Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2006 z dne 12. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2006 z dne 12. 10. 2006

Kazalo

4526. Program priprave Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Idrija, stran 10709.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. – v nadaljevanju: ZUreP-1), Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) ter 39. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04 in 52/06) sprejemam
P R O G R A M P R I P R A V E
Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Idrija
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda občine
Program priprave določa namen, cilje ter vsebino Strategije prostorskega razvoja Občine Idrija (v nadaljevanju SPRO) in Prostorskega reda Občine Idrija (v nadaljevanju PRO), pristojne nosilce urejanja prostora, seznam potrebnih strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev, način pridobitve geodetskih podlag, roke za pripravo prostorskih aktov ter obveznosti s financiranjem prostorskih aktov.
Namen SPRO je v skladu Strategijo prostorskega razvoja Slovenije določiti vizijo prostorskega razvoja občine ter usmeritve za usklajen ter vzdržen razvoj dejavnosti v prostoru in njegovo trajnostno rabo.
PRO Idrija je temeljni izvedbeni prostorski akt občine. Namen PRO je, da v skladu z SPRO Idrija ter ob upoštevanju pravil Prostorskega reda Slovenije določi območja namenske rabe prostora, določi merila in pogoje ter ukrepe za načrtovanje v prostoru in pripravo lokacijskih načrtov občine, ter pogoje za pripravo projektov po določbah zakona, ki ureja graditev objektov.
Pravna podlaga za pripravo SPRO in PRO je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), v nadaljevanju: ZureP-1. Na podlagi četrtega odstavka 171. člena ZureP-1 občine pričnejo s pripravo Strategije po uveljavitvi Strategije prostorskega razvoja Slovenije in jo morajo sprejeti najkasneje v 3 letih po sprejemu Strategije prostorskega razvoja Slovenije.
SPRO Idrija in PRO Idrija se izdela v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04), Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št, 122/04) ter v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 17/04).
Občina Idrija je dne 27. 7. 2006 opravila 1. prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane strokovne javnosti in drugih, ki so izkazali interes za načrtovanje strateškega razvoja občine. Tako se je pridobilo ogrodje in izhodišča za nadaljnje aktivnosti in usmeritve.
Ministrstvo za okolje in prostor je z odločbo št. 35409-214/06 z dne 30. 8. 2006 odločilo, da je v postopku priprave in sprejemanja SPRO Idrija in PRO Idrija treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Sestavni del postopka je izvedba presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja.
2. Predmet in programska izhodišča SPRO in PRO z območjem njenega urejanja
2.1 Predmet in programska izhodišča za izdelavo SPRO
Predmet SPRO je določitev zasnove prostorskega razvoja in prostorskih usmeritev za umeščanje dejavnosti v prostor tako, da se ob upoštevanju varstvenih zahtev zagotavlja celovit, usklajen in vzdržen prostorski razvoj Občine Idrija in izhodišča za prostorsko načrtovanje na lokalni in širši ravni. Zasnova prostorskega razvoja oziroma zasnova prostorskih ureditev ima podlago v sprejetih državnih prostorskih aktih: SPRS in PRS z upoštevanjem Pravilnika o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine in vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 17/04; v nadaljevanju: Pravilnik o SPRO). Poleg navedenega mora SPRO upoštevati tudi izhodišča Regionalnega razvojnega programa in Regionalne zasnove Severnoprimorske statistične regije, ko bo le ta sprejeta.
2.2 Predmet in programska izhodišča za izdelavo PRO
Predmet PRO je oblikovanje pravil za urejanje prostora v občini. PRO je temeljni izvedbeni prostorski akt občine, ki je podlaga za pripravo občinskih lokacijskih načrtov ter določa lokacijske pogoje za pripravo projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj po zakonu ki ureja graditev objektov. Prostorski akt bo izdelan v skladu s SPRO Idrija in v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 127/04; v nadaljevanju: Pravilnik o PRO).
3. Ureditveno območje SPRO in PRO
SPRO in PRO se izdelata za celotno območje Občine Idrija.
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi SPRO in PRO
Pripravljavec plana Občina Idrija mora pred začetkom priprave SPRO in PRO Ministrstvu za okolje in prostor poslati obvestilo o svoji nameri. V primeru če bo Ministrstvo za okolje in prostor ugotovilo potrebo po izdelavi okoljskega poročila in vodenju postopka celovite presoje vplivov na okolje, bo Občina Idrija vključila celovito presojo vplivov na okolje postopek izdelave SPRO in PRO.
Občina Idrija po sprejemu programa priprave pozove pristojne nosilce urejanja prostora, določene s tem programom priprave, da v roku 30 dni podajo smernice za načrtovanje predvidenih prostorskih ureditev. Nosilci urejanja prostora pripravijo smernice v skladu z 29. členom ZUreP-1 in posredujejo občini strokovne podlage razvoja in/ali varstva s svojega področja za pripravo strategije prostorskega razvoja občine. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne bodo podali smernic, se bo v skladu z 29. členom ZUreP-1 štelo, da nimajo smernic. V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec SPRO in PRO kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte. Pristojni nosilci urejanja prostora, ki v smernicah in strokovnih podlagah opredelijo izhodišča za prostorski razvoj, pomembna s področja njihove pristojnosti, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktor za prostor, poda izhodišča za razvoj poselitve;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za varstvo okolja, Urad za okolje, poda izhodišča za varstvo okolja in ravnanje z odpadki;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave, poda izhodišča za ohranjanje narave;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za varstvo okolja, Oddelek povodja reke Soče, poda izhodišča za rabo voda in priobalnih zemljišč;
5. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost poda izhodišča in usmeritve za področje gospodarskega razvoja Slovenije, spodbujanje investicij in krepitev konkurenčnih sposobnosti gospodarstva;
6. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Sektor za preskrbo in blagovne rezerve, poda izhodišča za področje preskrbe in državnih blagovnih rezerv;
7. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, poda izhodišča za racionalno rabo energije in energetskih virov ter za prostorsko zasnovo omrežja energetske infrastrukture;
8. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem, poda izhodišča za razvoj turizma;
9. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo, poda izhodišča za rabo potencialnih nahajališč mineralnih surovin;
10. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za elektronske komunikacije, poda izhodišča za razvoj državnega in lokalnega telekomunikacijskega omrežja;
11. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, železnice, letalstvo in pomorstvo, poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega cestnega, železniškega, letalskega in vodnega prometa;
12. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje in analize, poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega cestnega omrežja in državnih kolesarskih poti, razen omrežja avtocest;
13. Ministrstvo za promet, Uprava RS za civilno letalstvo, poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj civilnega letalstva, letališč in vzletišč;
14. Družba za avtoceste RS poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega avtocestnega omrežja;
15. Javna agencija RS za železniški promet poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj železniškega omrežja;
16. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, opredeli izhodišča prostorskega razvoja ter režimov urejanja območij in infrastrukture, ki so namenjena za potrebe obrambe;
17. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, opredeli izhodišča, usmeritve in ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
18. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, opredeli izhodišča, usmeritve in ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
19. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, pripravi izhodišča za rabo in ohranjanje potencialov kmetijskih zemljišč;
20. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za gozdarstvo, pripravi izhodišča za rabo in ohranjanje gozdov;
21. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za lovstvo in ribištvo, pripravi izhodišča za razvoj dejavnosti lovstva in ribištva;
22. Zavod za ribištvo pripravi izhodišča za razvoj dejavnosti ribištva;
23. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, poda izhodišča za veterinarsko zaščito;
24. Ministrstvo za zdravje poda izhodišča za razvoj omrežja ustanov zdravstvene dejavnosti;
25. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, poda izhodišča in usmeritve za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode objektov in naprav za javno preskrbo s pitno vodo;
26. Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva, poda izhodišča za razvoj omrežja šol;
27. Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport, poda izhodišča za področje športa;
28. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za visoko šolstvo, poda izhodišča za področje visokega šolstva;
29. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Sektor za znanost, poda izhodišča za področje znanosti in tehnologije;
30. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine;
31. Ministrstvo za kulturo poda izhodišča za dejavnosti kulture, ki so prostorsko relevantne;
32. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve poda izhodišča s področja socialnih zadev, ki so prostorsko relevantne;
33. Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, poda izhodišča na področju varnosti cestnega prometa;
34. Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko poda izhodišča za usklajen in trajnosten regionalni in lokalni prostorski razvoj;
35. Regijska razvojna agencija ICRA poda izhodišča za razvoj turizma v občini Idrija;
36. Posoški razvojni center poda izhodišča in programe za razvoj statistične regije Goriška, vezane na občino Idrija;
37. Zavod za gozdove Slovenije, OE Tolmin, poda izhodišča za področje gozdarstva lokalnega pomena;
38. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Nova Gorica, poda izhodišča za ohranjanje narave;
39. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica, poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine lokalnega pomena;
40. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica, poda izhodišča za razvoj kmetijstva na lokalnem nivoju;
41. Geoplin d.o.o. Ljubljana, poda izhodišča za področje transporta in skladiščenja zemeljskega plina;
42. Petrol Plin, d.o.o. Ljubljana, poda izhodišča za področje transporta in skladiščenja zemeljskega plina;
43. ELES Elektro – Slovenija, d.o.o., Ljubljana, poda izhodišča za področje prenosa električne energije;
44. Elektro Ljubljana, d.d., poda izhodišča za področje prenosa in distribucije električne energije lokalnega pomena;
45. Elektro Primorska, d.d., poda izhodišča za področje prenosa in distribucije električne energije lokalnega pomena;
46. Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., poda izhodišča za področje proizvodnje električne energije;
47. Petrol Plin, d.o.o. Ljubljana, poda izhodišča za opremljanje s plinovodnim omrežjem lokalnega pomena;
48. Komunala Idrija poda izhodišča za področje vodooskrbe in področje odvajanja in čiščenja odpadnih vod in izhodišča za področje ravnanja z odpadki na lokalnem nivoju;
49. Telekom Slovenije, d.d., poda izhodišča za razvoj lokalnega telekomunikacijskega omrežja;
50. Občina Idrija poda izhodišča za področje razvoja gospodarstva, družbene javne infrastrukture (zdravstva, šolstva, športa, socialnega varstva, javne uprave …) lokalnega pomena, turizma, kmetijstva, prometa (lokalnih cest) in druge infrastrukture lokalnega pomena;
51. KS Občine Idrija podajo izhodišča za razvoj KS;
52. RŽS Idrija d.o.o. v zapiranju poda izhodišča na informacijsko-raziskovalnem področju za živo srebro;
53. Druga ministrstva in nosilci urejanja prostora na državnem in lokalnem nivoju v skladu z interesom sodelovanja pri pripravi SPRO in PRO glede na prostorsko relevantnost dejavnosti.
5. Strokovne podlage za pripravo SPRO in PRO
5.1 Obstoječe strokovne podlage in drugi akti
Pri izdelavi SPRO in PRO Idrija naj izdelovalec upošteva naslednje obstoječe akte in strokovne podlage, če le te niso v nasprotju z izhodišči ZUreP-1 ali drugih predpisov sprejetih po izdelavi strokovne podlage ali programskimi izhodišči določenimi v tem programu priprave, kot so navedene v Prilogi 1.
5.2 Obvezne strokovne podlage za pripravo prostorskih aktov
V skladu s sprejetim Prostorskim redom Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) so obvezne strokovne podlage za pripravo prostorskih aktov:
1. analizo stanja in teženj v prostoru,
2. analizo razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti v prostoru,
3. študija ranljivosti prostora,
4. druge analize in strokovne podlage.
5.3 Strokovne podlage pripravljavca
Pripravljavec v sodelovanju z izdelovalcem zagotovi izdelavo naslednjih strokovnih podlag, ki temeljijo na vsebinskih izhodiščih izdelave obveznih strokovnih podlag in se izdelajo za naslednje vsebine oziroma področja:
1. Analiza stanja in teženj prostorskega razvoja Občine Idrija;
2. Analiza razvojnih možnosti prostorskega razvoja za izbrane dejavnosti (bivanje, obrtne dejavnosti in manjši industrijski obrati, družbene dejavnosti, turizem) z bilanco zemljišč za gradnjo;
3. Strokovne podlage za poselitvena območja in poselitev izven poselitvenih območij;
4. Podrobnejše strokovne podlage za potrebe izdelave urbanističnih zasnov za naselja Idrija, Spodnja Idrija, Godovič in Črni Vrh, za katera se ob pripravi SPRO planira intenzivnejši razvoj oziroma naselja, ki zahtevajo celovit koncept prostorskega razvoja ter dopolnitev obstoječih strokovnih podlag poselitve z izdelavo variantnih rešitev;
5. Strokovne podlage s področja krajine za potrebe izdelave podrobnejših določil za usmerjanje dejavnosti v odprtem prostoru;
6. Strokovne podlage s področja lokalne javne gospodarske infrastrukture, vključno z izdelavo novega programa opremljanja zemljišč za gradnjo;
7. Okoljsko poročilo v skladu z Zakonom o varstvu okolja in Zakonu o ohranjanju narave, če bo potrebo po izdelavi te strokovne podlage ugotovilo Ministrstvo za okolje in prostor RS;
8. Analize ranljivosti (privlačnosti in ustreznosti) za posamezne dejavnosti;
9. Druge strokovne podlage, ki izhajajo iz nadrejenih prostorskih aktov ali zahtev pristojnih nosilcev urejanja prostora in obravnavajo vsebine, ki so v skladu z veljavno zakonodajo v pristojnosti Občine Idrija.
Posamezni nosilec urejanja prostora v skladu s programom priprave SPRO in PRO pripravljavcu na njegovo zahtevo predloži strokovne podlage s svojega področja, pri čemer mora upoštevati raven podrobnosti obravnavane problematike.
Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora in nosilcev javnih pooblastil na lokalnem nivoju bodo potrebne predvsem s področij vodooskrbe in varovanja vodnih virov, poplavne varnosti, odvajanja in čiščenja odpadnih vod, zbiranja odpadkov, oskrbe z električno energijo in plinom, razvoja telekomunikacijskega omrežja in omrežja KTV, gozdarstva in kmetijstva, varstva kulturne dediščine in ohranjanja narave ter razvoja lokalnega prometnega omrežja.
Strokovne podlage morajo vsebovati:
– podatke in analize stanja in teženj prostorskega razvoja dejavnosti,
– predlogi morebitnih strateških razvojnih potreb ali prostorskih ureditev s področja dejavnosti nosilca urejanja prostora, vključno z njihovimi operativnimi programi,
– drugi pogoji in omejitve za razvoj dejavnosti v prostoru.
Nosilci urejanja prostora posredujejo strokovne podlage za SPRO najmanj v natančnosti, ki je predpisana s Pravilnikom o SPRO ter v digitalni obliki v skladu z 31. členom Pravilnika o SPRO.
Nosilci urejanja prostora posredujejo strokovne podlage za PRO najmanj v natančnosti, ki je predpisana s Pravilnikom o PRO ter v digitalni obliki v skladu z 31. členom Pravilnika o PRO.
6. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili Zakona o urejanju prostora. Občina odda izdelavo strokovnih podlag ter izdelavo SPRO in PRO z izbiro najugodnejšega izdelovalca v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
7. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
SPRO se prikaže na topografskih kartah v merilu 1:50000 ali 1:25 000, urbanistične in krajinske zasnove pa na topografskih kartah najmanj v merilu 1:10 000. Uporabljajo se še digitalni orto foto večjih meril, temeljni topografski načrti merila 1:5000 ter digitalni katastrski načrt. Vse geodetske podloge morajo biti novelirane.
PRO se prikaže na digitalni topografski karti merila 1:5000, kombinirani s podatki digitalnih katastrskih načrtov. Uporabi se zadnje veljavno stanje digitalnih katastrskih načrtov pred začetkom izdelave PRO. Ukrepi za izvajanje PRO se prikažejo na grafičnih načrtih, izdelanih v skladu s predpisi za izdelavo geodetskih načrtov, ki ustrezajo najmanj natančnosti merila 1:1000.
Za izdelavo strokovnih podlag za pripravo SPRO in PRO se uporabijo tudi druge geodetske podlage državne geodetske službe in podatki lokalne geodetske službe oziroma nosilcev javnih pooblastil za izvajanje lokalnih javnih gospodarskih služb.
Geodetske podatke državne geodetske službe pridobi in uporablja občina v skladu s pravili državne geodetske službe in na lastne stroške.
8. Postopek in roki za pripravo SPRO in PRO
Priprava SPRO in PRO bo potekala v skupnem postopku. Vzporedno s pripravo SPRO in PRO je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje po ZVO-1 in postopek presoje sprejemljivosti izvedbe SPRO in PRO po ZON-B.
8.1 Prva prostorska konferenca
Prostorsko konferenco pripravljavec skliče in vodi v skladu z 28. členom Zurep-1. Občina izvede 1. prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane strokovne javnosti in drugih, ki so izkazali interes za načrtovanje strateškega razvoja občine. Datum, kraj in čas zbora konference pripravljavec v skladu z ZureP-1 objavi v sredstvih javnega obveščanja (na radiu Odmev, v biltenu ABC in na spletni strani Občine Idrija: www.idrija.si), ter posreduje vabilo vsem iz 4. točke tega programa priprave priporočeno po pošti.
8.2 Obvestilo o nameri
Občina obvesti Ministrstvo za okolje in prostor o nameri izdelave SPRO in PRO (40. člen ZVO). Na podlagi obvestila o nameri Ministrstvo izda odločbo, s katero odloči ali je v postopku priprave SPRO in PRO potrebno izdelati Celovito presojo vplivov na okolje.
8.3 Pridobivanje smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora
Pripravljavec po sprejemu in objavi programa priprave, pozove nosilce urejanja prostora iz 4. točke tega programa, da v roku 30 dni dajo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
8.4 Izdelava strokovnih podlag za SPRO in PRO
Po sprejemu tega programa priprave pripravljavec pridobi geodetske podlage in druge podatke ter skupaj z načrtovalcem pristopi k izdelavi strokovnih podlag pripravljavca.
8.5 Izdelava predloga SPRO in PRO
Načrtovalec in pripravljavec pripravita predloga SPRO in PRO. Pripravljavec obravnava predloga SPRO in PRO na občinskem svetu.
8.6 Izdelava in revizija okoljskega poročila na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) in Zakona o ohranjanju narave (ZON-B)
8.7 Druga prostorska konferenca
Zbor druge prostorske konference skliče in vodi pripravljavec najmanj štirinajst dni pred javno razgrnitvijo prostorskega akta.
8.8 Javna razgrnitev in obravnava
Po sprejemu sklepa župana ali Občinskega sveta o javni razgrnitvi se predlog SPRO in PRO javno razgrne za najmanj 30 dni. V času javne razgrnitve pripravljavec organizira javno obravnavo predloga. O pripombah in predlogih danih v času javne razgrnitve, pripravljavec vodi zapisnik, o njih zavzame stališče ter zagotovi, da se prostorski akt dopolni v skladi s stališči do pripomb in predlogov. Stališča do pripomb sprejme župan ali Občinski svet.
8.9 Pridobivanje mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora
Po javni razgrnitvi pripravljavec dopolni SPRO in PRO v skladu s stališči do pripomb in predlogov danih v času javne razgrnitve predloga SPRO in PRO ter pozove pristojne nosilce urejanja prostora iz 4. točke programa, da v roku 30 dni dajo mnenja k dopolnjenem predlogu SPRO in PRO.
8.10 Sprejem Odloka o SPRO in PRO
Občina Idrija posreduje dopolnjen predlog SPRO in PRO v sprejem Občinskemu svetu Občine Idrija. Sestavni del gradiva so stališča s pripombami in predlogi iz javne obravnave in javne razgrnitve ter priporočila prostorske konference. Občinski svet sprejme SPRO in PRO z odlokom.
8.11 Potrditev in objava SPRO in PRO
Pred objavo Odloka o SPRO Idrija in Odloka o PRO Idrija je treba sprejeta prostorska akta poslati ministru za prostor v potrditev. Minister za prostor v 15 dneh od prejema vloge ugotovi, ali je vloga popolna in v skladu z 69. členom ZureP-1 s sklepom potrdi skladnost SPRO Idrija in PRO Idrija z ZureP-1 in na njegovi podlagi izdanimi predpisi ter prostorskimi akti države. Potrjen Odlok o SPRO Idrija in Odlok o PRO Idrija, Občina objavi skupaj z datumom in številko sklepa ministra za prostor o potrditvi.
Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja prostorsko zakonodajo, ki bo nadomestila manjkajoče elemente v ZUreP-1 in skrajšala postopke v zvezi s sprejemom državnih in občinskih prostorskih dokumentov. V primeru sprememb prostorske zakonodaje, se bo postopek sprejema in terminski plan prilagodil novim predpisom.
9. Obveznosti v zvezi s financiranjem SPRO in PRO
Pripravljavec zagotovi sredstva za izdelavo SPRO, PRO in potrebnih strokovnih podlag iz njegove pristojnosti ter za pridobitev geodetskih podlag.
Finančna sredstva zagotovi pripravljavec v okviru sprejetega proračuna za leto 2006 in predvidenih sredstev v naslednjih proračunskih obdobjih.
10. Začetek veljavnosti programa priprave SPRO in PRO
Program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati naslednji dan po objavi.
Št. 00303-1/2005
Idrija, dne 5. oktobra 2006
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l.r.
   Priloga 1
 
  5.1 Obstoječe strokovne podlage in drugi akti
  5.1.1 Strokovne podlage:
  – Možnosti razvoja poselitve v Občini Idrija; FGG – Katedra za prostorsko
planiranje; 1998–2000,
  – Usmeritve za urejanje pomembnejših naselij v Občini Idrija; FGG –
Katedra za prostorsko planiranje; 1998–2000,
  – Usmeritve za urejanje naselij in območij razpršene gradnje; FGG –
Katedra za prostorsko planiranje; 1998–2000,
  – Demografske strokovne podlage za občino Idrija;
    Urbanistični inštitut RS, junij 2003,
  – Strokovne podlage in baza podatkov za izdelavo prostorskega plana Občine
Idrija – Baza podatkov o vodnih virih in njihovih vodozbirnih območjih;
Geologija d.o.o.Idrija; junij 1998,
  – Strokovne podlage za pripravo prostorskega plana Občine Idrija – Oskrba
s kamenimi agregati; Marc, k.d., Poljane; april 2001,
  – Strokovne podlage za varovanje kraških vodnih virov Trnovsko-Banjiške
planote; Hidroinženiring; marec 2000,
  – Krajinski park Zgornja Idrijca (strokovne osnove za razglasitev); Zavod
za varstvo naravne in kulturne dediščine – Gorica v Novi Gorici; februar 1992,
  – Razvojni program podeželja za severozahodni višinski del Severne
primorske, PRC Kobarid, oktober 2004,
  – Demografska projekcija 0bčine Idrija do leta 2030; A. Jakoš,
  – Študija izvedljivosti poslovnih con v Goriški statistični regiji, PRC
Tolmin 2005,
  – Usmeritve za dolgoročni prostorski razvoj, studio AXA, junij 1994,
  – Projekt CRPOV Vojsko d.o.o., jul. 1995,
  – Projekt CRPOV na območju Idrijskih Krnic in Masor; ZOP Managment
coulsulting d.o.o., feb. 2000,
  – Projekt CRPOV za KS Ledine; TRIS, 1996,
  – Projekt CRPOV za KS Črni Vrh; VITRA, 2002, 2003,
  – Prostorsko ureditveni pogoji za območje PUP 1 – Črnovrška planota in
Godoviško podolje; studio AXA 1993,
  – Prostorskih ureditveni pogoji za območje PUP 2 – Ledinska planota;
studio AXA, 1993,
  – Prostorsko ureditveni pogoji za območje PUP 3 – zahodni del občine,
studio AXA, 1994,
  – Prostorsko ureditveni pogoji za ureditveno območje mesta Idrija; ATELJE
92 in KAMŠT d.o.o. 1993, LINEA d.o.o., 2002,
  – Prostorsko ureditveni pogoji Sp. Idrija in del Sp. Kanomlje; ATELJE 92,
maj 1993, UNIA d.o.o., januar 2000,
  – Prostorsko ureditveni pogoji za naselje Črni Vrh; studio AXA, 1992,
2000,
  – Prostorsko ureditvenih pogojih za območje naselja Godovič; studio AXA,
1992, 1997,
  – Razvojni program območja doline reke Idrijce; Studio 3 d.o.o. in Koda
d.o.o, september 2005,
  – Demografske in ekonomske osnove za izdelavo razvojnega načrta doline
reke Idrijce in strategije prostorskega razvoja občine Idrija, Koda d.o.o.,
marec 2005,
  – Izdelava strokovnih podlag poselitev občine Idrija in dopolnitev
Razvojnega programa prostorskega razvoja območja doline Idrijce za območje
občine Idrija (prostorske analize), Koling d.o.o., februar 2006,
  – Potrebe gospodarstva po prostoru v občini Idrija (rezultati ankete),
Občina Idrija, november 2005,
  – Inventarizacijska študija za projekt: »Varovanje povodja reke Soče –
oskrba s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda« (v
izdelavi),
  – Inventarizacijska študija za projekt. »Usposobitev lokalnih cest in
javnih poti« (v izdelavi),
  – Ovrednotenje kmetijskih zemljišč v občini Idrija (v izdelavi).
  5.1.2 Drugi akti
  – Odlok o Dolgoročnem družbenem planu Občine Idrija za obdobje 1986–2000
in Srednjeročnem družbenem planu Občine Idrija za obdobje 1986–1990 (Uradni
list SRS 3/89, Uradni list RS, št. 71/96, 35/97, 68/98, 37/99,35/03);
  – Veljavni občinski prostorski ureditveni pogoji: Odlok o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje PUP 1 – Črnovrška planota in Godoviško podolje
(Uradni list RS, št. 2/94, 49/01), Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za
območje PUP 2 – Ledinska planota (Uradni list RS, št. 12/94, 49/01), Odlok o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje PUP 3 – zahodni del občine (Uradni
list RS, št. 30/94, 49/01), Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za
ureditveno območje mesta Idrija (Uradni list RS 34/93, 52/95, 23/96, 45/97,
49/01, 90/05), Odlok prostorsko ureditvenih pogojih Spodnja Idrija in del
Spodnje Kanomlje (Uradni list RS 34/93, 49/01), Odlok o prostorsko ureditvenih
pogojih za območje naselja Godovič (Uradni list RS, št. 12/92, 46/98, 49/01),
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Črni vrh (Uradni list RS,
št. 60/92, 68/00, 109/00, 49/01);
  – Veljavni občinski prostorski izvedbeni akti: Odlok o lokacijskem načrtu
– infrastruktura Idrija mesto (Uradni list RS, št. 1/01), Odlok o lokacijskem
načrtu Likarica (rekonstrukcija ceste G2/102 odsek 1034, km 3.070 do km 3.400)
(Uradni list RS, št. RS 33/01), Odlok o ureditvenem načrtu mestnega jedra
Idrije (Uradni list RS, št. 84/01, 44/04), Odlok o zazidalnem načrtu »Center
III-Idrija« (območje Osnovne šole II. faza in Mejca) (Uradni list SRS, št.
19/90, Uradni list RS, št. 113/03), Odlok o ureditvenem načrtu za ureditev
sanitarne deponije Ljubevč – Grapa Grohovt v Idriji (Uradni list SRS, št.
12/90, Uradni list RS, št. 21/03), Odlok o zazidalnem načrtu »Na Brdu« –
Godovič (Uradni list SRS, št. 42/89, Uradni list RS, št. 109/00), Odlok o
sprejetju zazidalnega načrta za območje Vrh Zelj v Idriji (Uradni list SRS,
št. 8/80, Uradi list RS, št. 109/00), Odlok o »ZN Cegovnica-Idrija« (Uradni
list SRS, št. 38/92, Uradni list RS, št. 63/01, 42/05), Odlok o sprejetju ZN
Industrijska cona Godovič (Uradni list SRS, št. 75/06 – UPB), Odlok o UN Rožna
ulica – Gasa (Uradni list SRS, št. 14/89, Uradni list RS, št. 60/92, 67/99),
Odlok o ureditvenem načrtu »Pri Likarici« – Idrija (Uradni list SRS, št.
38/92, Uradni list RS, št. 135/04), Odlok o urejanju javnih površin ter o
zunanjem izgledu naselij v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 11/97, 109/00);
  – Veljavni občinski odloki vezani na dejavnosti občinskih javnih
gospodarskih služb;
  – Strokovne podlage vseh nosilcev urejanja prostora, ki jih bodo le ti
podali v smernicah k pripravi prostorskih aktov, ki so predmet tega programa
priprave;
  – Obstoječe strokovne podlage upravljavcev lokalne javne gospodarske
infrastrukture;
  – Občinske zbirke podatkov katastra cest in javne gospodarske
infrastrukture.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti