poslovni objekti za industrijsko dejavnost predelave in obdelave jekla (standardna klasifikacija objekta CC 12510, vključno z upravniškimi oziroma pisarniškimi prostori in pomožnimi prostori ter zunanjimi manipulacijskimi in parkirnimi površinami) ne smejo preseči velikosti objektov, določenih v Uredbi o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 66/96, 12/00, 83/02) – 3. člen G – druge proizvodne in druge dejavnosti.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, KRAJINSKO
IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE
Z DOVOLJENIMI TOLERANCAMI
5. člen
Doda se 6.a člen, ki se glasi:
Velikost in oblika posegov s tolerancami na območju sprememb in dopolnitev ZN znotraj dela cone 03 in 02:
– tlorisna velikost proizvodnih objektov je pogojena s funkcionalno zasnovo tehnološkega procesa;
– tlorisna velikost glavnega proizvodnega objekta znaša 91,0 m x 95,0 m +- 10%;
– višinski gabarit objektov: max višina objektov od urejenega terena do venca strehe znaša 15,0 m, min. višina pa 5,0 m;
– podkletitev objektov je dovoljena v južnem delu območja urejanja (glavni proizvodni objekt);
– pozidanost gradbene parcele s stavbami je dovoljena v razmerju 15–80%, skupna pozidanost gradbene parcele s stavbami in zunanjimi utrjenimi površinami je dovoljena največ 90%;
– strehe: strešne konstrukcije (enostavne ali sestavljene) v manjših naklonih – do 15° zaključene s horizontalnim strešnim vencem.
6. člen
Odmiki, gradbene linije
Spremeni se 5. alineja 8. člena tako, da se glasi:
– odmiki objektov s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo, morajo biti od meje vodnega zemljišča oziroma od zgornjega roba brežine reke Meže odmaknjeni 15 m in od meje vodnega zemljišča oziroma od zgornjega roba brežine Likevičkega potoka odmaknjeni 5 m.
V. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO TER DRUGO UREJANJE OBMOČJE
7. člen
Promet
Spremeni se 13. člen tako, da se na koncu prve alineje doda besedilo:
Glavna dovozna cesta do območja O2, O3 poteka po južni meji območja cone O2, pri Likevičkem potoku se preusmeri proti jugu ter poteka ob zahodni strani potoka, ponovno se preusmeri proti vzhodu, kjer prečka potok ter poteka naprej po severni meji gradbene parcele objekta terciarnega značaja in se priključi na obstoječe rekonstruirano križišče na regionalni cesti Dravograd–Poljana.
8. člen
Odvajanje odpadnih vod
Spremeni se 15. člen tako, da se na koncu besedila dodajo nove alineje:
– odvajanje čistih padavinskih vod iz utrjenih površin in strešin je potrebno urediti v skladu z 92. členom zakona o vodah, in sicer na način, da se v čim večji meri zmanjša odtok padavinskih vod z urbanih površin z izgradnjo zadrževalnikov padavinskih vod pred iztokom v površinske odvodnike;
– iztoke v vodotok je potrebno načrtovati z AB iztočno glavo, območje iztoka pa mora biti protierozijsko zavarovano;
– na območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je potrebno izvesti prestavitev dveh vodov javne kanalizacije – mešane kanalizacije naselja Dobja vas z razbremenitvijo meteornih vod in fekalne kanalizacije od transformatorske postaje do biološke čistilne naprave, vključno z elektro napajalnim kablom, na območje komunalnega koridorja ter izven lokacije predvidenih objektov in manipulacijskih površin;
– investitor gradnje poslovnih objektov na območju sprememb in dopolnitev ZN mora do izgradnje kolektorskega sistema speljati fekalne odplake na začasno čistilno napravo, ki je locirana na severni strani območja O3, ob dograditvi dodatne čistilne enote ustrezne kapacitete.
9. člen
Elektroenergetsko omrežje
Spremeni se 16. člen tako, da se na koncu besedila doda nova alineja:
– na območju sprememb in dopolnitev ZN je predvidena postavitev dodatne transformatorske postaje v coni O2 in njena vključitev na kablovod 20kV TP Lidl – TP GOK Dobja vas, transformatorska postaja za cono O3 pa se lahko predvidi tudi v posameznih proizvodnih objektih.
10. člen
Plinovodno omrežje
Spremeni se 18. člen tako, da se na koncu besedila doda nova alineja:
– nivelete terena v varstvenem pasu plinovoda – 2 m levo in desno od osi plinovoda (območje O3) ni dovoljeno spreminjati.
11. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Spremeni se 20. člen tako, da se na koncu besedila doda nova alineja:
– na območju sprememb in dopolnitev ZN je potrebno pri gradnji objektov upoštevati trase obstoječega TK omrežja ter na podlagi projektne dokumentacije predvideti zaščito, prestavitev in razširitev telekomunikacijskega omrežja v skladu s pogoji in soglasjem upravljavca.
VI. POGOJI VAROVANJA OKOLJA
12. člen
Varstvo podtalnice
Spremeni se 24. člen tako, da se na koncu besedila dodajo nove alineje:
– na območju sprememb in dopolnitev ZN je potrebno čiste padavinske vode, če ne obstaja možnost priključitve na javno kanalizacijo, prioritetno ponikati, pri tem morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin, če ponikanje ni možno, pa se morajo padavinske vode speljati v bližnji vodotok;
– odvajanje padavinskih vod s parkirišč, cest in manipulacijskih površin mora biti urejeno preko ustrezno dimenzioniranih standardiziranih lovilcev olj (SIST EN 858-2);
– projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih vod z javnih cest mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05).
VII. DRUGI POGOJI
13. člen
Varovanje kulturne dediščine
Spremeni se 34. člen tako, da se glasi:
– na severozahodnem delu območja, znotraj cone O2, je v skladu s prostorskim planom Občine Ravne na Koroškem evidentiran arheološki spomenik z oznako 2235. Na podlagi Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem, MUV št. 11/94, so zemljišča parc. št. 80 k.o. Dobja vas (sedaj 80/1 k.o. Dobja vas), parc. št. 563/1 in 566 k.o. Stražišče zavarovana kot arheološki spomenik (AO6, sklic na ZRD:EŠD 7631);
– na navedenem območju je potrebno opraviti predhodno sondiranje terena, nato pa na osnovi rezultatov določiti natančnejše pogoje glede potreb in obsega eventualnih zaščitnih izkopavanj;
– v primeru arheoloških najdb in pozitivne arheološke plasti se bodo na območju izvedla potrebna arheološka dela (sondiranje, izkopavanje, ustrezno dokumentiranje ipd.) na stroške investitorja.
14. člen
Obveznosti investitorja in izvajalcev
Spremeni se 35. člen tako, da se na koncu besedila doda nova alineja:
– investitor posega na območju cone O3 mora zagotoviti stalen in nemoten dostop do čistilne naprave, zaradi njenega rednega upravljanja in vzdrževanja.
VIII. TOLERANCE
15. člen
Spremeni se drugi odstavek 37. člena tako, da se glasi:
Tolerance glede tlorisnih in vertikalnih gabaritov objektov so določene v 6. in 6.a členu tega odloka.
IX. KONČNE DOLOČBE
16. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta so stalno na vpogled na Občini Ravne na Koroškem, na Oddelku za okolje, prostor in ekologijo.
17. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-5-0001/2006-401
Ravne na Koroškem, dne 28. septembra 2006
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti