Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2006 z dne 12. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2006 z dne 12. 10. 2006

Kazalo

4521. Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Gorenja vas - Poljane, stran 10689.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1) in 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 22/99, Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 24. redni seji dne 28. 9. 2006 sprejel
O D L O K
o enkratnem denarnem prispevku
za novorojence v Občini Gorenja vas - Poljane
1. člen
Ta odlok ureja pogoje za dodeljevanje enkratnega denarnega prispevka za novorojence družinam z območja Občine Gorenja vas - Poljane, določa upravičence, višino enkratnega denarnega prispevka ter pogoje in postopek za uveljavljanje dodelitve enkratnega denarnega prispevka za novorojence.
2. člen
Enkratni denarni prispevek za novorojenca (v nadaljevanju: prispevek) je enkratna denarna pomoč novorojenemu otroku, s katerim se družini zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom.
3. člen
Upravičenec do prispevka je novorojenec. Prispevek uveljavlja eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik pod pogojem, da imata oba z novorojencem stalno prebivališče v Občini Gorenja vas - Poljane (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj). V primeru, da starša živita ločeno, uveljavlja pravico do prispevka tisti od staršev, pri katerem novorojenec živi, pod pogojem, da imata oba z novorojencem stalno prebivališče v Občini Gorenja vas - Poljane.
4. člen
Vlagatelj uveljavlja pravico do denarnega prispevka s posebno pisno vlogo, ki jo vlagatelji dvignejo na Občini Gorenja vas - Poljane ter izpolnjeno po pošti ali osebno posredujejo na naslov Občine Gorenja vas - Poljane. Vloga je upravičencem na voljo tudi na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane (http://www.obcina-gvp.si) pod rubriko »obrazci in vloge«.
Rok za vložitev vloge je najkasneje šest mesecev po rojstvu otroka. Po preteku tega roka pravice do prispevka ni mogoče več uveljaviti, zato se vloga kot prepozno vložena s sklepom zavrže.
5. člen
Do prispevka ni upravičen vlagatelj, ki ima stalno prebivališče v Občini Gorenja vas - Poljane in je po predpisih občine, v kateri je imel stalno prebivališče ob rojstvu novorojenca, že prejel prispevek za podobne namene. V takšnih primerih se vloga s sklepom zavrne.
6. člen
V vlogi iz 4. člena morajo biti navedeni podatki o rojstvu otroka in o stalnem prebivališču otroka ter o stalnem prebivališču vlagatelja in drugega starša. V vlogi je potrebno navesti tudi davčno številko vlagatelja in novorojenca ter številko osebnega računa oziroma hranilne knjižice, kamor se nakaže prispevek. Vloga mora vsebovati tudi izjavo drugega starša, da ne bo uveljavljal pravice do enkratnega denarnega prispevka za novorojenca ter izjavo, da imata vlagatelj in novorojenec stalno prebivališče v Občini Gorenja vas - Poljane.
Vlogi iz 4. člena je potrebno priložiti kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za novorojenca.
7. člen
O dodelitvi prispevka odloči občinska uprava z odločbo. Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba pri županu občine, ki mora biti vložena v pisni obliki. Denarni prispevek se vlagatelju izplača v roku 30 dni na osebni račun vlagatelja po pravnomočnosti odločbe.
8. člen
Višina denarnega prispevka za novorojenca po tem odloku znaša 50.000,00 SIT neto. O spremembi višine prispevka odloča Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane.
9. člen
Občinska uprava lahko na podlagi pisnega mnenja patronažne službe ali Centra za socialno delo določi, da se prispevek dodeli v materialni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka.
10. člen
Ne glede na določbo drugega odstavka 4. člena tega odloka je mogoče za vse otroke, rojene v letu 2006, oddati vlogo do 30. 11. 2006.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za vse novorojence, rojene od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 007-122-17/06
Gorenja vas, 28. septembra 2006
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Jože Bogataj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti