Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2006 z dne 12. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2006 z dne 12. 10. 2006

Kazalo

4514. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda, stran 10681.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ZVO-1-UPB1), 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 70/06 – ZP-1-UPB3), 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) in Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02, 50/04) je Občinski svet Občine Ajdovščina na seji dne 28. 9. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih
in padavinskih voda
1. člen
V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 38/01, 65/06) se osma alineja prvega odstavka 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»– upravljalec javne kanalizacije in izvajalec praznjenja greznic (v nadaljevanju upravljalec) je občinsko javno podjetje kot izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda ter izvajalec javne službe praznjenja greznic;«.
2. člen
Naslov IV. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »IV. POGOJI UPORABE JAVNE KANALIZACIJE IN PRAZNJENJA GREZNIC«.
3. člen
Na koncu prvega odstavka 13.a člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Uporabnik mora upravljalcu omogočiti dostop do greznice in njeno praznjenje.«.
4. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ceni odvajanja in čiščenja odpadnih voda se določita ob upoštevanju količine odvedene in očiščene odpadne vode, cene za enoto ter faktorja onesnaženosti. Oblikujeta se v skladu s predpisi o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev.
V ceni odvajanja odpadnih voda je vključena tudi storitev praznjenja greznic in čiščenja grezničnih gošč, ki se izvaja skladno s 13.a členom tega odloka.«.
5. člen
V prvem odstavku 18. člena se besedna zveza »odvedeno vodo« nadomesti z besedno zvezo »odvajanje in čiščenje odpadnih voda«.
V tretjem odstavku se številka »50« nadomesti s številko »25«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»S ceno odvajanja odpadnih voda se obračuna storitev odvajanja odpadnih voda v javno kanalizacijo, ne glede na vodni vir, iz katerega se uporabniki oskrbujejo, zato so jo dolžni plačati vsi uporabniki, ki odpadne vode odvajajo v javno kanalizacijo, in vsi uporabniki, ki odpadne vode odvajajo v greznice.«
V sedmem odstavku se besedna zveza »stroške čiščenja« nadomesti z besedno zvezo »ceno čiščenja«.
6. člen
Doda se nov 18.a člen, ki se glasi:
»18.a člen
Pri uporabnikih iz tretjega odstavka prejšnjega člena se pri obračunu pavšalne količine odpadnih voda upošteva kot olajšava upravičena odsotnost posameznega člana gospodinjstva.
V primeru odsotnosti, daljše kot tri mesece (služenje vojaškega roka, službeno potovanje, delo v tujini, bolnišnično zdravljenje in podobno), se uporabniku ne zaračuna plačilo storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda za pavšalno količino, ki odpade na odsotnega člana gospodinjstva. V takih primerih mora upravičenec svoji vlogi za oprostitev plačila priložiti uraden dokument, iz katerega sta razvidna vzrok in trajanje odsotnosti.«.
7. člen
V prvem odstavku 24. člena se doda nova deseta alineja, ki se glasi:
»– če ne omogoči upravljalcu dostopa do greznice, praznjenja greznice, ogleda greznice ali ogleda neposrednega iztoka fekalij (13.a člen),«.
Ostale alineje se ustrezno prerazporedijo.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 353-24/2001
Ajdovščina, dne 29. septembra 2006
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti