Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2006 z dne 12. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2006 z dne 12. 10. 2006

Kazalo

4504. Odločba o razveljavitvi Odloka o komunalnih taksah, kolikor predpisuje komunalno takso za vozila, ki opravljajo izvozno uvozne posle, stran 10670.

Številka: U-I-21/06-14
Datum: 28. 9. 2006
O D L O Č B A
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade Republike Slovenije, na seji dne 28. septembra 2006
o d l o č i l o:
Odlok o komunalnih taksah (Uradne objave, Uradno glasilo: Mestna občina Nova Gorica, Občina Šempeter - Vrtojba, št. 16/2000, 26/01, 10/02, 21/03 in Uradni list RS, št. 59/05) se, kolikor predpisuje komunalno takso za vozila, ki opravljajo izvozno uvozne posle, razveljavi.
O b r a z l o ž i t e v
A.
1. Vlada izpodbija Odlok o komunalnih taksah (v nadaljevanju Odlok), kolikor predpisuje komunalno takso za vozila, ki opravljajo izvozno-uvozne posle. Navaja, da je na podlagi 64. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 ur. p. b. – ZDU-1) pozvala Občino Šempeter - Vrtojba, naj izpodbijani del Odloka v roku 60 dni razveljavi, ker naj bi bil v neskladju z Zakonom o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65 in nasl. – v nadaljevanju ZKT) ter s 147. in 153. členom Ustave. Vlada navaja, da Občina ni sledila njenemu pozivu. Meni, da je izpodbijani del Odloka sprejet na podlagi 4. člena ZKT, ki naj bi taksativno našteval taksne predmete, od katerih se lahko predpiše komunalna taksa. Ker vozil, ki opravljajo izvozno-uvozne posle, med navedenimi taksnimi predmeti ni predvidenih, meni, da je izpodbijani del Odloka v neskladju s 4. členom ZKT. Zato naj bi bil ta del Odloka v neskladju tudi s 153. členom Ustave. Lokalne skupnosti lahko na podlagi 147. člena Ustave predpisujejo davke in druge dajatve le ob pogojih, ki jih določata Ustava in zakon, zato naj bi bil izpodbijani del Odloka v neskladju z navedeno določbo Ustave.
2. Občina odgovarja, da 4. člen ZKT med drugim predvideva, da lahko lokalna skupnost predpiše komunalno takso za uporabo javnega prostora za parkiranje in druge začasne namene. Meni, da Odlok na tej podlagi določa pod tarifo številka 4 v poglavju z naslovom: »Tarife komunalnih taks«, da se s takso obremenjuje vozila, ki opravljajo uvozne, izvozne in tranzitne postopke na mejnem prehodu Vrtojba, ter vstopajo oziroma izstopajo preko uvoznega oziroma izvoznega carinskega prostora, na katerem se izvaja carinski nadzor. S takso naj bi se obremenjevalo tudi prazna vozila, ki se na mejnem prehodu zadržujejo več kot tri ure. Pojasnjuje, da od 1. 5. 2004 dalje izpodbijanega dela Odloka ne izvaja.
B.
3. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-30/06 z dne 16. 2. 2006 (Uradni list RS, št. 23/06) do končne odločitve zadržalo izvrševanje izpodbijanih določb Odloka.
4. Odlok v 1. členu določa, da se z njim predpisuje komunalna taksa med drugim tudi za vozila, ki opravljajo izvozno-uvozne posle. Zanje po 4. členu Odloka nastane taksna obveznost s prehodom vozila preko mejnega prehoda, za katerega je bil opravljen postopek izvozno-uvoznega posla ali postopek prenapotitve, in preneha z dnem, ko taksni zavezanec odstrani taksni predmet ali ga preneha uporabljati ter o tem obvesti Ministrstvo za finance, Davčno upravo Republike Slovenije, Davčni urad Nova Gorica. Takso je treba plačati tudi za prazna vozila, ki se na mejnem prehodu v Vrtojbi zadržujejo več kot tri ure.
5. Ustava v 147. členu določa, da lokalne skupnosti predpisujejo davke in druge dajatve ob pogojih, ki jih določata Ustava in zakon. Možnost občinskega predpisovanja komunalnih taks omogoča ZKT. Občine pri predpisovanju komunalnih taks ne smejo prekoračiti pogojev, ki jih ZKT postavlja za njihovo predpisovanje. Zakon v 2. členu določa, da se komunalne takse plačujejo za uporabo predmetov in storitev, ki jih v tarifi komunalnih taks določi občinski svet. Pri tem ZKT občinsko predpisovanje komunalnih taks omejuje v dveh smereh. Najprej na splošno določa, da se komunalne takse ne morejo odmerjati po vrednosti predmeta, po dejanskem prometu ali po dejanskem dohodku (3. člen ZKT). Zatem ZKT v 4. členu taksativno našteva predmete oziroma storitve, za katere občine lahko predpišejo komunalne takse. Gre za glasbene avtomate v javnih lokalih (prva alineja), uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori (druga alineja), igralna sredstva v javnih lokalih (tretja alineja), reklamne napise, objave in razglase, označene na javnih mestih (peta alineja), sporočila, objave in razglase po lokalnih ozvočevalnih postajah (šesta alineja), vitrine za razstavljanje blaga zunaj poslovne stavbe (sedma alineja), uporabo prostora za parkiranje avtomobilov, ki ga določi občina in zanj organizira čuvanje vozil (osma alineja), uporabo javnega prostora za parkiranje, šotorjenje in druge začasne namene (deveta alineja) ter uporabo trgov in drugih prostorov za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav itn. (deseta alineja 4. člena ZKT).
6. Navedeno pomeni, da ZKT v 4. členu ne predvideva, da smejo občine predpisovati komunalne takse za vozila, ki opravljajo izvozno-uvozne posle. Izpodbijani del Odloka torej obdavčuje povsem druge taksne predmete, kot jih predvideva ZKT, in s tem presega okvir in pogoje, ki jih za predpisovanje komunalnih taks določa citirana določba Zakona (podobno Ustavno sodišče že v odločbi št. U-I-269/97 z dne 9. 4. 1998, Uradni list RS, št. 33/98 in OdlUS VII, 64). Pri posameznem vozilu, ki opravlja izvozno-uvozne posle, bi sicer lahko našli tudi katerega, ki uporablja storitev, ki se lahko taksira po ZKT. Vendar bi morala občina v tem primeru takso predpisati prav za to storitev in jo tudi odmerjati prav od nje, kot na primer za uporabo javnega prostora za parkiranje, šotorjenje ali za druge začasne namene, kot to zatrjuje Občina. Pri taksiranju spornih taksnih predmetov je zato neutemeljeno sklicevanje Občine na navedeno taksno storitev. Ustavno sodišče se zato niti ni spuščalo v vprašanje, ali je mejni prehod sploh mogoče šteti za javni prostor, namenjen parkiranju, šotorjenju ali drugim začasnim namenom.
7. Po navedenem izpodbijani del Odloka presega zakonski okvir in pogoje za predpisovanje komunalnih taks, zato je v neskladju s 4. členom ZKT. Torej je ta del Odloka v neskladju tudi s 147. členom Ustave. Ustavno sodišče ga je zato razveljavilo. Ustavno sodišče ta del Odloka ni odpravilo, temveč ga je razveljavilo, ker je tako predlagala Vlada. Ker je Ustavno sodišče izpodbijani del Odloka razveljavilo že iz navedenih razlogov, ni ocenilo še očitka Vlade o njegovi neusklajenosti s 153. členom Ustave.
C.
8. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi tretjega odstavka 45. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – ZUstS) v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti