Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2006 z dne 12. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2006 z dne 12. 10. 2006

Kazalo

4511. Navodilo o registru transakcijskih računov, stran 10677.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo), 5. in 13. člena Sklepa o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov ter odpiranju in vodenju transakcijskih računov s posebnim statusom (Uradni list RS, št. 78/06) ter v povezavi s sedmim odstavkom 28. člena in drugim odstavkom 29. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 105/04 – UPB2 in 39/06) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o registru transakcijskih računov
SPLOŠNE DOLOČBE
1. točka
S tem navodilom se določajo:
– podrobnejša pravila za izvajalce plačilnega prometa glede posredovanja in ažuriranja podatkov o transakcijskih računih in imetnikih transakcijskih računov v registru transakcijskih računov pri Banki Slovenije (v nadaljevanju: register);
– podrobnejša pravila glede posredovanja podatkov iz registra izvajalcem plačilnega prometa;
– kriteriji in oznake vrst računov, ki se vodijo v registru.
2. točka
Pomen izrazov
Pomen izrazov v tem navodilu:
– izvajalec plačilnega prometa: subjekt, ki lahko opravlja storitve plačilnega prometa, vključno z vodenjem transakcijskih računov, v skladu z Zakonom o plačilnem prometu, ter organ, pristojen za javna plačila;
– BSNet: zaprto komunikacijsko omrežje Banke Slovenije, preko katerega poteka izmenjava datotek v okviru registra med neposrednimi uporabniki registra in centralnim mestom;
– EZR: enotni zakladniški račun države v skladu z zakonom, ki ureja javne finance;
– račun: transakcijski račun oziroma podračun, vključen v sistem enotnega zakladniškega računa, kot ga določa zakon o javnih financah;
– uporabnik: neposredni oziroma posredni uporabnik;
– vzpostavljena evidenca o neporavnanih obveznostih: evidenca o neizvršenih sklepih za izvršbo ali prisilno izterjavo, vzpostavljena zaradi pomanjkanja sredstev na računu imetnika v smislu zakona, ki ureja plačilni promet.
3. točka
Centralno mesto
Banka Slovenije vodi register v obliki enotne informatizirane baze podatkov (v nadaljevanju: centralno mesto), kamor izvajalci plačilnega prometa posredujejo podatke o transakcijskih računih in imetnikih transakcijskih računov in od koder izvajalci plačilnega prometa z določeno frekvenco prejemajo podatke iz registra, in izvaja postopke za operativno delovanje registra.
4. točka
Sestava registra
Register je sestavljen iz poslovnega dela in dela za fizične osebe.
Poslovni del registra vsebuje podatke o računih in imetnikih računov, ki so pravne osebe, zasebniki v delu, ki se nanaša na njihovo dejavnost, in drugi imetniki, ki niso fizične osebe.
Del registra za fizične osebe vsebuje podatke o računih in imetnikih računov, ki so fizične osebe, v delu, ki se ne nanaša na njihovo dejavnost (kot zasebnikov).
V registru se nahajajo podatki o odprtih in zaprtih računih.
5. točka
Način izmenjave podatkov
Izvajalci plačilnega prometa lahko izmenjujejo podatke s centralnim mestom bodisi neposredno bodisi posredno.
Neposredno izmenjujejo izvajalci plačilnega prometa podatke s centralnim mestom preko komunikacijskega omrežja BSNet (neposredni uporabniki).
Posredno izmenjujejo izvajalci plačilnega prometa podatke s centralnim mestom preko neposrednega uporabnika, s katerim sklenejo dogovor o posredovanju podatkov v zvezi z registrom transakcijskih računov (posredni uporabniki).
6. točka
Neposredni uporabniki
Neposredni uporabniki posredujejo podatke v register in prejemajo podatke iz registra v skladu z uporabniškimi navodili za izvajalce plačilnega prometa, ki jih izda Banka Slovenije, objavi na svojih spletnih straneh in z njihovo vsebino seznani izvajalce plačilnega prometa (v nadaljevanju: uporabniška navodila). Uporabniška navodila opredeljujejo enotno strukturo zapisa podatkov, način komunikacije s centralnim mestom, urnik posredovanja podatkov v register in prejemanja podatkov ter postopke izmenjave podatkov v posebnih okoliščinah.
Neposredni uporabniki morajo zagotoviti ustrezno programsko in strojno opremo, ki jim omogoča komunikacijo s centralnim mestom na način, ki ga določi Banka Slovenije v uporabniških navodilih. Zagotoviti morajo tudi ustrezne nadomestne sisteme za posredovanje podatkov centralnemu mestu v primeru neoperativnosti primarne opreme. Ustreznost nadomestnih sistemov za posredovanje podatkov centralnemu mestu v primeru neoperativnosti primarne opreme potrdi Banka Slovenije.
Neposredni uporabniki morajo zagotoviti, da posredni uporabniki lahko posredujejo podatke v register in prejemajo podatke iz registra.
7. točka
Posredni uporabniki
Posredni uporabniki posredujejo podatke neposrednemu uporabniku na način, opredeljen v medsebojnem dogovoru, ki omogoča, da so podatki posredovani Banki Slovenije na način in v rokih, kot so opredeljeni v tem navodilu oziroma v uporabniških navodilih.
POSREDOVANJE PODATKOV V REGISTER
8. točka
Neposredni uporabnik je dolžan dnevno, v skladu z urnikom poslovanja in v enotni strukturi zapisa podatkov, ki ju določi Banka Slovenije v uporabniških navodilih, posredovati datoteke z zapisi o računih, ki jih vodi. Datoteke z zapisi o računih vsebujejo podatke o obstoječih računih oziroma imetnikih, ki se spreminjajo (ažurirani podatki), in podatke o novih računih in imetnikih.
Posredni uporabnik je dolžan dnevno, v skladu z urnikom, ki ga določi neposredni uporabnik, posredovati datoteke z zapisi o računih, ki jih vodi (ažurirane podatke in podatke o novih računih in imetnikih), neposrednemu uporabniku, ki jih posreduje Banki Slovenije na način, določen v prvem odstavku.
9. točka
Podatki, ki jih posredujejo uporabniki v register
Uporabnik sme v register posredovati le podatke, ki jih je pridobil od imetnika računa v postopku odpiranja računa. Podatki, ki jih uporabnik za določene imetnike računov pridobi iz javnih evidenc, so uporabniku le v pomoč pri kontroli podatkov, pridobljenih od imetnika.
Uporabniki zagotavljajo podatke glede na status imetnika računa in po vsebini, ki je definirana v tej točki.
Za vse vrste računov so obvezni naslednji podatki:
1. vrsta spremembe: odprtje računa, zaprtje računa, sprememba v podatkih (razen spremembe datumov in številke računa), ponovno aktiviranje že zaprtega računa,
2. datum veljavnosti spremembe: datum, ko določena vrsta spremembe začne veljati; spremembe se lahko javijo za največ 27 dni vnaprej, razen zaprtja računa, ki ga je izvajalec plačilnega prometa dolžan javiti v register na dan, ko je dejansko zaprl račun,
3. matična številka banke: matična številka izvajalca plačilnega prometa, ki vodi račun,
4. številka računa imetnika računa,
5. oznaka vrste računa,
6. naziv pravne osebe ali zasebnika oziroma priimek fizične osebe,
7. ime fizične osebe,
8. kraj: kraj sedeža pravne osebe ali zasebnika oziroma kraj stalnega bivališča fizične osebe in šifra države.
Pogojno obvezni podatki pri vnosu v register so naslednji:
1. davčna številka imetnika računa je obvezna v primeru, ko je imetnik računa zavezanec za davek v Republiki Sloveniji;
2. matična številka pravne osebe oziroma zasebnika je obvezna za tiste imetnike računa, katerim je bila dodeljena;
3. kratek naziv pravne osebe oziroma zasebnika je obvezen, če je v registru, kjer je imetnik računa vpisan kot pravna oseba oziroma zasebnik, vpisan kot kratek naziv;
4. ulica, hišna številka, naselje, pošta sedeža pravne osebe ali zasebnika oziroma stalnega bivališča fizične osebe, ki je imetnik računa, so obvezni podatki, če obstajajo;
5. oznaka o vzpostavljeni evidenci o neporavnanih obveznosti je obvezna v primeru, ko je izvajalec plačilnega prometa na podlagi prejetega sklepa vzpostavil ustrezno evidenco in na računu ni sredstev za izvršitev sklepa.
10. točka
Kontrola podatkov
Podatki, ki jih uporabniki posredujejo v register, se na centralnem mestu preverijo z vidika sintakse in vsebine podatkov. Napačni podatki se zavrnejo oziroma sprejmejo pogojno. Za zavrnjene podatke se uporabniku opiše vrsta napake, za pogojno sprejete podatke se mu pošlje posebno opozorilo zaradi ponovne kontrole podatkov. Uporabnik mora opraviti ponovno kontrolo podatkov, takoj ko je mogoče, in o tem obvestiti Banko Slovenije. Kriteriji za zavrnitev oziroma pogojni sprejem so določeni v uporabniških navodilih.
POSREDOVANJE PODATKOV IZ REGISTRA
11. točka
Banka Slovenije neposrednim uporabnikom dnevno posreduje spremembe v registru. Sprememba zajema celoten zapis o računu in imetniku računa, če je bil spremenjen katerikoli podatek v zapisu. Enkrat tedensko ter zadnji delovni dan v mesecu posreduje Banka Slovenije neposrednim uporabnikom podatke iz registra o vseh računih in njihovih imetnikih.
Podatki se posredujejo v enotni strukturi zapisa podatkov, ne glede na to, ali gre za poslovni del registra ali del registra za fizične osebe, vendar označeno s posebno oznako, ali gre za fizično osebo ali drugega imetnika računa.
Neposredni uporabnik je dolžan posredovati podatke iz prvega odstavka te točke posrednemu uporabniku isti dan, ko jih prejme od Banke Slovenije.
KRITERIJI IN OZNAKE VRST RAČUNOV
12. točka
Dodelitev oznake vrste računa
Računi so v registru opredeljeni z enomestno črkovno oznako vrste računa. Oznaka vrste računa se določi glede na status imetnika računa ali glede na lastnosti sredstev na računu.
Oznako vrste računa določi izvajalec plačilnega prometa glede na okoliščine, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe o vodenju računa, pomembne za določitev oznake vrste računa.
13. točka
Vrste računov v registru in pripadajoče oznake
Oznake vrst računov v registru imajo naslednji pomen:
  Oznaka     Namen posamezne vrste         Imetnik računa
 vrste       računa/podračuna
 računa
  T   Plačevanje in prejemanje plačil v  Pravna oseba, ki ni banka ali
     zvezi z dejavnostjo imetnika računa Banka Slovenije, oseba
                        civilnega prava, zasebnik z
                        individualno matično številko
  C   Plačevanje in prejemanje plačil v  Banka in hranilnica
     zvezi z dejavnostjo bank in
     hranilnic
  Z   Plačevanje in prejemanje plačil v  Zasebnik brez individualne
     zvezi z dejavnostjo zasebnika    matične številke
  M   Dvig gotovine proračunskih      Proračunski uporabnik –
     uporabnikov pri bankah        imetnik podračuna EZR
  A   Plačevanje in prejemanje plačil   Fizična oseba
     fizičnih oseb, ki niso v zvezi z
     opravljanjem dejavnosti
  U   Prejemanje vplačil ustanovnega    Pravna oseba (gospodarska
     kapitala               družba) v ustanavljanju
  X   Zbiranje sredstev stečajne mase   Pravna oseba v
                        stečaju/prisilni likvidaciji
  Y   Plačevanje in prejemanje plačil v  Pravna oseba ali zasebnik v
     zvezi z dejavnostjo imetnika računa prostovoljni likvidaciji
  S   Plačevanje in prejemanje plačil v  Proračunski uporabnik računa
     zvezi z dejavnostjo proračunskih   – podračun EZR
     uporabnikov
  P   Prejemanje vplačil javno finančnih  Država
     prihodkov – podračun EZR
  K   Razvrščanje prilivov vplačnikov po  Klirinški agent po pogodbi o
     posameznih prejemnikih        opravljanju kliringa
  V   Prejemanje sredstev za financiranje Pravna oseba, zasebnik ali
     volilne kampanje           fizična oseba – organizator
                        volilne kampanje
  F   Račun s posebnim statusom:      Pravna oseba, zasebnik,
     plačevanje in prejemanje plačil v  fizična oseba, oseba
     imenu imetnika računa in za račun  civilnega prava
     tretjih oseb na podlagi pooblastila,
     ki izhaja iz zakona
  D   Plačevanje in prejemanje plačil v  Proračunski uporabnik
     zvezi z dejavnostjo imetnika računa
     v valutah razen domače valute
KONČNA DOLOČBA
14. točka
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 4. oktobra 2006
Guverner
Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti