Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2006 z dne 12. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2006 z dne 12. 10. 2006

Kazalo

4502. Odločba o razveljavitvi Odloka o obveznem plačilu komunalnih pristojbin na mejnih prehodih na območju Občine Brežice, stran 10669.

Številka: U-I-27/06-9
Datum: 28. 9. 2006
O D L O Č B A
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade, na seji dne 28. septembra 2006
o d l o č i l o:
Odlok o obveznem plačilu komunalnih pristojbin na mejnih prehodih na območju Občine Brežice (Uradni list RS, št. 54/95, 37/97 in 123/2000) se razveljavi.
O b r a z l o ž i t e v
A.
1. Vlada izpodbija Odlok o obveznem plačilu komunalnih pristojbin na mejnih prehodih na območju Občine Brežice (v nadaljevanju Odlok). Navaja, da je na podlagi 64. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 ur. p. b. – ZDU-1) pozvala Občino Brežice, naj Odlok v roku 60 dni razveljavi, ker naj bi bil v neskladju z Zakonom o komunalnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 8/82 in nasl. – v nadaljevanju ZKD), Zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 ur. p. b. – v nadaljevanju ZLS) ter s 147. in 153. členom Ustave. Vlada navaja, da Občina ni sledila njenemu pozivu. Meni, da lokalne skupnosti predpisujejo davke in druge dajatve ob pogojih, ki jih določata Ustava in zakon. Odlok naj bi bil sprejet na podlagi 3. člena ZKD ter 21. in 65. člena ZLS, vendar po njenem stališču citirane določbe zakonov ne predvidevajo možnosti za uvedbo sporne dajatve. ZKD naj bi namreč v 3. členu le našteval komunalne dejavnosti. Tudi 21. člen ZLS naj bi zgolj navajal zadeve lokalnega pomena in v 65. členu določal, s kakšnimi akti se urejajo zadeve iz njihove pristojnosti. Meni, da je Odlok zato v neskladju s 147. in 153. členom Ustave.
2. Občina na navedbe Vlade ni odgovorila.
B.
3. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-27/06 z dne 16. 2. 2006 (Uradni list RS, št. 23/06) do končne odločitve zadržalo izvrševanje Odloka.
4. Z Odlokom se odreja plačevanje komunalne pristojbine na mejnih prehodih na območju Občine Brežice (1. člen Odloka). Zavezanci za plačilo te pristojbine so pravne osebe in samostojni podjetniki – uporabniki komunalnih objektov skupne rabe na mejnih prehodih na območju Občine Brežice, ki plačujejo carinske obveznosti pri opravljanju izvozno-uvoznih poslov v okviru svoje registrirane dejavnosti, ki potekajo preko mejnih prehodov na območju Občine Brežice (2. člen Odloka). Komunalna pristojbina, ki se plačuje ob vsakokratnem prehodu državne meje na območju Občine Brežice, znaša 1000 SIT (3. člen Odloka).
5. V 147. členu Ustave je določeno, da lokalne skupnosti predpisujejo davke in druge dajatve ob pogojih, ki jih določata Ustava in zakon, kar pomeni, da mora imeti lokalna skupnost za predpisovanje posameznih virov podlago v zakonu. Komunalne pristojbine, ki jo predpisuje Odlok, ni mogoče šteti za okoljsko dajatev v smislu določb Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04 – ZVO-1), saj je razlika med obema tako v namenu javne dajatve kot tudi v predmetu obremenitve s tako javno dajatvijo. Ustavno sodišče je že večkrat poudarilo, da glede na določbo 147. člena Ustave, Odlok zgolj s sklicevanjem na 21. člen ZLS, ki občinam nalaga določene obveznosti, ne more utemeljiti predpisovanja sporne komunalne pristojbine, če za to ni konkretne podlage v zakonu (tako Ustavno sodišče že v odločbi št. U-I-13/04 z dne 23. 3. 2006, Uradni list RS, št. 35/06 in OdlUS XV, 21)). To torej velja tudi za sedemnajsto alinejo drugega odstavka citirane določbe ZLS. Konkretna podlaga ni niti 65. člen ZLS, saj se z njim določajo le vrste pravnih aktov, s katerimi občine urejajo zadeve iz njihove pristojnosti. Prav tako 3. člen ZKD zgolj našteva njihove komunalne dejavnosti, zato ni pravna podlaga za uvedbo sporne komunalne pristojbine. Odlok torej predpisuje komunalno pristojbino brez konkretne podlage v zakonu, kar je v neskladju s 147. členom Ustave. Ustavno sodišče ga je zato razveljavilo. Ustavno sodišče Odloka ni odpravilo, temveč ga je razveljavilo, ker je tako predlagala Vlada. Ker je Ustavno sodišče Odlok razveljavilo že iz navedenega razloga, ni ocenilo še drugih očitkov predlagateljice.
C.
6. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi tretjega odstavka 45. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – ZUstS) v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti